Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2023-10-25

Sammanträde 2023-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr: 2023/BUN 0214

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om det pågående nätverket mellan
förskolan och grundskolan.

2 Månadsrapport 2023

Dnr: 2023/BUN 0014

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 30 september 2023 avseende barn och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola och grundskola.

3 Sammanträdesplan barn- och utbildningsnämnden 2024

Dnr: 2023/BUN 0231

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 2024
fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på onsdagar klockan 18.00.
Förslag på sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 2023:

- 24 januari

- 21 februari

- 20 mars

- 24 april

- 22 maj

- 26 juni (reservdatum)

- 28 augusti

- 25 september

- 23 oktober

- 27 november

- 18 december (reservdatum)

4 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola

Dnr: 2023/KS 0310

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Justerad budget för genomförandet av projektet Njupkärr
paviljongskola enligt bilaga 1 ”Utökad budget för projekt Njupkärr
paviljongskola” godkänns.
2. Utökad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska
investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och
utbildningsförvaltningen enligt ”Bilaga 1 Utökad budget för projekt
Njupkärr paviljongskola” beaktas vid kommande beslut om drift
budget i kommunplan 2025 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Njupkärrs skola ska byggas om och behöver en tillfällig skola under tiden.
Även andra skolor ligger i stundande för viss förändring. Som ersättning under
ombyggnationerna skapar vi en paviljongskola med angöring, parkering och
skolgård i 6 år.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § om uppförande av tillfällig
paviljongskola. Budgeten för den tillfälliga paviljongskolan justerades av
kommunstyrelsen 2022-08-09 § 137 för att inkludera kostnad för kök och
matsal.

Inför upphandling och projektering har det uppdagats att den budget som
tagits fram 2022 inte är tillräcklig. Detta på grund av världsläget, räntehöjning
och sådana yttre omständigheter, men även saker som tillkommande delar som
tillfälliga GC-banor, utökad VA-hantering, miljöhus, förråd och dylikt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att budgeten för projektet
utökas.

5 Ägar- och ledningsprövning

Dnr: 2023/BUN 0215, 2023/BUN 0216 och 2023/BUN 0221

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enskilda huvudmän som bedriver förskola ska enligt 2 kap. 5 b § skollagen
anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 2 kap. 5 a § skollagen
till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter
förändringen. Vid en förändring i ägar- och ledningskretsen, till exempel ett
bolags styrelse, genomför barn- och utbildningsförvaltningen en ägar- och
ledningsprövning för att kontrollera att den fristående huvudmannen även
fortsatt är lämplig att bedriva verksamhet inom skolväsendet och har tillräcklig
insikt och kunskap om de regelverk som gäller för verksamheten.

Omfattningen av ägar- och ledningsprövningen avgörs av förändringens art.
Informationen avser ärendena 2023/BUN 0215, 2023/BUN 0216
och2023/BUN 0221 (se bilagerade tjänsteskrivelser).

6 Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning

Dnr: 2023/BUN 0234

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Revidering av Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas och ersätter Riktlinjer
för ekonomisk ersättning beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2023-02-
22.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjen för ekonomisk
ersättning.

Den nya reviderade riktlinjen ersätter tidigare antagen riktlinje 2023-02-22.

I det reviderade förslaget föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att det
sista stycket, har vårdnadshavare oreglerade avgifter, trots påminnelse och inkassokrav, kommer verksamheten att informeras och barn- och utbildningsförvaltningen kan komma att säga upp barnets plats, under punkt 8 i riktlinjen för ekonomisk ersättning tas bort.

Den föreslagna revideringen innebär att barnet får behålla sin plats i förskolan
även om vårdnadshavaren har en skuld till kommunen för utebliven
förskoleavgift.

7 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2023

Dnr: 2023/BUN 0018

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring
elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till
barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning
av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

8 Redovisning av statsbidrag

Dnr: 2023/BUN 0016

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och
beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

9 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Dnr: 2023/BUN 0015

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående
ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar
informationen för barn- och utbildningsnämnden.

10 Pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2023

Dnr: 2023/BUN 0232

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska
redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tre (3) pågående
uppdrag.

Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

11 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Dnr: 2023/BUN 0017

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är
skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och
redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

12 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Dnr: 2023/BUN 0013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut
som fattats föregående månad.

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Dnr: 2023/BUN 0012

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen framför muntlig information från
verksamheterna.

14 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Dnr: 2023/BUN 0011

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

§97 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0214

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om nätverk och kompetensutveckling på förskolan och grundskolan.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 97.pdf

§98 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/BUN 0014 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 30 september 2023 avseende barn-och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola och grundskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 98.pdf
Månadsrapport 2023 september BUN.docx

§99 Sammanträdesplan barn- och utbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2023/BUN 0231

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på onsdagar klockan 18.00. Förslag på sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 2024:
- 24 januari
- 21 februari
- 20 mars
- 24 april
- 22 maj
- 26 juni (reservdatum)
- 28 augusti
- 25 september
- 23 oktober
- 27 november
- 18 december (reservdatum)

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 2024 enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 99.pdf
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum barn- och utbildningsnämnden 2024.pdf

§100 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola

Diarienummer 2023/KS 0310

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Justerad budget för genomförandet av projektet Njupkärr paviljongskola enligt bilaga 1 "Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" godkänns.
2. Utökad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Effekter på kommande driftsbudget för barn- och utbildningsförvaltningen enligt "Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola" beaktas vid kommande beslut om drift budget i kommunplan 2025 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Njupkärrs skola ska byggas om och behöver en tillfällig skola under tiden. Även andra skolor ligger i stundande för viss förändring. Som ersättning under ombyggnationerna skapar vi en paviljongskola med angöring, parkering och skolgård i 6 år.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § om uppförande av tillfällig paviljongskola. Budgeten för den tillfälliga paviljongskolan justerades av kommunstyrelsen 2022-08-09 § 137 för att inkludera kostnad för kök och matsal.
Inför upphandling och projektering har det uppdagats att den budget som tagits fram 2022 inte är tillräcklig. Detta på grund av världsläget, räntehöjning och sådana yttre omständigheter, men även saker som tillkommande delar som tillfälliga GC-banor, utökad VA-hantering, miljöhus, förråd och dylikt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att budgeten för projektet utökas.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 100.docx
Tjänsteskrivelse Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola.docx
Bilaga 1 Utökad budget för projekt Njupkärr paviljongskola (sekretess).docx
Bilaga 2 Prövning av barnens bästa.docx

§101 Ägar- och ledningsprövning

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enskilda huvudmän som bedriver förskola ska enligt 2 kap. 5 b § skollagen anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 2 kap. 5 a § skollagen till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen. Vid en förändring i ägar- och ledningskretsen, till exempel ett bolags styrelse, genomför barn- och utbildningsförvaltningen en ägar- och ledningsprövning för att kontrollera att den fristående huvudmannen även fortsatt är lämplig att bedriva verksamhet inom skolväsendet och har tillräcklig insikt och kunskap om de regelverk som gäller för verksamheten. Omfattningen av ägar- och ledningsprövningen avgörs av förändringens art.

Informationen avser ärendena 2023/BUN 0215, 2023/BUN 0216 och 2023/BUN 0221 (se bilagerade tjänsteskrivelser).

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 101.docx
Tjänsteskrivelse Ägar- och ledningsprövning Dibber Inspira aug-sep 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Ägar- och ledningsprövning Pysslingen förskolor aug-sep 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Ägar- och ledningsprövning Trollebo maj-sep 2023.pdf

§102 Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning

Diarienummer 2023/BUN 0234

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Revidering av Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas och ersätter Riktlinjer för ekonomisk ersättning beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjen för ekonomisk ersättning.

Den nya reviderade riktlinjen ersätter tidigare antagen riktlinje 2023-02-22.
I det reviderade förslaget föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att det sista stycket, har vårdnadshavare oreglerade avgifter, trots påminnelse och inkassokrav, kommer verksamheten att informeras och barn- och utbildningsförvaltningen kan komma att säga upp barnets plats, under punkt 8 i riktlinjen för ekonomisk ersättning tas bort.

Den föreslagna revideringen innebär att barnet får behålla sin plats i förskolan även om vårdnadshavaren har en skuld till kommunen för utebliven förskoleavgift.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att den av förvaltningen föreslagna revideringen av Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas och ersätter Riktlinjer för ekonomisk ersättning beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse ekonomiska riktlinjer.pdf
Riktlinjer för ekonomisk ersättning 2023.pdf

§103 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2023

Diarienummer 2023/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse Frånvarorapport september 2023.pdf

§104 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2023/BUN 0016 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 104.pdf
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-10-05.pdf

§105 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Diarienummer 2023/BUN 0015 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 105.pdf
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2023.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2023.pdf

§106 Pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0232 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tre (3) pågående uppdrag.
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 106.pdf
Tjänsteskrivelse pågående uppdrag barn- och utbildningsnämnden oktober 2023.docx
Pågående uppdrag barn- och utbildningsnämnden oktober 2023.pdf

§107 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/BUN 0017 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 107.pdf
Kränkande behandling förskolan Oktober 2023.pdf
Kränkande behandling grundskolan Oktober 2023.pdf

§108 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BUN 0013 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats föregående månad.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 108.pdf
Delegationsbeslut - Förskola september 2023.docx
Delegationsbeslut- Skolskjuts- September 2023.pdf
Delegationsbeslut tilläggsbelopp och verksamhetsstöd augusti 2023.pdf
Delegationsbeslut tilläggsbelopp och verksamhetsstöd september 2023.pdf

§109 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/BUN 0012 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar barn- och utbildningsnämnden gällande följande verksamhetsfrågor:
- Händelser i Sverige och världen (se bilagor).
- Aktiviteter som genomförts av grundskoleklasserna.
- Budgetarbetet inför 2024 inom förskolan och grundskolan.
- Hälsoutmaningar och kvalitetsdialoger inom skolledningen och för personalen.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande Agneta Hansson (L) frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 109.pdf
Händelser i Sverige och världen som påverkar.pdf
Förskola - Preventionskommunikation HT2023-händelser i världen.pdf

§110 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen att det inte har inkommit några skriftliga meddelanden.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-25 § 110.pdf