Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Handlingarna är under bearbetning.

2 Dokumenthanteringsplan 2019

Dnr 2018/BUN 0056 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslag till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden antas att gälla
från 1 juli 2019.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanen för barn- och utbildningsnämnden antogs senast 2013.
Dokumenthanteringsplanen behöver uppdateras och revideras då kommunen bör
arbete med en mer verksamhetsbaserad informationsredovisning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med kommunens arkivarie och
referenspersoner från förskola, skola och förvaltningskontoret sett över och
uppdaterat gällande dokumenthanteringsplan som föreslås gälla från 1 juli 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan.pdf
Dokumenthanteringsplan BUN 2019.pdf

3 Tillsynsrapport Klintens förskola

Dnr 2019/BUN 0221

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillsynsrapporten av Montessoriförskolan Klinten noteras.
2. Utvecklingsområden som rapporten lyfter fram granskas igen vid nästa tillfälle
enligt ordinarie granskningsplan.

Beskrivning av ärendet
Statens Skolinspektion har tillsyn över skolväsendet enligt skollagen 26 kap 3 § punkt
1, vilket innefattar de kommunala förskolorna. Kommunen har tillsynsansvar enligt
skollagen 26 kap 4 § för fristående förskolor vars huvudman kommunen har godkänt
enligt skollagen 2 kap 5 §.

Tillsynsrapporten visar att värdegrundsarbetet är väl förankrat på Montessoriförskolan
Klinten och genomsyrar verksamheten. Verksamheten aktiviteter stimulerar barnen till
lek och lärande inom läroplanens målområden. Barnen har inflytande över planering,
arbetssätt och innehåll.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillsynsrapport Montessoriförskolan Klinten.pdf
Tjänsteskrivelse Montessoriförskolan klinten.pdf

4 Elev- och föräldraenkät 2019

Dnr 2019/BUN 0219

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och
skolenheter systematisk och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla
utbildningen. Tyresö kommun genomför årligen en enkätundersökning bland elever
och vårdnadshavare i kommunens förskolor, pedagogiska omsorg och grundskolans 2
(2) förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8, samt fritidshem. Den årliga uppföljningen av
vårdnadshavarnas och elevernas syn på sin förskola, pedagogiska omsorg, skola och
fritidshem är ett led i den systematiska kvalitetsutvecklingen av verksamheten.

Undersökningen omfattar samtliga verksamheter inom förskolan, pedagogisk omsorg
och grundskolan i Tyresö kommun, såväl kommunala som fristående enheter. I årets
undersökning har sammanlagt 5176 elever och vårdnadshavare tillfrågats. Totalt
besvarade 3659 personer på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 71,3 procent.

För grundsärskolan i Tyresö kommun genomförs enkätundersökning via kommunens
egen enkät verktyg Esmaker. I årets undersökning har sammanlagt vårdnadshavare
till 53 elever i grundsärskolan haft möjlighet att besvara enkäten. Totalt besvarade 48
vårdnadshavare på enkäten vilket ger ens svarsfrekvens på 81 procent.

Bilagor
Tjänsteskrivelse elev- och föräldraenkät 2019.pdf
Rapport elev- och föräldraenkät 2019.pdf
Rapport elev- och föräldraenkät 2019

5 Reviderade riktlinjer skolskjuts

Dnr 2019/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn och utbildningsförvaltningens förslag till nya riktlinjer för skolskjuts antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts antogs den 10 juni 2015. Barn-
och utbildningsförvaltningen har sett över riktlinjerna för skolskjuts då ett behov av
revidering och förtydliganden uppmärksammats. Syftet med revideringen som föreslås
nu är att alla elever inom Tyresö kommun ska bedömas lika genom en mer rättssäker
och effektiv handläggning samtidigt som det ska vara lätt för den som söker att förstå
hur kommunen bedömer och beslutar om rätten till skolskjuts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer skolskjuts.pdf
Revidering riktlinjer skolskjuts juni 19.pdf
Gällande riktlinjer skolskjuts.docx.pdf

6 Kartläggning av elevers tillgång till skolbibliotek

Dnr 2019/BUN 0194 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Notera kartläggningen av skolbiblioteken i Tyresö
2. Göra en kostnadsberäkning för att starta cirkulationsbibliotek i Tyresö
3. Fortsatt samarbetet mellan barn-och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritid i
syfte att ta fram en biblioteksplan som ger förutsättningar till utvecklat samarbete
mellan skolbibliotek och folkbibliotek.

Beskrivning av ärendet
Barn-och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utveckla Tyresös skolbibliotek.
Skollagen anger att skolbibliotek är en funktion som ska finns tillgänglig för alla
grundskolor i kommunen. En kartläggning av grundskolornas skolbibliotek visar att
alla grundskolor har skolbibliotek med varierande utbud och kompetens.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av uppdrag om kartläggning av skolbibliotek.pdf

7 Tyresöinitiativet om konstgräsplan på Hanvikens skola fotbollsplan

Dnr 2019/BUN 0209 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden kommer inte under 2019 anlägga en konstgräsplan
vid Hanvikens skola.
2. Barn- och utbildningsnämnden lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga konstgräs på
fotbollsplan vid Hanvikens skola. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets
webbplats och har fått 328 röster. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat
förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren. Inom ramen för barn- och
utbildningsnämndens budget finns inte resurser avsätta för att anlägga en
konstgräsplan 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativet konstgräsplan Hanviken.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Konstgräs på Hanvikens skolas fotbollsplan.pdf

8 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som sökts
och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Sammanställning 2019.05.28.pdf
Statsbidragskalendern 2019.pdf
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2019-05-28.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande
behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar
en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas
kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling juni.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn-
och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet.pdf
Lista pågående ärenden.pdf

11 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn-
och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 §
kommunallagen.

Bland delegationsbesluten återfinns ett ordförandebeslut, delegat enligt barn- och
utbildningsnämndens delegationsordning 2019-05-22 § N14 Dnr 2018/BUN 0113.

Bilagor
Ordförandebeslut avsteg från riktlinje för ekonomisk ersättning..pdf
Delegationsbeslut skolskjuts maj 2019.pdf
Delegationsbeslut barn och elevhälsan 201906.pdf

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär.

13 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för barn- och utbildningsnämndens kännedom bifogas.

Bilagor
Protokoll facklig samverkan maj 2019.pdf

§61 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per 31 maj 2019 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk rapport per 31 maj.pdf
Ekonomisk rapport per maj 2019 BUN 20190617.pdf

§62 Dokumenthanteringsplan 2019

Dnr 2018/BUN 0056 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden antas att gälla från 1 juli 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanen för barn- och utbildningsnämnden antogs senast 2013. Dokumenthanteringsplanen behöver uppdateras och revideras då kommunen bör arbete med en mer verksamhetsbaserad informationsredovisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med kommunens arkivarie och referenspersoner från förskola, skola och förvaltningskontoret sett över och uppdaterat gällande dokumenthanteringsplan som föreslås gälla  från 1 juli 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan.pdf
Dokumenthanteringsplan BUN 2019.pdf

§63 Tillsynsrapport Klintens förskola

Dnr 2019/BUN 0221
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Tillsynsrapporten av Montessoriförskolan Klinten noteras.
2. Utvecklingsområden som rapporten lyfter fram granskas igen vid nästa tillfälle enligt ordinarie granskningsplan.
 
Beskrivning av ärendet
Statens Skolinspektion har tillsyn över skolväsendet enligt skollagen 26 kap 3 § punkt 1, vilket innefattar de kommunala förskolorna. Kommunen har tillsynsansvar enligt skollagen 26 kap 4 § för fristående förskolor vars huvudman kommunen har godkänt enligt skollagen 2 kap 5 §.
Tillsynsrapporten visar att värdegrundsarbetet är väl förankrat på Montessoriförskolan Klinten och genomsyrar verksamheten. Verksamheten aktiviteter stimulerar barnen till lek och lärande inom läroplanens målområden. Barnen har inflytande över planering, arbetssätt och innehåll.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Montessoriförskolan klinten.pdf
Tillsynsrapport Montessoriförskolan Klinten.pdf

§64 Elev- och föräldraenkät 2019

Dnr 2019/BUN 0219
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematisk och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Tyresö kommun genomför årligen en enkätundersökning bland elever och vårdnadshavare i kommunens förskolor, pedagogiska omsorg och grundskolans 2 (2) förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8, samt fritidshem. Den årliga uppföljningen av vårdnadshavarnas och elevernas syn på sin förskola, pedagogiska omsorg, skola och fritidshem är ett led i den systematiska kvalitetsutvecklingen av verksamheten.
 
Undersökningen omfattar samtliga verksamheter inom förskolan, pedagogisk omsorg och grundskolan i Tyresö kommun, såväl kommunala som fristående enheter. I årets undersökning har sammanlagt 5176 elever och vårdnadshavare tillfrågats. Totalt besvarade 3659 personer på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 71,3 procent.
 
För grundsärskolan i Tyresö kommun genomförs enkätundersökning via kommunens egen enkät verktyg Esmaker.      I årets undersökning har sammanlagt vårdnadshavare till 53 elever i grundsärskolan haft möjlighet att besvara enkäten. Totalt besvarade 48 vårdnadshavare på enkäten vilket ger ens svarsfrekvens på 81 procent.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse elev- och föräldraenkät 2019.pdf
Rapport elev- och föräldraenkät 2019.pdf

§65 Reviderade riktlinjer skolskjuts

Dnr 2019/BUN 0030 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn och utbildningsförvaltningens förslag till nya riktlinjer för skolskjuts antas.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts antogs den 10 juni 2015. Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över riktlinjerna för skolskjuts då ett behov av revidering och förtydliganden uppmärksammats. Syftet med revideringen som föreslås nu är att alla elever inom Tyresö kommun ska bedömas lika genom en mer rättssäker och effektiv handläggning samtidigt som det ska vara lätt för den som söker att förstå hur kommunen bedömer och beslutar om rätten till skolskjuts.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer skolskjuts.pdf
Revidering riktlinjer skolskjuts juni 19.pdf
Gällande riktlinjer skolskjuts.docx.pdf

§66 Kartläggning av elevers tillgång till skolbibliotek

Dnr 2019/BUN 0194 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet återrapporteras för att kompletteras med en djupare analys av tillgängligheten av skolbibliotek, bemanning/kompetens hos de olika skolorna samt beskrivning av behov och önskemål från verksamheten.
2. Återrapportering sker i samband med att biblioteksplanen är färdig och rapporteras till nämnd.
 
Beskrivning av ärendet
Barn-och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utveckla Tyresös skolbibliotek. Skollagen anger att skolbibliotek är en funktion som ska finns tillgänglig för alla grundskolor i kommunen. En kartläggning av grundskolornas skolbibliotek visar att alla grundskolor har skolbibliotek med varierande utbud och kompetens.
 
Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för att kompletteras med en djupare analys av tillgängligheten av skolbibliotek, bemanning/kompetens hos de olika skolorna samt beskrivning av behov och önskemål från verksamheten. Återrapporteringen ska ske i samband med att biblioteksplanen är färdig och rapporterats till nämnd.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden vill bifalla ordförandeförslaget om att återremittera ärendet för att kompletteras med en djupare analys av tillgängligheten av skolbibliotek, bemanning/kompetens hos de olika skolorna samt beskrivning av behov och önskemål från verksamheten. Återrapporteringen ska ske i samband med att biblioteksplanen är färdig och rapporterats till nämnd.
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla ordförandeförslaget om att återremittera ärendet och att återrapportering sker i samband med att biblioteksplanen är färdig och rapporteras till nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av uppdrag om kartläggning av skolbibliotek.pdf

§67 Tyresöinitiativet om konstgräsplan på Hanvikens skola fotbollsplan

Dnr 2019/BUN 0209 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden kommer inte under 2019 anlägga en konstgräsplan vid Hanvikens skola.
2.  Barn- och utbildningsnämnden lämnar sitt svar till förslagsställaren.
 
Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga konstgräs på fotbollsplan vid Hanvikens skola. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 328 röster. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren. Inom ramen för barn- och utbildningsnämndens budget finns inte resurser avsätta för att anlägga en konstgräsplan 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativet konstgräsplan Hanviken.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Konstgräs på Hanvikens skolas fotbollsplan.pdf

§68 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen
 
Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag 201906.pdf
Sammanställning 2019.05.28.pdf
Statsbidragskalendern 2019.pdf

§69 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling juni.pdf

§70 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.pdf
Lista pågående ärenden.pdf

§71 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.
 
Bland delegationsbesluten återfinns ett ordförandebeslut, delegat enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2019-05-22 § N14 Dnr 2018/BUN 0113.
 
Bilagor
Ordförandebeslut avsteg från riktlinje för ekonomisk ersättning..pdf
Delegationsbeslut skolskjuts maj 2019.pdf
Delegationsbeslut barn och elevhälsan 201906.pdf

§72 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen.
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Beslut/Protokollsutdrag
§72_prot_20190618.pdf (148 kb)

§73 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen.
 
Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för barn- och utbildningsnämndens kännedom bifogas.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 96 (003).pdf
Protokoll facklig samverkan maj 2019.pdf
Svar Skolinspektionen Fritidshem Tyresö kommun  juni 2019.pdf
Svar Skolinspektionen Grundsärskola Tyresö kommun juni 2019.pdf