Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-02-11

Sammanträde 2009-02-11

Datum
Klockan
Plats

6 Delegationsrapport angående tillsyn av enskilda familjedaghem

7 Rapport om delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (55 kb)
Mötesinformation

 

§1 Sociodemografisk ersättning till enheterna

Dnr 2008/BUN 425-041

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa ny tilldelning av sociodemografisk ersättning, från och med den 1 juli 2009.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en första uppföljning skall göras efter ett år, hösten 2010.

Särskilt yttrande

Lovisa Lagerström Lantz (s) inkommer med ett särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden beslutade i december vid behandlingen av budget för 2009 att återremittera punkten om sociodemografisk ersättning till enheterna.

Förvaltningen har i tjänsteskrivelse och bilagor förtydligat förslaget till ersättning.

Ordförandeutlåtande

Det nya systemet för fördelning av den sociodemografiska ersättningen kommer att styra resurserna till de enheter som har de största behoven. De valda kriterierna ger ett utfall som stämmer väl överens med både verksamhetens och nämndens uppfattning om vad som är en rimlig fördelning.

Samtidigt är det alltid svårt att konstruera system som på lång sikt upplevs som helt rättvisa. Förhållandena på enheterna kan förändras och vissa faktorer kan komma att ge andra konsekvenser än vad som avsågs när beslutet om en förändring fattades. Därför är det viktigt att regelbundet följa upp hur det nya systemet fungerar i praktiken. En första uppföljning bör göras efter ett år, hösten 2010.

Bilagor

Tjänsteskrivelse med följande bilagor

Bilaga 1: Budgetförslag för fördelning av sociodemografisk ersättning.

Bilaga 2 a: Beskrivning av kriterier samt effekter av förkastade modeller.

Bilaga 2 b: Tabeller över förkastade modellers effekter redovisade i kronor per månad.

Bilaga 3: Resultatenheter.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa ny tilldelning av sociodemografisk ersättning, från och med den 1 juli 2009.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en första uppföljning skall göras efter ett år, hösten 2010.

§2 Bokslut för strategi- och budgetplan, verksamhetsberättelse 2008

Dnr 2009/BUN 043 043

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

 2. Nämnden beslutar att godkänna bokslut för år 2008 och överlämna det till kommunstyrelsen.

 3. Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att nämndens överskott på 0,415 miljoner kronor används för avskrivning av underskottet inom centrumskolorna Nyboda och Forellen.

Protokollsnotering

Lovisa Lagerström Lantz (s) anmäler att ledamöterna från (s) inte att deltar i besluten angående punkterna 1 och 2.

Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt inte hade deltagit i besluten angående punkterna 1 och 2.

Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt inte hade deltagit i besluten angående punkterna 1 och 2.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

___________________________________________________________

Ordförandeutlåtande

Förvaltningens anställda har gjort en mycket god insats under år 2008. resultatet har förbättrats på många områden, inte minst avgångsbetygen i skolår 9, och nya sätt att arbeta utvecklas hela tiden.

Uppföljningen av verksamhetens pedagogiska resultat har också förbättrats, blivit tydligare och mer lättillgänglig för förtroendevalda och andra som vill ta del av denna information.

Ekonomin är under kontroll. Flera enheter har på ett genomtänkt och ambitiöst sätt lyckats hantera underskott, andra har utnyttjat de möjligheter som resultatenhetssystemet ger för särskilda satsningar.

Enheten Nyboda/Forellen kommer att få ekonomin i balans under året. För att göra det möjligt att på sikt hantera även de tidigare underskotten har förvaltningen inom ramen för bokslutsarbetet minskat den utgående skulden för år 2008 med ungefär tre miljoner kronor, inklusive den avskrivning som föreslås i detta ärende. Det ger rimliga förutsättningar för det framtidsinriktade arbetet på enheten.

Förvaltningen kommer under år 2009 att ytterligare stärka den ekonomiska uppföljningen. Bland annat bör träffsäkerheten i prognoserna för verksamhetens ekonomiska utfall bli bättre.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

 2. Nämnden beslutar att godkänna bokslut för år 2008 och överlämna det till kommunstyrelsen.

 3. Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att nämndens överskott 0.415 miljoner används för avskrivning av underskottet inom centrumskolorna Nyboda och Forellen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Bilagor

Bokslut för strategi- och budgetplan med

Bilaga 1: Verksamheternas utveckling

Bilaga 2: Resultatenheter 2008

§3 Centrumskolorna Nyboda och Forellen

Dnr 2009/BUN 043-043

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att notera redovisningen och godkänner inriktningen på det framtida utvecklingsarbetet på enheten Nyboda/Forellen.

 2. Nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda profilklassernas framtida inriktning. Detta uppdrag ska återrapporteras till nämnden i juni 2009.

 3. Nämnden beslutar att förvaltningen och enhetsledningen får i uppdrag att redovisa fördjupade rapporter om utvecklingen vid enheten vid nämndens sammanträden i april, september och december 2009.

 4. Nämnden beslutar att föreslå komunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till nämndens beslut i ärendet.

Reservation

Lovisa Lagerström Lantz (s) inkommer med en reservation avseende punkterna 1 och 4.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nyboda skola har sedan ett antal år haft problem med vikande elevunderlag i området, vilket inneburit svårigheter med ekonomin. Sedan 2007 bildar Nyboda skola en gemensam resultatenhet med Forellskolan. Inför 2009 har enheten planerat omfattande förändringar i organisationen, och man arbetar nu fullt ut som en enhet, Centrumskolan. I och med ledningens och personalens arbete med den nya organisationen, och med hjälp av det stöd som förvaltningen föreslår nämnden att ge enheten, finns nu förutsättningar för Centrumskolan att nå balans i ekonomin och samtidigt utveckla kvaliteten i arbetet med eleverna.

Motion om Centrumskolan – framtiden skola i centrum

Från kommunstyrelsen har nämnden fått en motion om Centrumskolan – framtidens skola i centrum, för yttrande. Motionen är inlämnad av Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v).

Ordförandeutlåtande

Med detta beslut om enheten Nyboda/Forellens framtida inriktning ges tydliga besked i flera frågor. Nämnden ser Nyboda skola som den långsiktiga lösningen på behovet av platser i de senare årskurserna i centrumområdet. Samarbetet mellan Nyboda skola och Forellskolan har utvecklats på ett positivt sätt och bör permanentas. Den nystart, både vad gäller verksamhetens pedagogiska innehåll och ekonomiskt, som detta beslut innebär förutsätter investeringar i Nyboda skola, både i lokalerna och skolgården.

Tyresö kommer även i framtiden att behöva en skola för grundskolans senare årskurser i centrumområdet. Nyboda skola i samverkan med Forellskolan blir denna enhet. Mot bakgrund av de långsiktiga planerna för Tyresö centrum minskas antalet elevplatser i första hand vid Forellskolan. De lokaler som lämnas används för andra ändamål.

Enhetens ambitiösa arbete med att utveckla den pedagogiska verksamheten och samarbetet mellan de två skolorna fortsätter. Målet är att enheten ska ha elever som aktivt sökt sig till sin skola. Studieresultaten ska vara jämförbara med de i kommunens övriga skolor.

För att ge stöd åt enhetens pedagogiska utveckling kommer en centralt finansierad konsult att arbeta med Nyboda/Forellen. Det nya projektet Tyresö återvändarskola – för elever med stor ogiltig frånvaro – kommer att ägna en stor del av resurserna åt arbete med Nyboda/Forellen. Ett särskilt projekt med syfte att ge flickor goda förebilder fokuseras också i första hand på denna enhet. Det nya systemet för sociodemografisk ersättning som införs 1 juli 2009 kommer att gynna enheten.

Profilklasserna är en viktig del av Nyboda skolas verksamhet. Intresset för att söka till dessa har varierat. Det är angeläget att se över nuvarande inriktning och kostnader och att överväga eventuella förändringar. Dessa klasser ska vara attraktiva och bör kunna dra till sig många intresserade elever från hela Tyresö kommun.

Ekonomin ska komma i balans under budgetåret 2009. Ekonomisk balans är nödvändig för enhetens egen verksamhet, det ekonomiska ersättningssystemets trovärdighet och kommunens ekonomi i stort, särskilt i en tid präglad av ekonomisk oro. Samma villkor måste gälla för alla enheter. Att budgeten hålls – inom de ramar som resultatenhetssystemet ger - är ett grundkrav. Därav kravet på tydligare uppföljning av enhetens arbete under året.

Förvaltningsledningen och förvaltningens ekonomiavdelning följer enhetens ekonomi mycket nära och ger stöd till arbetet. Regelbundna möten och löpande rådgivning underlättar arbetet med att skapa ekonomisk balans under året.

Under bokslutsarbetet har enhetens underskott kunnat reduceras med tre miljoner kronor – inklusive dagens beslut om överföring av nämndens överskott till enheten – vilket ger ett resterande underskott på fyra miljoner kronor. Enheten förblir ansvarig för att arbeta in detta underskott. Dessa förutsättningar är rimliga och gör det möjligt att på ett långsiktigt sätt arbeta med enhetens utveckling och ekonomi.

Nyboda skola är i behov av en upprustning. Det gäller både lokalerna och skolgården. Den nystart som behövs måste åtföljas av en investeringssatsning som gör det möjligt för skolan att möta eleverna på ett mer positivt sätt. Vissa av dessa insatser är inte särskilt kostsamma och borde kunna genomföras relativt snart, andra kräver planering och större insatser av resurser och blir en fråga för budgetarbetet inför år 2010. Förvaltningen utreder i samverkan med tekniska kontoret vilka insatser som krävs och vilka ekonomiska resurser dessa kommer att ta i anspråk.

Förslagen i motionen som lämnats av Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) behandlas både i nämndens bokslut och i detta ärende.

Den förändringsprocess som pågår vid enheten idag är positiv. Det stöd som verksamheten får enligt förslaget och bokslutet bedömer vi ger skolorna och eleverna goda förutsättningar inför framtiden. I och med att nämnden godkänner inriktningen på det fortsatta arbetet, fattas ett beslut om verksamhetsförändring.

Upprustning av Nyboda skola är högt prioriterad och kommer till att börja med att behandlas i samband med översynen av investeringsprogrammet för 2009 i mars.

Beslut angående enhetens ingående negativa balans fattas i samband med bokslutet för 2008.

Nämnden föreslås i och med detta att anse motionen besvarad.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att notera redovisningen och godkänner inriktningen på det framtida utvecklingsarbetet på enheten Nyboda/Forellen.

 2. Nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda profilklassernas framtida inriktning. Detta uppdrag ska återrapporteras till nämnden i juni 2009.

 3. Nämnden beslutar att förvaltningen och enhetsledningen får i uppdrag att redovisa fördjupade rapporter om utvecklingen vid enheten vid nämndens sammanträden i april, september och december 2009.

 4. Nämnden beslutar att föreslå komunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till nämndens beslut i ärendet.

Yrkande

Ingela Carlsson (s) yrkar avslag till attsats 1 och 4 och bifall till attsats 2 och 3.

Tilläggsyrkande

Ingela Carlsson (s) yrkar bifall till motionens 1, 3 och 4 punktsatser.

Protokollsnotering

Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade bifallit socialdemokraternas yrkande.

Beslutsgång

 1. Ordförandens förslag attsats 1 ställs mot avslag och ordföranden finner att nämnden bifallit ordförandeförslaget.

 2. Därefter bifaller nämnden ordförandens förslag till attsats 2 och 3.

 3. Ordförandens förslag attsats 4 ställs mot avslag och ordföranden finner att nämnden bifallit ordförandeförslaget.

 4. Ingela Carlssons (s) tilläggsyrkande ställs mot avslag och ordföranden finner att nämnden avslagit tilläggsyrkandet.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse.

§4 Skolplan i Tyresö kommun

Dnr 2008/BUN 341-600

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att anta barn- och utbildningsnämndens del av förslaget till ny skolplan för Tyresö kommun.

Reservation

Lovisa Lagerström Lantz (s) inkommer med en reservation.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt skollagen ska det i alla kommuner finnas en av kommunfullmäktige

antagen skolplan. (SkolL 2 kap 8 §). Den kommunala skolplanen ska dels fungera som planeringsunderlag för verksamheten i kommunala förskolor och skolor, dels ge kommuninnevånare insyn i och därmed förutsättningar att påverka de överväganden som kommunen gör beträffande sin skolverksamhet. Enligt Skolverket ska en skolplan beskriva på vilket sätt nationella och lokala mål skall nås, samt vilka åtgärder kommunen avser vidta för att uppfylla dessa mål.

I Tyresö kommun finns en gällande skolplan, benämnd Barn- och utbildningsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2003. Barn- och utbildningsplanen gäller förskola, grundskola och gymnasium. Planen gäller enligt skollagen till dess en ny skolplan antas. Vid Skolverkets inspektion i Tyresö kommun 2008 kritiserades kommunen för att skolplan saknades för vuxenutbildning och Sfi-utbildning.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att anta barn- och utbildningsnämndens del av förslaget till ny skolplan för Tyresö kommun.

Yrkande

Lovisa Lagerström Lantz (s) yrkar avslag till förslaget och bifall till socialdemokraternas förslag till skolplan.

Beslutsgång

Ordförandeförslaget ställs mot socialdemokraternas förslag och ordföranden finner att nämnden bifallit ordförandeförslaget.

Bilaga:

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Förslag till Skolplan.

§5 Kvalitetsgarantier för förskola och grundskola

Dnr 2008/BUN 340-600

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämndens beslutar att anta de nya kvalitetsgarantierna för förskola, särskola och grundskola.

Reservation

Lovisa Lagerström Lantz (s) inkommer med en reservation.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kvalitetsgarantier är kommunens löfte till medborgarna och en upplysning om vilken service de kan förvänta sig. Förslaget till nya garantier för förskola och grundskola bygger på läroplanernas målområden, och visar vad kommunen lovar medborgarna utöver det som redan styrs av lagar och förordningar.

En kvalitetsgaranti ska beskriva för medborgarna vilken service de kan förvänta sig av kommunens verksamheter. Garantierna beslutas av Kommunfullmäktige. Under 2008 sker en översyn av Tyresö kommuns samtliga kvalitetsgarantier.

Förslag till kvalitetsgarantier för kommunal förskola, särskola och grundskola redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämndens beslutar att anta de nya kvalitetsgarantierna för förskola, särskola och grundskola.

Tilläggsyrkande

Ingela Carlsson (s) har följande tilläggsyrkande

 1. Rätt till två timmars enskild undervisning per termin för varje elev i årskurs 2 till 9.

 2. Rätt till hjälp på fritids med läxläsning upp till årskurs 3

 3. Rätt till en liten barngrupp på förskolan. I småbarnsgrupper ska det inte vara mer än 14 barn och pedagogtätheten ska öka.

 4. Rätt för barn med språksvårigheter att vara på förskolan så många timmar som de behöver för att utveckla språket.

 5. Rätt till fritidsgårdsverksamhet för kommunens ungdomar i varje kommundel.

Beslutsgång

 1. Nämnden beslutar bifalla ordförandeförslaget.

 2. Ordförande ställer tilläggsyrkandet mot avslag och finner att nämnden avslagit tilläggsyrkandet.

Bilaga

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Förslag till Kvalitetsgarantier

§6 Delegationsrapport angående tillsyn av enskilda familjedaghem

Dnr 2009/BUN 046-716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsrapporten om tillsyn av enskilda familjedaghem.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

­­­­­­­__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen redovisade i maj 2008 de rutiner som gäller för tillsyn av enskild förskoleverksamhet. Tillsynen av enskilda familjedaghem har genomförts i enlighet med dessa rutiner.

Bilaga:

Rapport angående tillsyn av enskild familjedaghem

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsrapporten om tillsyn av enskilda familjedaghem

§7 Rapport om delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 3 ärenden december, 1 ärende januari beviljade

B1 Avsteg från regler för skolbarnomsorg, 2 ärende beviljade under december

B5:1 Rätt till plats i förskoleverksamhet, 2 ärenden beviljade december och 5 ärenden beviljade januari

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 14 ärenden varav 1 avstyrkt under december

Ulrica Andersson D18 Ledighet utöver vad rektor besutar, 2 ärenden under december

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 9 ärenden, december

Anne Bolmgren Inga ärenden under januari

Susanne Nyberger Inga ärenden under december

Pia Höglund Inga räenden under december

Jan Bideke D17 Anpassad studiegång, 3 ärenden under december

Ulla Lidén Inga ärenden under december

Lena Jansson Inga ärenden under december

Margot Valegård Mottagande i särskola, 2 ärenden under december

Agnetha Hedenbergh Kommunalt vårdnadsbidrag, 30 ärenden under januari

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§8 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärendet

1. Rutiner för elevers övergång mellan grundskola och gymnasieskola, Dnr 2009/BUN 047-610.

2. Skrivelse från Anna Hansson-Bittar, 2008/BUN 425-041.

3. Jörgen Thullberg informerar om projektet Återvändarskola.

4. Lena Jansson informerar om arbetet, på Tyresö förskola och skola, för att få ekonomin i balans.

5. Karin Lidén tf rektor för Nyboda och Forellens skolor presenterar sig.

6. Kontaktpolitiker för verksamheten, partierna uppmanas att anmäla förändringar till Alfhild Hög.

7. Skolriksdagen den 24 och 25 mars på Stockholmsmässan i Älvsjö, nämnden svarar för kostnaderna för en person från respektive parti, anmälan görs direkt av utsedd person, meddela Alfhild Hög vem som utsetts.

8. Förvaltningschefens rapport:

1. Ny rektor på Strandskolan, Magnus Duvnäs, börjar sin anställning den 20 maj och arbetar då en dag i veckan och heltid från och med den 22 juni.

2. Rekrytering av ny rektor för Kumla skola pågår.

3. Medarbetarenkäten – Birgitta kommer senare att redovisa åtgärdsplanen för nämnden.

4. Skolvalet till förskoleklass och skolår 6 är nu avslutat och bearbetning pågår.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen