Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-04-24

Sammanträde 2019-04-24

Datum
Klockan
Plats

1 Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 mars 2019 avseende barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och
prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet och verksamhet i kommunal regi
(utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per 31 mars 2019.pdf
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2019.pdf

2 Stipendier från Bomanska fonden 2019

Dnr 2019/BUN 0204 007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Information om att inga stipendier utdelas ur Bomanska fonden 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden kom till 1825 genom en testamentsdonation från viktualiehandlare
Eric Boman Ericson. Fondens avkastning ska användas "Som belöning till de barn som
visat mästa flit och bästa resultat". Gången har varit att rektorerna nominerat elever
och barn- och utbildningsnämnden har beslutat om vilka som ska få stipendier.
På grund av rådande ränteläge har fonden, liksom 2018, ingen avkastning och således
finns inga medel att fördela till stipendier. En utredning är tillsatt för att se om
fonderna kan permuteras, med det menas om handlingen får ändras eller upphävas
eller åsidosättas i ett särskilt fall.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Granskning av Stimmets förskola

Dnr 2019/BUN 0205 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Stimmet noteras.
2. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De
följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.

Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att pedagogerna på Förskola Stimmet har gott
förhållningssätt och bemötande. Barnen ges goda möjligheter till delaktighet och
inflytande i verksamheten. Lärmiljön är i uppstart och tillgången till material för
rörelse och drama, naturvetenskap och teknik behöver utvecklas. Det systematiska
kvalitetsarbetet har en grundstruktur men behöver förankras i verksamheten. De
utvecklingsområden som rapporten nämner är utveckla lärmiljön och få med moderna
tekniken. Dokumentation av gruppen och det enskilda barnets lärande. Tid för
individuell reflektion för förskollärarna behöver möjliggöras. Förskolans samverkan
med hemmen är fungerande.

Förskolan Stimmet har flexibla öppethållande och har öppet 05.00- 22:00 vid behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport förskolan Stimmet.pdf
Granskningsrapport förskolan Stimmet.pdf

4 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Sökta, och beslutade bidrag redovisas. Statsbidragen redovisas vid varje
nämndsammanträde. En sammanställning ges kring alla kända bidrag som finns att
söka för året 2019. Status ges kring om bidragen söks, inte söks eller planeras att
sökas, syfte med bidragen samt beslut av ansökta bidrag. Listan utgår främst från
Skolverkets statsbidragskalender. Bidrag som inte berör förvaltningen, men däremot
någon annan förvaltning är gråmarkerade. Till denna redovisning bifogas också listan
på sökta och beviljade statsbidrag gällande barn- och utbildningsförvaltningen 2018,
som tidigare redovisats för nämnden i januari. Anledningen är att hela denna paragraf
kommer att underlag till kommunstyrelsen för sammanställning av kommunens
statsbidrag under 2018 och 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning statsbidrag 20190416.pdf
Sammanställning bidrag 2019 BUN 2019.04.16.pdf
Bilaga 1. Sammanställning av bidrag för 2018 BUN.pdf
Statsbidragskalendern 2019.pdf

5 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn-
och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 §
kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut april 2019.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan mars- april 2019.pdf
Delegationsbeslut skolvalet april 2019.pdf

6 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande
behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar
en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas
kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn-
och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd april 2019.pdf

8 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär.

9 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta handlingar bifogas för kännedom
- PM om förskolan Rödkullan diarienummer 2019/BUN 0206
- PM om pedagogisk omsorg Barn 2000 diarienummer: 2018/BUN 0010 40
- Protokoll för samverkan mars, diarienummer 2019/BUN 0026
- Protokollsutdrag från KF avsägelser och fyllnadsval
- Motion: Utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V) 2019/BUN 0207
- Motion: Mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning (M)
2019/BUN 0208

Bilagor
PM Uppföljning av föreläggande gällande förskolan Rödkullan.pdf
PM Uppföljning pedagogisk omsorg Barn 2000.pdf
Protokoll.pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och
yrkesvägledning (M).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-03-28 § 21.pdf

§39 Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 mars 2019 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet och verksamhet i kommunal regi (utförare).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per 31 mars 2019.pdf
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2019.pdf

§40 Stipendier från Bomanska fonden 2019

Dnr 2019/BUN 0204 007
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Information om att inga stipendier utdelas ur Bomanska fonden 2019 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden kom till 1825 genom en testamentsdonation från viktualiehandlare Eric Boman Ericson. Fondens avkastning ska användas "Som belöning till de barn som visat mästa flit och bästa resultat". Gången har varit att rektorerna nominerat elever och barn- och utbildningsnämnden har beslutat om vilka som ska få stipendier.
 
På grund av rådande ränteläge har fonden, liksom 2018, ingen avkastning och således finns inga medel att fördela till stipendier. En utredning är tillsatt för att se om fonderna kan permuteras, med det menas om handlingen får ändras eller upphävas eller åsidosättas i ett särskilt fall.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§41 Granskning av Stimmets förskola

Dnr 2019/BUN 0205 40
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Stimmet noteras.
2. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.
 
Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att pedagogerna på Förskola Stimmet har gott förhållningssätt och bemötande. Barnen ges goda möjligheter till delaktighet och inflytande i verksamheten. Lärmiljön är i uppstart och tillgången till material för rörelse och drama, naturvetenskap och teknik behöver utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet har en grundstruktur men behöver förankras i verksamheten. De utvecklingsområden som rapporten nämner är utveckla lärmiljön och få med moderna tekniken. Dokumentation av gruppen och det enskilda barnets lärande. Tid för individuell reflektion för förskollärarna behöver möjliggöras.  Förskolans samverkan med hemmen är fungerande.
Förskolan Stimmet har flexibla öppethållande och har öppet 05.00- 22:00 vid behov.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport förskolan stimmet.pdf
Granskningsrapport förskolan Stimmet.pdf

§42 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen.
 
Beskrivning av ärendet
Sökta, och beslutade bidrag redovisas. Statsbidragen redovisas vid varje nämndsammanträde. En sammanställning ges kring alla kända bidrag som finns att söka för året 2019. Status ges kring om bidragen söks, inte söks eller planeras att sökas, syfte med bidragen samt beslut av ansökta bidrag. Listan utgår främst från Skolverkets statsbidragskalender. Bidrag som inte berör förvaltningen, men däremot någon annan förvaltning är gråmarkerade. Till denna redovisning bifogas också listan på sökta och beviljade statsbidrag gällande barn- och utbildningsförvaltningen 2018, som tidigare redovisats för nämnden i januari. Anledningen är att hela denna paragraf kommer att underlag till kommunstyrelsen för  sammanställning av kommunens statsbidrag under 2018 och 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning statsbidrag 20190416.pdf
Sammanställning bidrag 2019 BUN 2019.04.16.pdf
Bilaga 1. Sammanställning av bidrag för 2018 BUN.pdf
Statsbidragskalendern 2019.pdf

§43 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut april 2019.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan mars- april 2019.pdf
Delegationsbeslut skolvalet april 2019.pdf

§44 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§45 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden  hos Skolinspektionen till nämnd april 2019.pdf

§46 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20190424.pdf (148 kb)

§47 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Relevanta handlingar bifogas för kännedom
- PM om förskolan Rödkullan diarienummer 2019/BUN 0206
- PM barn 2000 diarienummer: 2018/BUN 0010 40
- Protokoll för samverkan mars, diarienummer 2019/BUN 0026
- Protokollsutdrag från KF avsägelser och fyllnadsval
- Motion: Utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V) 2019/BUN 0207
- Motion: Mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning (M) 2019/BUN 0208
 
Bilagor
PM Uppföljning av föreläggande gällande förskolan Rödkullan.pdf
PM Uppföljning pedagogisk omsorg Barn 2000.pdf
Protokoll.pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning (M).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-03-28 § 21.pdf