Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-01-24

Sammanträde 2018-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Rapport avseende pedagogisk omsorg

Dnr 2018/BUN 0010 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrappor t Pedagogisk omsorg, åtta fristående och en kommunal
huvudman noteras.

- Barn - och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över och förtydliga
riktlinjerna för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg. I de nya riktlinjerna bör man ta ställning till
barngruppens storlek. Arbetet bör vara klart till 1 juni 2018.

- Den fristående pedagogiska omsorgen ska utvärdera och följa upp
verksamheten skriftligen. Huvudmännen för den fristå ende pedagogiska
verksamheten ska senast den 15 juni 2018 redovisa till barn - och
utbildningsförvaltningen hur detta går till.

- Barn – och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka om det är
möjligt att förnya godkännande för verksamheter med godkännande som
gjordes före 1 augusti 2010.

- Barn – och utbildningsförvaltningen bjuder in den fristående pedagogiska
omsorgen till en kompetensutveckling kring skollagens bestämmelser,
förskolans läroplan och skolverkets allmänna råd för pedagogisk o msorg under
vårterminen 2018.

- Barn - och utbildningsförvaltningen ska säkerställa hanteringen av
godkännanden för rätten till bidrag gällande fristående pedagogisk omsorg.

- Den fristående pedagogiska omsorgen ska skapa förutsättningar för reflektion,
planering och kompetensutveckling samt skapa tydliga rutiner för arbetet kring
barn med särskilda behov och redovisa detta till kvalitetsenheten innan 15 juni
2018.

- Den fristående pedagogiska omsorgen ska ta fram riktlinjer för sin verksamhet
och redo visa detta till kvalitetsenheten innan 15 juni 2018.

- Den kommunala pedagogiska omsorgen ska se till att de dokument som finns
i verksamheten är relevanta för pedagogisk omsorg. Redovisning ska ske till
kvalitetsenheten innan den 15 juni 2018.

- Den fristående pedagogiska omsorgen ska säkerställa att öppettider och
omsorg när verksamheten stängs ner tillgodoser vårdnadshavarens behov
utifrån förvärvsarbete eller studier.

Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar på att pedagogisk omsorg bedriv s i god miljö med
närhet till natur - och lekplatsområden. Överlag sker en bra verksamhet där barn
har möjlighet till inflytande och samspel. Barnen har tillgång till en
språkutvecklande miljö och har ett rikt kulturutbud i sin verksamhet.
Matematik, skapande och natur är andra områden som lyfts fram. Samarbetet
mellan de fristående pedagogiska omsorgerna är bra. Utbildning i hjärt - och
lungräddning sker årligen.

Ett flertal utvecklingsområden finns, bland annat otydliga riktlinjer, anpassade
öppettider, r utiner för arbete med barn i behov av särskilt stöd,
vårdnadshavarens möjlighet till omsorg vid stängning.

De brister som lyfts fram handlar om att följa upp och utvärdera verksamheten,
anpassning av barngruppens sammansättning och storlek. Barn - och
ut bildningsförvaltningens hantering av godkännanden för rätten till bidrag
gällande fristående pedagogisk omsorg behöver säkerställas.

Bilagor
TS pedagogisk omsorg.docx
Tillsyns och granskningsrapport pedagogisk omsorg 180112.pdf

2 Uppföljning på temagranskning av förskolekön

Dnr 2018/BUN 0011

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningsrapporten av köhanteringen till plats i förskola, noteras.

- Barn - och utbildningsförvaltningen ska se över hur vårdnadshavarnas
önskemå l om placeringsdatum kan tillgodoses i större utsträckning.

- Barn - och utbildningsförvaltningen ska definiera och godkänna på vilka
grunder urval ska ske när det inte finns plats för alla sökande på en fristående
förskola. Skollagen 8 kap. 19 §.

- Barn - och utbildningsförvaltningen ska årligen göra en uppföljning, av hur
vårdnadshavarens prioritering vid val av förskola tillgodoses.

- E - tjänstportalen ska ses över och i den mån det är möjligt göras mer
användarvänlig.

- Barn - och utbildningsförvalt ningen ska stärka samarbetet med de fristående
förskolorna.

- Barn - och utbildningsförvaltningen ska säkerställa att de fristående
förskolornas plats och turordningsregler inte strider mot skollagens 8 kap. 18 §
och diskrimineringslagen 1 kap. 4-5 §§.

Beskrivning av ärendet
Det största förändring som skett är att de kommunala förskolorna hanteras
centralt vilket gett ett bättre helhetsperspektiv och större rättssäkerhet. Från och
med januari 2018 hanteras alla placeringar oavsett huvudman i det gemensamma
systemet.

Möjligheter till utökade barnomsorg i förskolemiljö för vårdnadshavare med
obekväm arbetstid har införts. Nya riktlinjer från den 1 april 2017 ger
vårdnadshavare rätt att tacka nej till ett erbjudande. Kommunens turordning har
ändrats utifrån omplacerings behov. Idag säkerställer kommunen att barn blir
placerade på rätt grunder och att köreglerna följs.

Närhetsprincipen har inte kunnat tillgodoses när det har varit platsbrist men
fyramånadersgarantin enligt skollagen har hållits. Platserbjuda nde på önskad
specifikdag har inte utvecklats mellan 2014 och 2017.

Kötid – kommunen erbjuder inte vårdnadshavaren insyn i vilken preliminär
köplats barnet har i systemet men besvarar frågor kring placeringen på
bestämda telefontider.

E -tjänstportalen har ersatt skolportalen, det har inte ökat användarvänligheten.
Problem kvarstår kring inloggning, kompletteringar och ändringar.
Servicecenter ger ett gott stöd till medborgarna.

Information på vissa av de fristående fö rskolornas hemsidor saknas kring
turordning. En otydlighet råder kring på vilka grunder som turordning får göras
i sju av de fristående verksamheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kring uppföljning av köhantering.docx
Uppföljningsrapport av köhanteringen till plats i förskola.pdf

3 Uppföljning avseende flexibla öppettider i förskolan

Dnr 2018/BUN 0012

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningsrapporten av starten av förskola med flexibla öppettider, noteras.

- Barn - och utbild ningsförvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning kring
formen för verksamhet med obekväm arbetstid ur ett helhetsperspektiv.
Utredningen ska vara klar till september 2018.
Beskrivning av ärendet
Öppnandet av en förskola med flexibla öppettider har i starten utnyttjats av en
familj. Verksamheten har hållit hög kvalitet och varit öppen både tidig morgon
och sen kväll.

Efterfrågan har varit högre än det faktiska utnyttjandet. Närhetsprincipen är en
viktig sak för vårdnadshavarna som väljer att ha kvar den förskola som deras
barn går på istället för att få tillgång till flexibla öppettider.

Att ha två olika former av omsorg vid obekväm tid har ökat kostnaden med ca
50 procent på årsbasis.

Flexibla öppettider medför nya arbetsuppgifter för måltidsenhe t, städ och
förskolechef.

Två olika former av omsorg på obekväm tid får konsekvenser vilket gör att
barn - och utbildningsförvaltningen borde göra en utredning för att utreda vilken
form som är bäst ur ett helhetsperspektiv.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kring flexibel förskola.docx
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun

Dnr 2017/BUN 0139

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun antas.

- Riktlinjerna ersä tter tidigare placeringsregler från 2013 (BUN/2013 § 106),
inklusive revidering från 2016 (BUN/2016 § 93).
Beskrivning av ärendet
Barn - och utbildningsförvaltningen har tagit fram nya riktlinjer för skolplacering
i förskoleklass och grundskola. Riktlinjern a ersätter tidigare placeringsregler från
2013 (BUN/2013 § 106), inkluderat revidering från 2016 (BUN/2016 § 93).

Riktlinjerna tydliggör tillämpningen av kommunens urvalskriterier vid
skolplacering samt redogör för handläggningsförfarandet. Riktlinjerna kommer
att börja tillämpas för skolvalet 2018/2019 samt för skolplacering som sker
kontinuerligt under vårterminen 2018.

Riktlinjerna har tagits fram bl.a. med anledning av nya regler om obligatorisk
förskoleklass samt utifrån behovet av en mer transparent och rättsäker
handläggning av skolplacering i Tyresö kommun. Kommunen har fått en allt
större tillströmning av elever de senaste åren, vilket lett till att skolor i främst
Östra Tyresö har haft svårt att bereda plats till alla som önskat. Det har i sin tur
bidragit till att barn - och utbildningsförvaltningen vid handläggningen av
skolplaceringsansökningar behövt klargöra tillämpningen av urvalsgrunderna,
särskilt gällande uträkningen av relativ närhet. Uträkningen av den relativa
närheten förtydligas i d e nya riktlinjerna. Riktlinjerna förtydligar också hur
kommunen hanterar elever som är folkbokförda i annan kommun, vad som
gäller vid ett skolbyte samt inflytt ning till kommunen m.m.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommu n - utkast 180111.pdf

5 Revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef

Dnr 2018/BUN 0015

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Delegeringsordning för förordnande av ersättare till förvaltningsche f noteras.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen är i behov av en ny delegeringsordning för förordnande av
ersättare vid förvaltningschefens frånvaro.

Vid förvaltningschefens frånvaro övertar följande funktioner, i nämnd ordning,
ansvaret och befog enheterna som förvaltningschef.
- Verksamhetschef för grundskolan
- Verksamhetschef för förskolan
- Chef för centralt barn - och elevstöd
- Stabschef

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn - och utbildningsnämndens delegationsordning (2017/BUN0117, 2017-09-
20 § 72) ger barn - och utbildningsnämnden delegation att fatta beslut inom
nämndens verksamhetsområde.

Från och med 1 januari 2017 gäller en ny kommunallag (2017:725). Lagen anger
att nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med
stöd av delegering ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13
kap (7 kap. 8 §).

I den gamla kommunallagen (1990:900) stadgades att samtliga beslut som
fattades med stöd av delegation skulle anmälas till nämnden. Efter
re kommendation från kommunstyrelseförvaltningen har barn - och
utbildningsförvaltningen i samråd med nämndens ordförande valt att fortgå
med rutinen att samtliga beslut anmäls till nämnden för att säkerställa att beslut
som överklagas genom laglighetsprövning anslås på den digitala anslagstavlan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Delegationsbeslut förskolan Januari 2018.docx
Delegationsbeslut Omsorg på obekväm arbetstid dec 2017.docx
Delegationsrapport skolskjuts HT17.doc
Rapportering delegationsbeslut elevhälsan januari 2018.doc

7 Anmälningar om kränkande behandling 2018

Dnr 2018/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller
annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor
som sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar
sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn - och utbildningsnämnden.

Sedan föregående redovisning har barn - och utbildningsförvaltningen tagit emot
12 stycken anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskriv else Kränkande behandling 2018.docx
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och
elevo mbudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn - och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående
ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet och redovisar
informationen för barn - och utbildningsnämnden. Förvaltningen har för
närvar ande åtta (8) stycken pågående ärenden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Pågående ärenden Skolinspektionen BEO.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2018.docx

9 Information från barn -och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn -och utbildningsförvaltningen noteras.

10 Meddelanden till barn - och utbildningsnämnden

§1 Rapport avseende pedagogisk omsorg

Dnr 2018/BUN 0010 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Granskningsrapport Pedagogisk omsorg, åtta fristående och en kommunal huvudman noteras.
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över och förtydliga riktlinjerna för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I de nya riktlinjerna bör man ta ställning till barngruppens storlek. Arbetet bör vara klart till 1 juni 2018.
 
- Den fristående pedagogiska omsorgen ska utvärdera och följa upp verksamheten skriftligen. Huvudmännen för den fristående pedagogiska verksamheten ska senast den 15 juni 2018 redovisa till barn- och utbildningsförvaltningen hur detta går till.
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka om det är möjligt att förnya godkännande för verksamheter med godkännande som gjordes före 1 augusti 2010. 
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen bjuder in den fristående pedagogiska omsorgen till en kompetensutveckling kring skollagens bestämmelser, förskolans läroplan och skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg under vårterminen 2018.
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen ska säkerställa hanteringen av godkännanden för rätten till bidrag gällande fristående pedagogisk omsorg.
 
- Den fristående pedagogiska omsorgen ska skapa förutsättningar för reflektion, planering och kompetensutveckling samt skapa tydliga rutiner för arbetet kring barn med särskilda behov och redovisa detta till kvalitetsenheten innan 15 juni 2018.
 
- Den fristående pedagogiska omsorgen ska ta fram riktlinjer för sin verksamhet och redovisa detta till kvalitetsenheten innan 15 juni 2018.
 
- Den kommunala pedagogiska omsorgen ska se till att de dokument som finns i verksamheten är relevanta för pedagogisk omsorg. Redovisning ska ske till kvalitetsenheten innan den 15 juni 2018.
 
- Den fristående pedagogiska omsorgen ska säkerställa att öppettider och omsorg när verksamheten stängs ner tillgodoser vårdnadshavarens behov utifrån förvärvsarbete eller studier.

Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar på att pedagogisk omsorg bedrivs i god miljö med närhet till natur- och lekplatsområden. Överlag sker en bra verksamhet där barn har möjlighet till inflytande och samspel. Barnen har tillgång till en språkutvecklande miljö och har ett rikt kulturutbud i sin verksamhet. Matematik, skapande och natur är andra områden som lyfts fram. Samarbetet mellan de fristående pedagogiska omsorgerna är bra. Utbildning i hjärt- och lungräddning sker årligen.
 
Ett flertal utvecklingsområden finns, bland annat otydliga riktlinjer, anpassade öppettider, rutiner för arbete med barn i behov av särskilt stöd, vårdnadshavarens möjlighet till omsorg vid stängning.
 
De brister som lyfts fram handlar om att följa upp och utvärdera verksamheten, anpassning av barngruppens sammansättning och storlek.  Barn- och utbildningsförvaltningens hantering av godkännanden för rätten till bidrag gällande fristående pedagogisk omsorg behöver säkerställas.

Bilagor
TS pedagogisk omsorg.docx
Tillsyns och granskningsrapport pedagogisk omsorg 180112.pdf

§2 Uppföljning på temagranskning av förskolekön

Dnr 2018/BUN 0011

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Uppföljningsrapporten av köhanteringen till plats i förskola, noteras.
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen ska se över hur vårdnadshavarnas önskemål om placeringsdatum kan tillgodoses i större utsträckning.
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen ska definiera och godkänna på vilka grunder urval ska ske när det inte finns plats för alla sökande på en fristående förskola. Skollagen 8 kap. 19 §.
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen ska årligen göra en uppföljning, av hur vårdnadshavarens prioritering vid val av förskola tillgodoses.
 
- E-tjänstportalen ska ses över och i den mån det är möjligt göras mer användarvänlig.
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen ska stärka samarbetet med de fristående förskolorna.
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen ska säkerställa att de fristående förskolornas plats och turordningsregler inte strider mot skollagens 8 kap. 18 § och diskrimineringslagen 1 kap. 4-5 §§.

Beskrivning av ärendet
Det största förändring som skett är att de kommunala förskolorna hanteras centralt vilket gett ett bättre helhetsperspektiv och större rättssäkerhet. Från och med januari 2018 hanteras alla placeringar oavsett huvudman i det gemensamma systemet.
 
Möjligheter till utökade barnomsorg i förskolemiljö för vårdnadshavare med obekväm arbetstid har införts. Nya riktlinjer från den 1 april 2017 ger vårdnadshavare rätt att tacka nej till ett erbjudande. Kommunens turordning har ändrats utifrån omplacerings behov. Idag säkerställer kommunen att barn blir placerade på rätt grunder och att köreglerna följs.
 
Närhetsprincipen har inte kunnat tillgodoses när det har varit platsbrist men fyramånadersgarantin enligt skollagen har hållits. Platserbjudande på önskad specifikdag har inte utvecklats mellan 2014 och 2017.
 
Kötid - kommunen erbjuder inte vårdnadshavaren insyn i vilken preliminär köplats barnet har i systemet men besvarar frågor kring placeringen på bestämda telefontider.
 
E-tjänstportalen har ersatt skolportalen, det har inte ökat användarvänligheten. Problem kvarstår kring inloggning, kompletteringar och ändringar. Servicecenter ger ett gott stöd till medborgarna.
 
Information på vissa av de fristående förskolornas hemsidor saknas kring turordning. En otydlighet råder kring på vilka grunder som turordning får göras i sju av de fristående verksamheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kring uppföljning av köhantering.docx
Uppföljningsrapport av köhanteringen till plats i förskola.pdf

§3 Uppföljning avseende flexibla öppettider i förskolan

Dnr 2018/BUN 0012

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Uppföljningsrapporten av starten av förskola med flexibla öppettider, noteras.
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning kring formen för verksamhet med obekväm arbetstid ur ett helhetsperspektiv. Utredningen ska vara klar till september 2018.

Beskrivning av ärendet
Öppnandet av en förskola med flexibla öppettider har i starten utnyttjats av en familj. Verksamheten har hållit hög kvalitet och varit öppen både tidig morgon och sen kväll.
 
Efterfrågan har varit högre än det faktiska utnyttjandet. Närhetsprincipen är en viktig sak för vårdnadshavarna som väljer att ha kvar den förskola som deras barn går på istället för att få tillgång till flexibla öppettider.
 
Att ha två olika former av omsorg vid obekväm tid har ökat kostnaden med ca 50 procent på årsbasis.
 
Flexibla öppettider medför nya arbetsuppgifter för måltidsenhet, städ och förskolechef.
 
Två olika former av omsorg på obekväm tid får konsekvenser vilket gör att barn- och utbildningsförvaltningen borde göra en utredning för att utreda vilken form som är bäst ur ett helhetsperspektiv.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kring flexibel förskola.docx

§4 Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun

Dnr 2017/BUN 0139

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun antas.
 
- Riktlinjerna ersätter tidigare placeringsregler från 2013 (BUN/2013 § 106), inklusive revidering från 2016 (BUN/2016 § 93).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram nya riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola. Riktlinjerna ersätter tidigare placeringsregler från 2013 (BUN/2013 § 106), inkluderat revidering från 2016 (BUN/2016 § 93).
 
Riktlinjerna tydliggör tillämpningen av kommunens urvalskriterier vid skolplacering samt redogör för handläggningsförfarandet. Riktlinjerna kommer att börja tillämpas för skolvalet 2018/2019 samt för skolplacering som sker kontinuerligt under vårterminen 2018.
 
Riktlinjerna har tagits fram bl.a. med anledning av nya regler om obligatorisk förskoleklass samt utifrån behovet av en mer transparent och rättsäker handläggning av skolplacering i Tyresö kommun. Kommunen har fått en allt större tillströmning av elever de senaste åren, vilket lett till att skolor i främst Östra Tyresö har haft svårt att bereda plats till alla som önskat. Det har i sin tur bidragit till att barn- och utbildningsförvaltningen vid handläggningen av skolplaceringsansökningar behövt klargöra tillämpningen av urvalsgrunderna, särskilt gällande uträkningen av relativ närhet. Uträkningen av den relativa närheten förtydligas i de nya riktlinjerna. Riktlinjerna förtydligar också hur kommunen hanterar elever som är folkbokförda i annan kommun, vad som gäller vid ett skolbyte samt inflyttning till kommunen m.m.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun - utkast 180111.pdf

§5 Revidering av delegationsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef

Dnr 2018/BUN 0015

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Delegeringsordning för förordnande av ersättare till förvaltningschef noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen är i behov av en ny delegeringsordning för förordnande av ersättare vid förvaltningschefens frånvaro.
 
Vid förvaltningschefens frånvaro övertar följande funktioner, i nämnd ordning, ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef.
- Verksamhetschef för grundskolan
- Verksamhetschef för förskolan
- Chef för centralt barn- och elevstöd
- Stabschef

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§6 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (2017/BUN0117, 2017-09-20 § 72) ger barn- och utbildningsnämnden delegation att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde.

Från och med 1 januari 2017 gäller en ny kommunallag (2017:725). Lagen anger att nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegering ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap (7 kap. 8 §).
 
I den gamla kommunallagen (1990:900) stadgades att samtliga beslut som fattades med stöd av delegation skulle anmälas till nämnden. Efter rekommendation från kommunstyrelseförvaltningen har barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med nämndens ordförande valt att fortgå med rutinen att samtliga beslut anmäls till nämnden för att säkerställa att beslut som överklagas genom laglighetsprövning anslås på den digitala anslagstavlan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Delegationsbeslut förskolan Januari 2018.docx
Delegationsbeslut Omsorg på obekväm arbetstid dec 2017.docx
Delegationsrapport skolskjuts HT17.doc
Rapportering delegationsbeslut elevhälsan januari 2018.doc

§7 Anmälningar om kränkande behandling 2018

Dnr 2018/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Sedan föregående redovisning har barn- och utbildningsförvaltningen tagit emot 12 stycken anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kränkande behandling 2018.docx

§8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har för närvarande åtta (8) stycken pågående ärenden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Pågående ärenden Skolinspektionen BEO.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2018.docx

§9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nya tjänster på förvaltningen:
Carl Heselius, nämndsekreterare, startar 2 april
Frida Ryholt, utredare, startar 6 april
Caroline Eriksson, utredare startar 19 feb
Annika Lotterberg, verksamhetscontroller, precis startat
 
Skolinspektionen granskar Tyresö kommun, pågår under tre månader.
 
Rekrytering av ny rektor Hanviken pågår.
 
Barnomsorgskön: intag för april pågår.
 
Förläsningen Stopp min kropp pågår under januari.
 
Förvaltningens bemanningsenhet startar 1 feb.
 
Ny skolsköterska startar 5 feb.
 
Ansökningar för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp har styrts upp. Ansökningar sker via Artvise.
 
Grundsärskolans ansökningar har setts över, nya blanketter och nya rutiner.
 
Lärstudio startar i augusti.
 
Nya rutiner för särskild individuell plan har tagots fram tillsammans med socialförvaltningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20180124.pdf (130 kb)

§10 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §8.pdf
PM redovisning av åtgärdad brist förskolan Loket.pdf
PM redovisning åtgärdad brist förskolan Ringen.pdf
PM Redovisning av åtgärdad brist på förskolan Trollebo.pdf