Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-04-22

Sammanträde 2009-04-22

Datum
Klockan
Plats

16 Ekonomisk uppföljning till och med mars

Dnr 2009/BUN 099 042

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera uppföljningen för mars 2009.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med mars 2009 redovisas i bilaga 1.

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera uppföljningen för mars 2009.


Bilaga
1. Ekonomisk uppföljning

17 Prognos förskoleplatser

Dnr 2009/BUN 118 710

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera prognosen för barnomsorgen.

Beskrivning av ärendet
Barnomsorgsprognosen fram till 2015 visar att antalet barn i förskoleålder på kommunnivå beräknas vara relativt konstant, och att antalet platser i förskola är väl anpassat till efterfrågan.

På kommundelsnivå visar prognosen ett ökande barnantal på grund av nybyggnation i Bollmoraområdet, medan barnantalet minskar i Trollbäcken. I Strand/Östra ligger efterfrågan idag något högre än platstillgången, men platser i Öringe täcker behovet. Prognosen visar en fortsatt hög efterfrågan de närmaste åren, men därefter en minskning.

De kommunala enheterna har en beredskap för såväl ökande som minskande barnantal i samtliga områden. Förändringar kan göars inom befintliga lokaler eller med flexibla lösningar i form av uteverksamhet och/eller mobila förskolor. Förvaltningen anser därför inte att några större nybyggnationer eller nedläggningar behöver planeras i nuläget.


Bilaga: Prognos för barnomsorg 2009-2015

18 Ändring av regler för bytesförtur till förskoleverksamhet

Dnr 2009/BUN 137 710

Ordförandens förslag till beslut
Barn och utbildningsnämndens beslut
- nämndens beslutar att ändra prioriteringsordningen i regelverket för barnomsorg från och med 2009-08-01 till följande:

4.4 Vid placering sker prioritering enligt följande
• Placering av barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap. 2 a • Återplacering efter frånvaro på grund av föräldraledighet
• Syskon (barn folkbokförda på samma adress) till förskolebarn som har en placering.
• Placering enligt turordning (efter födelsedatum)

Beskrivning av ärendet
I det gällande regelverket har barn som är placerade vid en kommunal förskola företräde till placering vid annan kommunal förskola framför barn som nyplaceras eller kommer från enskild verksamhet. Dagens regelverk lyder:

4.4 Vid placering sker prioritering enligt följande
- Placering av barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap. 2 a § 9
- Återplacering efter frånvaro på grund av föräldraledighet
- Syskon (barn folkbokförda på samma adress) till förskolebarn som har en placering.
- Bytesplacering (gäller mellan kommunala verksamheter)
- Nyplacering

Den förskola som har plats och ser att ett antal familjer accepterat platserbjudanden, gör sin planering av personal och verksamhet utifrån detta. Denna planering försvåras då bytesförturen innebär att föräldrar av taktiska skäl kan tacka ja till platserbjudanden från förskolor där de egentligen inte vill placera sitt barn, bara för att omgående ställa sig i byteskö.

Bilaga: 1. Tjänsteskrivelse

19 Centrumskolorna Nyboda och Forellen

2009/BUN 138 610

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera redovisningen.


Beskrivning av ärendet
Vid nämndens sammanträde i november 2008 samt i februari 2009 redovisades åtgärdsprogram för att komma till rätta med centrumskolorna Nyboda och Forellens organisation och ekonomi. Rapportering till nämnden av planerade åtgärder skall redovisas i april 2009. Tf rektor Karin Lidén lämnar bilagda rapport till nämnden.


Bilaga
1. Rapport

20 Redovisning av brukarundersökning

2009/BUN 139 609

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att analysera hur enheterna arbetar med att öka arbetsron i skolan – med särskilt fokus på familjernas och mentorernas roll. Uppdraget – med förslag på hur arbetet kan utvecklas ytterligare - återredovisas till nämnden senast i oktober 2009.


Beskrivning av ärendet
Brukarundersökningen ingår som ett delområde i kommunsamarbetet Våga Visa. Våga Visa är ett samarbete kring utvärdering och uppföljning mellan kommunerna Danderyd (ny från 2008), Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö.

Brukarundersökningen genomförs årligen. Mellan den 12 januari och 26 februari 2009 genomfördes en enkätundersökning bland föräldrar med barn/elever i förskola, förskoleklass, grundskolans år 2, 5 och 8 samt bland elever i år 5 och 8. Svarsfrekvensen 2009 är 81 procent (2008 var svarsfrekvensen 77 procent).

Mer information om Våga Visa finns att läsa på webbplatsen www.nacka.se/vagavisa.

Ordförandeutlåtande
Resultaten i den aktuella brukarundersökningen är bättre än föregående år inom vissa av områdena. Brukarna är nöjda med verksamheten och kan rekommendera den till andra. Trygghetssifforna är bättre än tidigare. Personalen får mycket gott betyg. Samtidigt är siffrorna för arbetsro i skolan lägre än de borde vara.

Förvaltningen ges i uppdrag att analysera hur enheterna arbetar med att skapa större arbetsro i skolan, hur föräldrarna involveras i detta arbete och vilken roll mentorerna har. Familjen har en central roll som stöd för arbetet i skolan och samtalspartner för lärare och skolledare. Mentorerna och andra som står nära eleverna måste kunna ge den trygghet som de behöver för att kunna lyckas i skolan.

Förvaltninen bör också återkomma med förslag till hur arbetet inom detta område skulle kunna utvecklas ytterligare. Detta uppdrag bör återredovisas till nämnden senast i oktober 2009.

21 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2009/BUN 116 021

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.


Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 2 ärenden under mars varav 1 avslag
B3 Avsteg från reglerna när det gäller uppsägningstid, 1 ärende under mars
B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsrog, 1 ärende.
D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 18 ärenden varav 1 avslag under mars
Ulla Lidén Inga ärenden under mars
Agnetha Hedenbergh Beviljade vårdnadsbidrag, 7 ärenden under mars
Stephan Bruun D4 Erinran om skolplikt, 1 ärende under mars
Anne-Marie Forslund Inga ärenden under mars
Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 ärende under mars
Margreth Reiniusson Inga ärenden under mars
Susanne K Nyberger Inga ärenden under mars
Anne Bolmgren Inga ärenden under mars
Kristina Jansson Inga ärenden under mars
Pia Höglund Inga ärenden under mars
Karin Lidén Inga ärenden under mars

22 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera informationen


Beskrivning av ärendet
1. Förvaltningschefens rapport
Mötesinformation

 

§16 Ekonomisk uppföljning till och med mars

Dnr 2009/BUN 099 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för mars 2009.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med mars 2009 redovisas i bilaga 1.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för mars 2009.

Bilaga

1. Ekonomisk uppföljning

§17 Prognos förskoleplatser

Dnr 2009/BUN 118 710

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna den föreslagna planerade inriktningen för platser inom barnomsorgen samt.

- att nämnden vid nästa sammanträde för en diskussion om principerna och formerna för ett eventuellt införande av mobila förskolor i Tyresö komun.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barnomsorgsprognosen fram till 2015 visar att antalet barn i förskoleålder på kommunnivå beräknas vara relativt konstant, och att antalet platser i förskola är väl anpassat till efterfrågan.

På kommundelsnivå visar prognosen ett ökande barnantal på grund av nybyggnation i Bollmoraområdet, medan barnantalet minskar i Trollbäcken. I Strand/Östra ligger efterfrågan idag något högre än platstillgången, men platser i Öringe täcker behovet. Prognosen visar en fortsatt hög efterfrågan de närmaste åren, men därefter en minskning.

De kommunala enheterna har en beredskap för såväl ökande som minskande barnantal i samtliga områden. Förändringar kan göars inom befintliga lokaler eller med flexibla lösningar i form av uteverksamhet och/eller mobila förskolor. Förvaltningen anser därför inte att några större nybyggnationer eller nedläggningar behöver planeras i nuläget.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna den föreslagna planerade inriktningen för platser inom barnomsorgen.

- Vid nästa sammanträde dskutera möjligheter med mobila förskolor.

Bilaga: Prognos för barnomsorg 2009-2015

§18 Ändring av regler för bytesförtur till förskoleverksamhet

Dnr 2009/BUN 137 710

Barn och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att ändra prioriteringsordningen i regelverket för barnomsorg från och med 2009-08-01 till följande:

4.4 Vid placering sker prioritering enligt följande

• Placering av barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap. 2 a § 9
• Återplacering efter frånvaro på grund av föräldraledighet
• Syskon (barn folkbokförda på samma adress) till förskolebarn som har en placering.
• Placering enligt turordning (efter födelsedatum).

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I det gällande regelverket har barn som är placerade vid en kommunal förskola företräde till placering vid annan kommunal förskola framför barn som nyplaceras eller kommer från enskild verksamhet. Dagens regelverk lyder:

4.4 Vid placering sker prioritering enligt följande

• Placering av barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap. 2 a § 9
• Återplacering efter frånvaro på grund av föräldraledighet
• Syskon (barn folkbokförda på samma adress) till förskolebarn som har en placering.
• Bytesplacering (gäller mellan kommunala verksamheter)
• Nyplacering

Den förskola som har plats och ser att ett antal familjer accepterat platserbjudanden, gör sin planering av personal och verksamhet utifrån detta. Denna planering försvåras då bytesförturen innebär att föräldrar av taktiska skäl kan tacka ja till platserbjudanden från förskolor där de egentligen inte vill placera sitt barn, bara för att omgående ställa sig i byteskö.

Ordförandens förslag till beslut

Barn och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att ändra prioriteringsordningen i regelverket för barnomsorg från och med 2009-08-01 till följande:

4.4 Vid placering sker prioritering enligt följande

• Placering av barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap. 2 a § 9
• Återplacering efter frånvaro på grund av föräldraledighet
• Syskon (barn folkbokförda på samma adress) till förskolebarn som har en placering.
• Placering enligt turordning (efter födelsedatum).

Bilaga:

1. Tjänsteskrivelse

§19 Centrumskolorna Nyboda och Forellen

2009/BUN 138 610

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera redovisningen.

Särskilt yttrande

Lovisa Lagerström Lantz (s) inkommer ett särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Vid nämndens sammanträde i november 2008 samt i februari 2009 redovisades åtgärdsprogram för att komma till rätta med centrumskolorna Nyboda och Forellens organisation och ekonomi. Rapportering till nämnden av planerade åtgärder skall redovisas i april 2009. Tf rektor Karin Lidén lämnar bilagda rapport till nämnden.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera redovisningen.

Bilaga

1. Rapport

§20 Redovisning av brukarundersökning

2009/BUN 139 609

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att analysera hur enheterna arbetar med att öka arbetsron i skolan – med särskilt fokus på familjernas och mentorernas roll. Uppdraget – med förslag på hur arbetet kan utvecklas ytterligare - återredovisas till nämnden senast i oktober 2009.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Brukarundersökningen ingår som ett delområde i kommunsamarbetet Våga Visa. Våga Visa är ett samarbete kring utvärdering och uppföljning mellan kommunerna Danderyd (ny från 2008), Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö.

Brukarundersökningen genomförs årligen. Mellan den 12 januari och 26 februari 2009 genomfördes en enkätundersökning bland föräldrar med barn/elever i förskola, förskoleklass, grundskolans år 2, 5 och 8 samt bland elever i år 5 och 8. Svarsfrekvensen 2009 är 81 procent (2008 var svarsfrekvensen 77 procent).

Mer information om Våga Visa finns att läsa på webbplatsen www.nacka.se/vagavisa.

Ordförandeutlåtande

Resultaten i den aktuella brukarundersökningen är bättre än föregående år inom vissa av områdena. Brukarna är nöjda med verksamheten och kan rekommendera den till andra. Trygghetssifforna är bättre än tidigare. Personalen får mycket gott betyg. Samtidigt är siffrorna för arbetsro i skolan lägre än de borde vara.

Förvaltningen ges i uppdrag att analysera hur enheterna arbetar med att skapa större arbetsro i skolan, hur föräldrarna involveras i detta arbete och vilken roll mentorerna har. Familjen har en central roll som stöd för arbetet i skolan och samtalspartner för lärare och skolledare. Mentorerna och andra som står nära eleverna måste kunna ge den trygghet som de behöver för att kunna lyckas i skolan.

Förvaltningen bör också återkomma med förslag till hur arbetet inom detta område skulle kunna utvecklas ytterligare. Detta uppdrag bör återredovisas till nämnden senast i oktober 2009.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att analysera hur enheterna arbetar med att öka arbetsron i skolan – med särskilt fokus på familjernas och mentorernas roll. Uppdraget – med förslag på hur arbetet kan utvecklas ytterligare - återredovisas till nämnden senast i oktober 2009.

Bilaga: Brukarundersökning

§21 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2009/BUN 116 021

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 2 ärenden under mars varav 1 avslag

B3 Avsteg från reglerna när det gäller uppsägningstid, 1 ärende under mars

B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsrog, 1 ärende.

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 18 ärenden varav 1 avslag under mars

Ulla Lidén Inga ärenden under mars

Agnetha Hedenbergh Beviljade vårdnadsbidrag, 7 ärenden under mars

Stephan Bruun D4 Erinran om skolplikt, 1 ärende under mars

Anne-Marie Forslund Inga ärenden under mars

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 ärende under mars

Margreth Reiniusson Inga ärenden under mars

Susanne K Nyberger Inga ärenden under mars

Anne Bolmgren Inga ärenden under mars

Kristina Jansson Inga ärenden under mars

Pia Höglund Inga ärenden under mars

Karin Lidén Inga ärenden under mars

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.

§22 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Förvaltningschefens rapport

Birgitta Wigren lämnar en muntlig rapport om resultatet av skolvalet för förskoleklass

Ulrica Andersson lämnar en muntlig rapport resultatet av förvaltningens enkät till nämndens ledamöter.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen