Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-10-08

Sammanträde 2019-10-08

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bollmora

1 Revidering av delårsrapport 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0322

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Beslutet ovan ersätter barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-25 § 92.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden maj-
augusti för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområden 1
förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundskola och
fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning
av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
Ärendet behandlades i nämnden 2019-09-25 § 92, sedan dess har det
uppmärksammats att resultatenheten förskolans intäkter behöver justeras i
rapporten. Därför har en ny version av dokumentet tagits fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av delår 2 BUN.pdf
Delårsrapport 2 2019-10-03.pdf

2 Tillfälligt utökad delegation i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Dnr 2019/BUN 0324

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Förslag till tillfälligt utökad delegation för kommundirektören i barn - och
utbildningsnämndens delegationsordning, punkten F 5, att fatta beslut i frågan om
fullgörande av skolplikt på annat sätt i ärendena nedan samt därtill eventuella
relaterade frågor som kräver beslut. Den utökade delegationen gäller till dess att
besluten i fråga vinner laga kraft

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har mottagit två ansökningar om fullgörandet av
skolplikten på annat sätt i enlighet med 24 kap. 23- 25 §§ skollagen, diarienummer
2019/BUN-ind 0284 och 2019/BUN-ind 0285. Enligt barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning, F 5, är det skolchefen som har delegation att fatta sådana
beslut. I förevarande fall är en av vårdnadshavarna för de två elever ansökan gäller
anställd på barn- och utbildningsförvaltningen, varför jäv föreligger.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegation till kommundirektören.pdf

§102 Revidering av delårsrapport 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0322

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Beslutet ovan ersätter barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-25 § 92.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden maj-augusti för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive grundskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Ärendet behandlades i nämnden 2019-09-25 § 92, sedan dess har det
uppmärksammats att resultatenheten förskolans intäkter behöver justeras i
rapporten. Därför har en ny version av dokumentet tagits fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av delår 2 BUN.pdf
Delårsrapport 2 2019-10-03.pdf

§103 Tillfälligt utökad delegation i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Dnr 2019/BUN 0324

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förslag till tillfälligt utökad delegation för kommundirektören i barn - och utbildningsnämndens delegationsordning, punkten F 5, att fatta beslut i frågan om fullgörande av skolplikt på annat sätt i ärendena nedan samt därtill eventuella relaterade frågor som kräver beslut. Den utökade delegationen gäller till dess att besluten i fråga vinner laga kraft

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har mottagit två ansökningar om
fullgörandet av skolplikten på annat sätt i enlighet med 24 kap. 23- 25 §§
skollagen, diarienummer 2019/BUN-ind 0284 och 2019/BUN-ind 0285. Enligt  barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, F 5, är det skolchefen som  har delegation att fatta sådana beslut. I förevarande fall är en av  vårdnadshavarna för de två elever ansökan gäller anställd på barn- och
utbildningsförvaltningen, varför jäv föreligger.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegation till kommundirektören.pdf