Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-11-18

Sammanträde 2015-11-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Granskning av hur städningen vid grundskolorna fungerar utifrån elevernas perspektiv med fokus på deras arbetsmiljö

Dnr 2015/BUN 0133

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Rapporten "Granskning av hur städningen vid grundskolorna fungerar utifrån elevernas perspektiv med fokus på deras arbetsmiljö" noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden december 2015 till mars 2015 samt septemeber och oktober 2015 granskat städningen vid grundskolorna.

Ordförandeutlåtande
Kvalitetsenheten har genomfört en granskning av städningen i våra grundskolor på uppdrag av Kommunstyrelsen. Temagranskningen belyser hur städningen fungerar ur ett elevperspektiv. Särskilt fokus har varit elevernas uppfattning om hur rent det är på skolan och deras delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Delaktighet och miljö är prioriterade mål, det är viktigt att barn och elever erbjuds att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet genom elevråd och elevskyddsombud på våra skolor. Det måste vara tydligt för eleverna vem man vänder sig till i arbetsmiljöfrågor!

Toaletten är det utrymme som eleverna anser brister när det gäller hygienen, majoriteten av eleverna anser att det för det mesta inte är rent på skolans toaletter, hela 60,82%. Granskningen visar även att majoriteten av våra skolor inte når upp till arbetsmiljöverkets rekommendation om högst 15 elever per toalett.
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma tillbaka med ett förslag på hur antalet elever per toalett kan minskas i våra grundskolor.

Bilagor
Temarapport Städning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk uppföljning till och med oktober 2015 presenteras.

3 Motion om att satsa mer på antimobbing i Tyresö kommun - 2012KS/ 339, 001

Dnr 2013/BUN 0013 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har den 11 september 2012 lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:
- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,

- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Bilagor
DOC280113-28012013 134921.pdf
Svar på motion.pdf
Motion från MP.pdf
Reservation MP.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Barn- och utbildningsnämnden sammanträdesplan 2016

Dnr 2015/BUN 0137 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Sammanträdesplanen för 2016 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden för år 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet hanteras av förvaltningen centralt. Barn- och utbildningsnämnden får kontinuerilg information om pågående ärenden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2015.docx
Tjänsteskrivelse.docx

6 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Anmälningar om kränkande behandling som skolor och förskolor skickar till förvaltningen sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om beslut fattade på delegation noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har delegerat beslutsrätt till förvaltningen i vissa frågor. Sådana beslut redovisas för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Vårdnadsbidrag.pdf
Avsteg.pdf

§58 Granskning av hur städningen vid grundskolorna fungerar utifrån elevernas perspektiv med fokus på deras arbetsmiljö

Dnr 2015/BUN 0133

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten "Granskning av hur städningen vid grundskolorna fungerar utifrån elevernas perspektiv med fokus på deras arbetsmiljö" noteras.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden december 2015 till mars 2015 samt september och oktober 2015 granskat städningen vid grundskolorna.

Ordförandeutlåtande
Kvalitetsenheten har genomfört en granskning av städningen i våra grundskolor på uppdrag av Kommunstyrelsen. Temagranskningen belyser hur städningen fungerar ur ett elevperspektiv. Särskilt fokus har varit elevernas uppfattning om hur rent det är på skolan och deras delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Delaktighet och miljö är prioriterade mål, det är viktigt att barn och elever erbjuds att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet genom elevråd och elevskyddsombud på våra skolor. Det måste vara tydligt för eleverna vem man vänder sig till i arbetsmiljöfrågor!

Toaletten är det utrymme som eleverna anser brister när det gäller hygienen, majoriteten av eleverna anser att det för det mesta inte är rent på skolans toaletter, hela 60,82%. Granskningen visar även att majoriteten av våra skolor inte når upp till arbetsmiljöverkets rekommendation om högst 15 elever per toalett.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma tillbaka med ett förslag på hur antalet elever per toalett kan minskas i våra grundskolor. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2016.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Lilian Nylinder (MP)att förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnaden för ökad frekvens av städning av skolornas toaletter. Inger Gemicioglu (V) hade stött yrkandet om hon haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås och att förvaltningen får uppdrag enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Temarapport Städning.pdf
Tjänsteskrivelse.docx
Reservation Socialdemokraterna.pdf

§59 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den ekonomiska uppföljningen noteras.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk uppföljning till och med oktober 2015 presenteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Grundskola.pdf
Förskola.pdf
Befolkningen i Tyresö 2015.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna.pdf

§60 Motion om att satsa mer på antimobbing i Tyresö kommun - 2012KS/ 339, 001

Dnr 2013/BUN 0013 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet avger blank reservation med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har den 11 september 2012 lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:
- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,

- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Yrkande
Lilian Nylinder (MP) yrkar med stöd av Jannice Rockstroh (S) och Jerry Svensson (S) bifall till motionen. Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall om hon haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Motion om antimobbning.pdf
Svar på motion.pdf
Motion från MP.pdf
Reservation MP.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§61 Barn- och utbildningsnämnden sammanträdesplan 2016

Dnr 2015/BUN 0137 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Sammanträdesplanen för 2016 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden för år 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§62 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet hanteras av förvaltningen centralt. Barn- och utbildningsnämnden får kontinuerlig information om pågående ärenden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2015.docx
Tjänsteskrivelse.docx

§63 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Anmälningar om kränkande behandling som skolor och förskolor skickar till förvaltningen sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§64 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om beslut fattade på delegation noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har delegerat beslutsrätt till förvaltningen i vissa frågor. Sådana beslut redovisas för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Vårdnadsbidrag.pdf
Avsteg.pdf

§65 Sofiebergsskolans föräldraförening

Dnr 2015/BUN 0146

Beskrivning av ärendet
Sofiebergsskolans föräldraförening har skrivit ett öppet brev daterat 2015-09-16 till barn- och utbildningsnämnden. Anki Svensson (M) har skrivit ett svar.

Bilagor
Brev.pdf
Svar.pdf

§66 Förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningschefens information noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Monika Larsson informerar om resultatet av medarbetarenkäten. Barn- och utbildningsförvaltningen centralt får höjda resultat, medan resultaten på enheterna sjunker, vilket är vanligt vid större omorganisationer.
Helene Wallerstedt, rektor för Krusboda skola och Dalskolan har sagt upp sig och slutar i februari.

Beslut/Protokollsutdrag
§66_prot_20151118.pdf (111 kb)