Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-09-23

Sammanträde 2015-09-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden T2

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden nämnden noterar förvaltningschefens redovisning.
2. Föreslagna åtgärder godkänns och redovisning skickas till kommunstyrelsen
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans.
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden senast 21 oktober 2015.

2 Riktlinjer för skolskjuts, ändring

Dnr 2015/BUN 0092

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Punkt 4 i riktlinjer för skolskjuts förändras enligt följande,
-orden "friskolor och" stryks från rubriken
-punkt 4 b stryks
-punkt 4 c stryks och ersätts med en ny punkt 4 b med följande text, "För elever som valt friskola inom kommunens gränser eller friskola utanför kommunens gränser, såväl som elever som valt skola med kommunal huvudmanb utanför kommunens gränser, bedöms rätten till skolskjuts utifrån punkt 1 och 2.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en förändring i riktlinjerna för skolskjuts för att inte inskränka valfriheten.

Bilagor
Förslag till riktlinjer för skolskjuts.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Motion från Socialdemokraterna "Kulturlyft i skolan"

Dnr 2015/BUN 0080 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Anita Matsson (S), Jannice Rockstroh (S) och Karin Ljung (S) har den 15 april 2015 lämnat in en motion angående kulturlyft i skolan med yrkandet:
-att ett kulturlyft genomförs där intresseradekulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.
Motionen återremitterades från barn- och utbildningsnämnden till förvaltningen på sammanträde den 19 augusti 2015.

Ordförandeutlåtande
Tyresö deltar i "Skapande skola", ett samarbete mellan kultur- och fritid/barn- och utbildningsförvaltningen, som är den tidigare Alliansregeringens satsning på att alla elever ska få möta olika kulturformer genom skolan. Fördelen med detta projekt är att Skapande skola når alla elever, oavsett familjernas resurser och bakgrund. Skapande skola finansieras genom ett riktat statsbidrag och förhoppningen är att detta ska få vara kvar, trots regeringsskiftet. Utöver detta finns möjligheter för föreningar att söka projektmedel hos kultur- och fritidsförvaltningen för att göra kulturen tillgänglig för barn och unga eller att arrangera lovaktiviteter.

Bilagor
Motion kulturlyft.pdf
Tjänsteskrivelse.docx
Tjänsteskrivelse.docx

4 Motion från Socialdemokraterna "Friskare barn i Tyresö"

Dnr 2015/BUN 0069 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S), Carl-Johan Karlson (S) och Sarah Heidenborg (S) har den 4 mars 2015 lämnat in en motion "Friskare barn i Tyresö" Motionärerna föreslår
- Att ett särskilt uppdrag ges kvalitetesenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas.
- Att området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde.
- Att fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan.
- Att åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

5 Tillsynsrapport Breviks förskola

Dnr 2015/BUN 0100 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kvalitetsenheten har imaj 2015 gjort en tillsyn på Breviks förskola. Rapporten innehåller uppgift om att ettåriga barn inte tas emot i förskolans verksamhet
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Bilagor
Tillsynsrapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får löpande information om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Bilagor
Sammanställning av ärenden.pdf
Tjänsteskrivelse september.pdf

7 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en redovisning av anmälningar om kränkande behandling som kommit till förvaltningen från skolor och förskolor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde redovisning av vilka beslut förvaltningen fattat på delegation.

Bilagor
Förteckning B6.pdf
Förteckning C71.pdf
Delegationsbeslut A13.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0119 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information till barn- och utbildningsnämnden om planerad utökning av förskolegrupper i Tyresö kommun.

Bilagor
Skrivelse.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

§48 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden T2

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning
2. Föreslagna åtgärder godkänns och redovisning skickas till kommunstyrelsen
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans.
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden senast 21 oktober 2015

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet avseende punkterna 2 och 3 och Inger Gemicioglu (V) hade inte heller gjort det om hon haft rösträtt.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Särskilt yttrande
Miljöpartiet inkommer med ett särskilt yttrande.
Vänsterpartiet inkommer med ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram en tertialrapport som avser januari-augusti 2015.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) har två tilläggsyrkanden:
- Att barn- och utbildningsnämnden äskar tilläggsmedel från kommunstyrelsen motsvarande underskotten för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Samt särskolan.
- Att barn- och utbildningsnämnden äskar medel från kommunstyrelsen om kompensation motsvarande det statliga ändringen av arbetsgivaravgiften.
Lilian Nylinder (MP) stödjer yrkandena liksom Inger Gemicioglu (V) hade gjort om hon haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att de avslås.
Tidigare åtgärdsplan från förvaltningen (2015/BUN 0113) samt förvaltningschefens bilder från aprilsammanträdet biläggs protokollet.

Bilagor
Grundskola.pdf
Förskola.pdf
Måluppfyllelse.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Befolkning 31 juli 2015 skola 1-16 .xlsx
Särskilt yttrande MP.pdf
Ersättaryttrande V.pdf
Åtgärdsplan.pdf
Förvaltningschefens presentation.pdf
Reservation (S).pdf
Reservation (S).pdf

§49 Tillsynsrapport Breviks förskola

Dnr 2015/BUN 0100 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kvalitetsenheten har imaj 2015 gjort en tillsyn på Breviks förskola. Rapporten innehåller uppgift om att ettåriga barn inte tas emot i förskolans verksamhet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Bilagor
Tillsynsrapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§50 Riktlinjer för skolskjuts, ändring

Dnr 2015/BUN 0092

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Punkt 4 i riktlinjer för skolskjuts förändras enligt följande,
-orden "friskolor och" stryks från rubriken
-punkt 4 b stryks
-punkt 4 c stryks och ersätts med en ny punkt 4 b med följande text, "För elever som valt friskola inom kommunens gränser eller friskola utanför kommunens gränser, såväl som elever som valt skola med kommunal huvudman utanför kommunens gränser, bedöms rätten till skolskjuts utifrån punkt 1 och 2.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en förändring i riktlinjerna för skolskjuts för att inte inskränka valfriheten.

Bilagor
Förslag till riktlinjer för skolskjuts.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§51 Motion från Socialdemokraterna "Kulturlyft i skolan"

Dnr 2015/BUN 0080 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Motionen avslås
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Motionen avslås

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet avger blank reservation med hänvisning till motionen. Vänsterpartiet hade gjort detsamma om partiet haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Matsson (S), Jannice Rockstroh (S) och Karin Ljung (S) har den 15 april 2015 lämnat in en motion angående kulturlyft i skolan med yrkandet:
-att ett kulturlyft genomförs där intresseradekulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.
Motionen återremitterades från barn- och utbildningsnämnden till förvaltningen på sammanträde den 19 augusti 2015.

Ordförandeutlåtande
Tyresö deltar i "Skapande skola", ett samarbete mellan kultur- och fritid/barn- och utbildningsförvaltningen, som är den tidigare Alliansregeringens satsning på att alla elever ska få möta olika kulturformer genom skolan. Fördelen med detta projekt är att Skapande skola når alla elever, oavsett familjernas resurser och bakgrund. Skapande skola finansieras genom ett riktat statsbidrag och förhoppningen är att detta ska få vara kvar, trots regeringsskiftet. Utöver detta finns möjligheter för föreningar att söka projektmedel hos kultur- och fritidsförvaltningen för att göra kulturen tillgänglig för barn och unga eller att arrangera lovaktiviteter.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Lilian Nylinder (MP) bifall till motionen. Det hade Inger Gemicioglu (V) också gjort om hon haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Motion kulturlyft.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§52 Motion från Socialdemokraterna "Friskare barn i Tyresö"

Dnr 2015/BUN 0069 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet avger reservation med hänvisning till motionen och Västerpartiet hade gjort samma sak om partiet haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S), Carl-Johan Karlson (S) och Sarah Heidenborg (S) har den 4 mars 2015 lämnat in en motion "Friskare barn i Tyresö" Motionärerna föreslår
- Att ett särskilt uppdrag ges kvalitetesenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas.
- Att området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde.
- Att fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan.
- Att åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Lilian Nylinder (MP) bifall till motionen avseende attsatserna 2, 3 och 4 och Inger Gemicioglu (V) skulle ga gjort detsamma om hon haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att de avslås.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§53 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får löpande information om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Bilagor
Sammanställning av ärenden.pdf
Tjänsteskrivelse september.pdf

§54 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs på grund av felaktig handling i kallelsen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en redovisning av anmälningar om kränkande behandling som kommit till förvaltningen från skolor och förskolor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§55 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde redovisning av vilka beslut förvaltningen fattat på delegation.

Bilagor
Förteckning B6.pdf
Förteckning C71.pdf
Delegationsbeslut A13.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§56 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0119 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information till barn- och utbildningsnämnden om planerad utökning av förskolegrupper i Tyresö kommun.

Bilagor
Skrivelse.pdf

§57 Förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Monika Larsson informerar:
- Svar på nämndens frågor om vårdnadsbidrag, avsteg och barnomsorg på obekväm arbestid har delats ut innan sammanträdet.
- Jonas Åkesson har anställts som ny rektor till Kumla skola. Han tillträder vårterminen 2016.
- Fredrik Plahn slutar som rektor på Fornudden och Sofieberg och rektor och rekrytering efter ny rektor pågår.
- Ulla Lidén, rektor på Stimmet och Fårdala, går i pension efter årsskiftet.
- Verksamhetscheferna Elisabet Schultz och Johan Ahlkvist presenterar sig för barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober.
- Det treåriga IFOUS-projektet är avslutat och information kommer på hemsidan. Nämnden kommer även att få information om aktuella länkar.
- Förvaltningen deltar i SKL-projektet "Leda för resultat" och har valt utvecklingsområde svenska och svenska som andra språk i årskurs 3. Uppföljning sker genom nationella prov.
- Det råder stort intresse för lärarlyftet i Tyresö.

Bilagor
Redovisning.pdf

§58 Extra ärende

Dnr 2015/BUN 0126 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Ärendet tas upp som ett extra ärende.
- Yrkandet  iärendet avslås.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) väcker ett extra ärende angående grundskoleplatser.

Yrkande
Jannice Eockstroh (S) yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillskapa grundskoleplatser motsvarande beräknat behov, i kommunområdet Trollbäcken, med bevarande av nuvarande lokalisering av skolor i området.
Anna Steele (FP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att Jannice Rockstrohs yrkande avslås

Beslut/Protokollsutdrag
§58_prot_20150923.pdf (110 kb)