Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-09-19

Sammanträde 2012-09-19

Datum
Klockan
18.30
Plats
Lokal Bollmora
Bilagor till dagordning
Kallelse försättsblad.pdf (86 kb)

30 Överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att teckna överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har rekommenderat länets kommuner att teckna avtal om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår. Överenskommelsen innebär att institutioner vid lärosäten får sluta avtal direkt med skolhuvudmän, kommunal och andra om det finns förutsättningar att erbjuda sådan verksamhet.

KSL:s rekommendation som inkom till kommunstyrelsen i juni 2012 remitterades till Barn- och utbildningsnämnden samt till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsen ska lämna svar till KSL senast den 1 oktober 2012.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse, dnr 2012 BUN/169-012
2. KSL:s rekommendation, dnr 2012 BUN/169-12

31 Rapport om delegationsbeslut

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Agneta Ahlin E1 Mottagande i särskola, 2 beslut under augusti, C59 Skolskjuts, 5 beslut under augusti, inga beslut under maj, juni och juli
Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 26 beslut under augusti
Erika Köster C6 Kompetensutveckling, 1 beslut under augusti, C29 Åtgärder mot kränkande behandling, 1 beslut under augusti, C31 Utreda omständigheter kring de uppgivna kränkningarna och vidta åtgärder, 1 beslut under augusti, C32 Förbud mot repressalier, 1 beslut under augusti, Arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet samt Beslutsattestering i Economa och Heroma under augusti.
Björn Åkerblom C2 Anställning av lärare, 12 beslut under juni, juli och augusti, inga beslut under maj
Fredrik Plahn C2 Anställning av lärare, 11 beslut under juni och 1 beslut under april, Anställning av förskollärare, 1 beslut under juni, 1 beslut under maj och 1 beslut under april, Anställning av fritidspedagog, 2 beslut under april, inga beslut under juli och augusti
Cathrine Sahlström C2, Anställning av lärare, 3 beslut under maj och juni
Ulla Lidén Inga beslut under maj, juni och juli
Kristina Jansson C52 Placering vid skolenhet, förskoleklass, 1 beslut under juni, C55 Placering vid skolenhet, grundskola, 1 beslut under juni, C68 Elevgruppernas sammansättning och storlek, 1 beslut i under juni, C2 Anställning av förskollärare, 5 beslut under juni, Anställning av speciallärare, 1 beslut i juni, Anställning av fritidspedagog, 1 beslut under juni,
Bertil Wennström C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut under maj, anställning av lärare, 1 beslut under maj och 4 beslut under juni
Lena Jansson C2 Anställning av lärare, 21 beslut under perioden mars-juni, 21 beslut under perioden januari-februari
Olga Lidman C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut under maj, 1 beslut under juni
Viola Loch Inga beslut under maj
Gunilla Petersen Inga beslut under maj
Marco Suares Inga belsut under maj
Magnus Duvnäs C13 Anpassad studiegång, 6 beslut under maj
Judith Larsson C2 Anställning av lärare, 2 beslut under april, 1 beslut under juni

32 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslut
- nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärenden
1. Information om tillsyn i fristående förskolor vt 2012
2. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet
3. Nyckeltal
4. Matematikåtgärder med anledning av resultat i öppna jämförelser (SKL)
5. Förvaltningschefens rapport

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse om tillsyn i fristående förskolor vt 2012 samt rapporter för varje förskola, dnr 2012 BUN/203-13
2. Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012 BUN-ind/013-41
3. Redovisning av nyckeltal, dnr 2012 BUN/0061-10
4. Tjänsteskrivelse om matematikåtgärder dnr 2012 BUN/215-41

§30 Överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att teckna överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har rekommenderat länets kommuner att teckna avtal om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår. Överenskommelsen innebär att institutioner vid lärosäten får sluta avtal direkt med skolhuvudmän, kommunal och andra om det finns förutsättningar att erbjuda sådan verksamhet.

KSL:s rekommendation som inkom till kommunstyrelsen i juni 2012 remitterades till Barn- och utbildningsnämnden samt till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsen ska lämna svar till KSL senast den 1 oktober 2012.

Ordförandens förslag till beslut

- nämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att teckna överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse, dnr 2012 BUN/169-012

2. KSL:s rekommendation, dnr 2012 BUN/169-12

§31 Rapport om delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Agneta Ahlin E1 Mottagande i särskola, 2 beslut under augusti, C59 Skolskjuts, 5 beslut under augusti, inga beslut under maj, juni och juli

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 26 beslut under augusti, C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut under maj, anställning av lärare, 1 beslut under maj och 4 beslut under juni.

Erika Köster C6 Kompetensutveckling, 1 beslut under augusti, C29 Åtgärder mot kränkande behandling, 1 beslut under augusti, C31 Utreda omständigheter kring de uppgivna kränkningarna och vidta åtgärder, 1 beslut under augusti, C32 Förbud mot repressalier, 1 beslut under augusti, Arbetsmiljö­uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet samt Beslutsattestering i Economa och Heroma under augusti.

Björn Åkerblom C2 Anställning av lärare, 12 beslut under juni, juli och augusti, inga beslut under maj

Fredrik Plahn C2 Anställning av lärare, 11 beslut under juni och 1 beslut under april, Anställning av förskollärare, 1 beslut under juni, 1 beslut under maj och 1 beslut under april, Anställning av fritidspedagog, 2 beslut under april, inga beslut under juli och augusti

Cathrine Sahlström C2, Anställning av lärare, 3 beslut under maj och juni

Ulla Lidén Inga beslut under maj, juni och juli

Kristina Jansson C52 Placering vid skolenhet, förskoleklass, 1 beslut under juni, C55 Placering vid skolenhet, grundskola, 1 beslut under juni, C68 Elevgruppernas sammansättning och storlek, 1 beslut i under juni, C2 Anställning av förskollärare, 5 beslut under juni, Anställning av speciallärare, 1 beslut i juni, Anställning av fritidspedagog, 1 beslut under juni,

Lena Jansson C2 Anställning av lärare, 21 beslut under perioden mars-juni, 21 beslut under perioden januari-februari

Olga Lidman C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut under maj, 1 beslut under juni

Viola Loch Inga beslut under maj

Gunilla Petersen Inga beslut under maj

Marco Suares Inga belsut under maj

Magnus Duvnäs C13 Anpassad studiegång, 6 beslut under maj

Judith Larsson C2 Anställning av lärare, 2 beslut under april, 1 beslut under juni

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

§32 Information

Barn- och utbildningsnämnden beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärenden

1. Information om tillsyn i fristående förskolor vt 2012

2. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

3. Nyckeltal

4. Matematikåtgärder med anledning av resultat i öppna jämförelser (SKL)

5. Förvaltningschefens rapport

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

Frågor

Jerry Svensson (S) ställer två frågor i anslutning till informationspunkt 1:

- Vilka krav kan kommunen ställa på öppettider i de enskilda förskolorna?

- Hur informerar kommunen om de s.k. ramtider (06:30-18:30) som finns för öppethållande i de kommunala förskolorna?

Frågorna besvaras under nämndens nästa sammanträde.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse om tillsyn i fristående förskolor vt 2012 samt rapporter för varje förskola, dnr 2012 BUN/203-13

2. Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012 BUN-ind/013-41

3. Redovisning av nyckeltal, dnr 2012 BUN/0061-10

4. Tjänsteskrivelse om matematikåtgärder dnr 2012 BUN/215-41

§33 Flytt av sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden beslut

- nämnden beslutar att flytta november månads nämndsammanträde från den 7 november kl. 17:00 till den 6 november kl. 18:30.

_____________________________________________________________

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslut

- nämnden beslutar att flytta november månads nämndsammanträde från den 7 november kl. 17:00 till den 6 november kl. 18:30.

§34 Översyn av administrativa arbetsuppgifter för barn- och utbildningsförvaltningens personal

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden ger Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram konkreta förslag på hur lärarnas arbetssituation ska förbättras.

- Fokus ska ligga på förslag som minskar den administrativa arbetsbördan och frigöra tid för utveckling av undervisning och andra elevkontakter. Förslagen ska gå att genomföra på skolnivå och på kommunal nivå.

- Preliminärt ska förslagen redovisas under våren 2013.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Lärarna gör ett fantastiskt jobb och nämnden är medveten om att den administrativa delen av arbetet har ökat. Nämnden vill att lärarna ska ha tid och energi att arbeta med undervisning och elevkontakter.

Ordförandens förslag till beslut

- Nämnden ger Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram konkreta förslag på hur lärarnas arbetssituation ska förbättras.

- Fokus ska ligga på förslag som minskar den administrativa arbetsbördan och frigöra tid för utveckling av undervisning och andra elevkontakter. Förslagen ska gå att genomföra på skolnivå och på kommunal nivå.

- Preliminärt ska förslagen redovisas under våren 2013.