Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2023-08-30

Sammanträde 2023-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0214

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

2 Anmälan om att bedriva fristående förskola med konfessionell inriktning

Diarienummer 2023/BUN 0203 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att öka kontrollen av konfessionella, det vill säga religiösa, inslag i skolväsendet. Ändringarna som gäller från den 2 januari 2023 innebär bland annat att det införs nya definitioner av begreppen konfessionellt inslag och konfessionell inriktning. Definitionerna av begreppen undervisning och utbildning förtydligas också.

Fristående förskolor får ha en konfessionell inriktning under förutsättning att huvudmannen har fått ett godkännande för en sådan inriktning. Förskolor som redan bedriver utbildning med konfessionell inriktning och ämnar fortsätta med det skulle inkomma till kommunen med en anmälan senast den 1 juli 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anmälan om fristående förskola med konfessionell inriktning (färdigt dokument).pdf

3 Tillsynsrapport Unike förskolor AB - förskolorna Hästhagen, Stenkulan, Trollsländan och Paletten

Diarienummer 2023/BUN 0192 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillsynsrapporterna noteras
2. Förskolorna Hästhagen, Stenkulan, Paletten och Trollsländan ska tydliggöra rutinerna för utvecklingssamtal. Samtliga vårdnadshavare ska erbjudas minst ett utvecklingssamtal årligen enligt 8 kap. 11§ skollagen. Rutinen ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 oktober 2023.
3. Förskolorna Stenkulan och Hästhagen ska erbjuda vårdnadshavarna forum för samråd enligt 4 kap. 13 § skollagen. Rutinen ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 oktober 2023.
4. Undervisningen för alla barn på Stenkulan ska bedrivas av en legitimerad förskollärare enligt 2. kap. 13-15§ skollagen. Rutinen ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 oktober 2023.
5. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheterna att utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt 26 kap 4 § skollagen. Barn- och utbildningsnämnden fastställer årligen en granskningsplan för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Rapporterna från tillsynen publiceras på kommunens webbplats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillsynsrapport Unike förskolor 2023.pdf
Tillsynsrapport Unike förskolor 2023 - Trollsländan och Paletten.pdf
Tillsynsrapport Unike förskolor 2023 - Hästhagen och Stenkulan.pdf

4 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/BUN 0014 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 31 maj 2023 avseende barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola och grundskola.

Bilagor
Månadsrapport 2023 maj BUN.docx

5 Lokalbehovsanalys barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 2023

Diarienummer 2023/BUN 0201 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2036.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Anläggnings- och lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande anläggnings- och lokalförsörjningsplan.

Lokalbehovsanalysens syfte är att ta fram en plan för hur behovet av verksamhetslokaler kommer att tillgodoses under planperioden 2023 till 2036.
I denna lokalbehovsanalys presenteras information om hur vårens befolkningsprognos ser ut under kommande planperiod samt vilka lokalbehov som finns för verksamhetsområde förskola och verksamhetsområde grundskola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalbehovsanalys barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023.docx
Lokalbehovsanalys BUN 2023.pdf

6 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Diarienummer 2023/BUN 0015 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2023.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2023.pdf

7 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2023/BUN 0016 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-08-07.pdf

8 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/BUN 0017 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

9 Dataskyddsombud till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2023/BUN 0213 017

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Anders Sederholm föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nytt dataskyddsombud BUN.docx

10 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BUN 0013 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats föregående månader.

Bilagor
Delegationsbeslut BUN mars - maj - CEH.docx
Delegationsbeslut BUN juni 23.doc
Delegationsbeslut verksamhetsstöd grundskola och förskola.pdf
Delegationsbeslut- Skolskjuts- Juli-Augusti 2023.pdf
Delegationsbeslut- Skolskjuts- Juni 2023.pdf
Delegationsbeslut - Förskola - juni-augusti 2023.pdf

11 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2023

Diarienummer 2023/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Bilagor
Frånvarorapport maj -23.docx

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/BUN 0012 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen:
* Redogörelse för vad som har skett under sommaren.
* Sommarpeng för fritidsverksamhet i grundskolan.
* Evakuering och flytt av vissa verksamheter.
* Redogörelse för skolstarten samt förskolestarten.
* Kompetensutveckling vid uppstart.

13 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-06-21 § 39.pdf

§71 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0214

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ordförandeutlåtande
Ordförande Agneta Hansson(L) inkommer med följande ordförandeutlåtande:
Den 30 augusti har medlemmar i barn- och utbildningsnämnden deltagit i en gemensam eftermiddag med gymnasie- och vuxenutbildningens samt med barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetschef. Under denna gemensamma eftermiddag har frågor gällande nämndernas verksamhet behandlats och det har funnits möjlighet för nämndernas medlemmar att ställa frågor till förvaltningen. Med anledning av detta anser Agneta Hansson att det inte föreligger några ytterligare informationspunkter att behandla under dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§72 Anmälan om att bedriva fristående förskola med konfessionell inriktning

Diarienummer 2023/BUN 0203 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att öka kontrollen av konfessionella, det vill säga religiösa, inslag i skolväsendet. Ändringarna som gäller från den 2 januari 2023 innebär bland annat att det införs nya definitioner av begreppen konfessionellt inslag och konfessionell inriktning. Definitionerna av begreppen undervisning och utbildning förtydligas också.
Fristående förskolor får ha en konfessionell inriktning under förutsättning att huvudmannen har fått ett godkännande för en sådan inriktning. Förskolor som redan bedriver utbildning med konfessionell inriktning och ämnar fortsätta med det skulle inkomma till kommunen med en anmälan senast den 1 juli 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anmälan om fristående förskola med konfessionell inriktning (färdigt dokument).pdf

§73 Tillsynsrapport Unike förskolor AB – förskolorna Hästhagen, Stenkulan,

Diarienummer 2023/BUN 0192 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Tillsynsrapporterna noteras.
2. Förskolorna Hästhagen, Stenkulan, Paletten och Trollsländan ska tydliggöra rutinerna för utvecklingssamtal. Samtliga vårdnadshavare ska erbjudas minst ett utvecklingssamtal årligen enligt 8 kap. 11§ skollagen. Rutinen ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 oktober 2023.
3. Förskolorna Stenkulan och Hästhagen ska erbjuda vårdnadshavarna forum för samråd enligt 4 kap. 13 § skollagen. Rutinen ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 oktober 2023.
4. Undervisningen för alla barn på Stenkulan ska bedrivas av en legitimerad förskollärare enligt 2. kap. 13-15§ skollagen. Rutinen ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 oktober 2023.
5. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheterna att utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt 26 kap 4 § skollagen. Barn- och utbildningsnämnden fastställer årligen en granskningsplan för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Rapporterna från tillsynen publiceras på kommunens webbplats.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att tjänsteskrivelsens förslag till beslut bifalls med den ändring i tjänsteskrivelsen som har yrkats.

Yrkanden
Agneta Hansson (L) yrkar att tjänsteskrivelsen ändras på så sätt att det i avsnittet avseende prövningen av barnets bästa läggs till att barn berörs såväl direkt som indirekt av tillsynen.

Beslutsgång
Ordförande Agneta Hansson frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget inklusive den yrkade ändringen och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillsyn UNIKE 2023.pdf
Tillsynsrapport Unike förskolor 2023 - Trollsländan och Paletten.pdf
Tillsynsrapport Unike förskolor 2023 - Hästhagen och Stenkulan.pdf

§74 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/BUN 0014 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 31 maj 2023 avseende barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola och grundskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport 2023 maj BUN.docx

§75 Lokalbehovsanalys barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Diarienummer 2023/BUN 0201 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2036.
Deltar inte i beslutet
Jeanette Hellmark (M), Sonja Gustafsson (M), Joakim Grimborg (KD), Bjarne Vifell (SD) och Toni Blomkvist (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Anläggnings- och lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande anläggnings- och lokalförsörjningsplan.
Lokalbehovsanalysens syfte är att ta fram en plan för hur behovet av verksamhetslokaler kommer att tillgodoses under planperioden 2023 till 2036.
I denna lokalbehovsanalys presenteras information om hur vårens befolkningsprognos ser ut under kommande planperiod samt vilka lokalbehov som finns för verksamhetsområde förskola och verksamhetsområde grundskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2036.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalbehovsanalys barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023.docx
Lokalbehovsanalys BUN 2023.pdf
Beslutet skickas till
Elisabet Schultz
Martin Widholm
David Lukose
Emilia Reiding

§76 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Diarienummer 2023/BUN 0015 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2023.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen augusti 2023.pdf

§77 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2023/BUN 0016 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-08-07.pdf

§78 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/BUN 0017 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen att det inte har inkommit några nya anmälningar.

Ordförandeutlåtande
Ordförande Agneta Hansson (L) förklarar att det inte har varit möjligt att utföra sammanställningen av inkomna kränkningsanmälningar under perioden sedan det senaste nämndsammanträdet på grund av saknade resurser. Sammanställningen kommer i stället till nästa sammanträde.

§80 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BUN 0013 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats föregående månader.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att informationen noteras, med de yrkade ändringarna.

Yrkanden
Ordförande Agneta Hansson (L) yrkar att listan av delegationsbeslut avseende förskola juni-augusti 2023 ändras på så sätt att beslutet i ärendet 2023/BUN-ind 0264 anges vara "avsteg".

Ordförande Agneta Hansson (L) yrkar att delegationsbeslutet 2023-GVNI-0056 tas bort från listan av delegationsbeslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut BUN mars - maj - CEH.docx
Delegationsbeslut verksamhetsstöd grundskola och förskola.pdf
Delegationsbeslut- Skolskjuts- Juli-Augusti 2023.pdf
Delegationsbeslut- Skolskjuts- Juni 2023.pdf
Delegationsbeslut juni 23.doc
Delegationsbeslut - Förskola - juni-augusti 2023.docx

§81 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2023

Diarienummer 2023/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Ordförandeutlåtande
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande Agneta Hansson (L) frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Frånvarorapport maj -23.docx

§82 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/BUN 0012 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar barn- och utbildningsnämnden muntligen gällande följande verksamhetsfrågor:
* Händelser under sommaren.
* Sommarpeng för fritidsverksamhet i grundskolan.
* Evakuering och flytt av vissa verksamheter.
* Redogörelse för skolstarten samt förskolestarten.
* Kompetensutveckling vid uppstart.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande Agneta Hansson (L) frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§83 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande Agneta Hansson (L) frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-06-21 § 39.pdf