Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2023-01-25

Sammanträde 2023-01-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Kemikaliesmarta miljöer i förskola och grundskola, återrapportering

Diarienummer 2021/BUN 0032 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag på nämnden 2021-09-01 att
göra en inventering av förskolor och skolor utifrån handlingsplanerna
kemikaliesmart förskola och skola. Återkoppling till barn- och
utbildningsnämnden ska ske under kvartal två 2022.
Med bakgrund av grundskolans nya handlingsplan för kemikaliesmarta
grundskolor i Tyresö och förskolans reviderade handlingsplan för
kemikaliesmarta förskolor har rektorerna i de kommunala förskolorna och
skolorna skattat sina verksamheter genom en enkät. Skattningen genomfördes innan den planerade fortbildningsinsatsen i april 2022. Ytterligare en skattning kommer genomföras inom ett år för att se om de planerade åtgärderna gav förväntad effekt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, inventering utifrån handlingsplanen kemikaliesmarta förskolor och skolor.pdf
BUN 2022-06-15 § 76, Kemikaliesmarta miljöer i förskola och grundskola, återrapportering.pdf
Rapport, inventering utifrån handlingsplanen kemikaliesmart förskola och skola- uppföljning.pdf

2 Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2022/BUN 0066 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med prislista för 2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.
Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2022.
Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje avdelning och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämnd- och förvaltningsplan 2023 BUN.pdf
Prislista 2023 Tyresö kommun.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2023 BUN.pdf

3 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 november 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2022 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport nov. 2022 BUN.pdf

4 Utvärdering av ordförandeuppdrag- skolhund i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/BUN 0011 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Redovisningen av uppdraget och utvärderingen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick den 29 januari 2020 i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att utreda om det är genomförbart att införa en skolhund i fler skolor. Prioriterade grupper som omnämndes var elever i Tyresös centrala lärstudior och skolors studior och verksamheten i det mobila teamet. Under sammanträdet 27 oktober 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utöka antal förskolor och skolor som har tillgång till skolhund. Nämnden beslutade även om att en utvärdering ska ske innan budget antas för 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, skolhund dec. 2022.pdf

5 Temagranskning i förskola och pedagogisk omsorg 2022

Diarienummer 2022/BUN 0047 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Rapporten för temagranskningen noteras.
2. Identifierade utvecklingsområden följs upp enligt den
ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens granskningsplan ska barn- och utbildningsförvaltningen årligen genomföra en temagranskning som inriktas mot ett särskilt område eller en specifik sakfråga som valts ut i förskolans läroplan, Lpfö18. Temagranskning genomförs årligen på samtliga fristående förskolor och i pedagogisk omsorg samt genom stickprov på de kommunala förskolorna.

Bilagor
Rapport Temagranskning Hållbar utveckling 2022 pdf.pdf
Tjänsteskrivelse, temagranskning - Hållbar utveckling 2022.pdf

6 Informationsärende, problematisk skolfrånvaro 2023

Diarienummer 2022/BUN 0138 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Sverige har alla barn rätt att kostnadsfritt gå i skolan, men har samtidigt även skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Bilagor
Rapport, problematisk skolfrånvaro nov. 2022.pdf

7 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022 samt en sammanställning för året 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt inför varje nämndmöte pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
I detta ärende görs en sammanställning av ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet för helåret 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet dec. 2022.pdf
Tjänsteskrivelse, Årsärende Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet dec. 2022.pdf

8 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats 15 november - 30 december 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2022-12-30.pdf

9 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 1 nov. - 31 dec. 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 1 nov. - 31 dec. 2022.pdf
Kränkande behandling grundskola 1 nov. - 31 dec. 2022.pdf

10 Barn- och utbildningsförvaltningens attestlista 2023

Diarienummer 2022/BUN 0125

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Bilagor
Barn- och utbildningsförvaltningens attestlista 2023.pdf

11 Arkivorganisation

Diarienummer 2023/BUN 0083 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Arkivorganisationen antas och ersätter tidigare beslutad arkivorganisation med diarienummer 2021/BUN 0125.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv och informationsförvaltningen ska varje nämnde utse en arkivorganisation för att tydliggöra ansvaret för arkiv- och informationsförvaltning. Arkivansvarig ska utses och en eller flera arkivredogörare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, arkivorganisation BUN.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Ordförandebeslut om tillfällig stängning av Stimmets skola samt Stimmets grundsärskola.pdf
Ordförandebeslut om tillfällig flytt av elever vid Stimmets skola samt Stimmets grundsärskola.pdf
Ansökan om verksamhetsstöd grundskola.pdf
Delegationsbeslut november 2022.pdf
Delegationsbeslut, förskola nov-dec 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts nov-dec 2022.pdf
Delegationsbeslut, beslut grundsärskola, verksamhetsstöd lärstudio.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Information från verksamheterna.

14 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-12-20 § 126.pdf
Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-12-20 § 131.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-12-20 § 131.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 221110 VO 1 och 2.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 221110 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 221201 VO 1 2 6 och 7.pdf

§1 Kemikaliesmarta miljöer i förskola och grundskola, återrapportering

Diarienummer 2021/BUN 0032 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Redovisningen godkänns.
2. Barn- och utbildningsnämnden ska få en årlig inventeringsrapport, i januari, gällande arbetet kring handlingsplanen Kemikaliesmart förskola och skola.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag på nämnden 2021-09-01 att göra en inventering av förskolor och skolor utifrån handlingsplanerna kemikaliesmart förskola och skola. Återkoppling till barn- och utbildningsnämnden ska ske under kvartal två 2022.

Med bakgrund av grundskolans nya handlingsplan för kemikaliesmarta
grundskolor i Tyresö och förskolans reviderade handlingsplan för
kemikaliesmarta förskolor har rektorerna i de kommunala förskolorna och
skolorna skattat sina verksamheter genom en enkät. Skattningen genomfördes innan den planerade fortbildningsinsatsen i april 2022. Ytterligare en skattning kommer genomföras
inom ett år för att se om de planerade åtgärderna gav förväntad effekt.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner att barn- och utbildningsnämnden ska få en årlig inventeringsrapport, i januari, gällande arbetet kring handlingsplanen Kemikaliesmart förskola och skola.

Yrkanden
Jeanette Hellmark (M) yrkar att följande tillägg läggs till barn- och utbildningsnämndens beslut:
Barn- och utbildningsnämnden ska få en årlig inventeringsrapport, i januari, gällande arbetet kring handlingsplanen Kemikaliesmart förskola och skola.

Klara Watmani (S), Agneta Hansson (L), Anja Eklund (MP), Joakim Grimborg (KD), Toni Blomkvist (SD) yrkar bifall till Jeanette Hellmarks (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Klara Watmani (S) ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller redovisningen och finner att nämnden bifaller redovisningen.

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet, därefter ställer ordförande frågan om barn- och utbildningsnämnden avslår detsamma. Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft röststrätt, yrkat bifall till tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, inventering utifrån handlingsplanen kemikaliesmarta förskolor och skolor.pdf
BUN 2022-06-15 § 76, Kemikaliesmarta miljöer i förskola och grundskola, återrapportering.pdf
Rapport, inventering utifrån handlingsplanen kemikaliesmart förskola och skola- uppföljning.pdf

§2 Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2022/BUN 0066 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas med ny lydelse under rubriken "Ekonomi - balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär":

Politiskt uppdrag från kommunplanen
Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Samtliga kommunens verksamheter ska ha en fullgod källsortering i sina lokaler.

Deltar inte i beslutet
Jeanette Hellmark (M) deltar inte i beslutet.
Joakim Grimborg (KD) deltar inte i beslutet.
Toni Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.

Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje avdelning och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar nämnd- och förvaltningsplan 2023 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med prislista för 2023 med de yrkade ändringarna.

Yrkanden
Ordförande Klara Watmani (S) yrkar att följande meningar stryks i nämnd- och förvaltningsplanens sista mål "Ekonomi - balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär" då de inte är relevanta för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Politiskt uppdrag från kommunplanen
Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Arbetet med att inrätta naturreservat Barnsjön fortgår och ska slutföras under mandatperioden. Samtliga kommunens verksamheter ska ha en fullgod källsortering i sina lokaler. Arbetet ska fortsätta för förbättrad kvalitet i Drevviken och Öringesjön. Tyresån ska på sikt få ett fritt flöde med fria vandringsvägar för fisk.

Ny lydelse:
Politiskt uppdrag från kommunplanen
Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Samtliga kommunens verksamheter ska ha en fullgod källsortering i sina lokaler. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ändringsyrkandet, därefter ställer ordföranden frågan om barn- och utbildningsnämnden avslår detsamma. Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller ändringsyrkandet.

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft röststrätt, yrkat bifall till ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämnd- och förvaltningsplan 2023 BUN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2023 BUN.pdf
Prislista 2023 Tyresö kommun.pdf

§3 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 november 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2022 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport nov. 2022  BUN.pdf

§4 Utvärdering av ordförandeuppdrag - skolhund i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/BUN 0011 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Redovisningen av uppdraget och utvärderingen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick den 29 januari 2020 i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att utreda om det är genomförbart att införa en skolhund i fler skolor. Prioriterade grupper som omnämndes var elever i Tyresös centrala lärstudior och skolors studior och verksamheten i det mobila teamet. Under sammanträdet 27 oktober 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utöka antal förskolor och skolor som har tillgång till skolhund. Nämnden beslutade även om att en utvärdering ska ske innan budget antas för 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och utvärderingen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, skolhund dec. 2022.pdf

§5 Temagranskning i förskola och pedagogisk omsorg 2022

Diarienummer 2022/BUN 0047 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Rapporten för temagranskningen noteras.
2. Identifierade utvecklingsområden följs upp enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens granskningsplan ska barn- och utbildningsförvaltningen årligen genomföra en temagranskning som inriktas mot ett särskilt område eller en specifik sakfråga som valts ut i förskolans läroplan, Lpfö18. Temagranskning genomförs årligen på samtliga fristående förskolor och i pedagogisk omsorg samt genom stickprov på de kommunala förskolorna.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att:
1. Rapporten för temagranskningen noteras.
2. Identifierade utvecklingsområden följs upp enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Rapport Temagranskning Hållbar utveckling 2022 pdf.pdf
Tjänsteskrivelse, temagranskning - Hållbar utveckling 2022.pdf

§6 Informationsärende, problematisk skolfrånvaro 2023

Diarienummer 2022/BUN 0138 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Sverige har alla barn rätt att kostnadsfritt gå i skolan, men har samtidigt även skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. 

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. 

Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Rapport, problematisk skolfrånvaro nov. 2022.pdf

§7 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt inför varje nämndmöte pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

I detta ärende görs en sammanställning av ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet för helåret 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att notera informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet dec. 2022.pdf
Tjänsteskrivelse, Årsärende Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet dec. 2022.pdf

§8 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats 15 november - 30 december 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2022-12-30.pdf

§9 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 1 nov. - 31 dec. 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 1 nov - 31 dec. 2022.pdf
Kränkande behandling grundskola 1 nov.- 31 dec. 2022.pdf

§10 Barn- och utbildningsförvaltningens attestlista 2023

Diarienummer 2022/BUN 0125

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsförvaltningens attestlista 2023.pdf

§11 Arkivorganisation

Diarienummer 2023/BUN 0083 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Arkivorganisationen antas och ersätter tidigare beslutad arkivorganisation med diarienummer 2021/BUN 0125.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv och informationsförvaltningen ska varje nämnde utse en arkivorganisation för att tydliggöra ansvaret för arkiv- och informationsförvaltning. Arkivansvarig ska utses och en eller flera arkivredogörare.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, arkivorganisation BUN.pdf

§12 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Ordförandebeslut om tillfällig stängning av Stimmets skola samt Stimmets grundsärskola.pdf
Ordförandebeslut om tillfällig flytt av elever vid Stimmets skola samt Stimmets grundsärskola.pdf
Ansökan om verksamhetsstöd grundskola.pdf
Delegationsbeslut november 2022.pdf
Delegationsbeslut, förskola nov-dec 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts nov-dec 2022.pdf
Delegationsbeslut, beslut grundsärskola, verksamhetsstöd lärstudio.pdf

§13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Information från verksamheterna.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20230125.pdf (130 kb)

§14 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-12-20 § 126.pdf
Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-12-20 § 131.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-12-20 § 131.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 221110 VO 1 och 2.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 221110 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 221201 VO 1 2 6 och 7.pdf

§15 Förlängning av flytt av elever vid Stimmets skola med anledning av brand

Diarienummer 2022/BUN 0132 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Beslut om att verksamheten för grupperna Sjöhästen, TSB och GSA vid Stimmets grundsärskola flyttas tillfälligt till Nyboda skola förlängs från och med den 1 februari 2023 och längst till och med den 14 juni 2023.
3. Beslut om att verksamheten för grupperna TSA och TBA vid Stimmets grundsärskola flyttas tillfälligt till lokaler på Björkbacken förlängs från och med den 1 februari 2023 och längst till och med den 14 juni 2023.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av en brand vid Stimmets skola den 28 november 2022 har stora delar av skolans lokaler blivit rökskadade och delar av skolan har brunnit upp. Detta medför att undervisning inte kan bedrivas i skolans lokaler, röjningsarbetet tar längre tid än planerat.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Beslut om att verksamheten för grupperna Sjöhästen, TSB och GSA vid Stimmets grundsärskola flyttas tillfälligt till Nyboda skola förlängs från och med den 1 februari 2023 och längst till och med den 14 juni 2023.
3. Beslut om att verksamheten för grupperna TSA och TBA vid Stimmets grundsärskola flyttas tillfälligt till lokaler på Björkbacken förlängs från och med den 1 februari 2023 och längst till och med den 14 juni 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Förlängning av flytt av elever vid Stimmets skola med anledning av brand.pdf