Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-10-23

Sammanträde 2013-10-23

Datum
Klockan
Plats

1 Information - Rektor Bertil Wennström informerar om verksamheten inom Nybodabergets rektorsområde

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Nämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet
Rektor Bertil Wennström informerar nämnden om verksamheten inom Nybodabergets verksamhetsområde.

2 Nämndplan och budget 2014

Dnr 2013/BUN 0176 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Nämnden fastställer förslaget till nämndplan och budget för 2014

Beskrivning av ärendet
Förslaget till nämndplan och budget 2014 har utarbetats enligt kommunens fastställda styrprocess.
Underlag för nämndens mål är bland annat den av kommunfullmäktiges antagna kommunplanen för år 2014-2016.

Bilagor
DOC151013-15102013 122258.pdf
Nämndplan 2014.pdf
Bilaga - Sammanställning av elever som inte nådde gymnasiebehörighet vt 2013.docx

3 Profilfritids, Tyresömodellen

Dnr 2013/BUN 0179 71

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar genomföra ett projekt enligt tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
I Kommunplanen för 2014-2016 anges som ett strategiskt mål "Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi".
Kommunfullmäktige har avsatt medel för detta.

Barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har gemensamt arbetat fram en tjänsteskrivelse med förslag till ett projekt med ett tydligt regelverk enligt ovanstående.

Bilagor
DOC151013-15102013 122326.pdf

4 Tillsyn fristående pedagogisk omsorg - uppföljning

Dnr 2013/BUN 0005 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Fyra verksamheter i den pedagogiska omsorgen fick efter tillsyn under våren 2013 anmärkning avseende barnsäkerheten. Anmärkningarna handlade om avsaknad av grindar i trappor.

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om föreläggande om åtgärd senast maj 2013.

Vid förvaltningens uppföljning under september konstateras att tre av verksamheterna har åtgärdat.

Den fjärde verksamheten har förvaltningen beslutat ge uppskov till 30 november då diskussioner pågår om hur en grind lämpligast kan anordnas.

Bilagor
DOC161013-16102013 142839.pdf

5 Sammanträdestider Barn- och utbildningsnämnden 2014

Dnr 2013/BUN 0177 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Datum för Barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 2014 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
I förslaget till sammanträdesdatum har hänsyn tagits till att nämndens medverkan vid behandling av kommunplan och rapportering av delårsbokslut från nämnden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska fungera tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

Sammanträdestider för Barn- och utbildningsnämnden 2014:

onsdag 12 februari
onsdag 26 mars
torsdag 24 april
tisdag 20 maj
onsdag 11 juni
onsdag 27 augusti
tisdag 23 september
onsdag 22 oktober
onsdag 12 november
onsdag 3 december

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdestider Barn- och utb ildningsnämnden 2014.docx

6 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barb- och elevombudet. I sammanställningen framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inspektionsärenden oktober 2013.doc
Inspektionsärenden oktober 2013.pdf

7 Delegationsbeslut

Dnr 2013/BUN 0055 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar anmälningsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Ulla Lidén
C13 Beslut om anpassad studiegång, 1 beslut under september 2013.

Cathrine Sahlsten
D18 Ansökan om ledighet över 10 dagar, 1 beslut under september 2013.

Evalena Andrén
E8 Vårdnadsbidrag, 3 beslut under september 2013.

Agneta Ahlin
C59 Skolskjuts, 2 beslut under augusti 2013.

Lena Jansson
C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under augusti 2013, D17 Elevens val, 1 beslut under augusti 2013.

Håkan Bertilsson
C59 Skolskjuts, 15 beslut under september 2013.

Magnus Duvnäs
C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under oktober 2013.

Erik Sanner
B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 9 beslut varav 2 avslag under september-oktober 2013

8 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar de anmälda ärendena.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
- Avsägelser och fyllnadsval.

Skolinspektionen:
- Godkännande av Internationella Engelska Skolan AB som huvudman för förskoleklass, grundskola åk 1-9 och fritidshem i Tyresö kommun.

Bilagor
Avsägelser och fyllnadsval.pdf
Beslut om godkännande av Internationella Engelska skolan som huvudman.pdf

9 Svar på skriftlig fråga

Dnr 2013/BUN 0180 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar ordförandens svar.

Beskrivning av ärendet
(mp) lämnade vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 130918 en skriftlig fråga till nämnden angående elever som vägrar att gå till skolan och hur vanligt förekommande det är i Tyresö kommuns grundskolor.
Ordföranden svarar muntligt på frågan.

Bilagor
DOC111013-11102013 142617.pdf

10 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (50 kb)

§80 Information - Språkutvecklingspedagog Saima Glogic och rektor Bertil Wennström informerar om sina verksamheten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet

Språkutvecklingspedagog Saima Glogic informerar om Tyresö kommuns mottagande av nyanlända elever från andra länder. Rektor Bertil Wennström informerar om verksamheten inom Nybodabergets verksamhetsområde, med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§80_prot_20131023.pdf (45 kb)

§81 Nämndplan och budget 2014

Dnr 2013/BUN 0176 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden fastställer förslaget till nämndplan och budget för 2014 med tillägg till nämndens mål för förskolan att Personaltätheten ska öka och att Andelen hel- och halvfabrikat ska minska i våra kök.

Reservation

Jannice Rochstroh (s) reserverar sig skriftligt, se bilaga.

Särskilt yttrande

Nina Dahl (mp) avger särskilt yttrande, se bilaga.

Beskrivning av ärendet

Förslaget till nämndplan och budget 2014 har utarbetats enligt kommunens fastställda styrprocess. Underlag för nämndens mål är bland annat den av kommunfullmäktiges antagna kommunplanen för år 2014-2016. Stabschef Håkan Bertilsson redogör muntligt för hur arbetsprocessen kring nämndplanen varit och går igenom de redaktionella ändringar som gjorts efter ytterligare korrekturläsning av dokumentet

Ordförandeutlåtande

Tyresös förskolor och skolor ska fokusera på uppdraget att förmedla kunskap till barn och elever och alla ska mötas av höga förväntningar och känna att de får det stöd och den uppmuntran de behöver. Skolan ska vara kompensatorisk och utifrån elevens behov sätta in åtgärder för elever som riskerar att inte nå de nationella målen. Skolan ska stötta alla elever till minst godkänt och elever som behöver extra utmaningar ska få det. För att barn som far illa eller riskerar fara illa ska få det stöd och skydd krävs behöver vi fortsätta det arbete med olika samverkansformer med ett konsekvent barnperspektiv och en helhetssyn. Redan i förskolan läggs grunden för barnens språkutveckling. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna och särskilt fokus på förskolans pedagogiska utveckling är ett prioriterat område. Det är viktigt att alla barn blir sedda. Alla barn och elever har rätt till en trygg miljö i Tyresös verksamheter. Arbetet mot mobbing och andra kränkningar måste ständigt utvecklas med stöd av evidensbaserad forskning och i Tyresö har vi nolltolerans. Alla vuxna i våra verksamheter måste omedelbart vidta åtgärder om det finns tecken på mobbing eller andra kränkningar. För att uppfylla kraven på att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt möjligt, behöver lärmiljöer skapas som tar hänsyn till elevers olikheter i t.ex. social och kulturell bakgrund och deras olika förutsättningar för lärande. Inkluderande lärmiljöer främjar alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Elevernas olikheter är en tillgång i undervisningen och för lärandet. Möjlighet att välja förskola, förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg är en självklarhet. Vi ska fortsätta att arbeta med att värna och stärka denna valfrihet. Frihet innebär också stora möjligheter för verksamheterna att utvecklas utifrån de förutsättningar som finns på respektive enhet. Vi politiker har till uppgift att sätta målen, sedan har professionen tillsammans med barn, elever och föräldrar att bestämma hur målen ska nås.

Yrkande

Ordföranden yrkar bifall till framskrivet förslag. Jannice Rochstroh (s) lämnar skriftligt förslag till tillägg till Nämndplan 2014, se bilaga. Ordföranden yrkar bifall till Jannice Rochstroh (s) tilläggsyrkande att nämndens mål för förskolan kompletteras med - Personaltätheten i förskolan ska öka.

Ordföranden yrkar bifall på Jannice Rochstroh (s) tilläggsyrkande att nämndens mål för förskolan kompletteras med - Andelen hel- och halvfabrikat ska minska i våra kök. Ordföranden yrkar avslag på Jannice Rochstroh (s) övriga tilläggsyrkanden.

Beslutsgång

Nina Dahl (mp) meddelar att hon ej deltar i beslutet. Ordföranden ställer proposition på framskrivet förslag till beslut och nämnden bifaller detta. Ordföranden ställer proposition på Janniche Rochstroh (s) tilläggsyrkande att nämndens mål för förskolan kompletteras med - Personaltätheten i förskolan ska öka - och nämnden bifaller detta. Ordföranden ställer proposition på Janniche Rochstroh (s) tilläggsyrkande att nämndens mål för förskolan kompletteras med - Andelen hel- och halvfabrikat ska minska i våra kök - och nämnden bifaller detta. Ordföranden ställer samlat proposition på Janniche Rochstroh (s) övriga tilläggsyrkanden och nämnden avslår dessa.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Nämndplan 2014

Bilaga – Sammanställning elever som inte nådde gymnasiebehörighet vt-14

Tilläggsyrkanden från Jannice Rochstroh (s)

§82 Profilfritids, Tyresömodellen

Dnr 2013/BUN 0179 71

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar genomföra ett projekt enligt tjänsteskrivelsen.

Särskilt yttrande

Jannice Rochstroh (s) lämnar särskilt yttrande, se bilaga.

Beskrivning av ärendet

I Kommunplanen för 2014-2016 anges som ett strategiskt mål "Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi". Kommunfullmäktige har avsatt medel för detta. Barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har gemensamt arbetat fram en tjänsteskrivelse med förslag till ett projekt med ett tydligt regelverk enligt ovanstående.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

§83 Tillsyn fristående pedagogisk omsorg - uppföljning

Dnr 2013/BUN 0005 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Fyra verksamheter i den pedagogiska omsorgen fick efter tillsyn under våren 2013 anmärkning avseende barnsäkerheten. Anmärkningarna handlade om avsaknad av grindar i trappor. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om föreläggande om åtgärd senast maj 2013. Vid förvaltningens uppföljning under september konstateras att tre av verksamheterna har åtgärdat. Den fjärde verksamheten har förvaltningen beslutat ge uppskov till 30 november då diskussioner pågår om hur en grind lämpligast kan anordnas.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

§84 Sammanträdestider Barn- och utbildningsnämnden 2014

Dnr 2013/BUN 0177 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Datum för Barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 2014 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I förslaget till sammanträdesdatum har hänsyn tagits till att nämndens medverkan vid behandling av kommunplan och rapportering av delårsbokslut från nämnden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska fungera tidsmässigt och kvalitetsmässigt. Sammanträdestider för Barn- och utbildningsnämnden 2014: onsdag 12 februari onsdag 26 mars torsdag 24 april tisdag 20 maj onsdag 11 juni onsdag 27 augusti tisdag 23 september onsdag 22 oktober onsdag 12 november onsdag 3 december

Bilagor

Tjänsteskrivelse sammanträdestider Barn- och utbildningsnämnden 2014.docx

§85 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barb- och elevombudet. I sammanställningen framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde

§86 Delegationsbeslut

Dnr 2013/BUN 0055 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän. Ulla Lidén C13 Beslut om anpassad studiegång, 1 beslut under september 2013. Cathrine Sahlsten D18 Ansökan om ledighet över 10 dagar, 1 beslut under september 2013. Evalena Andrén E8 Vårdnadsbidrag, 3 beslut under september 2013. Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 2 beslut under augusti 2013. Lena Jansson C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under augusti 2013, D17 Elevens val, 1 beslut under augusti 2013. Håkan Bertilsson C59 Skolskjuts, 15 beslut under september 2013. Magnus Duvnäs C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under oktober 2013.

Erik Sanner B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 9 beslut varav 2 avslag under september-oktober 2013

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§86_prot_20131023.pdf (48 kb)

§87 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige: - Avsägelser och fyllnadsval. Skolinspektionen: - Godkännande av Internationella Engelska Skolan AB som huvudman för förskoleklass, grundskola åk 1-9 och fritidshem i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

§88 Svar på skriftlig fråga

Dnr 2013/BUN 0180 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet

(mp) lämnade vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 130918 en skriftlig fråga till nämnden angående elever som vägrar att gå till skolan och hur vanligt förekommande det är i Tyresö kommuns grundskolor. Ordföranden svarar muntligt på frågan.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Bilagor

Skriftlig fråga

§89 Övrig information

Beskrivning av ärendet

- Nämndsekreterare Michael Martinsson påminner om att samtliga förtroendevalda i Tyresö kommun från och med 4 november får nya e-postadresser och att det endast är dessa adresser som ska användas. - Ordförande Ann-Christin Svensson informerar om att barn- och utbildningsförvaltningen har givits följande uppdrag: I Tyresö betonar Alliansen alla elevers rätt till maximal utveckling och stimulerande lärande. Under många år har fokus varit att förstärka stödet till elever med särskilda behov kopplade till studiesavårigheter. Frågan om hur skolan även kan utmana och stödja elever med goda studie-förutsättningar har inte uppmärksammats speciellt. En studie av hur skolorna möter elevgruppen som som är särbegåvade eller högpresterande är berättigad då de eleverna också kan ha särskilda behov. Uppdraget ska svara på följande tre frågor om elever med goda studieförutsättningar:

- Hur ser det ut idag i Tyresös skolor?

- Vad säger forskningen?

- Vilka insatser kan stimulera till maximal utveckling?

Beslut/Protokollsutdrag
§89_prot_20131023.pdf (46 kb)