Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-02-23

Sammanträde 2011-02-23

Datum
Klockan
18.30
Plats
Bollmora, Kommunhuset

1 Taxa för fritidsklubbsverksamhet, återremiss från KF för barnkonsekvensprövning

§1 Taxa för fritidsklubbsverksamhet, återremiss från kommmunfullmäktige för barnkonsekvensprövning

Dnr 2009/BUN 370 051

Barn- och utbildningsnämndens beslut

– nämnden beslutar att anse frågan om barnkonsekvensanalys besvarad i bifogade tjänsteskrivelse.

– nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa taxa för fritidsklubbsverksamhet från och med 1 augusti 2011 till 500 kr/termin. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till deras tidigare reservation till kommunstyrelsen.

Maria Salomonsson (MP) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade december 2009 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för fritidsklubbsverksamhet till 500 kronor per termin exklusive måltider. Kommunfullmäktige återremitterade vid sitt sammanträde i november 2010 ärendet för utförande av en barnkonsekvensanalys. Analysen redovisas i bifogade tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

– nämnden beslutar att anse frågan om barnkonsekvensanalys besvarad i bifogade tjänsteskrivelse.

– nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa taxa för fritidsklubbsverksamhet från och med 1 augusti 2011 till 500 kr/termin. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Yrkanden

Maria Salomonsson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av barnkonsekvensanalysen.

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet.

Därefter ställer ordföranden avslagsyrkandet mot bifall till ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat bifalla ordförandeförslaget.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Kommunfullmäktiges beslut om återremiss

§2 Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun

Dnr 2011/BUN 0019 84

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämndens beslutar att anta lokalstrategin för förskola och skola i Tyresö kommun.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot att tilläggsyrkandet avslogs.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen fick under 2010 i uppdrag av barn- och utbildningsnämndens ordförande Hans Lindberg att utarbeta en strategi för om- och nybyggnad av lokaler för förskola och skola. Strategin ska fungera dels som en kravbild inför investeringar, dels som en beskrivning av roller och ansvarsfördelning mellan inblandade aktörer.

Förvaltningens förslag till lokalstrategi utgår från kommunens strategiska utvecklingsområden

- god ekonomisk hushållning

- god boendemiljö och livskvalitet

- kvalitet och service.

Strategin är tänkt att fungera som en utgångspunkt för arbetet med att skapa flexibla, ekonomisk hållbara, moderna skollokaler som på bästa sätt stödjer arbetet med att leva upp till målen i de moderna styrdokumenten för förskola och skola. Strategin har förankrats hos kommunens fastighetsenhet.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämndens beslutar att anta lokalstrategin för förskola och skola i Tyresö kommun.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att dokumentet kompletteras med ett avsnitt om toaletter och hygienutrymmen.

Nämnden bifaller yrkandet och skrivelsen kompletteras före justering av protokollet.

Tilläggsyrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att en nulägesanalys ska göras av samtliga enheters lokaler.

Beslutsgång

Ordföranden ställer tilläggsyrkandet mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

2. Lokalstrategi

§3 Plan för lokalförsörjning i centrumområdet

Dnr 2010/BUN 0104 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämndens beslutar att godkänna planen för långsiktig lokalförsörjning i centrumområdet.

_______________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I samband med att barn- och utbildningsnämnden noterade en utökad volymprognos för centrumområdet i september 2010, fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå långsiktiga lösningar för platstillgång i förskola och skola i området.

Planen redovisas i bifogade tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämndens beslutar att godkänna planen för långsiktig lokalförsörjning i centrumområdet.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§4 Plan för ökning av antalet förskoleplatser i Trollbäcken

Dnr 2010/BUN 0104 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna planen för ökning av antalet förskoleplatser i Trollbäcken.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I samband med att barn- och utbildningsnämnden noterade en utökad volymprognos för Trollbäcken i december 2010, fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att öka antalet platser inom förskoleverksamheten i området.

Planen redovisas i bifogade tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna planen för ökning av antalet förskoleplatser i Trollbäcken.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§5 Plan för internkontroll 2011

2011/BUN 0023 16

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa plan för inriktning på den interna kontrollen 2011.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för att förvaltningen har en organisation samt regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas för den interna kontrollen.

Planen redovisas i bifogade tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa plan för inriktning på den interna kontrollen 2011.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§6 Bokslut med verksamhetsberättelse för strategi- och budgetplan 2010

Dnr 2011/BUN 0020 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2010.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2010 är framtagna i enlighet med beslutade riktlinjer.

Nämndens verksamheter redovisar ett totalt nettounderskott på 9,6 miljoner för verksamhetsåret 2010. Resultatet inom förskolan och grundskolan blev lägre på grund av underskottsavskrivningen för enheterna Strand och Nybodaberg. Även Forellens avskrivning i samband med nedläggningen av Nyboda skola bidrog till det lägre resultatet. Trots detta lämnade ändå förskolan ett överskott vid årets slut, liksom förvaltningsgemensamt och särkolan. Färrebarn var inskrivna i förskolan är budgeterat ochsärskolan fick under hösten fler eleverfrån andra kommuner, vilket resulterade i högre intäkter. Grundskolannoterade ett underskott till följd av att fler elever vände sig till friskolorsamtidigt som fler elever nyttjade skolbarnomsorgen i samband med att reformen skolbarnomsorg för alla infördes 2010. Resultatenheterna visar sammantaget ett negativt resultat för 2010, då enheterna använt delar av sina tidigare inarbetade överskott. Även fritidsgårdarna lämnade ett smärre underskott.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2010.

Bilaga

1. Bokslut med verksamhetsberättelse för 2010

§7 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2011/BUN 0021 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutat att notera delegationsbesluten.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Birgitta Wigren D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 8 beslut under december varav 1 avslag och 20 beslut under januari varav 1 avslag

B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 2 beslut under december och 5 beslut i januari

B 3 Avsteg från reglerna när det gäller uppsägning av plats i förskoleverksamhet el skolbarnsomsorg, 1 beslut under december

Kristina Jansson D5 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, mer än fem dagar, 2 ärenden

D 17 Anpassad studiegång för elev, 1 beslut under jan 2011

Susanne Nyberger Inga beslut under december, januari

Ulla Lidén Inga beslut under december

E24 Anpassad studiegång för elev, 1 beslut under jan 2011

Gunilla Petersen Inga beslut under december

Magnus Duvnäs D17 Anpassad studiegång för elev, 1 beslut under december

Agneta Ahlin E1 Mottagande i särskolan 1 beslut under december

E7 Skolskjuts utöver riktlinjerna 1 beslut januari

E1 Mottagande i särskolan 1 beslut under januari

Björn Åkerblom Inga beslut under december, januari

Lena Jansson Inga beslut under december

Cathrin Sahlsten Inga beslut under december och januari

Agnetha Hedenbergh Rapport om tillsyn enskild verksamhet, bilaga

Vårdnadsbidrag, 6 beslut varav ett avslag under december och 4 beslut under januari

Lena Jansson D17 Anpassad studiegång för elev, 1 beslut under januari

Petra Andersson Hallberg B3 Avsteg från reglerna när det gäller uppsägning av plats i förskoleverksamhet el skolbarnsomsorg 8 beslut varav 2 avslag under oktober-december

Inga beslut under januari

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutat att notera delegationsbesluten.

§8 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2011/BUN-ind 0020-41.

2. Förvaltningschefens rapport.

- förvaltningen arbetar intensivt kring den nya skollagen

- nya skollagen innebär även att en viss översyn av organisationen behöver göras

- brukarundersökningen är nu ute för att besvaras

- intensivt arbete med den nya styrprocessen pågår

- beslut om kommunstyrelseförvaltningens nya organisation kommer under april

- 6-8 april är det konferens mellan KS och nämndernas presidium.

3. Sammanträdet inleddes med information om nämndens delegations-ordning samt offentlighet- och sekretesslagen.

4. Nämndens sammanträde den 27 april flyttas till den 4 maj.

5. Verksamhetsbesök som uppföljning på Våga Visa rapporter äger rum

- 25 mars kl 10.30-13.30 förskolan Karlavagnen

- 15 april kl 09.00-12.00 Fornuddens och Sofiebergs skolor

- 29 april kl 09.00-12.00 Förskolorna Strandpärlan, Rotvik och Öringestugan

- 19 maj kl 09.00-12.00 Bergfotens förskola och Farmarstugan

Särskild inbjudan skickas ut tillsamman med observationsrapport och handlingsplan.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

§9 Ansökan om övertagande av fristående pedagogisk omsorg

Dnr 2010/BUN 185-40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna ansökan från Marie Hellgren (840310-0103) om att bedriva pedagogisk omsorg med kommunal ersättning.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden mottog i september 2010 en ansökan från Marie Hellgren om att bedriva enskild pedagogisk omsorg (familjedaghem) i hemmet med ekonomisk ersättning (dagbarnvårdarpeng) från Tyresö kommun. Då det redan bedrivs pedagogisk omsorgsverksamhet av Gunilla Hellgren i lokalen, prövades inte ansökan vid tillfället.

Gunilla Hellgrens verksamhet drivs i Marie Hellgrens hem på Lindevägen 31 i Trollbäcken. Marie Hellgren ansöker nu godkännande för att kunna överta verksamheten.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna ansökan från Marie Hellgren (840310-0103) om att bedriva pedagogisk omsorg med kommunal ersättning.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Ansökan