Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2024-02-21

Sammanträde 2024-02-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende 2024

Diarienummer 2024/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om:
- Likabehandlingsprojekt "Superklassen" Krusboda skola
Gisela Persson, förstelärare samt Birgitta Henriksson, rektor på Krusboda skola presenterar ärendet.

2 Analys av kränkande behandling

Diarienummer 2024/BUN 0019

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska två gånger per år sammanfatta och analysera anmälningar om kränkande behandling som verksamheterna rapporterat till huvudmannen. Den här analysen omfattar perioden juli till december 2023.

3 Orientering om personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/BUN 0015

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.
Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på mötet.
Barn och utbildningsnämnden rapporterade in 10 incidenter under 2023, varav 2 rapporterades till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

4 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer 2024/BUN 0016

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem med måluppfyllelse samt uppföljning av politiska inriktningar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Bilaga 8 uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2023 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppföljning av politiska inriktningar för 2023. Ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan har följts upp.

5 Patientsäkerhetsberättelse 2023

Diarienummer 2024/BUN 0013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för år 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård.

6 Svar på motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö kommuns grundskolor och Tyresö gymnasium

Diarienummer 2023/BUN 0233

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda kostnadsfri frukost för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget och lämnar svar på hur förvaltningen arbetar med det motionen berör samt möjliga konsekvenser av förslaget i motionen.
Ordförandeutlåtande
Trygga elever som mår bra, trivs och har arbetsro presterar bättre. En utbildning av god kvalitet startar i förskolan och ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välstånd. En likvärdig förskola och skola är en förutsättning för att alla elever ska ges möjligheter att nå så sin fulla potential.
För Tyresösamarbetet är det prioriterat att skillnaderna i skolresultat ska minska mellan skolorna, liksom att fortsätta arbetet för att fler elever når gymnasiebehörighet.
En del i det arbetet innebär att vi på olika sätt behöver sträva efter att kompensera för de strukturella omständigheter som påverkar barns möjligheter negativt. Föräldrars ekonomi, utbildning, tid eller engagemang ska inte vara en avgörande för hur väl barn lyckas i skolan.
Idag kommer en del barn hungriga till skolan, vilket kan bero på att det inte finns tillräckligt med mat i hushållet, att föräldrarna inte har tid eller att barnen inte har någon större aptit på morgonen. Att erbjuda skolfrukost kan vara ett sätt att få fler elever att börja skoldagen fokuserade och motiverade. Andra argument för skolfrukost har varit att det förenklar livspusslet, innebär minskad stress och ger ökade förutsättningar för studiero.
Förvaltningens utredning visar på att ett införande av skolfrukost kan få organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Tyresösamarbetet ser att skolfrukost kan vara ett sätt att få fler elever att börja skoldagen fokuserade och motiverade. Samtidigt måste skolfrukost vägas mot andra för skolorna prioriterade frågor.
Försök med skolfrukost finns idag i flera kommuner och det kan därför också vara av intresse att titta vilka erfarenheter som görs i andra kommuner och hur olika lösningar skulle kunna se ut.
Vi kommer inom kort inleda arbetet med att ta fram en ny kommunplan med budget för år 2025. Kopplat till uppdraget att bli Sveriges bästa skolkommun och få fler elever att nå godkänt, ser jag att vi också kan fortsätta titta på vad vi kan göra för att underlätta en god koncentration och arbetsro i klassrummen.
Jag föreslår därför att motionen anses besvarad.

7 Ändring i ägar- och ledningskrets, Dibber Inspira AB, november 2023

Diarienummer 2023/BUN 0429 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Enskilda huvudmän som bedriver förskola ska enligt 2 kap. 6 b § skollagen anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 2 kap. 5 a § skollagen till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen. Vid en förändring i ägar- och ledningskretsen, till exempel ett bolags styrelse, genomför barn- och utbildningsförvaltningen en ägar- och ledningsprövning för att kontrollera att den fristående huvudmannen även fortsatt är lämplig att bedriva verksamhet inom skolväsendet och har tillräcklig insikt och kunskap om de regelverk som gäller för verksamheten. Omfattningen av ägar- och ledningsprövningen avgörs av förändringens art.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under november 2023 - januari 2024 genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Dibber Inspira AB som i Tyresö bedriver förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan, med anledning av att huvudmannen den 23 november 2023 informerade barn- och utbildningsförvaltningen om att en person tillkommit och att två personer lämnat huvudmannens styrelse.
Prövningen har gjorts utifrån en sammanställning över ägar- och ledningskretsen för Dibber Inspira AB som lämnades in till barn- och utbildningsförvaltningen den 23 november 2023 samt utifrån redogörelser och dokument som styrker ägar- och ledningskretsens insikt och erfarenhet att bedriva verksamhet inom skolväsendet. Barn- och utbildningsförvaltningen har begärt utdrag ur polisens belastningsregister för de personer i ägar- och ledningskretsen som bedöms ha väsentligt inflytande i verksamheten samt registerutdrag ur Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas för samma personer.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och ledningskretsen fortsatt finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Bedömningen har gjorts i samråd med jurist på enheten för juridik och utredning.

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2024

Diarienummer 2024/BUN 0014 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
Sedan förra sammanställningen har inga nya ärenden inkommit.
Vid aktuell tidpunkt för denna tjänsteskrivelse har förvaltningen fem pågående ärenden rörande grundskolan. Samtliga ärenden finns för beslut hos skolinspektionen/barn- och elevombudet. Två ärenden rör kränkande behandling. Ett ärende rör rätten till stöd. Ett ärende rör utredning för eventuell anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd och ett ärende rör utredning av betygssättning. En prövning av barnets bästa har inte genomförts då ärendet är en redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

9 Pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/BUN 0020

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande fyra (4) stycken pågående uppdrag.
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt och avser uppdrag som är beslutade i nämnd eller av ordförande.
Politiska uppdrag från kommunplan och politiska inriktningar i nämndplan redovisas i delårsrapporteringar och verksamhetsberättelsen.

10 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2024

Diarienummer 2024/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

11 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.
- Inga sökta bidrag under perioden.

12 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2024/BUN 0004

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

14 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

15 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.

§15 Informationsärende 2024

Diarienummer 2024/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Ärendet utgår.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20240221.pdf (78 kb)

§16 Analys av kränkande behandling

Diarienummer 2024/BUN 0019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska två gånger per år sammanfatta och analysera anmälningar om kränkande behandling som verksamheterna rapporterat till huvudmannen. Den här analysen omfattar perioden juli till december 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och analysen.


Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden bifaller det.

§17 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer 2024/BUN 0016

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem med måluppfyllelse samt uppföljning av politiska inriktningar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Bilaga 8 uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2023 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 förskola och pedagogisk omsorg och 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppföljning av politiska inriktningar för 2023. Ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan har följts upp.


Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem med måluppfyllelse samt uppföljning av politiska inriktningar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Bilaga 8 uppföljning av politiska uppdrag noteras.


Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§18 Orientering om personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/BUN 0015

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.
Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på mötet.
Barn och utbildningsnämnden rapporterade in 10 incidenter under 2023, varav 2 rapporterades till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).


Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.


Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§19 Patientsäkerhetsberättelse 2023

Diarienummer 2024/BUN 0013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för år 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård.


Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen 2023.


Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§20 Svar på motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö

Diarienummer 2023/BUN 0233

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda kostnadsfri frukost för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget och lämnar svar på hur förvaltningen arbetar med det motionen berör samt möjliga konsekvenser av förslaget i motionen.


Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- Motionen anses besvarad.


Ordförandeutlåtande
Trygga elever som mår bra, trivs och har arbetsro presterar bättre. En utbildning av god kvalitet startar i förskolan och ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välstånd. En likvärdig förskola och skola är en förutsättning för att alla elever ska ges möjligheter att nå så sin fulla potential.
För Tyresösamarbetet är det prioriterat att skillnaderna i skolresultat ska minska mellan skolorna, liksom att fortsätta arbetet för att fler elever når gymnasiebehörighet.
En del i det arbetet innebär att vi på olika sätt behöver sträva efter att kompensera för de strukturella omständigheter som påverkar barns möjligheter negativt. Föräldrars ekonomi, utbildning, tid eller engagemang ska inte vara en avgörande för hur väl barn lyckas i skolan.
Idag kommer en del barn hungriga till skolan, vilket kan bero på att det inte finns tillräckligt med mat i hushållet, att föräldrarna inte har tid eller att barnen inte har någon större aptit på morgonen. Att erbjuda skolfrukost kan vara ett sätt att få fler elever att börja skoldagen fokuserade och motiverade. Andra argument för skolfrukost har varit att det förenklar livspusslet, innebär minskad stress och ger ökade förutsättningar för studiero.
Förvaltningens utredning visar på att ett införande av skolfrukost kan få organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Tyresösamarbetet ser att skolfrukost kan vara ett sätt att få fler elever att börja skoldagen fokuserade och motiverade. Samtidigt måste skolfrukost vägas mot andra för skolorna prioriterade frågor.
Försök med skolfrukost finns idag i flera kommuner och det kan därför också vara av intresse att titta vilka erfarenheter som görs i andra kommuner och hur olika lösningar skulle kunna se ut.
Vi kommer inom kort inleda arbetet med att ta fram en ny kommunplan med budget för år 2025. Kopplat till uppdraget att bli Sveriges bästa skolkommun och få fler elever att nå godkänt, ser jag att vi också kan fortsätta titta på vad vi kan göra för att underlätta en god koncentration och arbetsro i klassrummen.
Jag föreslår därför att motionen anses besvarad.


Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§21 Ändring i ägar- och ledningskrets, Dibber Inspira AB, november 2023

Diarienummer 2023/BUN 0429 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enskilda huvudmän som bedriver förskola ska enligt 2 kap. 6 b § skollagen anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 2 kap. 5 a § skollagen till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen. Vid en förändring i ägar- och ledningskretsen, till exempel ett bolags styrelse, genomför barn- och utbildningsförvaltningen en ägar- och ledningsprövning för att kontrollera att den fristående huvudmannen även fortsatt är lämplig att bedriva verksamhet inom skolväsendet och har tillräcklig insikt och kunskap om de regelverk som gäller för verksamheten. Omfattningen av ägar- och ledningsprövningen avgörs av förändringens art.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under november 2023 – januari 2024 genomfört en ägar- och ledningsprövning av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Dibber Inspira AB som i Tyresö bedriver förskolorna Karlavagnen, Kattfoten och Stjärnan, med anledning av att huvudmannen den 23 november 2023 informerade barn- och utbildningsförvaltningen om att en person tillkommit och att två personer lämnat huvudmannens styrelse.
Prövningen har gjorts utifrån en sammanställning över ägar- och ledningskretsen för Dibber Inspira AB som lämnades in till barn- och utbildningsförvaltningen den 23 november 2023 samt utifrån redogörelser och dokument som styrker ägar- och ledningskretsens insikt och erfarenhet att bedriva verksamhet inom skolväsendet. Barn- och utbildningsförvaltningen har begärt utdrag ur polisens belastningsregister för de personer i ägar- och ledningskretsen som bedöms ha väsentligt inflytande i verksamheten samt registerutdrag ur Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas för samma personer.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer utifrån inkomna dokument att det i ägar- och ledningskretsen fortsatt finns tillräcklig insikt och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Bedömningen har gjorts i samråd med jurist på enheten för juridik och utredning.


Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.


Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§22 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2024

Diarienummer 2024/BUN 0014 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
Sedan förra sammanställningen har inga nya ärenden inkommit.
Vid aktuell tidpunkt för denna tjänsteskrivelse har förvaltningen fem pågående ärenden rörande grundskolan. Samtliga ärenden finns för beslut hos skolinspektionen/barn- och elevombudet. Två ärenden rör kränkande behandling. Ett ärende rör rätten till stöd. Ett ärende rör utredning för eventuell anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd och ett ärende rör utredning av betygssättning. En prövning av barnets bästa har inte genomförts då ärendet är en redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.


Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.


Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§23 Pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/BUN 0020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande fyra (4) stycken pågående uppdrag.
Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt och avser uppdrag som är beslutade i nämnd eller av ordförande.
Politiska uppdrag från kommunplan och politiska inriktningar i nämndplan redovisas i delårsrapporteringar och verksamhetsberättelsen.


Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.


Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§24 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2024

Diarienummer 2024/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.


Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.


Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§25 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.
- Inga sökta bidrag under perioden.

§26 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2024/BUN 0004

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.


Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.


Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§28 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20240221.pdf (78 kb)

§29 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga skriftliga meddelande har inkommit.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20240221.pdf (88 kb)