Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-09-29

Sammanträde 2020-09-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 ”Case”- genomgång av en kränkningsanmälan

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar om hur en kränkningsanmälan kan gå till.

2 Analys kränkande behandling vt 2020

Dnr 2020/BUN 0091 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för perioden 1 januari – 30 juni 2020 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2019-03-27 § 33 getts i uppdrag att två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden redovisa en sammanfattning och analys av anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från verksamheterna (Dnr 2019/BUN 0003 009). Analysen i detta ärende avser perioden 1 januari – 30 juni 2020.

Antalet inkomna anmälningar är 1098 och har därmed ökat med 10 procent jämfört med föregående halvår och en ökning med 161 procent från vårterminen 2019. Ökningen kan delvis förklaras av ett aktivt arbete med likabehandling och ökad kunskap och medvetenhet hos personalen om anmälningsplikten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kränkande behandling VT 20.pdf
Rapport kränkande behandling 20200908.pdf
Tjänsteskrivelse analys av kränkningsanmälan.pdf

3 Delårsrapport 2

Dnr 2020/BUN 0062 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål - och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2020 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport.pdf
Delårsrapport 2.pdf

4 Centrumutredning grundskolor

Dnr 2020/BUN 0078 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Rapporten Centrumutredning grundskolor i Tyresö kommun, inklusive behovsanalys, godkänns.

2. Lösningsalternativ A i rapporten godkänns och förordas.

3. Att kommunstyrelsen godkänner inriktningsförslaget samt att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att påbörja förstudier, enligt lösningsalternativ A, för att ta fram underlag för genomförandebeslut.

Beskrivning av ärendet
I lokalförsörjningsplanen 2019-2031 och lokalförsörjningsplanen 2020-2032 gav
kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att arbeta fram förslag till
helhetslösning för att öka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Det är ett uppdrag som grundar sig på barn- och utbildningsförvaltningens behovsanalys utifrån de årliga befolkningsprognoserna.

Olika lösningsalternativ har utretts, bland annat möjligheten till ombyggnation/tillbyggnation av befintliga skolor, alternativt reservera tomt för
nybyggnation av grundskola samt möjlighet till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskola, förskola och fritidsgårdar i skollokaler.

Skolrapporten redovisar två lösningsförslag. Rapporten redovisar behov, möjligheter, utmaningar, konsekvenser samt för- och nackdelar med de två olika
lösningsförslagen.

Ordförandeförslag
1. Rapporten Centrumutredning grundskolor i Tyresö kommun, inklusive behovsanalys, godkänns och noteras.

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut i linje med förslagen samt att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att påbörja förstudier för att ta fram underlag för genomförandebeslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse centrumlösning 2020-08-27 - justerade beslut.docx
Centrumutredning grundskolor.pdf
Bilaga Centrumutredning grundskolor.pdf

5 Svar på motion- krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Dnr 2020/BUN 0054 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö kommun har inkommit med en motion gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck. Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Ordförandeutlåtande
Vi vill börja med att tacka motionärerna som lyfter en aktuell och viktig frågeställning. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett problem på samhällsnivå och det behöver vi som kommun förhålla oss till. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av arbetet mot våld i nära relationer.

Tillsammans för Tyresö har redan innan motionen lämnades in uppmärksammat problematiken och i kommunplanen för 2020 står: ” ska ett övergripande arbete göras för att säkerställa att kommunens verksamheter tidigt hanterar misstankar om våld i nära relationer samt hedersrelaterat förtryck.”

Samtidigt är hedersrelaterat våld en specifik fråga och skiljer sig från övriga delar av våldet i nära relationer att dedikerade insatser bör vara aktuella. Även om dessa ska innefattas inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer.

I våra skolor ingår arbetet för att förebygga hedersrelaterat våld i deras redan pågående likabehandlingsarbete. Så sent som våren 2020 anordnades en utbildningsinsats för att höja kompetensen i området och belysa frågan i Tyresö. Som alla frågor om normer och värderingar så behöver det arbetet inkluderas i skolornas dagliga arbete men vi känner oss trygga med att skolorna har de verktyg och stöd de behöver för att arbeta med frågor om likabehandling och hedersrelaterat våld även fortsättningsvis.

Det som skiljer sig mellan styrets tankar om hedersrelaterat våld och förtryck och Moderaternas är att Tillsammans för Tyresö anser att arbetet bör göras kommunövergripande. Det finns ingen anledning till att snäva in det arbetet att enbart handla om skolor i kommunen, utan även andra verksamheter och förvaltningar bör inkluderas, inte minst socialförvaltningen som redan i dag leder det arbetet.

Vi har kommit en bit på vägen vad gäller arbetet mot våld i nära relationer, det arbetet kommer även fortsättningsvis vara en viktig prioritering i kommunen. Vi hoppas att Moderaterna kan hålla med om att arbetet bör göras kommunövergripande, där visserligen resultatet kan bli att det bryts ner för att få full effekt i de olika verksamheterna.

Eftersom arbetet är igång, vi kommit en bit på vägen och intentionen är att fortsätta med kommunövergripande insatser ,så föreslår vi motionen besvarad.

Bilagor
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf
Svar från förvaltningen.pdf

6 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna

Dnr 2020/BUN 0087 005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till länsgemensam överenskommelse gällande uppdrag och samverkan för ungdomsmottagningarna har tagits fram. Parter i överenskommelsen är Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse samverkan avseende ungdomsmottagningarna.pdf
Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna BUN.pdf
Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan ungdomsmottagningar.pdf

7 Redovisning av statsbidrag 2020

Dnr 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskal ender för 2020812.pdf

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Dnr 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kont inuerligt pågående ärenden hos skolinspektionen och barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos skolinspektionen och barn- och elevombudet.pdf
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen september 2020.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen september 2020.pdf

9 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen, se bilaga.

Bilagor
Barn- och elevhälsan, delegationsbeslut aug.pdf
Verksamhetsstöd, delegationsbeslut augusti 2020.pdf
Skolskjuts, delegationsbeslut augusti 2020.pdf
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, delegationsbeslut augusti 2020.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

11 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.

§79 "Case"- genomgång av en kränkningsanmälan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rektor Jenny Karlsson och biträdande rektor Kristina Holmgren från Fårdala skola redovisar hur en kränkningsanmälan kan gå till.

§80 Analys kränkande behandling vt 2020

Diarienummer 2020/BUN 0091 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för perioden 1 januari – 30 juni 2020 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2019-03-27 § 33 getts i uppdrag att två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden redovisa en sammanfattning och analys av anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från verksamheterna (Dnr 2019/BUN 0003 009). Analysen i detta ärende avser perioden 1 januari – 30 juni 2020.

Antalet inkomna anmälningar är 1098 och har därmed ökat med 10 procent jämfört med föregående halvår och en ökning med 161 procent från vårterminen 2019. Ökningen kan delvis förklaras av ett aktivt arbete med likabehandling och ökad kunskap och medvetenhet hos personalen om anmälningsplikten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kränkande behandling VT 20.pdf
Rapport kränkande behandling 20200908.pdf
Tjänsteskrivelse analys av kränkningsanmälan.pdf

§81 Delårsrapport 2, 2020 Barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2020/BUN 0062 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Särskilt yttrande
Åsa De Mander (L), Jannice Rockstroh (S) och Anja Larsson (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden
januari – augusti 2020 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar
verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt
verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.
Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

Delårsrapport för tertial 2 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport.pdf

§82 Centrumutredning grundskolor

Diarienummer 2020/BUN 0078 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Rapporten Centrumutredning grundskolor i Tyresö kommun, inklusive behovsanalys, godkänns och noteras.
2.Kommundirektören ges i uppdrag att påbörja förstudier för lösningsförslag A och B som underlag för genomförandebeslut och även utreda dom fristående
grundskolorna som alternativ som en del att lösa utmaningen med att få till fler
skolplatser.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I lokalförsörjningsplanen 2019-2031 och lokalförsörjningsplanen 2020-2032 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att arbeta fram förslag till helhetslösning för att öka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Det är ett uppdrag som grundar sig på barn- och utbildningsförvaltningens behovsanalys utifrån de årliga befolkningsprognoserna.

Olika lösningsalternativ har utretts, bland annat möjligheten till ombyggnation/tillbyggnation av befintliga skolor, alternativt reservera tomt för nybyggnation av grundskola samt möjlighet till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskola, förskola och fritidsgårdar i skollokaler.

Skolrapporten redovisar två lösningsförslag. Rapporten redovisar behov, möjligheter, utmaningar, konsekvenser samt för- och nackdelar med de två olika lösningsförslagen.

Ordförandeutlåtande
Centrumutredningen som idag presenteras på nämnd är väl genomarbetat och svarar på många av våra frågor om hur vi i framtiden dels kan tillse behovet av skolplatser, men även skapa moderna lärmiljöer i våra skolor.

Vi ser fram emot den utredning som noggrant vidare utreder de föreslagna
alternativen med kostnader och konsekvenser med alternativ avseende bland annat evakuering.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

Rapporten Centrumutredning grundskolor i Tyresö kommun, inklusive behovsanalys, godkänns och noteras.

Kommundirektören ges i uppdrag att påbörja förstudier för lösningsförslag A och B som underlag för genomförandebeslut och även utreda dom fristående grundskolorna som alternativ som en del att lösa utmaningen med att få till fler
skolplatser.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) tilläggs yrkar att även utreda dom fristående grundskolorna som alternativ som en del att lösa utmaningen med att få till fler skolplatser.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse centrumlösning 20200925.docx
Centrumutredning grundskolor.pdf
Bilaga Centrumutredning grundskolor.pdf

§83 Svar på motion- krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/BUN 0054 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunf ullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö kommun har inkommit med en motion gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck. Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Ordförandeutlåtande
Vi vill börja med att tacka motionärerna som lyfter en aktuell och viktig frågeställning. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett problem på samhällsnivå och det behöver vi som kommun förhålla oss till. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av arbetet mot våld i nära relationer.

Tillsammans för Tyresö har redan innan motionen lämnades in uppmärksammat problematiken och i kommunplanen för 2020 står: ” ska ett övergripande arbete göras för att säkerställa att kommunens verksamheter tidigt hanterar misstankar om våld i nära relationer samt hedersrelaterat förtryck.”

Samtidigt är hedersrelaterat våld en specifik fråga och skiljer sig från övriga delar av våldet i nära relationer att dedikerade insatser bör vara aktuella. Även om dessa ska innefattas inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer.

I våra skolor ingår arbetet för att förebygga hedersrelaterat våld i deras redan pågående likabehandlingsarbete. Så sent som våren 2020 anordnades en utbildningsinsats för att höja kompetensen i området och belysa frågan i Tyresö. Som alla frågor om normer och värderingar så behöver det arbetet inkluderas i skolornas dagliga arbete men vi känner oss trygga med att skolorna har de verktyg och stöd de behöver för att arbeta med frågor om likabehandling och hedersrelaterat våld även fortsättningsvis.

Det som skiljer sig mellan styrets tankar om hedersrelaterat våld och förtryck och Moderaternas är att Tillsammans för Tyresö anser att arbetet bör göras kommunövergripande. Det finns ingen anledning till att snäva in det arbetet att enbart handla om skolor i kommunen, utan även andra verksamheter och
förvaltningar bör inkluderas, inte minst socialförvaltningen som redan i dag leder det arbetet.

Vi har kommit en bit på vägen vad gäller arbetet mot våld i nära relationer, det
arbetet kommer även fortsättningsvis vara en viktig prioritering i kommunen.
Vi hoppas att Moderaterna kan hålla med om att arbetet bör göras kommunövergripande, där visserligen resultatet kan bli att det bryts ner för att få full effekt i de olika verksamheterna.

Eftersom arbetet är igång, vi kommit en bit på vägen och intentionen är att fortsätta med kommunövergripande insatser ,så föreslår vi motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
Motionen anses besvarad. 

Yrkande
Jeanette Hellmark (M), Richard Norin (C) och Jonathan Fritzdorf (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget..

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller Jeanette Hellmark (M), Richard Norin (C) och Jonathan Fritzdorf (SD) yrkande om bifall till motionen. Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf
Svar från förvaltningen.pdf

§84 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna

Diarienummer 2020/BUN 0087 005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till länsgemensam överenskommelse gällande uppdrag och samverkan för ungdomsmottagningarna har tagits fram. Parter i överenskommelsen är Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse samverkan avseende ungdomsmottagningarna.pdf
Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna BUN.pdf
Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan ungdomsmottagningar.pdf

§85 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga.

[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden
2018-06-20 § 54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 2020812.pdf

§86 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Diarienummer 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos skolinspektionen och barn- och elevombudet.pdf
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen september 2020.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen september 2020.pdf

§87 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Diarienummer 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen, se bilaga.

Bilagor
Barn- och elevhälsan, delegationsbeslut aug.pdf
Verksamhetsstöd, delegationsbeslut augusti 2020.pdf
Skolskjuts, delegationsbeslut augusti 2020.pdf
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, delegationsbeslut augusti 2020.pdf

§88 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Diarienummer 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolchef förskola Ulrika Månsson informerar om förskolans verksamhet.
Skolchef grundskolan Johan Ahlkvist informerar om grundskolans verksamhet.
I alla verksamheter informerades om arbetet om informationen om Covid-19.
Alla verksamheter arbetar vidare efter de planer som finns och i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

§89 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Diarienummer 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
PM LS m behandling.docx.pdf