Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-05-15

Sammanträde 2013-05-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Verksamhetsuppföljning - rektor Fredrik Plahn informerar om verksamheten vid Fornuddens och Sofiebergs skolor

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Nämnden noterar informationen.

2 Behovsanalys av grundskoleplatser i området Trollbäcken

Dnr 2013/BUN 0101 84
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut

- Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som utarbetar förslag på alternativa lösningar på de behov som har identifierats. Lösningen ska vara flexibel för att kunna växlas mellan behov över tid mellan företrädesvis förskola och grundskola. Förslaget ska även ta ett organisatoriskt helhetsperspektiv för rektorsenheten Fornudden/Sofieberg.

Beskrivning av ärendet

Volymprognosen för 2013 visar att Tyresö kommun har ett generellt överskott av lokalyta för grundskoleverksamheten. Detta gäller emelleretid inte området Trollbäcken som har ett mycket högt söktryck till områdets skolor!

Inför hösten 2013 startar Kumla skola och Fornuddens skola varsin ny förskoleklass och enligt befolkningsprognosen väntas elevunderlaget öka i området. Vid Fornuddens skola har en av paviljongerna blivit angripen av svartmögel och utöver detta finns ytterligare två inhyrda paviljonger som är i behov av renovering. Den mögelangripna paviljongen ska rivas och behöver ersättas för att Fornudden ska kunna behålla sin elevkapacitet.
Även skolorganisationen i området behöver ses över i stort, inte minst med tanke på den nya detaljplanen för området vid Sofiebergs skola som medger utbyggnad av skolan för att kunna inrymma även såväl fler klassrum som ett tillagniongskök.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Behovsanalys av grundskoleplatser i området Trollbäcken.docx

3 Delårsbokslut

Dnr 2013/BUN 0056 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Den ekonomiska uppföljningen och återrapporteringen av måluppfyllelsen i delårsbokslutet per 30 april 2013 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Inför kommunens delårsrapport per 30 april genomförs förutom ett ekonomiskt delårsbokslut även en mätning av uppfyllelsen av kommunplanens treåriga och nämndplanens ettåriga mål.

Handlingar är under utarbetande och kommer att läggas på bordet under sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse måluppfyllelse i delårsrapport per april 2013.docx

4 Den nya skolbibliotekslagen - svar på motion

Dnr 2013/BUN 0087 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 " Motion betr. den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01", dnr 2012/KS 0417 001 (bifogas).

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till svar på motionen.

Bilagor
DOC190413-19042013 134341.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående nya skolbibliotekslagen.docx

5 Rapport delegationsbeslut

Dnr 2013/BUN 0055 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut

- Delegationsbesluten noteras

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Anita Brynje
B 1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 1 beslut under mars och 9 beslut under april varav 1 avslag.
E 8 Vårdnadsbidrag 1 beslut om helt vårdnadsbidrag under mars, 2 beslut om helt vårdnadsbidrag under april, 3 beslut om halvt vårdnadsbidrag under april och 1 beslut om återkrav under april.

6 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- per den 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Inspektionsärenden maj 2013.doc
Inspektionsärenden maj 2013 tjänsteskrivelse.doc

7 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut

- Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuella frågor.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (80 kb)

§38 Verksamhetsuppföljning - rektor Fredrik Plahn informerar om verksamheten vid Fornuddens och Sofiebergs skolor

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Rektor Fredrik Plahn informerar om verksamheten vid Fornuddens och Sofiebergs förskolor och skolor.

§39 Ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter - svar på motion

Dnr 2010/BUN 0138 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

- Motionen avslås.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Reservation

Lilian Nylinder (mp) reserverar sig.
Jerry Svensson (s) reserverar sig, se bilaga.

Beskrivning av ärendet

I mars 2011 beslutade kommunstyrelsen om ett nytt hyressystem som bedöms bidra till en mer effektiv lokalanvändning både för kommunal och fristående verksamheter. Det nya hyressystemet stödjer systemet med hyrespeng.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelsen i Tyresö beslutade våren 2011 om ett nytt hyressystem för skolor och förskolor i Tyresö med tonvikt på marknadsorienterad hyra samt tydliga incitament avseende att effektivisera lokalerna. Genom att nyttja våra lokaler mer effektivt frigörs resurser som istället kan läggas på undervisningen och rektorerna kan nu välja att utifrån samma budgetsumma per elev välja olika kombinationer av resursinsatser.

Vi kan inte ha ett system där vi ser lokaler som en fri nyttighet som inte kostar något. Lokaler kostar och vi måste se till att nyttja dem effektivt, annars blir det lätt att vi drar på oss höga investeringskostnader som leder till en lägre driftbudget. För att ta ett exempel så beslutade Barn- och utbildningsnämnden att förändra stadieindelningen i och med den ändrade Skollagen. Inledningsvis framfördes förslag om investeringar om ca 15 miljoner för att genomföra förändringen, kostnaden stannade dock på 1.3 miljoner då en översyn visade att lokalerna kunde användas mer effektivt än tidigare!

Fristående skolor är en del av den gemensamma skolan för barn och ungdomar och en självklar del av det svenska skolväsendet. De nationella målen är desamma för alla elever oavsett huvudman. Därför ska samma villkor gälla för fristående skolor som för skolor med kommunal huvudman. Framväxten av allt fler fristående skolor har medfört mångfald och ökad valfrihet för föräldrar och elever.

Lika självklart är att villkoren för kommunala och fristående skolor så långt möjligt ska vara lika. Principen om likvärdiga och rättvisa villkor för alla förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor oavsett huvudman har därför stärkts i både Skollag och Lagen om offentliga bidrag på lika villkor.

Bidragen till kommunala och enskilda skolor och förskolor ska vara lika, och bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska innefatta ersättning för: Undervisning, läromedel, elevvård, måltider, lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. Bidraget ska följa eleven och underlätta för föräldrarna att välja skola och förskola för sina barn.

Att som motionärerna föreslår riva upp beslutet om att lokalkostnaden inte ska ingå i grundbeloppet står helt i strid med Skollagen och det skulle inte heller gynna valfriheten för föräldrar att välja den förskola eller skola de önskar till sina barn. Det nya systemet ger goda incitament för att nyttja lokalerna effektivare därmed frigöra resurser som kan läggas på exempelvis undervisning och lärare istället. Motionärerna framställer att de ser helt andra incitament såsom att rektorerna kommer att fylla klassrummen med fler elever och att minska lärartätheten. Det är högst anmärkningsvärt att motionärerna inte har förtroende för våra rektorer och lärare och litar på att de har elevernas bästa för ögonen när de leder sin verksamhet.

Med de utmaningar vi står inför är det av allra största vikt att vi använder våra gemensamma resurser – alla våras skattepengar – på ett effektivt sätt.

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkande

Jerry Svensson (s) och Lilian Nylinder (mp) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Jerry Svenssons (s) och Lilian Nylinders yrkande och nämnden avslår det.
Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag och nämnden beslutar enligt det.

Bilagor

Svar på återremiss avseende ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter.pdf

Ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter - svar på motion.doc


§40 Behovsanalys av grundskoleplatser i området Trollbäcken

Dnr 2013/BUN 0101 84

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som utarbetar förslag på alternativa lösningar på de behov som har identifierats. Lösningen ska vara flexibel för att kunna växlas mellan behov över tid mellan företrädesvis förskola och grundskola. Förslaget ska även ta ett organisatoriskt helhetsgrepp för rektorsenheten Fornudden/Sofieberg. Förslaget presenteras snarast för nämnden för beslut.

Beskrivning av ärendet

Volymprognosen för 2013 visar att Tyresö kommun har ett generellt överskott av lokalyta för grundskoleverksamheten. Detta gäller emellertid inte området Trollbäcken som har ett mycket högt söktryck till områdets skolor!

Inför hösten 2013 startar Kumla skola och Fornuddens skola varsin ny förskoleklass och enligt befolkningsprognosen väntas elevunderlaget öka i området. Vid Fornuddens skola har en av paviljongerna blivit angripen av svartmögel och utöver detta finns ytterligare två inhyrda paviljonger som är i behov av renovering. Den mögelangripna paviljongen ska rivas och behöver ersättas för att Fornudden ska kunna behålla sin elevkapacitet.
Även skolorganisationen i området behöver ses över i stort, inte minst med tanke på den nya detaljplanen för området vid Sofiebergs skola som medger utbyggnad av skolan för att kunna inrymma även såväl fler klassrum som ett tillagningskök.

Ordförandeförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som utarbetar förslag på alternativa lösningar på de behov som har identifierats. Lösningen ska vara flexibel för att kunna växlas mellan behov över tid mellan företrädesvis förskola och grundskola. Förslaget ska även ta ett organisatoriskt helhetsgrepp för rektorsenheten Fornudden/Sofieberg.

Yrkande

Jerry Svensson (s) yrkar att följande läggs till framskrivet förslag till beslut:
Förslaget presenteras snarast för nämnden för beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och nämnden beslutar enligt det.
Ordföranden ställer proposition på Jerry Svenssons (s) yrkande och nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Behovsanalys av grundskoleplatser i området Trollbäcken.docx

§41 Delårsrapport

Dnr 2013/BUN 0056 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

- Den ekonomiska uppföljningen och återrapporteringen av måluppfyllelsen i delårsrapporten per 30 april 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet

Inför kommunens delårsrapport per 30 april genomförs förutom ett ekonomiskt delårsbokslut även en mätning av uppfyllelsen av kommunplanens treåriga och nämndplanens ettåriga mål.

Bilagor

Delårsrapport - April-2013.pdf

Tjänsteskrivelse måluppfyllelse i delårsrapport per april 2013 - red ändring BUN 130515.docx

§42 Den nya skolbibliotekslagen - svar på motion

Dnr 2013/BUN 0087 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 ” Motion betr. den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01”, dnr 2012/KS 0417 001 (bifogas).

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till svar på motionen.

Yrkande

Sara Heidenborg (s) yrkar att ärendet bordläggs då företrädare för motionsställaren (v) inte är närvarande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Sara Heidenborgs (s) yrkande och nämnden bifaller det.

Bilagor

DOC190413-19042013 134341.pdf

Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående nya skolbibliotekslagen.docx

§43 Rapport delegationsbeslut

Dnr 2013/BUN 0055 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Delegationsbesluten noteras

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Anita Brynje
B 1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 1 beslut under mars och 9 beslut under april varav 1 avslag.
E 8 Vårdnadsbidrag 1 beslut om helt vårdnadsbidrag under mars, 2 beslut om helt vårdnadsbidrag under april, 3 beslut om halvt vårdnadsbidrag under april och 1 beslut om återkrav under april.

§44 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per den 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

§45 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om aktuella frågor.

- Skolinspektionens beslut angående Tyresö musikklasser.

- Svar på Jerry Svenssons (s) frågor om nämndens behandling av rapporter från revisorerna.

- Underlag för enkätundersökning Tyresöpanelen.

- Projekt Minska trafiken på Tyresövägen.

- Skolrestaurangen vid Fornuddens skola deltar i festivalen Smaka på Stockholm den 5-9 juni i Kungsträdgården.

§46 Tillägg till delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2013/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

  1. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen för Barn- och utbildningsförvaltningen delegation att företräda nämnden inför domstol. Delegationen kan vidaredelegeras av förvaltningschefen.