Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-02-22

Sammanträde 2017-02-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Verksamhetsberättelse 2016

Dnr 2016/BUN 0151

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg 2016 med uppfyllelse av mål och särskilda uppdrag samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2016 med uppfyllelse av mål och särskilda uppdrag samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2016.

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2016 förskola (170208) slutversion.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Grundskola (170208) slutversion.pdf
Rapport gemensamma nämnduppdrag 2016.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Revidering av nämndplan 2017

Dnr 2016/BUN 0061 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Ändringarna i nämndplanen för 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 26 oktober 2016 antagit en nämndplan för 2017 (§ 76). Den 30 november 2016 reviderades prislistorna i planen (§ 88). På grund av förändrad demografi behöver nämndens budget justeras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Nämndplan 2017_171031 (rev 20170210).docx
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Uppdrag om modersmålsundervisning och studiehandledning

Dnr 2017/BUN 0031

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en genomlysning av mångfaldsenhetens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
De senaste åren har mångfaldsenhetens verksamhet förändrats, andelen elever som behöver modersmålsundervisning och studiehandledning har ökat. Då förutsättningarna för mångfaldsenheten har förändrats samt att kostnaderna har ökat, inte minst för taxiresor ser vi det som angeläget att en genomlysning sker.

Barn- och utbildningsförvaltningen ges med anledning av detta i uppdrag att göra en genomlysning av mångfaldsverksamhetens verksamhet. Utredning ska ge svar på hur verksamheten kan organiseras på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt samt hur hanteringen av taxiresor kan förändras för att uppnå högre kvalitet, lägre kostnader och minskad miljöpåverkan.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2017.xls

4 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
De anmälningar om kränkande behandlingar som skollagen föreskriver ska skickas till huvudmannen sammanställs av barn- och utbildningsförvaltningen och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer fattade delegationsbeslut och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Förskola.pdf
Grundskola.pdf
Omsorg på obekväm arbetstid.pdf
Omsorg obekväm arbetstid.docx
Tjänsteskrivelse.docx

6 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Ändrat starttidpunkt för sammanträden i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0032 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Den reviderade sammanträdesplanen för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden har den 21 september antagit en sammanträdesplan (2017/BUN 0094 § 70) med starttidpunkt klockan 18:30. Starttidpunkten ändras till klockan 18:00. Datumen för sammanträdena är oförändrade.

Bilagor
Tidplan 2017 BUN.docx
Reviderad tidplan 2017 BUN.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

§10 Verksamhetsberättelse 2016

Dnr 2016/BUN 0151

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg 2016 med uppfyllelse av mål och särskilda uppdrag samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem 2016 med uppfyllelse av mål och särskilda uppdrag samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med särskilda yttranden.

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet inkommer med ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2016.

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2016 förskola (170208) slutversion.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Grundskola (170208) slutversion.pdf
Rapport gemensamma nämnduppdrag 2016.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§11 Revidering av nämndplan 2017

Dnr 2016/BUN 0061 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Ändringarna i nämndplanen för 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 26 oktober 2016 antagit en nämndplan för 2017 (§ 76). Den 30 november 2016 reviderades prislistorna i planen (§ 88). På grund av förändrad demografi behöver nämndens budget justeras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Nämndplan 2017_171031 (rev 20170210).docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§12 Uppdrag om modersmålsundervisning och studiehandledning

Dnr 2017/BUN 0031

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en genomlysning av mångfaldsenhetens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
De senaste åren har mångfaldsenhetens verksamhet förändrats, andelen elever som behöver modersmålsundervisning och studiehandledning har ökat. Då förutsättningarna för mångfaldsenheten har förändrats samt att kostnaderna har ökat, inte minst för taxiresor ser vi det som angeläget att en genomlysning sker.

Barn- och utbildningsförvaltningen ges med anledning av detta i uppdrag att göra en genomlysning av mångfaldsverksamhetens verksamhet. Utredning ska ge svar på hur verksamheten kan organiseras på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt samt hur hanteringen av taxiresor kan förändras för att uppnå högre kvalitet, lägre kostnader och minskad miljöpåverkan.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2017.xls

§13 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
De anmälningar om kränkande behandlingar som skollagen föreskriver ska skickas till huvudmannen sammanställs av barn- och utbildningsförvaltningen och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§14 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer fattade delegationsbeslut och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Förskola.pdf
Grundskola.pdf
Omsorg på obekväm arbetstid.pdf
Omsorg obekväm arbetstid.docx
Tjänsteskrivelse.docx

§15 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.docx

§16 Ändrat starttidpunkt för sammanträden i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0032 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Den reviderade sammanträdesplanen för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden har den 21 september antagit en sammanträdesplan (2017/BUN 0094 § 70) med starttidpunkt klockan 18:30. Starttidpunkten ändras till klockan 18:00. Datumen för sammanträdena är oförändrade.

Bilagor
Tidplan 2017 BUN.docx
Reviderad tidplan 2017 BUN.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§17 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Johan Ahlkvist informerar om läget med skolvalet som stängde den 16 februari. Det är väldigt ont om platser i Östra Tyresö.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20170222.pdf (107 kb)

§18 Angående omprövning av beslut gällande Breviks förskola

Dnr 2016/BUN 0100 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende
2. Barn- och utbildningsnämndens beslut om att Breviks förskola ska vara öppen för alla kvarstår.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-11-30, § 91 fattat beslut om att beslutet om att Breviks förskola ska vara öppen för alla vidhålls. Pysslingen skolor och förskolor AB har i en skrivels daterad 2017-02-10 begärt att det beslutet ska omprövas. Som grund för detta anförs skollagens (8 kap. 18 §) undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att de faktorer Pysslingen framför inte är av sådant art att de skulle utgöra särskild karaktär för verksamheten.
 
Bilagor
Begäran om omprövning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf