Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-10-20

Sammanträde 2010-10-20

Datum
Klockan
Plats

59 Uppföljning av ekonomin till och med september

Dnr 2010/BUN 0035 10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera uppföljningen.


Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med september redovisas i bilaga 1 och 2.
(bilagorna översändes till nämnden så snart de färdigställts)

Bilagor:
1. Ekonomisk uppföljning
2. Resultatenheterna

60 Reglering av resultatenheten Nyboda-Forellens underskott

Dnr 2010/BUN 0168-10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att reglera resultatenheten Nyboda/Forellens underskott på 8 938 887 kronor mot nämndens anslag.


Beskrivning av ärendet
Reslutatenheten Nyboda/Forellen hade i bokslutet för 2009 en negativ utgående balans på 8 748 097 kronor. För innevarande år noterar enheten ett negativt resultat på 190 790 kronor fram t.o.m. den 15 augusti. Det totala underskottet uppgår därmed till 8 938 887 kronor. I bifogade tjänsteskrivelse föreslår förvaltningen nämnden att reglera resultatenhetens underskott mot nämndens anslag.


Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

61 Rapport om skolbarnomsorg för alla

Dnr 2010/BUN 191 42

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera rapporten om skolbarnomsorg för alla.


Beskrivning av ärendet
Reformen skolbarnomsorg för alla trädde i kraft den 1 januari 2010. Den innebär att alla barn har rätt till skolbarnomsorg även om vårdnadshavaren är föräldraledig eller arbetslös. Vid införandet beslutade förvaltningen tillsammans med de fackliga organisationerna att följa utvecklingen av såväl barn som personal inom skolbarnomsorgen.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

62 Yttrande över motion angående nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö

Dnr 2010/BUN 178 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.


Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsänämnden har ombetts yttra sig över en motion från Kristjan Vaigur (S). Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera ett projekt med syfte att tillskapa nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö. Förvaltningens yttrande redovisas i bilaga.

Bilaga
1. Förvaltningens yttrande

63 Yttrande över återremiss av motion angående Rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Dnr 2007/BUN 437 610

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att
anse motionens första att-sats besvarad med hänvisning till pågående utredning.
anse motionens andra att-sats besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.
anse motionens tredje att-sats besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.
avslå motionens fjärde att-sats.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2009 § 54 om ett yttrande över en motion från Marita Bertilsson (S), ställd till kommunfullmäktige i mars 2007.

Fullmäktige beslutade i mars 2010 om återremiss av motionen.

Förvaltningen har i tjänsteskrivelse redovisat fakta kring:
- Juridiska förutsättningar för relationen mellan kommun och fristående huvudman
- Avgiftshantering
- Gemensam kö och gemensamma turordningsregler
- Barnomsorgspeng


Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Kommunfullmäktige beslut
3. Motionen
4. Nämndens yttrande 2009-12-16
5. Tjänsteskrivelse 2009-12-03

64 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2010/BUN 0034 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten


Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Birgitta Wigren D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 7 beslut under september varav 1 avslag

Ulrica Andersson D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 5 beslut under september varav 2 avslag
B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 1 beslut under september

Ulla Lidén D 15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 27 beslut under september

Susanne Nyberger D 13 Skoldagens omfattning, Fornudden, under september

Cathrine Sahlsten Inga beslut under augusti

Anne Bolmgren Inga beslut under juni, juli

Agneta Ahlin E7 Skolskjuts utöver riktlinjerna, 5 beslut under september
E1 Mottagande i särskolan, 2 beslut under september

Gunilla Petersen Inga beslut under september

Björn Åkerblom Inga beslut under september

Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag
4 beslut under juli varav 1 avslag
4 beslut under juli varav 1 avslag
6 beslut under augusti varav 2 avslag
5 beslut under september

Lena Jansson D 13 Skoldagens omfattning
D 12 Elevens val

65 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärendet
1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2010/BUNIND 061-41
2. Redovisning av nyckeltal, Dnr 2010/BUN 0036-010
3. Kommunstyrelsens riktlinjer för internationellt samarbete, Dnr 2010/174-005
4. Kommunstyrelsens beslut om Tyresöplanelen 2010-2011, Dnr 2010/BUN 175-005.
5. Förvaltningschefens rapport
5.1 Muntlig rapport om lärarlyftet
5.2 Muntlig rapport om uppdraget att utarbetea verktyg till stöd för enheternas analys av sina förutsättningar och resultat
Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (55 kb)
Mötesinformation

 

§59 Uppföljning av ekonomin till och med september

Dnr 2010/BUN 0035 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med september redovisas i bilaga 1 och 2.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning

2. Resultatenheterna

§60 Reglering av resultatenheten Nyboda-Forellens underskott

Dnr 2010/BUN 0168-10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att reglera resultatenheten Nyboda/Forellens underskott på 8 938 887 kronor mot nämndens anslag.

Särskilt yttrande

Ingela Carlsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Marie Åkesdotter (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Reslutatenheten Nyboda/Forellen hade i bokslutet för 2009 en negativ utgående balans på 8 748 097 kronor. För innevarande år noterar enheten ett negativt resultat på 190 790 kronor fram t.o.m. den 15 augusti. Det totala underskottet uppgår därmed till 8 938 887 kronor. I bifogade tjänsteskrivelse föreslår förvaltningen nämnden att reglera resultatenhetens underskott mot nämndens anslag.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att reglera resultatenheten Nyboda/Forellens underskott på 8 938 887 kronor mot nämndens anslag.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§61 Rapport om skolbarnomsorg för alla

Dnr 2010/BUN 191 42

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten om skolbarnomsorg för alla.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Reformen skolbarnomsorg för alla trädde i kraft den 1 januari 2010. Den innebär att alla barn har rätt till skolbarnomsorg även om vårdnadshavaren är föräldraledig eller arbetslös. Vid införandet beslutade förvaltningen tillsammans med de fackliga organisationerna att följa utvecklingen av såväl barn som personal inom skolbarnomsorgen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera rapporten om skolbarnomsorg för alla.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§62 Yttrande över motion angående nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö

Dnr 2010/BUN 178 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation

Ingela Carlsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsänämnden har ombetts yttra sig över en motion från Kristjan Vaigur (S). Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera ett projekt med syfte att tillskapa nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö. Förvaltningens yttrande redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Ingela Carlsson (s) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifall till motionen och finner att nämnden beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Förvaltningens yttrande

§63 Yttrande över återremiss av motion angående Rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Dnr 2007/BUN 437 610

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att

  1. anse motionens första att-sats besvarad med hänvisning till pågående utredning.
  2. anse motionens andra att-sats besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.
  3. anse motionens tredje att-sats besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.
  4. avslå motionens fjärde att-sats.

Särskilt yttrande

Ingela Carlsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2009 § 54 om ett yttrande över en motion från Marita Bertilsson (S), ställd till kommunfullmäktige i mars 2007. Fullmäktige beslutade i mars 2010 om återremiss av motionen.

Förvaltningen har i tjänsteskrivelse redovisat fakta kring:

- Juridiska förutsättningar för relationen mellan kommun och fristående huvudman

- Avgiftshantering

- Gemensam kö och gemensamma turordningsregler

- Barnomsorgspeng

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att

1.anse motionens första att-sats besvarad med hänvisning till pågående utredning.

2. anse motionens andra att-sats besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.

3.anse motionens tredje att-sats besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.

4. avslå motionens fjärde att-sats.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Kommunfullmäktige beslut

3. Motionen

4. Nämndens yttrande 2009-12-16

5. Tjänsteskrivelse 2009-12-03

§64 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2010/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 7 beslut under september varav 1 avslag

Ulrica Andersson D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 5 beslut under september varav 2 avslag

B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 1 beslut under september

Ulla Lidén D 15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 27 beslut under september

Susanne Nyberger D 13 Skoldagens omfattning, Fornudden, under september

Cathrine Sahlsten Inga beslut under augusti, september

D 22 Skolans val läsåret 2010/2011

Anne Bolmgren Inga beslut under juni, juli

Agneta Ahlin E7 Skolskjuts utöver riktlinjerna, 5 beslut under september

E1 Mottagande i särskolan, 2 beslut under september

Gunilla Petersen Inga beslut under september

Björn Åkerblom Inga beslut under september

Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag

4 beslut under juli varav 1 avslag

4 beslut under juli varav 1 avslag

6 beslut under augusti varav 2 avslag

5 beslut under september

Lena Jansson D 13 Skoldagens omfattning

D 12 Elevens val

Kia Broomé D17 Anpassad studiegång, 4 beslut under september

D15 Placering i särskild undervisningsgrupp inom kommunen, 9 beslut under september

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

§65 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2010/BUNIND 061-41

2. Redovisning av nyckeltal, Dnr 2010/BUN 0036-010

3. Kommunstyrelsens riktlinjer för internationellt samarbete, Dnr 2010/174-005

4. Kommunstyrelsens beslut om Tyresöpanelen 2010-2011, Dnr 2010/BUN 175-005.

5. Förvaltningschefens rapport

5.1 Rapport om lärarlyftet 2010, dnr 2010/BUN 0112-12 och förskolelyftet 2010, Dnr 2010/BUN 109-12

5.2 Muntlig rapport om uppdraget att utarbeta verktyg till stöd för enheternas analys av sina förutsättningar och resultat.

5.3 Förvaltningens arbetsmiljögrupp har under året som tema ”buller inom förskola och skola”

5.4 Förvaltningen planer för en utbildningsdag (heldag) den 9 februari 2011 för den nya nämnden.

6. Nämndens sammanträde i december startar kl 17.30.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut