Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-05-22

Sammanträde 2019-05-22

Datum
Klockan
Plats

1 Resursskola med behandling

Dnr 2019/BUN 0215

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Redovisning av förstudien godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningen för liv och hälsa utreda frågan vidare, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösning.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv- och hälsa har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, fått i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö.

Förstudiens behovsanalys omfattar elever från förskoleklass till gymnasium och innehåller en målgruppsanalys och målgruppsbeskrivning. Material från tidigare projekt och utredningar har studerats och använts. Förstudien har tagits fram enligt Tyresö kommuns projektmodell. Förstudien innehåller även en kostnadskalkyl från tidigare utredning.

Iréne Hededal, förvaltningschef för liv och hälsa samt utredare Yunus Tuncer från samma förvaltning är inbjudna för att presentera förstudien.

Förstudien kommer att biläggas handlingarna snarast möjligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förstudie resursskola med behandling 2019.pdf

2 Delårsrapport 1, 2019 Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0211

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Ordförandes åtgärdsplan antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde. Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020. Ytterligare möjliga åtgärder för att nå ekonomisk balans redan 2019 finns i bilaga. Denna bilaga är förvaltningens förslag till åtgärdsplan. Ett ordförandeutlåtande som har utgångspunkt i förvaltningens förslag till åtgärdsplan kommer läggas till ärendet inom kort.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019.pdf
Delårsrapport 1 2019 2019-05-15.pdf
Förvaltningens åtgärdsplan.pdf

3 Plan för lokalbaserad verksamhet delrapport

Dnr 2018/BUN 0012 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tilldelats uppdraget att utreda formerna för omsorg på obekväm arbetstid ur ett helhetsperspektiv (2018/BUN0012). 2019-02-20 presenterades rapporten med förslag på olika verksamhetsformer. Förvaltningen fick då fortsatt uppdrag att utarbeta en plan för en lokalbaserad verksamhet i enlighet med kommunens projektmodell med delrapportering på nämndsammanträdet maj 2019. En projektplan har tagits fram, riskbedömning och konsekvensanalys är gjord.

Bilagor
Tjänsteskrivelse plan för lokalbaserad verksamhet delrapport.pdf

4 Anhållan om extra bidrag till Kunskapsskolan utifrån budgetutfall i Tyresö kommun

Dnr 2019/BUN 0197 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Kunskapsskolans anhållan om extra bidrag med anledning av underskott avslås.

Beskrivning av ärendet
Kunskapsskolan Tyresö har 2019-03-21 inkommit med anhållan om extra bidrag för budgetåren 2012-2017, i enlighet med 14 kap. 2 § skolförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anhållan om extra bidrag med anledning av underskott.pdf
Bilaga 1 Resultatöverföring 2012 till 2013.pdf
Bilaga 2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf
Bilaga 3 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf
Bilaga 4 Resultatöverföring 2015 till 2016.pdf
Bilaga 5 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf
Bilaga 6 Resultatöverföring 2017 till 2018.pdf
Bilaga 7 Resultatöverföring 2018 till 2019.pdf

5 Läsårsdata 2020/2021

Dnr 2019/BUN 0200 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Läsårsdata avseende 2020/2021 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun.

I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel, § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

För höstterminen 2020 gäller,
- Läsårsstart 18 augusti.
- Höstterminens sista dag 18 december.
- Höstlov 26 oktober- 30 oktober (vecka 44).

För vårterminen 2021 gäller,
- Terminsstart 7 januari (terminen inleds med 2 studiedagar).
- Läsårets sista dag 11 juni.
- Sportlov 1 mars- 5 mars (vecka 9).
- Påsklov 6 april-9 april (vecka 14).
- Lov vid Kristi himmelsfärd 14 maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse läsårsdata 2020 2021.pdf

6 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Tyresö kommun

Dnr 2019/BUN 0210

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer angående skolpliktsbevakning antas av barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun har i egenskap av hemkommun ansvar för att alla skolpliktiga elever, som är folkbokförda i Tyresö kommun, har en skolplacering. Hemkommunen har också ett övergripande ansvar för skolpliktsbevakningen, det vill säga för att bevaka att barnen faktiskt går i skolan och fullgör skolplikten.

Förslag till riktlinjer angående skolpliktsbevakning bifogas för beslut. Rutiner för skolpliktsbevakning för elever som saknar skolplacering bifogas som information.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för skolpliktsbevakning.pdf
Riktlinjer skolpliktsbevakning maj 2019.pdf
Rutiner skolplikt maj 2019.pdf

7 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Dnr 2018/BUN 0113 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas att gälla från och med den 1 juli 2019.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden antog 2019-01-24 en ny delegationsordning som började gälla 1 mars 2019. Delegationsordningen behöver kontinuerligt uppdateras och revideras då olika delegationsposter ändras. Aktuell gällande delegationsordning och förlag på revidering av detta dokument, bifogas till tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning revidering 190506.pdf
Reviderad delegationsordning 20190513.pdf
Delegationsordning 2019 GÄLLANDE maj 2019.pdf
Mall för delegationsbeslut.pdf

8 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Statsbidrag sammanställning 2019.05.06.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse maj.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet maj 2019.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd maj 2019.pdf

11 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Delegationsbeslut Caroline Eriksson 201905.pdf
Delegationsbeslut Johan Ahlkvist 201905.pdf

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

13 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden bifogas nämnden.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-04-25 § 30.pdf

§48 Resursskola med behandling

Dnr 2019/BUN 0215
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Redovisning av förstudien godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningen för liv och hälsa utreda frågan vidare, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösning.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv- och hälsa har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, fått i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö. Förstudiens behovsanalys omfattar elever från förskoleklass till gymnasium och innehåller en målgruppsanalys och målgruppsbeskrivning. Material från tidigare projekt och utredningar har studerats och använts. Förstudien har tagits fram enligt Tyresö kommuns projektmodell.  Förstudien innehåller även en kostnadskalkyl från tidigare utredning.
Catrin Ullbrand, stabschef för förvaltningen liv och hälsa samt utredare Yunus Tuncer från samma förvaltning presenterar förstudien.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse förstudie resursskola med behandling 2019.pdf
Förstudie resursskola med behandling.pdf
Ekonomisk kalkyl 2019.pdf

§49 Delårsrapport 1, 2019 Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0211
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Nämnden godkänner ordförandes åtgärdsplan.
3. Nämnden noterar förvaltningens åtgärdsplan.
4. Nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista för en budget i balans.
 
Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M), Richard Norin (C) och Sara Bjällhag (KD) lämnar gemensamt särskilt yttrande/ersättaryttrande (bilaga).
Jeannette Hellmark (M) för de tjänstgörande moderaternas räkning och Richard Norin (C) reserverar sig gällande beslut nr 2 (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Sara Bjällhag (KD) skulle om hon hade haft rösträtt reserverat sig mot
beslut nr 2.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020.
Förvaltningen har tagit fram möjliga åtgärder för att nå ekonomisk balans redan 2019. Ordföranden har utifrån denna lista tagit fram en åtgärdslista med åtgärder som föreslås göras.
 
Ordförandeutlåtande
Barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att inkomma med en åtgärdsplan för en budget i balans. Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram en lista med åtgärdsförslag med tillhörande konsekvenser, för oss i nämnden att ta ställning till. Mitt och nya styret, Tillsammans för Tyresös utgångsläge är att vi inte ska göra effektiviseringar inom skola och förskola som riskerar att försämra kvalitén. Det är därför viktigt att ta ställning till konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna från förvaltningen.
 
Grundskolorna i Tyresö har under många år haft en ansträngd ekonomi och en budget som inte varit i balans. Kommunfullmäktiges beslut om en hållbar ekonomi i balans ska följas. Tillsammans för Tyresö, tillförde därför medel till grundskolorna och skrev av ingående underskott. Det ekonomiska läget var dock mer allvarligt än vi anat. Våra verksamheter har under våren 2019 inlett ett arbete att utifrån en nyckelorganisation, arbeta för en budget i balans. Den processen har jag stor tilltro till. Samtidigt som arbetet med en åtgärdsplan tagits fram, har det skett en organisationsförändring inom förvaltningen, som påverkat arbetet med en åtgärdslista. Jag har tilltro till att arbetet för en budget i balans, fortgår och intensifieras. Som ordförande vill jag däremot inte bidra till åtgärder som innebär en risk för sämre arbetsmiljö för vare sig elever, lärare eller pedagoger.
 
Mot bakgrund av det föreslår jag därför
-att nämnden noterar förvaltningens åtgärdslista (bilaga)
-att nämnden godkänner ordförandes åtgärdslista (bilaga)
-att nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista för en budget i balans.
Se även ordförandeutlåtande i bilaga där tabell med åtgärdslistan bifogas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019.pdf
Delårsrapport 1 2019 2019-05-15.pdf
Bilaga förvaltningens förslag till åtgärdsplan.pdf
Ordförandeutlåtande.pdf

§50 Plan för lokalbaserad verksamhet delrapport

Dnr 2018/BUN 0012 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tilldelats uppdraget att utreda formerna för omsorg på obekväm arbetstid ur ett helhetsperspektiv (2018/BUN 0012). 2019-02-20 presenterades rapporten med förslag på olika verksamhetsformer. Förvaltningen fick då fortsatt uppdrag att utarbeta en plan för en lokalbaserad verksamhet i enlighet med kommunens projektmodell med delrapportering på nämndsammanträdet maj 2019.  En projektplan har tagits fram, riskbedömning och konsekvensanalys är gjord.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse plan för lokalbaserad verksamhet delrapport.pdf

§51 Anhållan om extra bidrag till Kunskapsskolan utifrån budgetutfall i Tyresö kommun

Dnr 2019/BUN 0197 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Kunskapsskolans anhållan om extra bidrag med anledning av underskott avslås.
 
Beskrivning av ärendet
Kunskapsskolan Tyresö har 2019-03-21 inkommit med anhållan om extra bidrag för budgetåren 2012-2017, i enlighet med 14 kap. 2 § skolförordningen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse anhållan om extra bidrag med anledning av underskott.pdf
Bilaga 1 Resultatöverföring 2012 till 2013.pdf
Bilaga 2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf
Bilaga 3 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf
Bilaga 4 Resultatöverföring 2015 till 2016.pdf
Bilaga 5 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf
Bilaga 6 Resultatöverföring 2017 till 2018.pdf
Bilaga 7 Resultatöverföring 2018 till 2019.pdf
Bilaga 2 Resultatöverföring 2013 till 2014.pdf
Bilaga 3 Resultatöverföring 2014 till 2015.pdf
Bilaga 5 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf
Bilaga 5 Resultatöverföring 2016 till 2017.pdf

§52 Läsårsdata 2020/2021

Dnr 2019/BUN 0200 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende 2020/2021 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun. I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel, § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.
För höstterminen 2020 gäller,
-          Läsårsstart 18 augusti.
-          Höstterminens sista dag 18 december.
-          Höstlov 26 oktober- 30 oktober (vecka 44).
 
För vårterminen 2021 gäller,
-          Terminsstart 7 januari (terminen inleds med 2 studiedagar).
-          Läsårets sista dag 11 juni.
-          Sportlov 1 mars- 5 mars (vecka 9).
-          Påsklov 6 april-9 april (vecka 14).
-          Lov vid Kristi himmelsfärd 14 maj.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse läsårsdata 2020 2021.pdf

§53 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Tyresö kommun

Dnr 2019/BUN 0210
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Riktlinjer angående skolpliktsbevakning antas av barn- och utbildningsnämnden.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun har i egenskap av hemkommun ansvar för att alla skolpliktiga elever, som är folkbokförda i Tyresö kommun, har en skolplacering. Hemkommunen har också ett övergripande ansvar för skolpliktsbevakningen, det vill säga för att bevaka att barnen faktiskt går i skolan och fullgör skolplikten. Förslag till riktlinjer angående skolpliktsbevakning bifogas för beslut. Rutiner för skolpliktsbevakning för elever som saknar skolplacering bifogas som information.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för skolpliktsbevakning.pdf
Riktlinjer skolpliktsbevakning maj 2019.pdf
Rutiner skolplikt maj 2019.pdf

§54 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Dnr 2018/BUN 0113 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas att gälla från och med den 1 juli 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden antog 2019-01-24 en ny delegationsordning som  började gälla 1 mars 2019.  Delegationsordningen behöver kontinuerligt uppdateras och revideras då olika delegationsposter ändras. Aktuell gällande delegationsordning och förlag på revidering av detta dokument, bifogas till tjänsteskrivelse
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning revidering 190506.pdf
Delegationsordning reviderad 20190521.pdf
Delegationsordning 2019 GÄLLANDE antagen jan 2019.pdf
Mall för delegationsbeslut GÄLLANDE maj 2019.docx

§55 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Statsbidrag sammanställning 2019.05.06.pdf
Statsbidragskalendern 2019.pdf

§56 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse maj.pdf

§57 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet maj 2019.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd maj 2019.pdf

§58 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.
 
Bilagor
Delegationsbeslut Caroline Eriksson 201905.pdf
Delegationsbeslut Johan Ahlkvist 201905.pdf
Delegationsbeslut Johan Ahlkvist skolskjuts november-deceber 2018.pdf
Delegationsbeslut januari april 2019 skolskjuts.pdf

§59 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20190522.pdf (149 kb)

§60 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden bifogas nämnden.
 
Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-04-25 § 30.pdf
Information om Fornuddenprojektet.pdf
Föreslaget nämnduppdrag till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden inför nämnd 20190523.pdf