Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-11-30

Sammanträde 2016-11-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska uppföljningen per oktober 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får information om den ekonomiska uppföljningen per oktober 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Uppföljning förskola och grudskola.xlsx

2 Tillsynsrapport förskolan Hästhagen

Dnr 2016/BUN 0090 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Uppföljningsrapporten gällande förskolan Hästhagen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har mellan den 1 september och 22 september 2016 granskat förskolan Hästhagen.

Bilagor
Tillsynsrapport förskolan Hästhagen 2016.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Uppföljningsrapport fem fristående förskolor

Dnr 2016/BUN 0112

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om granskning av fem fristående förskolor noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har mellan juli och oktober 2016 granskat de fem fristående förskolorna Brevik, Klinten, Kryddan, Solskenet och Vintergatan.

Bilagor
Uppföljningsrapport fem fristående förskolor 2016.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Kommunikation gällande föreläggande mot Breviks skola

Dnr 2016/BUN 0100 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Beslutet att Brevik skolas förskoleverksamhet ska vara öppen för alla vidhålls.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 15 september 2015 noterat ett ärende om föreläggand gentemot Brevik skola (2015/BUN 0118). Kvalitetsenheten har uppmärksammat att skolan inte tog emot ettåringar i verksamheten, vilket inte är förenligt med skollagens 8 kap 18 § som stipulerar att fristående förskolor ska vara öppna för alla barn som ska erbjudas förskola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Ordförandeuppdrag våld och hot i skolan

Dnr 2016/BUN 0065 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om hur skolorna arbetar mot hot och våld noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Anki Svensson (M) har den 23 april 2016 givit barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att beskriva hur skolorna arbetar mot hot och våld.

Bilagor
Uppdrag.html
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Placeringsregler - ändrade kriterier

Dnr 2016/BUN 0144

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Placeringsregler och urvalsgrunder för val till skola förändras så att urvalsgrunden barn i behov av särskilt stöd stryks.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår än ändring i kriterierna för placeringsregler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut fattade på delegation för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Skolskjutsar.doc
Tilläggsbelopp.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.docx

10 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

11 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-10-20 §165.pdf

§87 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den ekonomiska uppföljningen per oktober 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får information om den ekonomiska uppföljningen per oktober 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Uppföljning förskola och grudskola.xlsx

§88 Rättelse av prislistor i nämndplanen

Dnr 2016/BUN 0061 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende på föredragningslistan.
2. Paragrafen justeras omedelbart
3. Uppdatering och revidering av prislistor för 2017 godkänns. Med beslutet följer att motsvarande tabeller uppdateras i nämndplan 2017.

Beskrivning av ärendet
Prislistorna i nämndplanen innehåller felaktiga uppgifter och måste revideras.

Bilagor
Reviderade prislistor.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§89 Tillsynsrapport förskolan Hästhagen

Dnr 2016/BUN 0090 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppföljningsrapporten gällande förskolan Hästhagen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har mellan den 1 september och 22 september 2016 granskat förskolan Hästhagen.

Bilagor
Tillsynsrapport förskolan Hästhagen 2016.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§90 Uppföljningsrapport fem fristående förskolor

Dnr 2016/BUN 0112

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om granskning av fem fristående förskolor noteras.

Jäv
Anki Svensson (M), Mikael Fallmo (S) och Hampus Degramo (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har mellan juli och oktober 2016 granskat de fem fristående förskolorna Brevik, Klinten, Kryddan, Solskenet och Vintergatan.

Bilagor
Uppföljningsrapport fem fristående förskolor 2016.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§91 Kommunikation gällande föreläggande mot Breviks skola

Dnr 2016/BUN 0100 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Beslutet att Brevik skolas förskoleverksamhet ska vara öppen för alla vidhålls.

Jäv
Anki Svensson (M), Mikael Fallmo (S) och Hampus Degramo (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 15 september 2015 noterat ett ärende om föreläggand gentemot Brevik skola (2015/BUN 0118). Kvalitetsenheten har uppmärksammat att skolan inte tog emot ettåringar i verksamheten, vilket inte är förenligt med skollagens 8 kap 18 § som stipulerar att fristående förskolor ska vara öppna för alla barn som ska erbjudas förskola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§92 Ordförandeuppdrag våld och hot i skolan

Dnr 2016/BUN 0065 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om hur skolorna arbetar mot hot och våld noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Anki Svensson (M) har den 23 april 2016 givit barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att beskriva hur skolorna arbetar mot hot och våld.

Bilagor
Uppdrag.html
Tjänsteskrivelse.pdf

§93 Placeringsregler - ändrade kriterier

Dnr 2016/BUN 0144

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Placeringsregler och urvalsgrunder för val till skola förändras så att urvalsgrunden barn i behov av särskilt stöd stryks.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) inkommer med en röstförklaring. (Ej inkommet till justering)

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår än ändring i kriterierna för placeringsregler.

Ordförandeutlåtande
Huvudregeln är att alla elever ska få plats i den skola som vårdnadshavarna och eleverna har valt. Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan kan ta emot måste ett urval ske. Tidigare har en urvalsgrunden barn i behov av särskilt stöd funnits med men kommer nu att försvinna.
 
Bakgrunden till detta är att alla skolor ska ge eleverna det stöd som de behöver för att nå sina mål. Tyresö kommun har inte längre några kommungemensamma grupper vilket innebär att urvalsgrunden inte längre har någon betydelse.
 
Rektor/förskolechef för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. På varje skola finns ett elevhälsoteam (EHT), som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. På vissa skolor ingår även studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsoteamets möten leds av rektorn, som beslutar om extra anpassningar och särskilt stöd. Teamet bidrar till att kartlägga, utreda och analysera, föreslå och genomföra lösningar, samt följa upp arbetet med särskilt stöd.

Tyresö kommun har också ett kommunövergripande Resurs- och utvecklingscenter (RUC), en verksamhet som riktar sig till skolornas och förskolornas pedagoger och omfattar bland annat rådgivning, specialpedagogik och kompetens för inkluderande arbetssätt. RUC anordnar även utbildningar kring tal-, språk- och kommunikationssvårigheter.

Yrkande
Rita Axelsson Florio yrkar avslag på beslutet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer avslagsyrkandet under proposition och finner att detsamma avslås och att barn- och utbildningsnämnden har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§94 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§95 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut fattade på delegation för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Skolskjutsar.doc
Tilläggsbelopp.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§96 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.docx

§97 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan, informerade om arbetet med SVA (svenska som andra språk).
 
Förvaltningen genomför en krisövning den 8 december.
 
Förvaltningen fortsätter arbetet med värdegrunden genom en utbildningssatsning.
 
Under julhelgerna kommer en annons för rekrytering av en chef för barn- och elevhälsa att ligga ute. Intervjutider är bokade i januari.
 
Den 8-9 juni 2017 arrangeras en taktisk konferens med barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen.
 
Elisabet Schultz, verksamhetschef för förskolan informerade om att det har startats ett nätverk för förskolepedagoger.

Beslut/Protokollsutdrag
§97_prot_20161130.pdf (108 kb)

§98 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-10-20 §165.pdf