Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2023-04-26

Sammanträde 2023-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0175 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Krusbodas lärstudio presenterar sin verksamhet för nämnden.

2 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0176 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sharon Lejderman, jurist, informerar om skoljuridik.

3 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2023/BUN 0167 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning april 2023 (1).pdf
Revidering BUN delegationsordning april 2023 med ändringsmarkeringar.docx
Revidering BUN delegationsordning 20230406 utan ändringsmarkeringar.pdf

4 Barn- och utbildningsförvaltningens ledningssystem för elevhälsans medicinska insats

Diarienummer 2023/BUN 0179 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Det framtagna ledningssystemet för elevhälsans medicinska och psykologiska insats antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) inom skolan. Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård som bedrivs inom verksamheten.
Nämnden ansvarar också för att det finns ett dokumenterat ledningssystem för verksamheten.

Bilagor
Ledningssystem BUN.pdf
Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsförvaltningens ledningssystem för elevhälsans medicinska insats.pdf

5 Årssammanställning statsbidrag 2022

Diarienummer 2023/BUN 0145 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Informationen vidarerapporteras till kommunstyrelsen enligt gällande rutin.

Beskrivning av ärendet
Under verksamhetsåret 2022 beviljades Tyresö kommun totalt 156 299 915 kronor i statsbidrag av Skolverket för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområde.
Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat. Denna sammanställning ska årligen behandlas på nämndens aprilsammanträde.
Protokollsutdraget ska vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årssammanställning statsbidrag 2022.pdf
Bilaga 1 Årssammanställning statsbidrag 2022.pdf
Bilaga 2 Årssammanställning statsbidrag 2022.pdf

6 Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskola och pedagogisk omsorg 2022

Diarienummer 2023/BUN 0163 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Rapporten för Årlig kvalitetsdeklaration för 2022 - fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genom en skriftlig kvalitetsdeklaration som huvudmännen för fristående förskola och pedagogisk omsorg lämnat in till kommunen genomfört en tillsyn över att huvudmännen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b § skollagen respektive 25 kap. 10, 10 a och 10 b § skollagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årlig kvalitetsdeklaration för 2022 - fristående förskola och pedagogisk omsorg.pdf
Rapport Årlig kvalitetsdeklaration för 2022 - fristående förskola och pedagogisk omsorg.pdf
Bilaga 1 Årlig kvalitetsdeklaration förskola och fritidshem 2022 Formulär.pdf
Bilaga 2 Årlig kvalitetsdeklaration Pedagogisk omsorg 2022 Formulär.pdf.pdf

7 Ändring i ägar- och ledningskrets, föräldrakooperativet Trollebo ek.förening

Diarienummer 2022/BUN 0067 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde juni-oktober 2022 en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Föräldrakooperativet Trollebo ekonomisk förening som bedriver Trollebo förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömde i samråd med kommunens skoljurist att ägar- och ledningskretsen saknade tillräcklig insikt i vissa av de förordningar som gäller för förskola. I februari och mars 2023 inkom kompletterande handlingar till förvaltningen som styrker att styrelsen i Föräldrakooperativet ekonomisk förening har inhämtat kunskaper gällande skoljuridik samt arbetsrätt och arbetsmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer därmed att det i ägar- och ledningskretsen finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trollebo Information om ägar-och ledningsprövning 2023.pdf

8 Återkallande av godkännande för pedagogisk omsorg

Diarienummer 2023/BUN 0159 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Godkännandet för den pedagogiska omsorgen Myran Koriandern, Vigdis Tengelsen, återkallas från den 13 augusti 2023.

Beskrivning av ärendet
Den pedagogiska omsorgen Myran Koriandern, som bedrivs av Vigdis Tengelsen, inkom under hösten 2022 med uppgifter till barn- och utbildningsförvaltningen att huvudmannen planerade att avveckla verksamheten under sommaren 2023.
I februari 2023 inkom Vigdis Tengelsen med ett skriftligt dokument där datumet för avvecklingen preciserades till den 13 augusti 2023.
Verksamheten har i dagsläget 6 barn inskrivna i verksamheten. Vårdnadshavarna i Myran Koriandern är informerade och söker plats i annan verksamhet för sina barn.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återkallande av godkännande för pedagogisk omsorg Myran Koriandern.pdf

9 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/BUN 0014 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 31 mars 2023 avseende barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola och grundskola.

Bilagor
Månadsrapport 2023 mars BUN.pdf

10 Ersättningslokaler till Stimmet skola

Diarienummer 2023/BUN 0177
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Stimmets förskola omlokaliseras till förskolan Vattenhjulet
2. Stimmets skola nyttjar Stimmets förskolans lokaler tills en permanent lösning är uppbyggd.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av en brand vid Stimmets skola den 28 november 2022 har stora delar av skolans lokaler blivit rökskadade och åtta klassrum brann upp. Detta medförde att undervisning inte kunde bedrivas i skolans lokaler och grundskoleverksamheten evakuerades till gamla Fornuddens skolas lokaler.
Verksamheten för grupperna Sjöhästen, TSB och GSA vid Stimmets grundsärskola flyttades tillfälligt till Nyboda skola och verksamheten för grupperna TSA och TBA vid Stimmets grundsärskola flyttades tillfälligt till lokaler på Björkbacken.
Förskolan Stimmets barn och personal evakuerades en kort period men är åter i sina lokaler och har sin verksamhet på förskolan Vattenhjulet.
Arbete pågår för att iordningställa miljö och kvarstående lokaler efter branden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ersättningslokaler till Stimmet skola.pdf
Ersättningslokal prövning av barnets bästa bilaga 1.docx
Ersättningslokaler till Stimmet skola.docx

11 Läsårsdata Tyresö grundskolor 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027

Diarienummer 2023/BUN 0178

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun. I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

Bilagor
Läsårsdata Tyresö grundskolor 2024-2025, 2025-2026 samt 2026-2027.pdf

12 Problematisk skolfrånvaro 2023

Diarienummer 2023/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse problematisk skolfrånvarorapport mars 2023.pdf

13 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2023/BUN 0016 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Statsbidrag som söks för kvalitetshöjande åtgärder i förskola och skola bedöms ytterst vara till barnets och elevens bästa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-03-31.pdf

14 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Diarienummer 2023/BUN 0015 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2023.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2023.pdf

15 Information om ordförandeuppdrag avseende Sofiebergsskolan

Diarienummer 2023/BUN 0172 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sofiebergsskolan erbjuder i dagsläget förskoleklass till och med årkurs tre. De elever som går på Sofiebergskolan har sedan 2017 beretts plats på Fornuddens skola.

Samtidigt växer Tyresö kommun och många av våra skolor fyller upp sina platser. En utredning av Sofiebergsskolans organisation är nödvändig då det inte finns några politiska beslut för den nuvarande. Samtidigt behöver kontinuitet och trygghet säkerställas för nuvarande elever på Sofiebergsskolan.

Bilagor
Ordförandeuppdrag avseende Sofiebergsskolan.pdf

16 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/BUN 0017 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 1 mars - 9 april 2023.pdf
KB nämnd förskola 2023-03-01 - 2023-04-09.pdf
KB nämnd grundskola 2023-03-01 - 2023-04-09.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BUN 0013 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats föregående månad.

Bilagor
Delegationsbeslut verksamhetsstöd grundskola och förskola.pdf
Delegationsbeslut - Mars 2023.pdf
Delegationsbeslut- Skolskjuts- Mars 2023.pdf
Delegationsbeslut verksamhetsstöd mars 2023.docx

18 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/BUN 0012 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen
- Information från verksamheterna
Stimmet återgång
Skolledning förskola

19 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.

Bilagor
Protokoll från lokal facklig samverkan 2023-03-16.pdf
Protokoll från Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-04-11.pdf

§45 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0175 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Birgitta Henriksson, rektor för Krusboda skola, presenterar tillsammans med
resurslärare Mia Kandelberg och lärarassistent Paulina Samuelsson
verksamheten Krusbodas studio.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§46 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0176 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sharon Lejderman, jurist, informerar om skoljuridik.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordfö randeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

§47 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2023/BUN 0167 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn - och
utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i
befintlig delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.
Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att anta reviderad delegationsordning.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning april 2023 (1).pdf
Revidering BUN delegationsordning april 2023 med ändringsmarkeringar.docx
Revidering BUN delegationsordning 20230406 utan ändringsmarkeringar.pdf

§48 Barn- och utbildningsförvaltningens ledningssystem för elevhälsans medicinska

Diarienummer 2023/BUN 0179 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Det framtagna ledningssystemet för elevhälsans medicinska och
psykologiska insats antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) inom skolan. Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård som bedrivs inom verksamheten.

Nämnden ansvarar också för att det finns ett dokumenterat ledningssystem för
verksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att anta det framtagna ledningssystemet för elevhälsans medicinska
och psykologiska insats.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Ledningssystem BUN.pdf
Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsförvaltningens ledningssystem för
elevhälsans medicinska insats.pdf

§49 Årssammanställning statsbidrag 2022

Diarienummer 2023/BUN 0145 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Informationen återrapporteras till kommunstyrelsen enligt gällande rutin.

Beskrivning av ärendet
Under verksamhetsåret 2022 beviljades Tyresö kommun totalt 156 299 915
kronor i statsbidrag av Skolverket för verksamheter inom barn- och
utbildningsförvaltningens ansvarsområde.

Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande
återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en
sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden
har hanterat. Denna sammanställning ska årligen behandlas på nämndens
aprilsammanträde.

Protokollsutdraget ska vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och
utbildningsnämnden noterar informationen och återrapportering till
kommunstyrelsen enligt gällande rutin.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årssammanställning statsbidrag 2022.pdf
Bilaga 1 Årssammanställning statsbidrag 2022.pdf
Bilaga 2 Årssammanställning statsbidrag 2022.pdf

§50 Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskola och pedagogisk omsorg 2022

Diarienummer 2023/BUN 0163 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten för Årlig kvalitetsdeklaration för 2022 – fristående förskolor
och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genom en skriftlig kvalitetsdeklaration
som huvudmännen för fristående förskola och pedagogisk omsorg lämnat in
till kommunen genomfört en tillsyn över att huvudmännen fortlöpande
uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b § skollagen respektive 25 kap. 10, 10 a och
10 b § skollagen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera rapporten.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årlig kvalitetsdeklaration för 2022 - fristående förskola och
pedagogisk omsorg.pdf
Rapport Årlig kvalitetsdeklaration för 2022 - fristående förskola och
pedagogisk omsorg.pdf
Bilaga 1 Årlig kvalitetsdeklaration förskola och fritidshem 2022 Formulär.pdf
Bilaga 2 Årlig kvalitetsdeklaration Pedagogisk omsorg 2022 Formulär.pdf.pdf

§51 Ändring i ägar- och ledningskrets, föräldrakooperativet Trollebo ek.förening

Diarienummer 2022/BUN 0067 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde juni-oktober 2022 en ägar-
och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen
Föräldrakooperativet Trollebo ekonomisk förening som bedriver Trollebo
förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömde i samråd med
kommunens skoljurist att ägar- och ledningskretsen saknade tillräcklig insikt i
vissa av de förordningar som gäller för förskola. I februari och mars 2023
inkom kompletterande handlingar till förvaltningen som styrker att styrelsen i
Föräldrakooperativet ekonomisk förening har inhämtat kunskaper gällande
skoljuridik samt arbetsrätt och arbetsmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen
bedömer därmed att det i ägar- och ledningskretsen finns tillräcklig insikt och
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trollebo Information om ägar-och ledningsprövning 2023.pdf

§52 Återkallande av godkännande för pedagogisk omsorg

Diarienummer 2023/BUN 0159 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Godkännandet för den pedagogiska omsorgen Myran Koriandern,
Vigdis Tengelsen, återkallas från den 13 augusti 2023.

Beskrivning av ärendet
Den pedagogiska omsorgen Myran Koriandern, som bedrivs av Vigdis
Tengelsen, inkom under hösten 2022 med uppgifter till barn- och
utbildningsförvaltningen att huvudmannen planerade att avveckla
verksamheten under sommaren 2023.

I februari 2023 inkom Vigdis Tengelsen med ett skriftligt dokument där
datumet för avvecklingen preciserades till den 13 augusti 2023.
Verksamheten har i dagsläget 6 barn inskrivna i verksamheten.
Vårdnadshavarna i Myran Koriandern är informerade och söker plats i annan
verksamhet för sina barn.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att återkalla godkännandet för den pedagogiska omsorgen Myran
Koriandern, Vigdis Tengelsen, från den 13 augusti 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återkallande av godkännande för pedagogisk omsorg Myran
Koriandern.pdf

§53 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/BUN 0014 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 31 mars 2023 avseende barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola och grundskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandefö rslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport 2023 mars BUN.pdf

§54 Ersättningslokaler till Stimmet skola

Diarienummer 2023/BUN 0177

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Stimmets förskola omlokaliseras till förskolan Vattenhjulet
2. Stimmets skola nyttjar Stimmets förskolans lokaler tills en permanent
lösning är uppbyggd.

Jäv
Klara Watmani (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av en brand vid Stimmets skola den 28 november 2022 har
stora delar av skolans lokaler blivit rökskadade och åtta klassrum brann upp.
Detta medförde att undervisning inte kunde bedrivas i skolans lokaler och
grundskoleverksamheten evakuerades till gamla Fornuddens skolas lokaler.
Verksamheten för grupperna Sjöhästen, TSB och GSA vid Stimmets
grundsärskola flyttades tillfälligt till Nyboda skola och verksamheten för
grupperna TSA och TBA vid Stimmets grundsärskola flyttades tillfälligt till
lokaler på Björkbacken.

Förskolan Stimmets barn och personal evakuerades en kort period men är åter
i sina lokaler och har sin verksamhet på förskolan Vattenhjulet.
Arbete pågår för att iordningställa miljö och kvarstående lokaler efter branden.

Ordförandeförslag
Tjänstgörande ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att:
1. Stimmets förskola omlokaliseras till förskolan Vattenhjulet
2. Stimmets skola nyttjar Stimmets förskolans lokaler tills en permanent
lösning är uppbyggd.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ersättningslokaler till Stimmet skola.pdf
Ersättningslokal prövning av barnets bästa bilaga 1.docx
Ersättningslokaler till Stimmet skola.docx

§55 Läsårsdata Tyresö grundskolor 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027

Diarienummer 2023/BUN 0178

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027
antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårsdata för
grundskolan i Tyresö kommun. I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel §
2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För
personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska
beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att anta läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt
2026/2027.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Läsårsdata Tyresö grundskolor 2024-2025, 2025-2026 samt 2026 - 2027.pdf

§56 Problematisk skolfrånvaro 2023

Diarienummer 2023/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring
elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till
nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas
systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse problematisk skolfrånvarorapport mars 2023.pdf

§57 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2023/BUN 0016 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och
beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Statsbidrag som söks för kvalitetshöjande åtgärder i förskola och skola bedöms
ytterst vara till barnets och elevens bästa.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-03-31.pdf

§58 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Diarienummer 2023/BUN 0015 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn-
och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående
ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar
informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2023.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2023.pdf

§59 Information om ordförandeuppdrag avseende Sofiebergsskolan

Diarienummer 2023/BUN 0172 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sofiebergsskolan erbjuder i dagsläget förskoleklass till och med årkurs tre. De
elever som går på Sofiebergskolan har sedan 2017 beretts plats på Fornuddens
skola.

Samtidigt växer Tyresö kommun och många av våra skolor fyller upp sina
platser. En utredning av Sofiebergsskolans organisation är nödvändig då det
inte finns några politiska beslut för den nuvarande. Samtidigt behöver
kontinuitet och trygghet säkerställas för nuvarande elever på Sofiebergsskolan.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Ordförandeuppdrag avseende Sofiebergsskolan.pdf

§60 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/BUN 0017 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Info rmationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är
skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och
redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 1 mars - 9 april
2023.pdf
KB nämnd förskola 2023-03-01 - 2023 - 04-09.pdf
KB nämnd grundskola 2023-03-01 - 2023 - 04 - 09.pdf

§61 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BUN 0013 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut
som fattats föregående månad.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut verksamhetsstöd grundskola och förskola.pdf
Delegationsbeslut - Mars 2023.pdf
Delegationsbeslut- Skolskjuts - Mars 2023.pdf
Delegationsbeslut verksamhetsstöd mars 2023.docx
Ordförandebeslut om dataskyddsombud till barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområden NY.pdf

§62 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/BUN 0012 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen
- Stimmet återgång
- Skolledning förskola

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§63 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn - och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Protokoll från lokal facklig samverkan 2023-03-16.pdf
Protokoll från Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-04-11.pdf