Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-09-26

Sammanträde 2018-09-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Delårsbokslut 2 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapporten för tertial 2 2018 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden april-augusti 2018 för barn- och utbildningsnämnden vilken omfattar verksamhetsområde 1, förskola och pedagogisk omsorg, och verksamhetsområde 2, grundskola inklusive grundsärskola. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligast. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmålen ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2.pdf
Delårsrapport 2 2018-08-31 förskola och pedagogisk omsorg.pdf
Delårsrapport 2 2018-08-31 grundskola inklusive grundsärskola.pdf

2 Uppföljning av granskning gällande pedagogisk omsorg

Dnr 2018/BUN 0010 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter granskning av den pedagogiska omsorgen fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag från barn- och utbildningsnämnden den 24 januari 2018 att:

- Se över och förtydliga riktlinjerna för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I de nya riktlinjerna skulle hänsyn tas till barngruppens storlek.

- Undersöka om det är möjligt att förnya godkännande för verksamheter med godkännande som gjordes före den 1 augusti 2010.

- Säkerställa hanteringen av godkännande för rätten till bidrag gällande fristående pedagogisk omsorg.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under våren 2018 haft en vakant skoljuristtjänst. Den kompetensen har saknats för att kunna utföra uppdraget på ett rättssäkert sätt, vilket gjort att uppdraget har skjutits framåt. Arbetet har nu påbörjats och förväntas vara klart innan årsskiftet.

Barn- och utbildningsförvaltningen fick även i uppdrag att bjuda in den fristående pedagogiska omsorgen till en kompetensutveckling kring skollagens bestämmelser, förskolans läroplan och skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning av granskning gällande pedagogisk omsorg.pdf

3 Redovisning av uppdrag idrott och hälsa - uppföljning av uppdragets måluppfyllelse

Dnr 2016/BUN 0114 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2016 fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att följa upp resultaten i idrott och hälsa. Resultaten för eleverna i årskurs 9 har sjunkit de senaste två åren. Redovisning har tidigare skett vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde under september månad 2017.

Resultaten har förbättrats på fyra av fem högstadieskolor. I våra resultatdialoger, som sker två gånger per termin, fortsätter vi att följa alla elever från åk 1 till 9. Utifrån att vi följer alla elever i alla ämnen kommer vi per automatik även följa ämnet idrott och hälsa. Årets resultat för åk 9 var i meritvärde det bästa på 6 år. Vi ser en fortsatt stark resultatutveckling de närmaste åren för eleverna i Tyresös kommunala skolor.

Utifrån den starka resultatutvecklingen avslutar barn- och utbildningsförvaltningen föreliggande uppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av uppdrag idrott och hälsa.pdf

4 Svar på motion om skolkort i grundskolan för samtliga elever

Dnr 2017/BUN 0168 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet har i en motion föreslagit att Tyresö kommun ska ge alla elever i grundskolan ett skolkort. Motionären hänvisar till att nuvarande riktlinjer för skolskjuts är orättvisa och problematiska för familjer med svag ekonomi. Vidare hänvisar motionären till att eleverna blir mer självständiga och rör sig mer än om de blir skjutsade med bil till skolan. Motionären hänvisar till Göteborgs kommun som sedan slutet på 80-talet ger elever kostnadsfritt skolkort.

Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att återkomma med svar på följande:
- att utreda kostnaderna för att införa skolkort till samtliga elever i grundskolan.
- att utreda möjligheterna och förutsättningarna för att införa skolkort för samtliga elever i grundskolan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion skolkort.pdf
Motion från Miljöpartiet om skolkort i grundskolan för samtliga elever.pdf

5 Redovisning av pågående motioner, barn och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0028 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2017 (2015/KS 0324 § 160) fattat beslut om att varje nämnd ska få redovisning av pågående motioner inom respektive ansvarsområde.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande fyra motioner som inte är färdigbehandlade. Tre av motionerna är inlämnade av Miljöpartiet. Den ena motionen (2017/BUN 0166) handlar om en genomlysning av elevhälsan i syfte att stärka barns och ungdomars hälsa. Den andra motionen (2017/BUN 0168) handlar om skolkort i grundskolan för samtliga elever. Den tredje motionen tar upp utbildning för lärare i psykisk ohälsa och suicidprevention. Socialdemokraternas motion handlar om att NPF-säkra Tyresös grundskolor.

Motionerna kommer att besvaras under 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående motioner.pdf
Pågående motioner.pdf

6 Redovisning av ordförandebeslut

Dnr 2018/BUN 0092 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har ingått förlikning i två ärenden med Barn- och elevombudet. Handlingar finns tillgängliga under sammanträdet.

7 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/BUN 0062 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Sedan föregående rapportering har nedanstående ärenden hanterats.

Ansökningar inskickade till Skolverket
- Likvärdig skola, sökt belopp 3 126 640 kr utifrån given ram.
- Högskolestudier i specialpedagogik, 5 lärare är anmälda, sökt belopp 327 096 kr sökta utifrån nedsättning i arbetstid för studier.

Redovisade bidrag till Skolverket
- Insatsbidraget nyanlända elever.

I bifogad bilaga redovisas sökta, beslutade och redovisade bidrag för året.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 Sammanställning bidrag 2018-09-18.pdf

8 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut september 2018.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan september 2018.docx.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling september 2018.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden Skolinspektionen september 2018.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen september 2018.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

12 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Pm reviderad läroplan.docx.pdf

§76 Delårsbokslut 2 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/BUN 0004 10
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapporten för tertial 2 2018 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Lilian Nylinder (MP) instämmer med socialdemokraternas särskilda yttrande.
 
Inger Gemicioglu (V) instämmer med socialdemokraternas särskilda yttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden april-augusti 2018 för barn- och utbildningsnämnden vilken omfattar verksamhetsområde 1, förskola och pedagogisk omsorg, och verksamhetsområde 2, grundskola inklusive grundsärskola. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligast. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmålen ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Ordförandeutlåtande
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner, vi har positiva resultat i både förskola och grundskolan.
 
I förskolan har barngrupperna minskat och personaltätheten ökat något, barngrupperna har inte varit mindre sedan 2009 i Tyresö. Detta har varit möjligt dels genom statsbidrag men också genom Alliansens öronmärkta satsningar under mandatperioden.
 
Föräldraenkäten som genomfördes i våras visar att de allra flesta som har sitt barn på någon av Tyresö kommuns förskolor är nöjda, även delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare anser även att personalen är intresserade av att deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.
 
I skolinspektionens granskning under våren fick Tyresös förskolor godkänt, de positiva delar som lyftes fram var bland annat att omorganisationens syfte med en ökad likvärdighet har uppfyllts.
 
Alla vårdnadshavare som önskat plats för sina barn på förskola har erbjudits plats inom de tre månader som kommunen har satt som mål.
 
Ett arbete med sjukfrånvaron börjar nu ge resultat. Projektet STAMINA visar på en positiv trend, en liten nedgång över tid.  Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdet. Förskollärare är ett bristyrke och på grund av den stora konkurrensen i Stockholmsregionen är rekrytering av förskollärare och erfarna barnskötare en fortsatt stor utmaning för Tyresö kommun.
 
Resultatet för läsåret 17/18 ser bra, preliminära siffror visar att en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständigt betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresö kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011.
 
Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor.
 
Grundskolan uppnår alla särskilda uppdrag. Gällande tillgänglighetsplan sker en kartläggning av kompetensutveckling för att kunna möte personer med olika funktionsvariationer där analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Verksamheterna kommer under detta läsår kartlägga varje skolenhets kompetens inom elevhälsan, med hjälp av ett skattningsverktyg från specialpedagogiska myndigheten. Denna kartläggning kommer visa på kompetensutvecklingsbehov som kommer planeras för under läsåret.
 
Skolinspektionens helhetsbedömning för förskoleklass och grundskola är att huvudmannen uppfyller författningens krav gällande förutsättningar för utbildning och utveckling i våra skolor.
 
Vid helhetsbedömning av fritidshem bedömde Skolinspektionen att det fanns vissa brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Här var ett arbete inlett vid Skolinspektionens tillsyn och det arbetet pågår.
 
Gällande helhetsbedömning på grundsärskolan bedömde Skolinspektionen att det saknades ett systematiskt kvalitetsarbete och det arbetet kommer prioriteras under läsåret.
  
Budgeten är inte i balans, vi har ett prognostiserat underskott om 16,0 miljoner kronor. Orsaken till underskottet består av i huvudsak tre delar. En negativ ingående balans vid årets början om 3,9 miljoner kronor. Statsbidraget för  personalförstärkning inom specialpedagogik  som drogs in i efterhand och motsvarar ca 4,5 miljoner kronor samt en ökad kostnad för barn i behov av särskilt stöd.
 
Det har under året skett en hel del reformer som har påverkat kostnaderna för grundskolan under pågående budgetår då de varit ofinansierade från staten. Det handlar om utökad undervisningstid som ökat kostnaderna med 5,8 miljoner samt den nationella IT strategin som ökat kostnaderna med 2,2 miljoner för införandet av 1:1 på alla högstadieskolorna.
 
Det finns i dagsläget en rad statsbidrag för kommunerna att söka vilket också görs. Tyvärr är statsbidragen ibland väldigt kortsiktiga och ryckiga. Det mest slående exemplet på en ryckighet som gör det svårt att styra är statsbidraget för elevhälsan. Tyresö blev efter ansökan beviljade 4,4 miljoner kronor för 2017 och sökte statsbidraget även för 2018.
 
Tyvärr blev vi endast beviljade 811 500 och skälen för detta vara att vi inte längre tillhörde den urvalsgruppen som prioriterades. Beskedet om det kraftigt minskade statsbidraget meddelades först i april 2018, vilket leder till svårigheter att ställa om då det handlar om personalkostnader och indragningen kommer i efterskott. Arbetet med anpassningar görs kontinuerligt ute i verksamheterna, ett nytt läsår har precis startat.
 
Vi står nu i startgroparna för att starta vår resursskola i samarbete med socialförvaltningen, vilket kommer att leda till minskade kostnader men framför allt en tryggare skolgång för de elever som behöver detta stöd.
 
Våra mål om kunskap, trygghet och delaktighet löper som en röd tråd genom våra verksamheter, vi har verksamheter med hög kvalitet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2.pdf
Delårsrapport 2 2018-08-31 förskola och pedagogisk omsorg.pdf
Delårsrapport 2 2018-08-31 grundskola inklusive grundsärskola.pdf

§77 Uppföljning av granskning gällande pedagogisk omsorg

Dnr 2018/BUN 0010 40
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Efter granskning av den pedagogiska omsorgen fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag från barn- och utbildningsnämnden den 24 januari 2018 att:
 
- Se över och förtydliga riktlinjerna för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I de nya riktlinjerna skulle hänsyn tas till barngruppens storlek.
 
- Undersöka om det är möjligt att förnya godkännande för verksamheter med godkännande som gjordes före den 1 augusti 2010.
 
- Säkerställa hanteringen av godkännande för rätten till bidrag gällande fristående pedagogisk omsorg.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under våren 2018 haft en vakant skoljuristtjänst. Den kompetensen har saknats för att kunna utföra uppdraget på ett rättssäkert sätt, vilket gjort att uppdraget har skjutits framåt. Arbetet har nu påbörjats och förväntas vara klart innan årsskiftet.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick även i uppdrag att bjuda in den fristående pedagogiska omsorgen till en kompetensutveckling kring skollagens bestämmelser, förskolans läroplan och skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning av granskning gällande pedagogisk omsorg.pdf

§78 Redovisning av uppdrag idrott och hälsa - uppföljning av uppdragets måluppfyllelse

Dnr 2016/BUN 0114 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Under hösten 2016 fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att följa upp resultaten i idrott och hälsa. Resultaten för eleverna i årskurs 9 har sjunkit de senaste två åren. Redovisning har tidigare skett vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde under september månad 2017.
 
Resultaten har förbättrats på fyra av fem högstadieskolor. I våra resultatdialoger, som sker två gånger per termin, fortsätter vi att följa alla elever från åk 1 till 9. Utifrån att vi följer alla elever i alla ämnen kommer vi per automatik även följa ämnet idrott och hälsa. Årets resultat för åk 9 var i meritvärde det bästa på 6 år. Vi ser en fortsatt stark resultatutveckling de närmaste åren för eleverna i Tyresös kommunala skolor.
 
Utifrån den starka resultatutvecklingen avslutar barn- och utbildningsförvaltningen föreliggande uppdrag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av uppdrag idrott och hälsa.pdf

§79 Svar på motion om skolkort i grundskolan för samtliga elever

Dnr 2017/BUN 0168 001
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats, att utreda kostnaderna för att införa skolkort till samtliga elever i grundskolan, bifalls.
2. Motionens andra attsats, att utreda möjligheterna och förutsättningarna för att införa skolkort för samtliga elever i grundskolan, avslås.
 
Reservation
Lilian Nylinder (MP) reserverar sig gällande andra attsatsen med hänvisning till motionen.
 
Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet har i en motion föreslagit att Tyresö kommun ska ge alla elever i grundskolan ett skolkort. Motionären hänvisar till att nuvarande riktlinjer för skolskjuts är orättvisa och problematiska för familjer med svag ekonomi. Vidare hänvisar motionären till att eleverna blir mer självständiga och rör sig mer än om de blir skjutsade med bil till skolan. Motionären hänvisar till Göteborgs kommun som sedan slutet på 80-talet ger elever kostnadsfritt skolkort.
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att återkomma med svar på följande:
- att utreda kostnaderna för att införa skolkort till samtliga elever i grundskolan.
- att utreda möjligheterna och förutsättningarna för att införa skolkort för samtliga elever i grundskolan.
 
Ordförandeutlåtande
Mikael Ordenius (MP) har skrivit en motion om att barn- och utbildningsnämnden ska utreda kostnaderna för att införa skolkort till samtliga elever i grundskolan samt att utreda möjligheterna och förutsättningarna för att införa skolkort för samtliga elever i grundskolan.
 
Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om eleven har behov av det, det kan handla om färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning hos eleven eller annan särskild omständighet. Det regleras i Skollagen och kompletteras med kommunala riktlinjer om avstånd. I Tyresö ordnas skolskjutsen med en blandning av SL-kort, skolbuss och skolskjutstaxi.
 
Andelen barn som själva tar sig till skolan minskar vilket ibland leder till en osäker trafiksituation utanför våra skolor. Här kan vi jobba aktivt med andra insatser för att få fler barn att cykla eller gå till skolan. Tyresö deltog bland annat i en nationell gå- och cyklatävling
 
Att röra på sig genom att gå eller cykla till skolan ger en bra start på dagen vilket ökar inlärningen, det råder inga tvivel om. Genom att exempelvis arbeta med avlämningsplatser, säkra skolvägar och vandrande skolbussar kan trafiken runt skolorna minskas, vilket skapar en säkrare trafikmiljö.
 
Kostnadsfria skolkort till alla grundskoleelever skulle vara en kostsam reform vilken vi i Alliansen inte ställer oss bakom då det skulle innebära en nerdragning av resurser i övrig verksamhet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion skolkort.pdf
Motion om skolkort i grundskolan för samtliga elever.pdf

§80 Redovisning av pågående motioner, barn och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0028 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående motioner noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2017 (2015/KS 0324 § 160) fattat beslut om att varje nämnd ska få redovisning av pågående motioner inom respektive ansvarsområde.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande fyra motioner som inte är färdigbehandlade. Tre av motionerna är inlämnade av Miljöpartiet. Den ena motionen (2017/BUN 0166) handlar om en genomlysning av elevhälsan i syfte att stärka barns och ungdomars hälsa. Den andra motionen (2017/BUN 0168) handlar om skolkort i grundskolan för samtliga elever. Den tredje motionen tar upp utbildning för lärare i psykisk ohälsa och suicidprevention. Socialdemokraternas motion handlar om att NPF-säkra Tyresös grundskolor.
 
Motionerna kommer att besvaras under 2018.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående motioner.pdf
Pågående motioner.pdf

§81 Redovisning av ordförandebeslut

Dnr 2018/BUN 0092 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har ingått förlikning i två ärenden med Barn- och elevombudet. Handlingar finns tillgängliga under sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§81_prot_20180926.pdf (108 kb)

§82 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/BUN 0062 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sedan föregående rapportering har nedanstående ärenden hanterats.
 
Ansökningar inskickade till Skolverket
- Likvärdig skola, sökt belopp 3 126 640 kr utifrån given ram.
- Högskolestudier i specialpedagogik, 5 lärare är anmälda, sökt belopp 327 096 kr sökta utifrån nedsättning i arbetstid för studier.
 
Redovisade bidrag till Skolverket
- Insatsbidraget nyanlända elever.
 
I bifogad bilaga redovisas sökta, beslutade och redovisade bidrag för året.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 - Sammanställning bidrag 2018-09-18.pdf

§83 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut september 2018.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan september 2018.docx.pdf

§84 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling september 2018.pdf

§85 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden Skolinspektionen september 2018.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen t nämnd september 2018.pdf

§86 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Beslut/Protokollsutdrag
§86_prot_20180926.pdf (108 kb)

§87 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden  till barn- och utbildningsnämnden noteras.
 
Bilagor
Pm reviderad läroplan.docx.pdf

§88 Läsårsdata 2019/2020

Dnr 2018/BUN 0097
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende läsåret 2019/2020 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun. I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel, § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.
 
För höstterminen 2019 gäller:
 
- läsårsstart tisdag 20 augusti.
- höstterminsslut torsdag 19 december.
- höstlov måndag 28 oktober - fredag 1 november (vecka 44).
- lovdag torsdag 31 oktober.
- lovdag fredag 1 november.
 
För vårterminen 2020 gäller:
 
- terminsstart tisdag 7 januari.
- läsårsslut tisdag 9 juni.
- sportlov måndag 24 februari - fredag 28 februari (vecka 9).
- påsklov måndag 6 april - torsdag 9 april (vecka 15).
- lovdag fredag 22 maj.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf