Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-06-17

Sammanträde 2008-06-17

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bollmora, Marknadsgränd 2
Bilagor till dagordning
dagordning.pdf (57 kb)

54 Vårdnadsbidrag

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutat att föreslår kommunstyrelsen:
- att införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 januari 2009.
- att ansökan om vårdnadsbidrag kan göras från och med den 1 december 2008.
- att vårdnadsbidraget ska uppgå till 3000 kronor per barn och månad för heltid och 1500 kronor per barn och månad för halvtidsersättning.
- att modellen med dagbarnvårdare för eget barn avskaffas från den 1 januari 2009.
- att sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare för eget barn blir den 31 oktober 2008.
- att de dagbarnvårdare för eget barn vars barn har fyllt tre år vid årsskiftet och inte utnyttjar förskola behåller sitt tillstånd till dess barnet börjar förskola eller förskoleklass.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Underlag för beslutat finns i proposition 2007/08:91, Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag träder i kraft den 1 juli 2008. Tyresö kommun har idag en egen lösning, dagbarnvårdare åt eget barn.

Förvaltningen föreslår att kommunalt vårdnadsbidrag enligt ny lagstiftning införs i Tyresö kommun från den 1 januari 2009. För de familjer som finns i systemet och som vars barn vid införandet har fyllt tre år, föreslås en övergångslösning. Dessa behåller det gamla systemet tills barnen börjar i förskoleklass, förutsatt att de inte utnyttjar barnomsorg. Under perioden fram till införandet av vårdnadsbidrag tillämpas nuvarande modell och familjer som träder in i systemet informeras om vilka förändringar som kommer att genomföras från årsskiftet. Sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare åt eget barn blir den 31 oktober.

Ordförandeutlåtande
Kommunalt vårdnadsbidrag är ett sätt att öka valfriheten för kommunens barnfamiljer. De får större möjligheter att själv välja hur de vill organisera sina liv. Makt flyttas från politikernas sammanträdesrum till familjernas köksbord. Det är en mycket viktig principfråga. Detta trots de betydande begränsningar av kommunens handlingsfrihet som det av riksdagen godkända systemet innebär.

Argumenten för att gå över från Tyresömodellen är flera. Dels upphör osäkerheten om systemets framtid, dels är det nya systemet enklare att hantera för de familjer som vill utnyttja det. I övrigt hade kommunens egen lösning många fördelar, inte minst att den ökade valfriheten omfattade tre ytterligare årskullar.

Vad de nya reglerna kommer att innebära på längre sikt är svårt att bedöma. Det finns ett uppenbart intresse för andra lösningar än förskola eller dagbarnvårdare.

Tyresö kommun har valt att införa vårdnadsbidrag både på heltid och deltid. Det gör vi för att kunna erbjuda ytterligare ett alternativ för våra barnfamiljer. För många familjer kan just vårdnadsbidrag på deltid bli den lösning som passar den egna livssituationen bäst.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Information

Mötesinformation

 

§54 Vårdnadsbidrag

Dnr 2008/BUN174 053

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen:

- 1. att införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 januari 2009.

- 2. att ansökan om vårdnadsbidrag kan göras från och med den 1 december 2008.

- 3. att vårdnadsbidraget ska uppgå till 3000 kronor per barn och månad för heltid och 1500 kronor per barn och månad för halvtidsersättning.

- 4. att modellen med dagbarnvårdare för eget barn avskaffas från den 1 januari 2009.

- 5. att sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare för eget barn blir den 31 oktober 2008.

- 6. att de dagbarnvårdare för eget barn vars barn har fyllt tre år vid årsskiftet och inte utnyttjar förskola behåller sitt tillstånd till dess barnet börjar förskola eller förskoleklass.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en reservation.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet

Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Underlag för beslutat finns i proposition 2007/08:91, Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag träder i kraft den 1 juli 2008. Tyresö kommun har idag en egen lösning, dagbarnvårdare åt eget barn.

Förvaltningen föreslår att kommunalt vårdnadsbidrag enligt ny lagstiftning införs i Tyresö kommun från den 1 januari 2009. För de familjer som finns i systemet och som vars barn vid införandet har fyllt tre år, föreslås en övergångslösning. Dessa behåller det gamla systemet tills barnen börjar i förskoleklass, förutsatt att de inte utnyttjar barnomsorg. Under perioden fram till införandet av vårdnadsbidrag tillämpas nuvarande modell och familjer som träder in i systemet informeras om vilka förändringar som kommer att genomföras från årsskiftet. Sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare åt eget barn blir den 31 oktober.

Ordförandeutlåtande

Kommunalt vårdnadsbidrag är ett sätt att öka valfriheten för kommunens barnfamiljer. De får större möjligheter att själv välja hur de vill organisera sina liv. Makt flyttas från politikernas sammanträdesrum till familjernas köksbord. Det är en mycket viktig principfråga. Detta trots de betydande begränsningar av kommunens handlingsfrihet som det av riksdagen godkända systemet innebär.

Argumenten för att gå över från Tyresömodellen är flera. Dels upphör osäkerheten om systemets framtid, dels är det nya systemet enklare att hantera för de familjer som vill utnyttja det. I övrigt hade kommunens egen lösning många fördelar, inte minst att den ökade valfriheten omfattade tre ytterligare årskullar.

Vad de nya reglerna kommer att innebära på längre sikt är svårt att bedöma. Det finns ett uppenbart intresse för andra lösningar än förskola eller dagbarnvårdare.

Tyresö kommun har valt att införa vårdnadsbidrag både på heltid och deltid. Det gör vi för att kunna erbjuda ytterligare ett alternativ för våra barnfamiljer. För många familjer kan just vårdnadsbidrag på deltid bli den lösning som passar den egna livssituationen bäst.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar i första hand att ärendet skall återremitteras för att utreda lagligheten med två olika system, i andra hand yrkar hon avslag till alla att-satser utom nummer fyra.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslår kommunstyrelsen:

- 1. att införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 januari 2009.

- 2. att ansökan om vårdnadsbidrag kan göras från och med den 1 december 2008.

- 3. att vårdnadsbidraget ska uppgå till 3000 kronor per barn och månad för heltid och 1500 kronor per barn och månad för halvtidsersättning.

- 4. att modellen med dagbarnvårdare för eget barn avskaffas från den 1 januari 2009.

- 5. att sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare för eget barn blir den 31 oktober 2008.

- 6. att de dagbarnvårdare för eget barn vars barn har fyllt tre år vid årsskiftet och inte utnyttjar förskola behåller sitt tillstånd till dess barnet börjar förskola eller förskoleklass.

Beslutsgång

1. Ordförande ställer först Marit Bertilssons yrkande om återmiss mot avslag och finner att nämnden avslagit yrkandet.

2. Ordförande ställer proposition på att-sats fyra och finner att nämnden beslutat bifalla ordförandeförslaget.

3. Därefter ställs Marita Bertilssons (s) avslagsyrkande till att-satserna 1-3 och 5-6 mot bifall och ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§55 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten.

Beskrivning av ärendet

1. Rapport om Centrumskolorna, Dnr 2008/BUN 173-042, bilaga 1

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten.