Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-09-24

Sammanträde 2014-09-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lokal Bollmora

1 Verksamhetsuppföljning

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

2 Skolinspektionens regelbundna tillsyn - Tyresö 2014, dnr 43-2013:4719

Dnr 2013/BUN 0157 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Skolinspektionens beslut noteras
2. Huvudmannens och enheternas svar med handlingsplaner noteras

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört tillsyn i Tyresö kommun.Skolinspektionens beslut har löpande skickats ut till enheterna, som i en handlingsplan redogjort för hur man avser att komma tillrätta med de påtalade bristerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Svar Dalskolan.pdf
Svar från Bergfoten.pdf
Svar till SI Stimmets skola.pdf

3 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2014/BUN 0070

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Att godkänna delårsrapport per augusti och prognos för helår.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Delårsrapport per augusti samt prognos för helår godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram en delårsrapport för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med augusti, prognos för helåret samt mätning av uppfyllelse av mål i kommunplanen.

Bilagor
Fritidsgårdar.pdf
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Förskola.pdf
Grundskola.pdf
Mål och resultat.pdf

4 Elev- och föräldraenkät, brukarenkät, 2014

Dnr 2014/BUN 0090 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ska alla verskamheter kontinuerligt följas upp. Det innebär att ta reda på vad föräldrar och elever tycker om sin förskola, pedagogiska omsorg, skola och fritidshem.

Bilagor
Elev- och föräldraenkät.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Biblioteksplan 2015-2019

Dnr 2014/BUN 0126 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Att godkänna biblioteksplanen för 2015-2019.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förslaget till biblioteksplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny biblioteksplan är framtaget. Från barn- och utbildningsförvaltningen har Håkan Bertilsson, Kia Broomé och Annika Lundström medverkat.

Ordförandeutlåtande
Det är bra att vi nu har kommit fram till ett förslag om en gemensam biblioteksplan för Tyresö kommun. Jag vill även här lyfta fram att Skolinspektionen pekade ut våra skolbibliotek som en styrka, vilket är mycket glädjande.
Anki Svensson (M)

Bilagor
Tjänsteskrivelse biblioteksplan.pdf
Biblioteksplan Tyresö.pdf

6 Brev till BUN om villkor för skola och förskola i Tyresö

Dnr 2014/BUN 0131

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna Bittar, rektor för Breviks skola har skrivit ett öppet brev till barn- och utbildningsnämnden. Brevet redovisas liksom Anki Svenssons svar.

Bilagor
Brev från Brevik.pdf
Svar till Anna Bittar.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 5 beslut i juli 2014, 4 beslut i augusti 2014 och 4 beslut i september 2014.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 3 beslut i september 2014.
C71a Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds: 1 beslut i augusti 2014 och 1 beslut i september 2014.

Anita Brynje
E9 Vårdnadsbidrag: 8 beslut i augusti 2014.

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar kontinuerligt pågående ärenden i Skolinspektionen för nämnden. För närvarande finns inget aktuellt ärende att rapportera.

9 Anmälningar kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid varje nämdsammanträde redovisas anmälningar av kränkande behandling. Rapporten avser de anmälningar som kommit in sedan förra nämndsammanträdet den 27 augusti.

Bilagor
Redovisning kränkande behandling.pdf

10 Förvaltningschefens muntliga information

§70 Verksamhetsuppföljning

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun deltar i ett projekt om inkluderande lärmiljöer som bedrivs mellan 2012 och 2015. Erik Sanner, utvecklingsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen, redogör för arbetet ur ett huvudmannaperspektiv och Fredrik Plahn, rektor för Sofiebergs och Fornuddens verksamheter, berättar hur arbetet går till i praktiken.

Beslut/Protokollsutdrag
§70_prot_20140924.pdf (108 kb)

§71 Skolinspektionens regelbundna tillsyn - Tyresö 2014, dnr 43-2013:4719

Dnr 2013/BUN 0157 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Skolinspektionens beslut noteras
2. Huvudmannens och enheternas svar med handlingsplaner noteras

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört tillsyn i Tyresö kommun. Skolinspektionens beslut har löpande skickats ut till enheterna, som i en handlingsplan redogjort för hur man avser att komma tillrätta med de påtalade bristerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Svar Dalskolan.pdf
Svar från Bergfoten.pdf
Svar till SI Stimmets skola.pdf

§72 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2014/BUN 0070

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Att godkänna delårsrapport per augusti och prognos för helår.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Delårsrapport per augusti samt prognos för helår godkänns.

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande inkommer från S.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram en delårsrapport för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med augusti, prognos för helåret samt mätning av uppfyllelse av mål i kommunplanen.

Bilagor
Fritidsgårdar.pdf
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Förskola.pdf
Grundskola.pdf
Mål och resultat.pdf

§73 Elev- och föräldraenkät, brukarenkät, 2014

Dnr 2014/BUN 0090 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ska alla verksamheter kontinuerligt följas upp. Det innebär att ta reda på vad föräldrar och elever tycker om sin förskola, pedagogiska omsorg, skola och fritidshem.

Bilagor
Elev- och föräldraenkät.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§74 Biblioteksplan 2015-2019

Dnr 2014/BUN 0126 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Att godkänna biblioteksplanen för 2015-2019.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslaget till biblioteksplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny biblioteksplan är framtaget. Från barn- och utbildningsförvaltningen har Håkan Bertilsson, Kia Broomé och Annika Lundström medverkat.

Ordförandeutlåtande
Det är bra att vi nu har kommit fram till ett förslag om en gemensam biblioteksplan för Tyresö kommun. Jag vill även här lyfta fram att Skolinspektionen pekade ut våra skolbibliotek som en styrka, vilket är mycket glädjande.
Anki Svensson (M)

Bilagor
Tjänsteskrivelse biblioteksplan.pdf
Biblioteksplan Tyresö.pdf

§75 Brev till BUN om villkor för skola och förskola i Tyresö

Dnr 2014/BUN 0131

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande inkommer från S.

Beskrivning av ärendet
Anna Bittar, rektor för Breviks skola har skrivit ett öppet brev till barn- och utbildningsnämnden. Brevet redovisas liksom Anki Svenssons svar.

Bilagor
Brev från Brevik.pdf
Svar till Anna Bittar.pdf

§76 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 5 beslut i juli 2014, 4 beslut i augusti 2014 och 4 beslut i september 2014.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 3 beslut i september 2014.
C71a Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds: 1 beslut i augusti 2014 och 1 beslut i september 2014.

Anita Brynje
E9 Vårdnadsbidrag: 8 beslut i augusti 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§76_prot_20140924.pdf (108 kb)

§77 Pågående ärenden hos Skolinspektionen

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar kontinuerligt pågående ärenden i Skolinspektionen för nämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§77_prot_20140924.pdf (108 kb)

§78 Anmälningar kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid varje nämndsammanträde redovisas anmälningar av kränkande behandling. Rapporten avser de anmälningar som kommit in sedan förra nämndsammanträdet den 27 augusti.

Bilagor
Redovisning kränkande behandling.pdf

§79 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anita Brynje informerar:

-Förvaltningen samverkar regelbundet med de fackliga organisationerna som bland annat får information om vad som tas upp i nämnden.
-Det trådlösa nätverket i förskolorna kommer att byggas ut.
-Planeringsdagar hålls med alla rektorer och aktuellt just nu är det systematiska kvalitetsarbetet, enhetsplanerna och fokus på kärnuppdraget.
-Chefsdagar genomförs i kommunen några gånger årligen och dag var likabehandling i fokus.

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20140924.pdf (108 kb)