Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2024-04-24

Sammanträde 2024-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende 2024

Diarienummer 2024/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om:
* Anneli Mc Connachie rektor, presenterar förskolans främjande arbete.
* Information om skolvalsprocessen.

2 Månadsrapport 2024

Diarienummer 2024/BUN 0009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 30 mars 2024 avseende barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola och grundskola.

3 Årssammanställning statsbidrag 2023

Diarienummer 2024/BUN 0055

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras och återrapporteras till kommunstyrelsen enligt gällande rutin.

Beskrivning av ärendet
Under verksamhetsåret 2023 beviljades Tyresö kommun totalt 90 826 276 kronor i statsbidrag av Skolverket för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden.
Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat. Denna sammanställning ska årligen behandlas på nämndens aprilsammanträde.
Protokollsutdraget ska vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

4 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2024

Diarienummer 2024/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Sverige har alla barn rätt att kostnadsfritt gå i skolan, men har samtidigt även skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola fullgör sin skolgång.
På barn- och utbildningsförvaltningen finns det två närvarostrateger med riktat ansvar för utredningar kring elever med problematisk skolfrånvaro samt för att stötta skolorna i arbetsgången kring skolfrånvaro. Den centrala barn- och elevhälsan i Tyresö har ett väl utvecklat arbete kring problematisk skolfrånvaro och återvändarskolan vars organisation arbetar mot denna målgrupp.
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

5 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

6 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2024

Diarienummer 2024/BUN 0014

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

7 Statistik antal kränkningsanmälningar 2024

Diarienummer 2024/BUN 0004

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

8 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

10 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.

§43 Informationsärende 2024

Diarienummer 2024/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om:
• Annelie Mc Connachie rektor, presenterar förskolans främjande arbete.
• Information om skolvalsprocessen.

§44 Månadsrapport 2024

Diarienummer 2024/BUN 0009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar utfall per den 30 mars 2024 avseende barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden förskola och grundskola.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

§45 Årssammanställning statsbidrag 2023

Diarienummer 2024/BUN 0055

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras och återrapporteras till kommunstyrelsen enligt gällande rutin.

Beskrivning av ärendet
Under verksamhetsåret 2023 beviljades Tyresö kommun totalt 90 826 276 kronor i statsbidrag av Skolverket för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden.
Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat. Denna sammanställning ska årligen behandlas på nämndens aprilsammanträde.
Protokollsutdraget ska vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och återrapporterar till kommunstyrelsen enligt gällande rutin.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§46 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2024

Diarienummer 2024/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Sverige har alla barn rätt att kostnadsfritt gå i skolan, men har samtidigt även skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola fullgör sin skolgång.
På barn- och utbildningsförvaltningen finns det två närvarostrateger med riktat ansvar för utredningar kring elever med problematisk skolfrånvaro samt för att stötta skolorna i arbetsgången kring skolfrånvaro. Den centrala barn- och elevhälsan i Tyresö har ett väl utvecklat arbete kring problematisk skolfrånvaro och återvändarskolan vars organisation arbetar mot denna målgrupp.
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§47 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§48 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2024

Diarienummer 2024/BUN 0014 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

§49 Statistik antal kränkningsanmälningar 2024

Diarienummer 2024/BUN 0004

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

§50 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

§51 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

§52 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.