Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-05-02

Sammanträde 2012-05-02

Datum
Klockan
Plats

16 Yttrande över motion angående social investeringsfond

Dnr 2012/BUN 064-001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Nämnden har från kommunstyrelsen fått motionen angående social investeringsfond för yttrande. Motionen är inlämnad av Miljöpartiet de gröna (MP).

Ordförandeutlåtande
Förebyggande insatser som kan bidra till att förhindra framtida sociala problem som utanförskap, missbruk och kriminalitet kan vara mycket lönsamma ur ett samhällsperspektiv. En missbrukare kostar samhället och de offentliga kassorna stora belopp utöver det lidande som drabbar den enskilde och dennes anhöriga. Insatser för barn och unga som minskar risken att senare i livet hamna i missbruk kan därför ge stora besparingar även om de kostar på kort sikt.
Samtidigt är det ett beslutsmässigt problem att det ofta är olika aktörer som beslutar om och finansierar förebyggande insatser respektive får lägre kostnader till följd av dessa insatser. En ytterligare komplikation är att sociala investeringar innebär att säkra kostnader idag ställs mot osäkra kostnadsbesparingar ganska långt in i framtiden, vilket försvårar beslutsfattandet.
Flera kommuner har på senare tid infört vad de kallar sociala investeringsfonder med syfte att skapa finansiellt utrymme för förebyggande insatser. Det är samtidigt uppenbart att sociala investeringar i den kommunala redovisningen aldrig kan betraktas som investeringar. Här ställer regelverket tydliga gränser. Kostnader för förebyggande insatser kommer därför alltid att prövas i den ordinarie budgetprocessen.
Sveriges kommuner och landsting SKL har tillsatt en utredning (motion från S) som ska se över vilka effekter man kan åstadkomma genom sociala investeringar på olika områden. Tanken är att utredningen ska belysa hela samhällsnyttan och inte enbart den enskilda kommunens eller landstingets nytta och ekonomi.

Bilaga: 1. Motionen

17 Yttrande över motion angående kostpolicy

Dnr 2011/BUN 194 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Nämnden har från kommunstyrelsen fått motionen angående kostpolicy för yttrande. Motionen är inlämnad av Miljöpartiet de gröna (MP). Förvaltningens tjänsteskrivelse redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande
Precis som miljöpartiet skriver i sin motion har Tyresö höga ambitioner med maten i våra skolor. Vi bygger om alla mottagningskök till tillagningskök och i varje kök anställs en kock.

Barn och utbildningsförvaltningen följer Livsmedelsverkets riktliner "Bra mat i förskola/skola" och råden gäller både bra matvanor och livsmedelssäkerhet. Råden riktar sig till olika yrkesgrupper som ansvarar för mat inom förskolan och skolan som till exempel kostansvariga i kommunen, rektorer, skolhälsovård och husmor. Livsmedelsverkets råd för bra mat i förskolan/skolan gäller hela skoldagen och omfattar frukost, lunch och mellanmål. Det innebär att även tips gällande frukost i skolan samt mellanmål på fritids och skolcafeteria finns med. Råden fungerar som ett verktyg för att servera näringsrika måltider i Tyresös förskolor och skolor.

I den nya skollagen finns krav på näringsriktiga måltider och skolorna ska kunna visa att de uppfyller lagens krav. Utbildningsdepartementet har därför givit Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en informations och utbildningssatsning till skolor i hur de kan uppfylla skollagens krav. Uppdraget kommer att genomföras 2012-2013 i samverkan med Skolverket.

När det gäller de frågorna kring upphandling och minskat matsvinn som miljöpartiet tar upp i sin motion så finns detta i våra kommunövergripande dokument, Klimatstrategi och Upphandlingspolicy. Alla förvaltningar ska känna till dessa dokument och se till att de efterlevs i sin verksamhet.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse
2. Motionen

18 Plan för internkontroll 2012

Dnr 2012/BUN 0104 016

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att fastställa plan för inriktning på den interna kontrollen 2012.
- Nämnden beslutar att förvaltningen ska redovisa genomförd internkontroll för 2012 till nämnden i december.

Beskrivning av ärendet
Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för att förvaltningen har en organisation samt regler och anvisningar för den interna kontrollen. Förslag till inriktning på den interna kontrollen redovisas i tjänsteskrivelse.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

19 Personuppgiftsombud

Dnr 2012/BUN 0033 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Ingela Fehér.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen antog 1998-04-29 personuppgiftslagen PuL (1998:204) som delvis ersatte datalagen. Syftet med denna lag är att skydda personer mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998. Övergångsvis tillämpades datalagen för de databehandlingar som hade påbörjats före ikraftträdandet. Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och PuL reglerar nu behandlingar av personuppgifter.

Kommunstyrelsen betonar i sitt beslut om personuppgiftsombud vikten av att varje nämnd ska utse personuppgiftsombud för sitt ansvarsområde. Personuppgiftsombudet ska anmälas till Datainspektionen.

I de fall nämnden inte utser personuppgiftsombud finns anmälningsskyldighet till Datainspektionen i varje enskilt fall av behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig även sedan personuppgiftsombud utsetts.

Rektor/förskolechef inom nämndens verksamhetsområde ansvarar för att anmäla vilka personuppgiftsregister verksamheten innehar till nämndens personuppgiftsombud.

20 Ledamöter i samrådsgrupp mellan landstinget och kommunen

Dnr 2012/BUN 0103 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att till ledamot utse nämndens ordförande och till ersättare utse nämndens 1:e vice ordförande.

Beskrivning av ärendet
Samrådsgruppen i Tyresö, är ett råd för samverkan mellan landstinget och kommunen.

Syftet med och uppdraget för samrådsgruppen är följande:
* Att politiskt samordna huvudmännens insatser utifrån ett befolkningsperspektiv. Syftet är att enskilda ska få god vård och inte falla mellan stolarna då vård- och omsorgsuppgifter ombesörjs av flera huvudmän.
* Att förmedla information och kunskap mellan huvudmännen. Syftet är att skapa en gemensam bild av verkligheten och om varandras förutsättningar och ansvar. Information ska ges av vad som är på gång eller planeras hos respektive huvudman (både på riksplan, regionalt och lokalt), och som kan påverka den andra huvudmannen.
* Att följa upp att de gemensamma resurserna används effektivt och att ingen övervältring av ansvar och kostnader sker på den andre huvudmannen.
* Att följa pågående samverkansformer och vid behov initiera nya.
* Att ta upp/lösa samverkansproblem där verksamhetschef/er inte kommer vidare.
* Att larma uppåt när förutsättningar saknas för samverkan (SLL, KSL, riksdag m.fl.)

Gruppen har en beredande funktion, ingen beslutsfunktion. Besluten fattas i respektive organisation.
Politiska representanter från kommunen är fyra från socialnämnden, en från Barn- och utbildningsnämnden och från landstinget finns fem representanter.
I gruppen ingår två tjänstemän från socialförvaltningen, en tjänsteman från barn- och utbildningsförvaltningen och två tjänstemän från SÖSO.

21 Mindre justering i Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Dnr 2012/BUN 0102 006

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att anta en mindre justering i Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg avseende godkännande och bidrag till fristående förskolor, i enlighet med bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
I Barn- och utbildningsförvaltningens Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun finns bland annat bestämmelser om verksamhet i enskild regi och om ekonomisk ersättning kap. 9-12. Mot bakgrund av ändrad lagstiftning finns behov av justeringar av Riktlinjerna i dessa delar. I bilagda tjänsteskrivelse redovisas skälen till ändringarna i riktlinjerna.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Förslag till riktlinjer
3. Utdrag ur befintliga riktlinjer

22 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2012/BUN 0005 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Birgitta Wigren B1 Avsteg från reglerna förskoleverksamhet, 4 beslut under mars varav ett avslag
Evalena Andrén B2 Delegationsärende - jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkomst samt återbetalning i särskilda fall, 1 beslut under mars
E 8 Vårdnadsbidrag, 2 beslut under mars
Olga Lidman Inga beslut under mars
Marco Suares Inga beslut under januari, februari, mars
Gunilla Petersen Inga beslut under januari, februari, mars
Viola Loch Inga beslut under mars
Kristina Jansson C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under mars
Cathrine Sahlstedt C31 Utredning om kränkning, 1 beslut under mars
C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under mars
C2 Anställning av förskollärare, 3 beslut under
mars
Judit Larsson Inga beslut under mars
Björn Åkerblom
Kumla Inga beslut under mars
Trollbäcken C2 Anställning lärare idrott Sofieberg, 1 beslut under mars
Fredrik Plahn Inga beslut under mars
Magnus Duvnäs C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut under
Mars
Lena Jansson Inga beslut uner januari och februari

23 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärenden
1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind 013-41
2. Rapport från revisorerna angående ansvarsutövande med fokus på intern kontroll, Dnr 2012/BUN 0099-016
3. Förvaltningschefens rapport
3.1 Ekonomisk rapport
3.2 Konkursen Karlavagnen, tjänsteanteckning bilaga, dnr 2011/BUN 158-009
3.3 Aktuellt om Nya Nyboda skola
3.4 Skolinspektionen: Beslut efter riktad tillsyn av bedömning och betygssättning i Strandskolan, Dnr 2012/BUN 078-41
3.5 Riktlinjer för skolornas handlingsplaner mot nätmobbning, Dnr 2012/BUN 0101-006
3.6 Erik Sanner inleder sammanträdet med information om UNIKUM
3.7 Betygen ht 2011 för 8 och 9, kommentarer redovisas vid sammanträdet

§16 Yttrande över motion angående social investeringsfond

Dnr 2012/BUN 064-001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation

Camilla Sellergren (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden har från kommunstyrelsen fått motionen angående social investeringsfond för yttrande. Motionen är inlämnad av Miljöpartiet de gröna (MP).

Ordförandeutlåtande

Förebyggande insatser som kan bidra till att förhindra framtida sociala problem som utanförskap, missbruk och kriminalitet kan vara mycket lönsamma ur ett samhällsperspektiv. En missbrukare kostar samhället och de offentliga kassorna stora belopp utöver det lidande som drabbar den enskilde och dennes anhöriga. Insatser för barn och unga som minskar risken att senare i livet hamna i missbruk kan därför ge stora besparingar även om de kostar på kort sikt.

Samtidigt är det ett beslutsmässigt problem att det ofta är olika aktörer som beslutar om och finansierar förebyggande insatser respektive får lägre kostnader till följd av dessa insatser. En ytterligare komplikation är att sociala investeringar innebär att säkra kostnader idag ställs mot osäkra kostnadsbesparingar ganska långt in i framtiden, vilket försvårar beslutsfattandet.

Flera kommuner har på senare tid infört vad de kallar sociala investeringsfonder med syfte att skapa finansiellt utrymme för förebyggande insatser. Det är samtidigt uppenbart att sociala investeringar i den kommunala redovisningen aldrig kan betraktas som investeringar. Här ställer regelverket tydliga gränser. Kostnader för förebyggande insatser kommer därför alltid att prövas i den ordinarie budgetprocessen.

Sveriges kommuner och landsting SKL har tillsatt en utredning (motion från S) som ska se över vilka effekter man kan åstadkomma genom sociala investeringar på olika områden. Tanken är att utredningen ska belysa hela samhällsnyttan och inte enbart den enskilda kommunens eller landstingets nytta och ekonomi.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Camilla Sellergren (MP) yrkar att nämnden ska bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot yrkandet från Camilla Sellergren och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga: 1. Motionen

§17 Yttrande över motion angående kostpolicy

Dnr 2011/BUN 194 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation

Camilla Sellergren (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden har från kommunstyrelsen fått motionen angående kostpolicy för yttrande. Motionen är inlämnad av Miljöpartiet de gröna (MP). Förvaltningens tjänsteskrivelse redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Precis som miljöpartiet skriver i sin motion har Tyresö höga ambitioner med maten i våra skolor. Vi bygger om alla mottagningskök till tillagningskök och i varje kök anställs en kock.

Barn och utbildningsförvaltningen följer Livsmedelsverkets riktliner ”Bra mat i förskola/skola” och råden gäller både bra matvanor och livsmedelssäkerhet. Råden riktar sig till olika yrkesgrupper som ansvarar för mat inom förskolan och skolan som till exempel kostansvariga i kommunen, rektorer, skolhälsovård och husmor. Livsmedelsverkets råd för bra mat i förskolan/skolan gäller hela skoldagen och omfattar frukost, lunch och mellanmål. Det innebär att även tips gällande frukost i skolan samt mellanmål på fritids och skolcafeteria finns med. Råden fungerar som ett verktyg för att servera näringsrika måltider i Tyresös förskolor och skolor.

I den nya skollagen finns krav på näringsriktiga måltider och skolorna ska kunna visa att de uppfyller lagens krav. Utbildningsdepartementet har därför givit Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en informations och utbildningssatsning till skolor i hur de kan uppfylla skollagens krav. Uppdraget kommer att genomföras 2012-2013 i samverkan med Skolverket.

När det gäller de frågorna kring upphandling och minskat matsvinn som miljöpartiet tar upp i sin motion så finns detta i våra kommunövergripande dokument, Klimatstrategi och Upphandlingspolicy. Alla förvaltningar ska känna till dessa dokument och se till att de efterlevs i sin verksamhet.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Camilla Sellergren (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar att nämnden ska bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot yrkandet från Camilla Sellergren (MP) och Martin Nilsson (S) och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

2. Motionen

§18 Plan för internkontroll 2012

Dnr 2012/BUN 0104 016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa plan för inriktning på den interna kontrollen 2012.

- Nämnden beslutar att förvaltningen ska redovisa genomförd internkontroll för 2012 till nämnden i december.

­_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för att förvaltningen har en organisation samt regler och anvisningar för den interna kontrollen. Förslag till inriktning på den interna kontrollen redovisas i tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa plan för inriktning på den interna kontrollen 2012.

- Nämnden beslutar att förvaltningen ska redovisa genomförd internkontroll för 2012 till nämnden i december.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§19 Personuppgiftsombud

Dnr 2012/BUN 0033 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Ingela Fehér.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Riksdagen antog 1998-04-29 personuppgiftslagen PuL (1998:204) som delvis ersatte datalagen. Syftet med denna lag är att skydda personer mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998. Övergångsvis tillämpades datalagen för de databehandlingar som hade påbörjats före ikraftträdandet. Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och PuL reglerar nu behandlingar av personuppgifter.

Kommunstyrelsen betonar i sitt beslut om personuppgiftsombud vikten av att varje nämnd ska utse personuppgiftsombud för sitt ansvarsområde. Personuppgiftsombudet ska anmälas till Datainspektionen.

I de fall nämnden inte utser personuppgiftsombud finns anmälningsskyldighet till Datainspektionen i varje enskilt fall av behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig även sedan personuppgiftsombud utsetts.

Rektor/förskolechef inom nämndens verksamhetsområde ansvarar för att anmäla vilka personuppgiftsregister verksamheten innehar till nämndens personuppgiftsombud.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Ingela Fehér.

§20 Ledamöter i samrådsgrupp mellan landstinget och kommunen

Dnr 2012/BUN 0103 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Samrådsgruppen i Tyresö, är ett råd för samverkan mellan landstinget och kommunen.

Syftet med och uppdraget för samrådsgruppen är följande:

· Att politiskt samordna huvudmännens insatser utifrån ett befolkningsperspektiv. Syftet är att enskilda ska få god vård och inte falla mellan stolarna då vård- och omsorgsuppgifter ombesörjs av flera huvudmän.

· Att förmedla information och kunskap mellan huvudmännen. Syftet är att skapa en gemensam bild av verkligheten och om varandras förutsättningar och ansvar. Information ska ges av vad som är på gång eller planeras hos respektive huvudman (både på riksplan, regionalt och lokalt), och som kan påverka den andra huvudmannen.

· Att följa upp att de gemensamma resurserna används effektivt och att ingen övervältring av ansvar och kostnader sker på den andre huvudmannen.

· Att följa pågående samverkansformer och vid behov initiera nya.

· Att ta upp/lösa samverkansproblem där verksamhetschef/er inte kommer vidare.

· Att larma uppåt när förutsättningar saknas för samverkan (SLL, KSL, riksdag m.fl.)

Gruppen har en beredande funktion, ingen beslutsfunktion. Besluten fattas i respektive organisation.

Politiska representanter från kommunen är fyra från socialnämnden, en från Barn- och utbildningsnämnden och från landstinget finns fem representanter.

I gruppen ingår två tjänstemän från socialförvaltningen, en tjänsteman från barn- och utbildningsförvaltningen och två tjänstemän från SÖSO.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att till ledamot utse nämndens ordförande och till ersättare utse nämndens 1:e vice ordförande.

§21 Mindre justering i Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Dnr 2012/BUN 0102 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta en mindre justering i Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg avseende godkännande och bidrag till fristående förskolor, i enlighet med bilaga 1.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I Barn- och utbildningsförvaltningens Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun finns bland annat bestämmelser om verksamhet i enskild regi och om ekonomisk ersättning kap. 9-12. Mot bakgrund av ändrad lagstiftning finns behov av justeringar av Riktlinjerna i dessa delar. I bilagda tjänsteskrivelse redovisas skälen till ändringarna i riktlinjerna.

Under sammanträdet görs justeringar i avsnitt 9.1 tredje stycket.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

nämnden beslutar att anta en mindre justering i Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg avseende godkännande och bidrag till fristående förskolor, i enlighet med bilaga.

Bilagor

  1. Tjänsteskrivelse
  2. Förslag till riktlinjer
  3. Utdrag ur befintliga riktlinjer

§22 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2012/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Birgitta Wigren B1 Avsteg från reglerna förskoleverksamhet, 4 beslut under mars varav ett avslag

Evalena Andrén B2 Delegationsärende – jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkomst samt återbetalning i särskilda fall, 1 beslut under mars

E 8 Vårdnadsbidrag, 2 beslut under mars

Olga Lidman Inga beslut under mars

Marco Suares Inga beslut under januari, februari, mars

Gunilla Petersen Inga beslut under januari, februari, mars

Viola Loch Inga beslut under mars

Kristina Jansson C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under mars

Cathrine Sahlstedt C31 Utredning om kränkning, 1 beslut under mars

C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under mars

C2 Anställning av förskollärare, 3 beslut under

mars

Judit Larsson Inga beslut under mars

Björn Åkerblom

Kumla Inga beslut under mars

Trollbäcken C2 Anställning lärare idrott Sofieberg, 1 beslut under mars

Fredrik Plahn Inga beslut under mars

Magnus Duvnäs C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut under

Mars

Lena Jansson Inga beslut uner januari och februari

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslu t

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

§23 Information

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärenden

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind 013-41

2. Rapport från revisorerna angående ansvarsutövande med fokus på intern kontroll, Dnr 2012/BUN 0099-016

3. Förvaltningschefens rapport

3.1 Ekonomisk rapport

3.2 Konkursen Karlavagnen, tjänsteanteckning bilaga, dnr 2011/BUN 158-009

3.3 Aktuellt om Nya Nyboda skola

3.4 Skolinspektionen: Beslut efter riktad tillsyn av bedömning och betygssättning i Strandskolan, Dnr 2012/BUN 078-41

3.5 Riktlinjer för skolornas handlingsplaner mot nätmobbning, Dnr 2012/BUN 0101-006

3.6 Erik Sanner inleder sammanträdet med information om UNIKUM

3.7 Betygen ht 2011 för 8 och 9, kommentarer redovisas vid sammanträdet, punkten återkommer vid nämndens nästa sammanträde

3.8 Redovisar läget med hyrorna och sammanställningen skickas till nämnden när den färdigställts

3.9 Skolinspektionen besöker skolor och förvaltningschef för att informera sig om hur vi arbetar med särskilda undervisnings-grupper vid skolorna.

3.10 Revisorerna granskar hur nämnden säkerställer genom styrning och uppföljning att berörda verksamheter bedrivs i enlighet med skollagens 6 kapitel om kränkande behandling och diskrimineringslagen?

3.11 Förvaltningen har en ny utredare anställd från 1 augusti Marika Lyrman.

3.12 Nyckeltal: Antal barn i barnomsorgskö som önskar omgående placering – alla har fått plats till och med önskad placering i september, men alla har inte fått sitt förstahandsval.

3.13 Erik Sanner informerar om att förvaltningen genomför volontärresor till hösten fem anställda från verksamheterna har möjlighet att få åka. Detta år kommer även utvecklingsförvaltningen att delta och då med tre anställda. Informationsmöte är den 23 maj där deltagare från den föregående resan kommer att delta och berätta om sin resa.

3.14 Erik Sanner informerar om att förvaltningen ansökt om statsbidrag till skapande skola och totalt erhållit de belopp som vi ansökt om 1.013.000.

3.15 Övrig fråga Camilla Sellergren önskar att nämnden ska diskutera SKL:s öppna jämförelser vid nästa sammanträde.

3.16 Kjell Bengtsson och Erik Sanner informerar vid inledningen av sammanträdet om UNIKUM.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen