Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-10-21

Sammanträde 2015-10-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Uppföljning kommunala förskolor

Dnr 2015/BUN 0117 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Uppföljningsrapporten avseende kommunala förskolor noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden april till augusti 2015 genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar på kommunala förskolor.

Bilagor
Uppföljningsrapport kommunala förskolor.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Nämndplan 2016

Dnr 2015/BUN 0112

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämndplanen för 2016 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämdplan för barn- och utbildningsnämnden för 2016.

Bilagor
Nämndplan BoU 2016_BUN (2).docx

3 Motion från Socialdemokraterna, "Ge allar barn rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan"

Dnr 2014/BUN 0161 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har den 27 november 2014 lämnat in en motion om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås:
- Att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till min. 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar på motionen.

Bilagor
Motion vistelsetid förskola.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Motion om ökad kunskap och stärkt profilering, 2012KS/ 338, 001

Dnr 2013/BUN 0014 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har den 12 december 2012 lämnat in en motion om ökad kunskap och stärkt profilering. Barn och utbildningsnämnden behandlade motionen på sammanträde den 25 februari 2015, § 19. Förslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige var att avslåt motionen. Motionen behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 september 2015 § 95 och återremitterades till barn- och utbildningsförvaltningen genom minoritetsåterremiss.
Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar motionen.

Bilagor
DOC280113-28012013 134936.pdf
Svar på motion.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §95.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Yttrannde om Friskis och Svettis ansökan

Dnr 2015/BUN 0128 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har begärt ett yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen angående en ansökan om projektbidrag från Friskis och Svettis. Förvaltningen konstaterar att den ifrågavarande verksamheten inte kan bedrivas under skoltid. Däremot finns ingenting att anföra mot att bedriva den utanför skoltid.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Till varje sammanträde i barn- och utbildningsnämnden gör barn- och utbildningsförvaltningen en sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning pågående ärenden Skolinspektionen.pdf

7 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om anmälningar om kränkande i september och oktober behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får kontinuerlig information om anmälningar om kränkande behandling som kommer till förvaltningen. Förra sammanträdet bordlades ärendet, eftersom fel handling fanns i kallelsen. På detta sammanträde behandlas båda rapporterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tjänsteskrivelse oktober.pdf

8 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen återrapporterar regelbundet de beslut som fattats på delegation av barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Avsteg från regler.pdf
Vårdnadsbidrag.pdf
Rätt till fortsatt placering.pdf
Barnomsorg på obekväm arbetstid.pdf
Obetalda avgifter.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Uppdrag om förändrade riktlinjer för förskolan

Dnr 2015/BUN 0132

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förändra riktlinjerna för förskolan så att barn till arbetslösa och föräldralediga får utökad tid i förskolan från den 1 Januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) har utarbetat ett förslag till uppdrag från nämnden till barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Uppdrag.pdf

10 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0119 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om ett statsbidrag om 410 000 kronor för minskade barngrupper i förskolan läsåret 2015/16.

Bilagor
Beslut om statsbidrag.pdf

§48 Uppföljning kommunala förskolor

Dnr 2015/BUN 0117 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppföljningsrapporten avseende kommunala förskolor noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden april till augusti 2015 genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar på kommunala förskolor.

Bilagor
Uppföljningsrapport kommunala förskolor.pdf
Tjänsteskrivelse uppföljning kommunala förskolor.pdf

§49 Nämndplan 2016

Dnr 2015/BUN 0112

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämndplanen för 2016 antas.

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar skriftligt yttrande och Vänsterpartiet ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan för barn- och utbildningsnämnden för 2016.

Beslutsgång
Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet och Vänsterpartiet skulle inte heller deltagit om rösträtt funnits.

Bilagor
Bilaga 1_Kommunikationsplan.docx
Nämndplan BoU 2016_BUN.pdf
Bilaga 2_Nyckeltal 2016.docx
Bilaga 3_Riskhanteringsplan.docx
Bilaga 4_Styrande planer och policys.docx
Bilaga 5_Förvaltningens organisation.pptx
Ordförandeutlåtande nämndplan 2016.docx
Särskilt yttrande MP.pdf
Särskilt yttrande S .pdf
Ersättaryttrande V.pdf

§50 Motion från Socialdemokraterna, "Ge alla barn rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan"

Dnr 2014/BUN 0161 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
-Motionen anses besvarad.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
-Motionen anses besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har den 27 november 2014 lämnat in en motion om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås:
-Att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till min. 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar på motionen.

Ordförandeutlåtande
Alliansen har under 2014 arbetat med att ta fram nya riktlinjer gällande vistelsetiden på förskolan för barn till arbetssökande och föräldralediga. De ändrade riktlinjerna träder i kraft den 1 januari 2016.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Nina Dahl (MP) bifall till motionen vilket även Inger Gemicioglu (V) hade gjort om hon haft rösträtt. Anna Steele (FP) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att motionen anses besvarad.

Bilagor
Motion vistelsetid förskola.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Skriftlig reservation S.pdf

§51 Motion om ökad kunskap och stärkt profilering, 2012KS/ 338, 001

Dnr 2013/BUN 0014 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslår motionen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Socialdemokraterna avger blank reservation med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har den 12 december 2012 lämnat in en motion om ökad kunskap och stärkt profilering. Barn och utbildningsnämnden behandlade motionen på sammanträde den 25 februari 2015, § 19. Förslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige var att avslå motionen. Motionen behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 september 2015 § 95 och återremitterades till barn- och utbildningsförvaltningen genom minoritetsåterremiss.

Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar motionen.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar bifall till motionen och Anna Steele (FP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att motionen avslås.

Bilagor
DOC280113-28012013 134936.pdf
Svar på motion.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §95.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§52 Yttrande om Friskis och Svettis ansökan

Dnr 2015/BUN 0128 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har begärt ett yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen angående en ansökan om projektbidrag från Friskis och Svettis. Förvaltningen konstaterar att den ifrågavarande verksamheten inte kan bedrivas under skoltid. Däremot finns ingenting att anföra mot att bedriva den utanför skoltid.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ansökan Friskis och Svettis (2).pdf
Komplettering ansökan.docx
Särskilt yttrande S.pdf

§53 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Till varje sammanträde i barn- och utbildningsnämnden gör barn- och utbildningsförvaltningen en sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning pågående ärenden Skolinspektionen.pdf

§54 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får kontinuerlig information om anmälningar om kränkande behandling som kommer till förvaltningen. Förra sammanträdet bordlades ärendet, eftersom fel handling fanns i kallelsen. På detta sammanträde behandlas båda rapporterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tjänsteskrivelse oktober.pdf

§55 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen återrapporterar regelbundet de beslut som fattats på delegation av barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Avsteg från regler.pdf
Vårdnadsbidrag.pdf
Rätt till fortsatt placering.pdf
Barnomsorg på obekväm arbetstid.pdf
Obetalda avgifter.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§56 Uppdrag om förändrade riktlinjer för förskolan

Dnr 2015/BUN 0132

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att förändra riktlinjerna för förskolan så att barn till arbetslösa och föräldralediga får utökad tid i förskolan från den 1 Januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) har utarbetat ett förslag till uppdrag från nämnden till barn- och utbildningsförvaltningen.

Ordförandeförslag
Uppdraget kommer även att innefatta en barnkonsekvensanalys.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar att förslaget avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att det avslås.

Bilagor
Uppdrag.pdf
Reservation S

§57 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0119 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om ett statsbidrag om 410 000 kronor för minskade barngrupper i förskolan läsåret 2015/16.

Bilagor
Beslut om statsbidrag.pdf