Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-04-22

Sammanträde 2015-04-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Verksamhesuppföljning rektorer 2015

Dnr 2015/BUN 0063

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rektorerna Fredrik Plahn och Johan Alhkvist redogör för verksamheten på Kumla skola.

2 Årsärende ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska redovisningen noteras.

3 Motion på remiss, ekologisk frukt till de mindre

Dnr 2014/BUN 0024 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.

Ordförandeutlåtande
Ämnet motionärerna tar upp är angeläget och aktuellt, det finns flera exempel där olika intressenter arbetar med frågan om farliga kemikalier i barns miljö. Inom EU används omkring 30 000 kemikalier i olika produkter. Små barn med tunn, känslig hud är mest utsatta av alla, de undersöker världen genom att smaka och tugga på saker. De flesta barnprodukter på marknaden sägs vara milda och skonsamma, men det är inte samma sak som att de skulle vara bra för hälsan och miljön. Det är viktigt att vi medvetet arbetar mot att våra barn blir ofrivilligt exponerade av gifter i alla produkter de kommer i kontakt med, inte bara genom maten.
Tyresö kommuns ambition är att andelen ekologiska livsmedel ska öka, det ska också andelen närproducerade och säsongsanpassade råvaror göra som ett led i att leva upp till vår klimatstrategi. När den antogs av kommunfullmäktige, vilket för övrigt var samma år som matresan startade, låg vi på 12 procent för kommunens sammanlagda ekologiska livsmedelsinköp. En siffra som utgångspunkten varit att öka varje år, vilket också gjorts. Vid senaste mätningen, våren 2013, hade andelen dubblerats till 24 procent, nu är målet 30 procent. Det är både rimligt och realistiskt, därefter är vi beredda att ompröva målet, steg för steg.

I kommunplan 2015-2018 är beslutat att en "gastronomisk chef" ska tillsättas som fortsätter utvecklingsarbetet tillsammans med verksamheterna och upphandlingsenheten, vi ska ha långtgående klimat och miljökrav. Härutöver är Södertörnssamarbetet med gemensamma varutransporter något som ytterligare ska bidra till att leva upp till vår klimatstrategi.
Att rekommendera 100 % ekologiska livsmedel riskerar att få andra konsekvenser som motarbetar målet med exempelvis närodlat. För att livsmedel ska kunna säljas som ekologiska så krävs en krav certifiering, vilket är förknippat med en kostnad. Detta riskerar att slå ut bra produkter från lantbrukare som inte klarar av certifieringskostnaderna kostnader men likväl odlar ekologiskt. Ekologiska livsmedel är inte heller fria från bekämpningsmedel.
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Bilagor
Motion på remiss - Miljöpartiet - Ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf
Svar på motion.pdf

4 Motion från Miljöpartiet - Jämställdhet i förskola och skola, 2013/KS0481, 001

Dnr 2014/BUN 0025 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 11 december 2013 lämnat in en motion om jämställdhet i förskola och skola.

Bilagor
Motion på remiss - Miljöpartiet - Jämställdhet i förskola och skola.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Tillsynsrapport förskolan Solskenet

Dnr 2015/BUN 0058 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har mellan den 25 februari och 5 mars genomfört en tillsyn på förskolan Solskenet.

Bilagor
Tillsynsrapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Tillsynsrapport förskolan Kryddan

Dnr 2015/BUN 0067 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten gällande förskolan Kryddan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har i mars 2015 genomfört en tillsyn av förskolan Kryddan.

Bilagor
Tillsynsrapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Föreläggande Montessori

Dnr 2012/BUN-ind 0197 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen tilldelade i januari 2015 Montessoriförskolan Vintergatan ett föreläggande enligt skollagen 26 kap 10 §. Förskolan skulle yttra sig senast den 28 februari 2015. Barn- och utbildningsförvaltningen mottog den 26 februari ett yttrande, varvid ärendet avslutas.

Bilagor
Beslut om föreläggande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Protokollsutdrag GAN information skolval för kännedom

Dnr 2015/BUN 0041 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har på uppdrag av gymnasie- och arbetmarknadsnämnden analyserat skolvalens plats i undervisningen och det inre arbetet på Tyresö gymnasium. Resultatet har lämnats till barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom.

Bilagor
Protokollsutdrag GAN.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Slutrapport kostutredning

Dnr 2015/BUN 0061 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Ansvaret för kost- och måltidsproduktion flyttas i sin helhet från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören har konsult- och servicekontoret genomfört en utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet.

Ordförandeutlåtande
Tyresö har under ett antal år uppmärksammats stort för den goda matservicen inom skolan. Prestigefyllda priser och utmärkelser har tilldelats kommunen, enskilda skolor och medarbetare. Den positiva utvecklingen beror framför allt på duktiga medarbetares kulinariska färdigheter, kreationsrikedomar, mod att gå mot strömmen och ständiga strävan till förbättring. Det vill vi både ska fortsätta och breddas och anställer nu en gastronomisk chef som tar ett helhetsgrepp om all kommunal matservice, från förskola till äldreomsorg och hemtjänst. Uppdraget innebär inte bara att tillvarata all den kompetens, inspirationsglädje och energi som finns i Tyresö kommuns kök och restauranger, utan också ytterligare utveckla densamma. Förutom att ge stöd och sprida goda exempel till de som arbetar i verksamheterna ska den gastronomiska chefen dessutom se till att höga miljö- och hållbarhetskrav från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund följs. Målet är att Tyresö ska bli Sveriges bästa matkommun.
Förändringen kommer också att innebära att tid för rektorernas kärnverksamheter, det pedagogiska ledarskapet ökar.

Bilagor
Slutrapport.pdf

10 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevmbudet.

Bilagor
Sammanställning Skolinspektionen.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

11 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en redovisning av det aktuella läget gällande anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

12 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för beslut fattade på delegation från barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Redovsining B5.pdf
Redovisning E8.pdf
Redovisning C64.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

13 Årsärende 2015, förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

§36 Verksamhetsuppföljning rektorer 2015

Dnr 2015/BUN 0063

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rektorerna Fredrik Plahn och Johan Alhkvist redogör för verksamheten på Kumla skola.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20150422.pdf (111 kb)

§37 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den ekonomiska redovisningen noteras.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Michael Santesson och Maria Björk redogör för den ekonomiska uppföljningen till och med mars 2015.

Monika Larsson, förvaltningschef redogör muntligen för åtgärder som ska vidtas för att förbättra ekonomin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Grundskola.pdf
Förskola.pdf

§38 Motion på remiss, ekologisk frukt till de mindre

Dnr 2014/BUN 0024 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Reservation
Miljöpartiet reserverar sig med hänvisning till motionen. Socialdemokraterna avger en blank reservation med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.

Ordförandeutlåtande
Ämnet motionärerna tar upp är angeläget och aktuellt, det finns flera exempel där olika intressenter arbetar med frågan om farliga kemikalier i barns miljö. Inom EU används omkring 30 000 kemikalier i olika produkter. Små barn med tunn, känslig hud är mest utsatta av alla, de undersöker världen genom att smaka och tugga på saker. De flesta barnprodukter på marknaden sägs vara milda och skonsamma, men det är inte samma sak som att de skulle vara bra för hälsan och miljön. Det är viktigt att vi medvetet arbetar mot att våra barn blir ofrivilligt exponerade av gifter i alla produkter de kommer i kontakt med, inte bara genom maten.

Tyresö kommuns ambition är att andelen ekologiska livsmedel ska öka, det ska också andelen närproducerade och säsongsanpassade råvaror göra som ett led i att leva upp till vår klimatstrategi. När den antogs av kommunfullmäktige, vilket för övrigt var samma år som matresan startade, låg vi på 12 procent för kommunens sammanlagda ekologiska livsmedelsinköp. En siffra som utgångspunkten varit att öka varje år, vilket också gjorts. Vid senaste mätningen, våren 2013, hade andelen dubblerats till 24 procent, nu är målet 30 procent. Det är både rimligt och realistiskt, därefter är vi beredda att ompröva målet, steg för steg.

I kommunplan 2015-2018 är beslutat att en "gastronomisk chef" ska tillsättas som fortsätter utvecklingsarbetet tillsammans med verksamheterna och upphandlingsenheten, vi ska ha långtgående klimat och miljökrav. Härutöver är Södertörnssamarbetet med gemensamma varutransporter något som ytterligare ska bidra till att leva upp till vår klimatstrategi.
Att rekommendera 100 % ekologiska livsmedel riskerar att få andra konsekvenser som motarbetar målet med exempelvis närodlat. För att livsmedel ska kunna säljas som ekologiska så krävs en krav certifiering, vilket är förknippat med en kostnad. Detta riskerar att slå ut bra produkter från lantbrukare som inte klarar av certifieringskostnaderna kostnader men likväl odlar ekologiskt. Ekologiska livsmedel är inte heller fria från bekämpningsmedel.
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Yrkande
Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till motionen. Jannice Rockstroh (S) och Jerry Svensson (S) stödjer yrkandet. Inger Gemicioglu (V) hade, om hon haft rösträtt, yrkat bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att det avslås. Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.

Bilagor
Motion på remiss - Miljöpartiet - Ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf
Svar på motion.pdf

§39 Motion från Miljöpartiet - Jämställdhet i förskola och skola, 2013/KS0481, 001

Dnr 2014/BUN 0025 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Reservation
Miljöpartiet reserverar sig med hänvisning till motionen och Socialdemokraterna avger en blank reservation med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 11 december 2013 lämnat in en motion om jämställdhet i förskola och skola.

Yrkande
Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till motionen. Inger Gemicioglu hade, om hon haft rösträtt, yrkat bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att det avslås. Ordföranden finner barn- och utbildningsnämnden motionen besvarad.

Bilagor
Motion på remiss - Miljöpartiet - Jämställdhet i förskola och skola.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§40 Tillsynsrapport förskolan Solskenet

Dnr 2015/BUN 0058 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har mellan den 25 februari och 5 mars genomfört en tillsyn på förskolan Solskenet.

Bilagor
Tillsynsrapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§41 Tillsynsrapport förskolan Kryddan

Dnr 2015/BUN 0067 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten gällande förskolan Kryddan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har i mars 2015 genomfört en tillsyn av förskolan Kryddan.

Bilagor
Tillsynsrapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§42 Föreläggande Montessori

Dnr 2012/BUN-ind 0197 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen tilldelade i januari 2015 Montessoriförskolan Vintergatan ett föreläggande enligt skollagen 26 kap 10 §. Förskolan skulle yttra sig senast den 28 februari 2015. Barn- och utbildningsförvaltningen mottog den 26 februari ett yttrande, varvid ärendet avslutas.

Bilagor
Beslut om föreläggande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§43 Protokollsutdrag GAN information skolval för kännedom

Dnr 2015/BUN 0041 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ärendet bordlades på sammanträdet den 18 mars 2015.

Utvecklingsförvaltningen har på uppdrag av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden analyserat skolvalens plats i undervisningen och det inre arbetet på Tyresö gymnasium. Resultatet har lämnats till barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom.

Bilagor
Protokollsutdrag GAN.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§44 Slutrapport kostutredning

Dnr 2015/BUN 0061 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ansvaret för kost- och måltidsproduktion flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Särskilt yttrande
Miljöpartiet inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören har konsult- och servicekontoret genomfört en utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet.

Ordförandeutlåtande
Tyresö har under ett antal år uppmärksammats stort för den goda matservicen inom skolan. Prestigefyllda priser och utmärkelser har tilldelats kommunen, enskilda skolor och medarbetare. Den positiva utvecklingen beror framför allt på duktiga medarbetares kulinariska färdigheter, kreationsrikedomar, mod att gå mot strömmen och ständiga strävan till förbättring. Det vill vi både ska fortsätta och breddas och anställer nu en gastronomisk chef som tar ett helhetsgrepp om all kommunal matservice, från förskola till äldreomsorg och hemtjänst. Uppdraget innebär inte bara att tillvarata all den kompetens, inspirationsglädje och energi som finns i Tyresö kommuns kök och restauranger, utan också ytterligare utveckla densamma. Förutom att ge stöd och sprida goda exempel till de som arbetar i verksamheterna ska den gastronomiska chefen dessutom se till att höga miljö- och hållbarhetskrav från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund följs. Målet är att Tyresö ska bli Sveriges bästa matkommun.
Förändringen kommer också att innebära att tid för rektorernas kärnverksamheter, det pedagogiska ledarskapet ökar.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) framför ett ändringsyrkande gällande beslutsmeningen:
"Att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda en organisation för skolmåltiden där ansvara är kvar på skolorna med synen på skolmåltiden som en pedagogisk resurs. Organisationsförslaget ska innehålla tillsättande av en gastronomisk chef med syfte att säkerställa likvärdighet, kvalitet och effektivitet."

Beslutsgång
Ajournering begärs av Anna Steele (FP). Sammanträdet ajourneras klockan 20:15 för att behandla beslutsmeningen och återupptas klockan 20:30.
Ordföranden ställer ändringsyrkandet under proposition och finner att det avslås. Ordföranden ställer sitt förslag till ändrad beslutsmening under proposition och finner att nämnden beslutar enligt detsamma.

Bilagor
Slutrapport.pdf
Tjänsteskrivelse KS.pdf

§45 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevmbudet.

Bilagor
Sammanställning Skolinspektionen.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§46 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en redovisning av det aktuella läget gällande anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§47 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för beslut fattade på delegation från barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Redovisning B5.pdf
Redovisning E8.pdf
Redovisning C64.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§48 Förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Monika Larsson informerar nämnden.
-Tyresö har kommit med i en pilotutbildning som SKL startar under hösten 2015. Den kallas "leda för resultat" och tio personer från den centrala ledningsgruppen kommer att delta.
-Till handledare i PRIO-satsningen har Bertil Wennström och Åsa Radne utsetts.
-AC Milans ungdomsakademi har gjort en förfrågan till Tyresö om att driva grundskola och gymnasium.
-Marika Lyman redogör för julbetygen och resultaten är fortsatt i positiv riktning.

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20150422.pdf (113 kb)