Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-09-25

Sammanträde 2019-09-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kumla skola

1 Analys kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0314

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling
noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att snarast tillse att samtliga
förskolor och skolor tar del av, implementerar och arbetar efter de
kommungemensamma riktlinjerna och mallar avseende likabehandlingsarbetet.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en systematik kring
ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring skolans likabehandlingsarbete.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har getts i uppdrag att två gånger per år till
barn- och utbildningsnämnden redovisa en sammanfattning och analys av
anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från
verksamheterna (Dnr 2019/BUN 0003 0009). Analysen i detta ärende avser
perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019.

Ordförandeutlåtande
Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga och ingen ska gå till sin förskola
eller skola och ha ont i magen. Det är vår uppgift som huvudman att tillse detta.
Det råder nolltolerans mot kränkningar i våra skolor och sker en incident, ska den
skyndsamt anmälas, utredas och åtgärdas. Det har varit min tydliga ambition att vi i
nämnden behöver se en fördjupad analys kring kränkningsanmälningar för att fullt
ut se behov, upphäva kränkningar och rikta resurser i det förebyggande arbetet.

Det är glädjande att vi nu kan ta del av den första analysen från förvaltningen. Det
är dock en analys som väcker frågor och det krävs vidare arbete och fördjupning.
Jag förutsätter att vi har rektorer och personal som arbetar med att ta fram,
implementera och efterleva det likab ehandlingsarbetet som lagen kräver och som vi
nu gjort en kommunövergripande satsning kring i Tyresö. Åtgärder ska vara tydliga
och barnets röst ska komma till tals.

Det är allvarligt att vi inte i dagsläget lever upp till anmälningsskyldigheten och
åtgärder behöver vidtas för att snarast följa skollagens 6 kap. Därför ges barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag;
- Att snarast tillse att samtliga förskolor och skolor tar del av, implementerar och
arbetar efter de kommungemensamma riktlinjerna och mallar avseende
likabehandlingsarbetet.
- Att ta fram en systematik kring ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare
kring skolans likabehandlingsarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse analys kränkande behandling.pdf

2 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Dnr 2018/BUN 0113 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas
att gälla från och med 1 oktober 2019

Beskrivning av ärendet
Revidering av nu gällande delegationsordning för barn - och utbildningsnämnden
föreslås. För effektivare handläggning behövs en utökad delegation avseende
tilläggsbelopp, posten I. Delegationsposten N 17 behöver tas bort. Detta med
anledning av ett avgörande från kammarrätten i Sundsvall, dom 19 juni 2019 i mål
nr 1857-18.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering delegationsordning 20190916.pdf

3 Delårsrapport 2, 2019 Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0211

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj –
augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena
1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 Grundskola inklusive grundskola och
fritidshem. . Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019,
uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen
uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat
budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt.
Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål
ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i
kommunfullmäktige.

Bilagor
Delårsrapport 2 tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 2019-09-16.pdf

4 Arkivorganisation

Dnr 2019/BUN 0317 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Arkivorganisationen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv och informationsförvaltning ska varje nämnd utse
en arkivorganisation med en arkivansvarig. Arkivansvarig ska ansvar för att
bestämmelser och riktlinjer följs. Förvaltningen föreslår att arkivansvarig är stabschef.

Bilagor
Arkivorganisation.docx

5 Motion om att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V)

Dnr 2019/BUN 0207 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu har för Vänsterpartiet inkommit med en motion gällande att
utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I motionen framgår att lite forskning
finns om utfallet av inkluderingsideologin och motionären efterfrågar därför både
kvalitativ och kvantitativ data. Vänsterpartiet föreslår en utvärdering till exempel
genom enkät, djupintervjuer med rektorer, lärare, specialpedagoger, föräldrar och
de äldre eleverna. Vänsterpartiet yrkar att systemet med inkludering snarast
utvärderas i enlighet med motionens intentioner.

I motionssvaret redovisar förvaltningen inkluderingsbegreppet som är
mångfacetterat. Redovisning görs av slutsatser och skillnader mellan tankegångar
som fanns under FoU-programmet inkluderande lärmiljöer 2012-2015 och idag,
2019. Förvaltningen ser svårigheter i att kunna ge en heltäckande bild genom att
utvärdera inkluderingsarbetet genom djupintervjuer och enkäter och koppla
inkluderingsarbetet till kunskapsresultat, motionen anses besvarad.

Bilagor
Svar på motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan
(V) (3).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V) (3).pdf

6 Motion mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning (M)

Dnr 2019/BUN 0208 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Anna Eriksson från moderaterna har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för att utveckla studie-
och yrkesvägledning. Motionen har remitterats till barn- och
utbildningsförvaltningen för förslag till beslut. I motionen föreslås att skolans
styrdokument revideras för att utveckla, etablera, fördjupa och stödja
samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv.

Grundskolorna i Tyresö kommun har i dagsläget inte för avsikt att
prioritera revidering av egna styrdokument med inriktning på entreprenörskap.

Bilagor
Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan.pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och
yrkesvägledning.pdf

7 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som
sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Sammanställning 2019.09.17.pdf
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2019-09-17.pdf
Skolverkets statsbidragskalendern 2019.pdf

8 Redovisning av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut relevanta för perioden redovisas.

Bilagor
Delegationsbeslut september 2019.pdf
Delegationsbeslut augusti 2019 Skolskjuts.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller
annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor
som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar
sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling september 2019.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och
elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden
hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för
barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd september 2019.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd september 2019.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär.

12 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för barn- och utbildningsnämndens kännedom bifogas.

Bilagor
Handlingsplan efter tillsyn.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-09-10 § 155.pdf
Temagranskning skolinpektionen.pdf
Protokoll facklig samverkan juni.pdf
Protokoll facklig samverkan augusti.pdf

§90 Analys kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0314

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att snarast tillse att samtliga förskolor och skolor tar del av, implementerar och arbetar efter de kommungemensamma riktlinjerna och mallar avseende likabehandlingsarbetet.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en systematik kring ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring verksamheternas likabehandlingsarbete.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har getts i uppdrag att två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden redovisa en sammanfattning och analys av anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från verksamheterna (Dnr 2019/BUN 0003 0009). Analysen i detta ärende avser perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019. 

Ordförandeutlåtande
Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga och ingen ska gå till sin förskola eller skola och ha ont i magen. Det är vår uppgift som huvudman att tillse detta. Det råder nolltolerans mot kränkningar i våra skolor och sker en incident, ska den skyndsamt anmälas, utredas och åtgärdas. Det har varit min tydliga ambition att vi i nämnden behöver se en fördjupad analys kring kränkningsanmälningar för att fullt ut se behov, upphäva kränkningar och rikta resurser i det förebyggande arbetet. Det är glädjande att vi nu kan ta del av den första analysen från  förvaltningen. Det är dock en analys som väcker frågor och det krävs vidare  arbete och fördjupning.

Jag förutsätter att vi har rektorer och personal som arbetar med att ta fram,
implementera och efterleva det likabehandlingsarbetet som lagen kräver och som vi nu gjort en kommunövergripande satsning kring i Tyresö. Åtgärder ska vara tydliga och barnets röst ska komma till tals. Det är allvarligt att vi inte i dagsläget lever upp till anmälningsskyldigheten och åtgärder behöver vidtas för att snarast följa skollagens 6 kap. Därför ges barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att;

- Snarast tillse att samtliga förskolor och skolor tar del av, implementerar
och arbetar efter de kommungemensamma riktlinjerna och mallar
avseende likabehandlingsarbetet.
- Ta fram en systematik kring ökad samverkan och insyn hos
vårdnadshavare kring skolans likabehandlingsarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse analys kränkande behandling.pdf

§91 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Dnr 2018/BUN 0113 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas att gälla från och med 1 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Revidering av nu gällande delegationsordning för barn - och utbildningsnämnden föreslås. För effektivare handläggning behövs en utökad delegation avseende tilläggsbelopp, posten I. Delegationsposten N 17 behöver tas bort. Detta med anledning av ett avgörande från kammarrätten i Sundsvall, dom 19 juni 2019 i mål nr 1857-18.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering delegationsordning 20190916.pdf

§92 Delårsrapport 2, 2019 Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0211

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar  verksamhetsområdena 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 Grundskola  inklusive grundskola och fritidshem. . Delårsrapporten inn ehåller även en  prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt
verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda  målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid
befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder
snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet
av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till
beslut i kommunfullmäktige.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Ulrika Riis Pederson (C) inkommer med ett särskilt
yttrande.

Ordförandeutlåtande
Det går inte att ta miste på att verksamheterna och förvaltningskontoret drivs av
en vilja till förbättringskultur då många beskrivna processer innefattar
verksamhetsutveckling. Det är glädjande läsning och skapar tillit till att
verksamheterna även kommer att ta sig an de utmaningar som det ännu inte
finns ett pågående arbete kring.. Det pågår mycket bra i våra verksamheter som  är viktig att påminna sig om och som vi ska ge förutsättningar för att sprida
vidare till andra enheter. Att lära av varandra är viktigt.

Inom förskolan är det spännande att ta del av det språkutvecklande arbetet som
pågår med läslyft och förskolebibliotek. Det ska bli spännande att följa den
resan och se om det har någon effekt på kommande mätningar i grundskolan
inom läsa- skriva- räkna garantin. Att barngruppernas storlek minskar och
personaltätheten ökar, är ett tydligt uttalad politiskt mål och därför glädjande att
läsa att utvecklingen går åt rätt håll.

Att Tyresös förskolor främjar trygga förhållanden för lärande och utveckling är
tydligt då 96% av vårdnadshavare anger att deras barn är tryggt i förskolan.
Även inom grundsärskolan svarar 96 % av vårdnadshavare att deras barn är
tryggt i skolan.

Att rekryteringsläget är fortsatt svårt inom både förskola och skola vittnar om
vikten av ett fortsatt kompetensförsörjningsarbete för Tyresö kommun.
Sjukfrånvaron är fortsatt för hög inom båda verksamhetsområdena därför är det
positivt Staminaprojektet nu implemteras och blir en Tyresö - variant. Även
andra åtgärder krävs för att komma tillrätta med de alltför höga sjuktalen, där vi
bland annat hoppas att det faktum att grundskolan nu omfattas av
bemanningsenheten, ger positiva effekter.

Inom grundskolan har ett omfattande arbete med likabehandlingsplanen satt
fart och förhoppningen är att det kan bidra i trygghetsarbetet runt om på våra
skolor och att elever och vårdnadshavares upplevelse av att vuxna på skolan
ingriper vid behov, ökar. Att tryggheten och arbetsron ska förbättras inom våra
grundskolor, är ett tydligt politiskt mål liksom att fortsätta kvalitetsutvecklingen
inom fritidshemmen och att öka inflytande och påverkan för elever i
grundskolans verksamhet.

Att årets preliminära betygsresultat, är i linje med föregående års höga resultat,
är glädjande nyheter och ett kvitto på det fantastiska jobb som våra lärare runt
om i våra skolor gör och det målmedvetna arbete våra elever lägger ner på sin
utbildning.

Jag är tydlig med att åtgärder för en budget i balans, som riskerar att försämra
kvalitén på undervisningen eller försämra arbetsmiljön för våra pedagoger, inte
ska åläggas våra verksamhetsområden.

Bilagor
Delårsrapport 2 tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 2019-09-16.pdf

§93 Arkivorganisation

Dnr 2019/BUN 0317 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Arkivorganisationen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv och informationsförvaltning ska varje nämnd utse en arkivorganisation med en arkivansvarig. Arkivansvarig ska ansvar för att bestämmelser och riktlinjer följs. Förv altningen föreslår att arkivansvarig är stabschef.

Bilagor
Arkivorganisation.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§ 93 Arkivorganisation.pdf (179 kb)

§94 Svar på motion om att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V)

Dnr 2019/BUN 0207 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu har för Vänsterpartiet inkommit med en motion gällande att
utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I motionen framgår att lite  forskning finns om utfallet av inkluderingsideologin och motionären efterfrågar
därför både kvalitativ och kvantitativ data. Vänsterpartiet föreslår en utvärdering
till exempel genom enkät, djupintervjuer med rektorer, lärare, specialpedagoger,
föräldrar och de äldre eleverna. Vänsterpartiet yrkar att systemet med
inkludering snarast utvärderas i enlighet med motionens intentioner.

I motionssvaret redovisar förvaltningen inkluderingsbegreppet som är
mångfacetterat. Redovisning görs av slutsatser och skillnader mellan
tankegångar som fanns under FoU-programmet inkluderande lärmiljöer 2012-
2015 och idag, 2019. Förvaltningen ser svårigheter i att kunna ge en heltäckande
bild genom att utvärdera inkluderingsarbetet genom djupintervjuer och enkäter
och koppla inkluderingsarbetet till kunskapsresultat, motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Jag delar Vänsterpartiets problembeskrivning av det tidigare inkluderingsarbetet i Tyresö kommun och är inte nöjd med resultatet av ”en skola för alla”. Visionen som tidigare rådde i Tyresö, att a lla elever skulle in i vanlig klass, i stora sammanhang och samtidigt ta bort alla små grupper följdes inte av adekvata resurser och ledde i många fall till att istället exkludera barn. Barn- och utbildningsförvaltningen har på ett tydligt och ingående sät t beskrivit begreppet inkludering, en inkluderande skola och redogjort för Tyresös inkluderingsresa, historiskt, men även framgent.

Barn- och utbildningsförvaltningen har även beskrivit det viktiga  värderingsarbetet som görs i våra verksamheter om att se barns olikheter som en tillgång. Samtidigt välkomnar jag förvaltningens självkritik kring synen kring  att inkludering inte automatiskt betyder att de små undervisningsgrupperna ska
minskas, inkludering ska inte likställas med placering. För att varje barn ska ges
möjligheter att nå så långt det är möjligt ska det viktiga värderingsarbetet
fortsätta. Styret Tillsammans för Tyresö, har tydligt prioriterat och uttalat att
undervisning i litet sammanhang måste erbjudas på varje skola, och glädjande är
att sk studios återfinns på 12 av 13 kommunala grundskolor.

Vi ser fram emot att följa arbetet med studios, samtidigt som två centrala
lärstudios nu finns på plats med möjlighet till än mindre sammanhang, för de
barn som har behov av det. Målet är att vi till hösten 2020 har en resursskola
med behandling på plats i kommunen.

Samtidigt med att utveckla våra studios, arbetar vi med att intensifiera NPF -
satsningen. Vi gör en bred kompetensutveckling inom NPF och till nästa år
satsar vi på att öka tillgängligheten i våra fysiska lärmiljöer. En inkluderande
skola gynnar alla elevers möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling.
Tyresös elever har rätt till en trygg skola och ska ges möjlighet till arbetsro. Det
är en tydlig politisk prioritering.

Vi utvärderar nu kontinuerligt de insatser som görs för barn i behov av särskilt
stöd för att bättre rikta resurser och vi kommer i nämndplan 2020 att mäta hur
väl vi lyckas tillgodose barns rätt till utbildning. Politiskt, har vi en löpande dialog med fackförbund och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättningar, som ligger till grund för politikutveckling.

Då ett omfattande utvecklingsarbete görs för att skapa en inkluderande skola
för alla Tyresös barn, en skola för var och en, anser jag att motionen bör
besvaras.

Bilagor
Svar på motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan
(V) (3).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V) (3).pdf

§95 Svar på motion om mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning (M)

Dnr 2019/BUN 0208 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Anna Eriksson från moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för att utveckla  studie- och yrkesvägledning. Motionen har remitterats till barn- och
utbildningsförvaltningen för förslag till beslut. I motionen föreslås att skolans
styrdokument revideras för att utveckla, etablera, fördjupa och stödja
samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv.

Grundskolorna i Tyresö kommun har i dagsläget inte för avsikt att
prioritera revidering av egna styrdokument med inriktning på entreprenörskap.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna, Anki Svensson och Anna Eriksson från Moderaterna, vill att vi
reviderar skolans styrdokument, utvecklar och fördjupar och stöder
samhällsnätverket och skapar en ömsesidig samverkan mellan skola och  näringsliv.

Förvaltningen har skrivit ett bra svar till motionärerna med förslag att den ska
avslås. Jag tycker att förvaltningens svar tydligt beskriver hur Tyresös grundskolor arbetar efter läroplanen, Lgr11, som beskriver vikten av att främja  entreprenörskap i utbildningen.

Förvaltningen har även givit exempel på olika ämnens kursplaner, och beskrivit
kopplingen mellan skola och arbetsliv.

Jag håller med motionärerna om vikten av att skolan utvecklar ungas nyfikenhet
och vetande om entreprenörskap och att vi ska uppmuntra kreativitet hos barn
och elever. Därför är det glädjande att vi nu öppnat kommunens första Digitek
och Digispace.

Jag har även stor tilltro till att våra skickliga lärare i Tyresös grundskolor arbetar
efter skolans styrdokument och kursplaner, och vi ska arbeta för att ge våra
skickliga lärare de bästa förutsättningar att fortsatt lyckas med sitt uppdrag.
Jag instämmer i förvaltningens förslag till beslut, att avslå motionen.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M), Ulrika Riis-Pedersen (C) och Jonathan Fritzdorf (SD)
yrkar bifall för motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget att avslå motionen. Ordföranden ställer frågan om barn -
och utbildningsnämnden bifaller Jeanettes Hellmark, Ulrika Riis -Pedersen (C)
och Jonathan Fritzdorf (SD) yrkande att bifalla motionen.

Barn- och utbildningsnämndens beslutar att avslå motionen.

Bilagor
Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan.pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och
yrkesvägledning.pdf

§96 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som
sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2019-09-17.pdf
Sammanställning 2019.09.17.pdf
Skolverkets statsbidragskalendern 2019.pdf

§97 Redovisning av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut relevanta för perioden redovisas.

Bilagor
Delegationsbeslut september 2019.pdf
Delegationsbeslut augusti 2019 Skolskjuts.pdf

§98 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare ell er
annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor
som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar
sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling september 2019.pdf

§99 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn -
och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående
ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar
informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd september 2019.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd september 2019.pdf

§100 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär.

§101 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för barn- och utbildningsnämndens kännedom bifogas.

Bilagor
Handlingsplan efter tillsyn.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-09-10 § 155.pdf
Temagranskning skolinpektionen.pdf
Protokoll facklig samverkan juni.pdf
Protokoll facklig samverkan augusti.pdf