Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-06-15

Sammanträde 2016-06-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Tillsynsrapport Pärlröksgången

Dnr 2016/BUN 0077

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten för Pärlröksgången noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 12 maj 2016 till 25 maj 2016 granskat förskolan Pärlröksgången/Små fötter.

Bilagor
Tillsynsrapport Pärlröksgången.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Tillsynsrapport Trollebo

Dnr 2016/BUN 0078

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten för förskolan Trollebo noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 10 - 23 maj 2016 granskat förskolan Trollebo.

Bilagor
Tillsynsrapport Trollebo.pdf
Åtgärdsplan.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Paviljonger för säkerställande av platstillgång i förskolan

Dnr 2016/BUN 0081 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Inhyrning av paviljonger för att möta efterfrågan på förskoleplatser i väntan på nya permanenta förskolor godkänns.

Beskrivning av ärendet
I och med det ökade behovet av förskoleplatser har förvaltningen sedan oktober 2015 arbetat med att ta fram platser både på kort och lång sikt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Riktlinjer för trygghet och säkerhet (beredskapsplan)

Dnr 2016/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor fastställd av barn- och utbildningsförvaltningen 19 juni 2006 samt Beredskapsplan fastställd av barn- och utbildningsförvaltningen 10 december 2010 upphör att gälla från och med 30:e juni 2016.

Beskrivning av ärendet
För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghet och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-2018 (dnr 2015/KS 0484 003), antagen av kommunfullmäktige 17 december 2015. Handlingsplanen, som är ett övergripande styrdokument, konkretiseras genom rutiner och/eller riktlinjer som anger vad som gäller för Tyresö kommun inom bland annat områdena krisberedskap och skydd mot olyckor. Om förvaltningen eller en enhet finner behov av egna kompletteringar, kan egna tilläggande riktlinjer utarbetas och fastställas av förvaltningschef eller enhetschef.

Bilagor
Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom BoU.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Motion om att införa vikariepool på förskolorna

Dnr 2016/BUN 0058 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) har den 22 mars 2016 lämnat in en motion om vikariepool för förskolor. Elisabet Schultz, verksamhetschef för förskolan, besvarar motionen.

Bilagor
Motion om vikariepool i förskolan.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Motion "Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö"

Dnr 2016/BUN 0074 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur (S) och Paul Keusch (S) har den 22 mars 2016 lämnat in en motion om integrationsplan. Michael Martinsson, verksamhetschef för barn- och elevhälsan besvarar motionen.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Motion angående kommunens förebyggande arbete och åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom

Dnr 2016/BUN 0069 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har den 29 april 2016 lämnat in en motion om förebyggande arbete utbrott av smittsam sjukdom. Michael Martinsson, verksamhetschef för barn och elevhälsan, besvarar motionen.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling som ska skickas till huvudmannen och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

9 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut fattade på delegation till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Förteckning delegationsbeslut 2016.doc
Förteckning förskola 2016.doc

10 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdaterar kontinuerligt förteckningen över ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar detta för nämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016 - att koppla.docx
Tjänsteskrivelse.docx

11 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

12 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Meddelandena till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
M3P ledning augusti 2016.pdf
Beslut.pdf

§47 Tillsynsrapport Pärlröksgången

Dnr 2016/BUN 0077

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten för Pärlröksgången noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 12 maj 2016 till 25 maj 2016 granskat förskolan Pärlröksgången/Små fötter.

Bilagor
Tillsynsrapport Pärlröksgången.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§48 Tillsynsrapport Trollebo

Dnr 2016/BUN 0078

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten för förskolan Trollebo noteras.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) skulle stödja Socialdemokraternas yrkande om hon haft rötsträtt.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 10 - 23 maj 2016 granskat förskolan Trollebo.

Yrkande
Jerry Svensson (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppens räkning att barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kvalitetsenheten att i början av höstterminen göra en oanmäld tillsyn för att försäkra sig om att rutiner för utevistelse säkerställs för att förhindra att en pedagog lämnas ensam med ett för stort antal barn.

Lilian Nylinder (MP) stödjer yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om den oanmälda tillsynen under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Tillsynsrapport Trollebo.pdf
Åtgärdsplan.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§49 Paviljonger för säkerställande av platstillgång i förskolan

Dnr 2016/BUN 0081 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Inhyrning av paviljonger för att möta efterfrågan på förskoleplatser i väntan på nya permanenta förskolor godkänns.

Beskrivning av ärendet
I och med det ökade behovet av förskoleplatser har förvaltningen sedan oktober 2015 arbetat med att ta fram platser både på kort och lång sikt.

Yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Yrkande
Jerry Svensson (S) tillstyrker förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§50 Riktlinjer för trygghet och säkerhet (beredskapsplan)

Dnr 2016/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor fastställd av barn- och utbildningsförvaltningen 19 juni 2006 samt Beredskapsplan fastställd av barn- och utbildningsförvaltningen 10 december 2010 upphör att gälla från och med 30:e juni 2016.

Beskrivning av ärendet
För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns trygghet och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-2018 (dnr 2015/KS 0484 003), antagen av kommunfullmäktige 17 december 2015. Handlingsplanen, som är ett övergripande styrdokument, konkretiseras genom rutiner och/eller riktlinjer som anger vad som gäller för Tyresö kommun inom bland annat områdena krisberedskap och skydd mot olyckor. Om förvaltningen eller en enhet finner behov av egna kompletteringar, kan egna tilläggande riktlinjer utarbetas och fastställas av förvaltningschef eller enhetschef.

Bilagor
Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom BoU.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§51 Motion om att införa vikariepool på förskolorna

Dnr 2016/BUN 0058 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna avger en blank reservation med hänvisning till motionen och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för motionen.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) skulle stödja bifallsyrkandet samt reservera sig till förmån för motionen om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) har den 22 mars 2016 lämnat in en motion om vikariepool för förskolor. Elisabet Schultz, verksamhetschef för förskolan, besvarar motionen.

Yrkande
Jerry Svensson (S) och Gösta Evén (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att det samma avslås.

Bilagor
Motion om vikariepool i förskolan.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§52 Motion "Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö"

Dnr 2016/BUN 0074 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Socialdemokraterna avger blank reservation med hänvisning till motionen och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för motionen.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) skulle om hon haft rösträtt yrkat bifall till motionen samt reserverat sig till förmån för den.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur (S) och Paul Keusch (S) har den 22 mars 2016 lämnat in en motion om integrationsplan. Michael Martinsson, verksamhetschef för barn- och elevhälsan besvarar motionen.

Ordförandeutlåtande
Motionen om en integrationsplan avslås.
 
I kommunplanen 2015-2018 under verksamhetsområde Arbetscentrum finns ett särskilt uppdrag om att ta fram en integrationsstrategi. Med hänvisning till det så finner vi ingen anledning att bifalla motionen.

Yrkande
Jerry Svensson (S) och Lilian Nulinder (MP yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Ordförandeutlåtande motion integrationsplan.docx

§53 Motion angående kommunens förebyggande arbete och åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom

Dnr 2016/BUN 0069 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har den 29 april 2016 lämnat in en motion om förebyggande arbete utbrott av smittsam sjukdom. Michael Martinsson, verksamhetschef för barn och elevhälsan, besvarar motionen.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§54 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling som ska skickas till huvudmannen och redovisar för barn- och utbilningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§55 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut fattade på delegation till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Förteckning delegationsbeslut 2016.doc
Förteckning förskola 2016.doc

§56 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdaterar kontinuerligt förteckningen över ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar detta för nämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016 - att koppla.docx
Tjänsteskrivelse.docx

§57 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ekonomisk uppföljning avseende maj 2016 biläggs ärendet.
Alla förskole barn är placerade till och med september månad.
Johan Ahlkvist informerar om Skolverkets satsning lärarlönelyftet som är öronmärkt för särskilt skickliga lärare med legitimation. Arbetet ska vara klart 2016-09-30 och information finns på Skolverkets hemsida.

Statsbidrag för läxhjälp har beviljats Kumla skola, Tyresö skola och Dalskolan.
Nya rektorstillsättningar är Tina Bennet Bergfoten, Theresia Berg Kimondo Dalskolan och Krusboda, Carina Rydström Hanviken, Marco Suares Stimmet, Ulrika Mjörud Fårdala och Maria Larsson Busse Njupkärrs skola.
 
Bilagor
Uppföljning maj 2016 - utskick.xlsx

§58 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
M3P ledning augusti 2016.pdf