Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-11-09

Sammanträde 2011-11-09

Datum
Klockan
17.00
Plats
Forellskolans matsal
Bilagor till dagordning
kallelse.pdf (85 kb)

49 Utredning om stadieindelning inom centrumområdets grundskolor

Dnr 2011/BUN 127 41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutat att Nya Nyboda skola tar emot elever i åk 7-9 samt från åk 4 i de fall då rektor beslutat om viss inriktning från åk 4.
- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ålägga verksamheten att lösa platsbristen för åk 6 i Fårdala skola inom resultatenheten Fårdala och Stimmets förskolor och skolor.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet i oktober 2011 att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda vilka konsekvenser ovanstående beslut får för övriga skolor i centrumområdet. Förvaltningens utredning redovisas i bifogade tjänsteskrivelse.

Ordförandeutlåtande
Enligt den nya skollagen ska eleverna arbeta för att uppnå kunskapskrav som stäms av i årskurs tre, sex och nio. Från och med läsåret 2012 -2013 kommer betyg att sättas från årskurs sex och därefter för varje termin fram till och med slutbetyget i årskurs nio. Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen.
Mot bakgrund av dessa förändringar kommer en ny organisation lokalt innebära att vi underlättar övergången av arbetet med den nya läroplanen. Elevernas rätt att utvecklas i riktning mot läroplanens övergripande mål och de långsiktiga målen för varje ämne måste vara det vägledande i nämndens beslut. Vi måste ha eleven i fokus.
I samband med nämndens beslut om den nya stadieindelningen fick förvaltningen i uppdrag hur detta skulle genomföras. Huvudspåret var att årskurs 6 skulle vara kvar i sina F-5 kolor och utredningen visar att alla F-5 skolor i Tyresö kommer att kunna behålla årskurs 6 med relativt små förändringar från höstterminen 2012.
När beslutet togs om att bygga om Nyboda skola så fick förvaltningen i uppdrag att formulera en kravbild för den framtida utformningen av Nya Nyboda skola. I den framtida skolan beräknades elevantalet uppgå till cirka 750 elever i årskurs 6-9 samt musikklasser årskurs 4 och 5.
När det gäller skolorna i Centrumområdet har förvaltningen presenterat två olika scenarier och vårt beslut blir att Nya Nyboda tar emot elever i årskurs 7-9 samt från årskurs 4 i de fall rektor beslutar om viss inriktning från åk 4. För att öka elevunderlaget görs riktade satsningar inom bland annat området teknik. Skolan ser också över profilarbetet för att kunna erbjuda ett bra utbud för elever som annars skulle ha sökt till andra alternativ.
Elevunderlaget kommer troligtvis att öka framöver i takt med att bostäder byggs i centrala Tyresö varför det inte vore särskilt klokt att stänga någon skola.

Bilaga:
1. Tjänsteskrivelse

§49 Utredning om stadieindelning inom centrumområdets grundskolor

Dnr 2011/BUN 127 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutat att Nya Nyboda skola tar emot elever i åk 7-9 samt från åk 4 i de fall då rektor beslutat om viss inriktning från åk 4.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ålägga verksamheten att lösa platsbristen för åk 6 i Fårdala skola inom resultatenheten Fårdala och Stimmets förskolor och skolor.

Protokollsnotering

Noteras till protokollet att ledamöter från socialdemokraterna inte deltagit i beslutet.

Röstförklaring

Anita Mattsson (s) inkommer med en skriftlig röstförklaring.

Särskilt yttrande

Camilla Sellergren (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet i oktober 2011 att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda vilka konsekvenser ovanstående beslut får för övriga skolor i centrumområdet. Förvaltningens utredning redovisas i bifogade tjänsteskrivelse.

Ordförandeutlåtande

Enligt den nya skollagen ska eleverna arbeta för att uppnå kunskapskrav som stäms av i årskurs tre, sex och nio. Från och med läsåret 2012 -2013 kommer betyg att sättas från årskurs sex och därefter för varje termin fram till och med slutbetyget i årskurs nio. Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen.

Mot bakgrund av dessa förändringar kommer en ny organisation lokalt innebära att vi underlättar övergången av arbetet med den nya läroplanen. Elevernas rätt att utvecklas i riktning mot läroplanens övergripande mål och de långsiktiga målen för varje ämne måste vara det vägledande i nämndens beslut. Vi måste ha eleven i fokus.

I samband med nämndens beslut om den nya stadieindelningen fick förvaltningen i uppdrag hur detta skulle genomföras. Huvudspåret var att årskurs 6 skulle vara kvar i sina F-5 kolor och utredningen visar att alla F-5 skolor i Tyresö kommer att kunna behålla årskurs 6 med relativt små förändringar från höstterminen 2012.

När beslutet togs om att bygga om Nyboda skola så fick förvaltningen i uppdrag att formulera en kravbild för den framtida utformningen av Nya Nyboda skola. I den framtida skolan beräknades elevantalet uppgå till cirka 750 elever i årskurs 6-9 samt musikklasser årskurs 4 och 5.

När det gäller skolorna i Centrumområdet har förvaltningen presenterat två olika scenarier och vårt beslut blir att Nya Nyboda tar emot elever i årskurs 7-9 samt från årskurs 4 i de fall rektor beslutar om viss inriktning från åk 4. För att öka elevunderlaget görs riktade satsningar inom bland annat området teknik. Skolan ser också över profilarbetet för att kunna erbjuda ett bra utbud för elever som annars skulle ha sökt till andra alternativ.

Elevunderlaget kommer troligtvis att öka framöver i takt med att bostäder byggs i centrala Tyresö varför det inte vore särskilt klokt att stänga någon skola.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutat att Nya Nyboda skola tar emot elever i åk 7-9 samt från åk 4 i de fall då rektor beslutat om viss inriktning från åk 4.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ålägga verksamheten att lösa platsbristen för åk 6 i Fårdala skola inom resultatenheten Fårdala och Stimmets förskolor och skolor.

Bilaga:

1. Tjänsteskrivelse

§50 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.

Beskrivning av ärendet

1. Förvaltningschefens rapport

Birgitta Wigren lämnar en muntlig rapport om läget med förskolan Karlavagnen.

2. Ändrat datum för nämndens sammanträde i december, sammanträdet flyttas från den 14 december till den 1 december och startar kl 17.30.