Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-12-03

Sammanträde 2014-12-03

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lokal Bollmora

1 Uppföljning av budget

Dnr 2014/BUN 0070

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram ekonomisk uppföljning per oktober 2014.

Bilagor
Uppföljning grundskola.pdf
Uppföljning förskola.pdf
Uppföljning fritidsgårdar.pdf
Ekonomisk uppföljning oktober.pdf

2 Motion (MP) för hållbart jämställdhetsarbete Remiss

Dnr 2012/BUN 0160 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har under 2012 lämnat in en motion för hållbart jämställdhetsarbete. Motionen anses besvarad.

Bilagor
DOC140612-14062012143314.pdf
Tjänsteskrivelse motion.pdf

3 Motion från Miljöpartiet - Tiden mogen för ett verkligt skolmatslyft, 2013/KS0358, 001

Dnr 2013/BUN 0192

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 10 oktober 2013 lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Motionen behandlar matlagning i skolorna "Tiden mogen för ett verkligt skolmatslyft". Anki Svensson (M) bevarar motionen.

Bilagor
Motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.pdf
Svar på motion.pdf

4 Motion - Bättre Prao i Tyresö kommun - 2012/KS422, 001

Dnr 2013/BUN 0086 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Denna motion bordlades på sammanträdet den 12 november på grund av att Miljöpartiet saknade representation.

Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen
- att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att förutsättningslöst utveckla samverkansformer för ett hållbart samarbete mellan skolor och arbetsliv.
- att Tyresö kommun ska förbinda sig till att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Bilagor
DOC190413-19042013 134332.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Sammanträdesplan 2015

Dnr 2014/BUN 0139 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Sammanträdesplanen antas

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesplan för 2015 har anpassats till när aktuella ekonomiska rapporter är tillgängliga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanträdesplan 2015.pdf

6 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt anmälningar om kränkande behandling och redovisar på varje nämndsammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Skolinspektionsärenden 2014

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos Skolinspektionen redovisas vid varje sammanträde för barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 1 beslut i november 2014.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 7 beslut i oktober 2014 och 2 beslut i november 2014.
C 71 a Delegationsbeslut om omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 1 beslut i oktober 2014.

Michael Martinsson
C46/C60 Tilläggsbelopp: 5 beslut i november 2014.

9 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

§99 Uppföljning av budget

Dnr 2014/BUN 0070

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram ekonomisk uppföljning per oktober 2014.

Bilagor
Uppföljning grundskola.pdf
Uppföljning förskola.pdf
Uppföljning fritidsgårdar.pdf
Ekonomisk uppföljning oktober.pdf

§100 Motion (MP) för hållbart jämställdhetsarbete Remiss

Dnr 2012/BUN 0160 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har under 2012 lämnat in en motion för hållbart jämställdhetsarbete. Motionen anses besvarad.

Bilagor
DOC140612-14062012143314.pdf
Tjänsteskrivelse motion.pdf

§101 Motion från Miljöpartiet - Tiden mogen för ett verkligt skolmatslyft, 2013/KS0358, 001

Dnr 2013/BUN 0192

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Reservation
Lilian Nylinder (MP) lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 10 oktober 2013 lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Motionen behandlar matlagning i skolorna "Tiden mogen för ett verkligt skolmatslyft". Anki Svensson (M) bevarar motionen.

Yrkande
Lilian Nylinder (MP) yrkar med stöd av Jannice Rockstroh (S) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.pdf
Svar på motion.pdf

§102 Motion - Bättre Prao i Tyresö kommun - 2012/KS422, 001

Dnr 2013/BUN 0086 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Denna motion bordlades på sammanträdet den 12 november på grund av att Miljöpartiet saknade representation.

Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen
- att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att förutsättningslöst utveckla samverkansformer för ett hållbart samarbete mellan skolor och arbetsliv.
- att Tyresö kommun ska förbinda sig till att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Yrkande
Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
DOC190413-19042013 134332.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§103 Sammanträdesplan 2015

Dnr 2014/BUN 0139 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Sammanträdesplanen antas

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesplan för 2015 har anpassats till när aktuella ekonomiska rapporter är tillgängliga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanträdesplan 2015.pdf

§104 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt anmälningar om kränkande behandling och redovisar på varje nämndsammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§105 Skolinspektionsärenden 2014

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos Skolinspektionen redovisas vid varje sammanträde för barn- och utbildningsförvaltningen.

Yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§106 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 1 beslut i november 2014.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 7 beslut i oktober 2014 och 2 beslut i november 2014.
C 71 a Delegationsbeslut om omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 1 beslut i oktober 2014.

Michael Martinsson
C46/C60 Tilläggsbelopp: 5 beslut i november 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§106_prot_20141203.pdf (110 kb)

§107 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har ansökt om statsbidrag för hjälp med läxläsning. Ansökan avslogs eftersom Skolverket måste prioritera kommuner med låga skolresultat.

Beslut/Protokollsutdrag
§107_prot_20141203.pdf (109 kb)