Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-03-28

Sammanträde 2018-03-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tellus, Masten (Bollmora gårdsväg)

1 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2018/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per 28 februari 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller såväl beställare (myndighet) som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2018.pdf

2 Överföring av föregående års resultat barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0041 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Grundsärskolans resultat, underskott med 2 869 tusen kronor överförs inte från 2017 till 2018.
2. Lokalkostnader för platsreserv i grundskolan, för 2016 och 2017, totalt 3 932 tusen kronor, undantas från överföring från 2017 till 2018.

Beskrivning av ärendet
Grundsärskolan i kommunal regi har drivits som en utförarenhet men bör inte betraktas som en resultatenhet. Därför föreslås att deras underskott från 2017 inte överförs till 2018.

Hos kommunala grundskolor finns alltid en viss reservkapacitet för att ta emot elever från fristående verksamhet eller nyanlända med kort varsel. Lokalkostnad för reservplatser förslås undantas från överföring från 2017 till 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse överföring av föregående års resultat.pdf

3 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2019

Dnr 2018/BUN 0039

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en revidering av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.

Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalyser BuN.pdf
Behovsanalys för verksamhetsutveckling 2018 - verksamhetsområde 1 förskola.docx.pdf
Behovsanalys för verksamhetsutveckling . verksamhetsområde 2 grundskola.docx.pdf

4 Personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0037

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Carl Lidén Högselius utses till personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden från och med 1 april 2018.

Beskrivning av ärendet
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. PuL ersätts med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den 25 maj 2018. Då ersätts även begreppet personuppgiftsombud med dataskyddsombud.

Fram till ikraftträdandet av GDPR föreslås Carl Lidén Högselius som personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse personuppgiftsombud.pdf

5 Integrationsstrategi - remiss till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0038

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1.Barn- och utbildningsnämnden antar synpunkterna på föreslagen integrationsstrategi som sina egna.
2.Barn- och utbildningsnämnden överlämnar synpunkterna till kommunledningsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fick under 2016 i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Vid gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 12 december 2017, § 76 föreslog nämnden kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslagit att kommunstyrelsen remitterar förslaget till integrationsstrategi till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden för synpunkter. Synpunkterna ska vara kommunledningsutskottet tillhanda senast 29 mars.

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit ett antal synpunkter.

Bilagor
Tjänstskrivelse BuNs synpunkter på föreslagen integrationsstrategi.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §18.pdf

6 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut mars 2018.pdf

7 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Anmälningar om kränkande behandling mars.pdf

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden skolinspektion och barn o elevombud.pdf

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

10 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens meddelanden i mars listas i bifogad rapport.

Bilagor
Barn och utbildningsnämndens meddelanden mars.pdf
Uppföljande granskning förskolan Speldosan.pdf
Uppdrag om deltagande i YAM.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-02-22 §14.pdf

§23 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2018/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per 28 februari 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller såväl beställare (myndighet) som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2018.pdf

§24 Överföring av föregående års resultat barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0041 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Grundsärskolans resultat, underskott med 2 869 tusen kronor överförs inte från 2017 till 2018.
2. Lokalkostnader för platsreserv i grundskolan, för 2016 och 2017, totalt 3 932 tusen kronor, undantas från överföring från 2017 till 2018.

Beskrivning av ärendet
Grundsärskolan i kommunal regi har drivits som en utförarenhet men bör inte betraktas som en resultatenhet. Därför föreslås att deras underskott från 2017 inte överförs till 2018.
 
Hos kommunala grundskolor finns alltid en viss reservkapacitet för att ta emot elever från fristående verksamhet eller nyanlända med kort varsel. Lokalkostnad för reservplatser förslås undantas från överföring från 2017 till 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse överföring av föregående års resultat.pdf

§25 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2019

Dnr 2018/BUN 0039 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en revidering av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalyser BuN.pdf
Behovsanalys för verksamhetsutveckling 2018 - verksamhetsområde 1 förskola.docx.pdf
Behovsanalys för verksamhetsutveckling . verksamhetsområde 2 grundskola.docx.pdf

§26 Personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0037

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Carl Lidén Högselius utses till personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden från och med 1 april 2018.

Beskrivning av ärendet
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. PuL ersätts med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den 25 maj 2018. Då ersätts även begreppet personuppgiftsombud med dataskyddsombud.
 
Fram till ikraftträdandet av GDPR föreslås Carl Lidén Högselius som personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse personuppgiftsombud.pdf

§27 Integrationsstrategi - remiss till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0038

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.Barn- och utbildningsnämnden antar synpunkterna på föreslagen integrationsstrategi som sina egna.
2.Barn- och utbildningsnämnden överlämnar synpunkterna till kommunledningsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fick under 2016 i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Vid gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 12 december 2017, § 76 föreslog nämnden kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslagit att kommunstyrelsen remitterar förslaget till integrationsstrategi till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden för synpunkter. Synpunkterna ska vara kommunledningsutskottet tillhanda senast 29 mars.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit ett antal synpunkter.

Bilagor
Tjänstskrivelse BuNs synpunkter på föreslagen integrationsstrategi.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §18.pdf

§28 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut mars 2018.pdf
Delegationsbeslut mars elevhälsan.pdf

§29 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Anmälningar om kränkande behandling mars.pdf

§30 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden skolinspektion och barn o elevombud.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2018.pdf

§31 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20180328.pdf (109 kb)

§32 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden  till barn -och utbildningsnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens meddelanden i mars listas i bifogad rapport.

Bilagor
Barn och utbildningsnämndens meddelanden mars.pdf
Uppföljande granskning förskolan Speldosan.pdf
Uppdrag om deltagande i YAM.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-02-22 §14.pdf