Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-10-19

Sammanträde 2011-10-19

Datum
Klockan
Plats

42 Nämndplan 2012

Dnr 2011/BUN 0041-10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att anta Nämndplanen för 2012
- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om flytt av, det tidigare förekommande, anslaget förvaltningsgemensamt från att i kommunplanen för 2012 ha fördelats ut på anslagen förskola och grundskola till att fördelas ut enligt respektive anslags del av total förvaltningsbudget på samtliga anslag.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till nämndplan 2012 har utarbetats enligt den nya styrprocessen som fastställdes av kommunfullmäktige den 24 april 2011. Underlag för nämndens mål är bl a den av kommunfulllmäktige antagna kommunplanen för 2012-2014.

Bilagor
1. Förslag till nämndplan
2. Tjänsteskrivelse

43 Uppföljning av ekonomin till och med september

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med september redovisas i bilaga.

Bilagor:
1. Ekonomisk uppföljning, september

44 Stadieindelning

Dnr 2011/BUN127-41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att begära att kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel för utbyggnad av Hanvikens skola, med en paviljong för två klassrum och två grupprum samt andra tillhörande utrymmen, för att bereda plats för skolår 6 från och med höstterminen 2012.
- Nämnden beslutar att begära att kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel för utbyggnad av Krusboda skola med ett klassrum med tillhärande utrymmen för att bereda plats för skolår 6 från och med höstterminen 2012.
- Nämnden beslutar att Nya Nyboda skola ska vara avsedd för elever i åk 4-9.
- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda vilka konsekvenser ovanstående beslut får för övriga skolor i centrumområdet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2011-09-21 att skolorna ska ha stadieindelningen årskurs F - 6 och årskurs 7 - 9. Nämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda hur överföringen ska ske samt vilka konsekvenser förändringen får beträffande ekonomi, personal, lokaler och organisation.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

45 Sammanträdesplan för nämnden 2012

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att anta sammanträdesplanen enligt nedan.

Beskrivning av ärendet
Nämndens sammanträden 2012 äger rum:
15 februari, kl 18.30
21 mars, kl 18.30
2 maj, kl 18.30
13 juni, kl 18.30
29 augusti (om nämndens mål inför 2013, sammanträdet startar kl 13.00)
19 september, kl 18.30
17 oktober, kl 18.30
7 november med rektorer och biträdande, sammanträdet startar kl 17.00
5 december, kl 18.30

46 Yttrande över motion: Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till ordförandeutlåtandet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen Öppna upp och åka intresset för politiken i Tyresö, inlämnad av miljöpartiet de gröna, för yttrande.

Ordförandeutlåtande
Barn och utbildningsnämndens uppgift är primärt att besluta i frågor rörande förvaltning och frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha. Nämnderna bereder också fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Enligt Kommunallagen 6 kap 19 a § skall en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Om nämnden önskar hålla öppna sammanträden måste kommunfullmäktige medge detta. I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess ska sammanträdena alltid hållas inom stängda dörrar.

Med det ovan skrivna följer att om man skulle besluta om öppna sammanträden skulle det behövas införas ett utskott till nämnden, där ärenden måste hanteras som handlar om myndighetsutövning, omfattas av sekretess, budgetfrågor eller ska avgöras av fullmäktige. Detta innebär att vår nämnd också behöver utöka sin administration för att avgöra vilka ärenden som kan fattas inom nämnden och vilka ärenden som ska fattas i utskottet.

Förutom att detta innebär en mer omfattande administration och ökar kostnaderna för den politiska förvaltningen bidrar det också till att ledamöter och ersättare i nämnden också måste vara ledamöter och ersättare i utskotten. Detta innebär att de ledamöter som inte är hel- eller deltidsarvoderade skulle behöva lägga mer tid till ärendena inom utskottet. Vi vet idag att vi har svårt att rekrytera till politiska uppdrag. Att införa öppna sammanträden skulle sannolikt innebära att rekryteringen försvåras ytterligare.

För att arbeta med ungdomars inflytande bjuds två elevrepresentanter från varje 6-9 skola i Tyresö in till en ungdomsdialog ett par gånger per termin till en gemensam informell fikastund med tjänstemän och ledande politiker för att diskutera aktuella frågor.

Bilaga
1. Motionen

47 Rapport om delegationsbeslut

2011/BUN 0021-001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts utöver riktlinjerna sex beslut under augusti varav ett avslag
Birgitta Wigren B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet fyra under september
Kristina Jansson D12 Beslut Elevens Val Krusboda
D12 Beslut Elevens Val Dalskolan
Ulla Lidén D16 Elevens val
D 23 Elevens val
C 68 Elevgruppers sammansättning Fritidshem
C 62 Elevgruppers sammansättning grundsär
C55 Elevgruppers sammansättning grundskola
C 52 Elevgruppers sammansättning
Cathrin Sahlstedt C 31 Utredning kränkning
Björn Åkerblom Inga beslut under september, Kumla
Gunilla Petersen Inga beslut under september
Marco Suares C29 Utarbetat handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning
Judith Larsson D 12 Elevens val
D 13 Skoldagens omfattning

48 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärenden
1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2011/BUN-ind 0020/41
2. Namnsättning av förskola vid Trollbäckens bibliotek, Byggnadsnämnden har beslutat att förskolan får namnet: Kumla förskola, Dnr 2011/BUN 140-84
3. Förvaltningschefens rapport

§42 Nämndplan 2012

Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta Nämndplanen för 2012

- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om flytt av, det tidigare förekommande, anslaget förvaltningsgemensamt från att i kommunplanen för 2012 ha fördelats ut på anslagen förskola och grundskola till att fördelas ut enligt respektive anslags del av total förvaltningsbudget på samtliga anslag.

- Nämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar om flytt av 1 mnkr från anslaget grundskola till anslaget förskola på grund av kostnadskonsekvenser av den nya hyresmodellen som träder i kraft 1 januari 2012.

Reservationer

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet gällande tilläggsyrkandet och inkommer med en reservation.

Camilla Sellergren (MP) reserverar sig mot beslutet gällande tilläggsyrkandet och inkommer med en reservation.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förslaget till nämndplan 2012 har utarbetats enligt den nya styrprocessen som fastställdes av kommunfullmäktige den 24 april 2011. Underlag för nämndens mål är bl a den av kommunfulllmäktige antagna kommunplanen för 2012-2014.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta Nämndplanen för 2012

- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om flytt av, det tidigare förekommande, anslaget förvaltningsgemensamt från att i kommunplanen för 2012 ha fördelats ut på anslagen förskola och grundskola till att fördelas ut enligt respektive anslags del av total förvaltningsbudget på samtliga anslag.

- Nämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar om flytt av 1 mnkr från anslaget grundskola till anslaget förskola på grund av kostnadskonsekvenser av den nya hyresmodellen som träder i kraft 1 januari 2012.

Yrkande

Anita Mattsson (s) yrkar att tredje stycket under punkt 2.2 Grundskola med förskoleklass och fritidshem ska strykas.

Nämnden bifaller yrkandet.

Tilläggsyrkanden

Anita Mattson (S) yrkar att nämnplanen ska kompletteras med nedanstående mål:

Grundskolan

Mål 1 – Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna vad gäller betyg i alla ämnen

Nämndsmål

 • Möjlighet till en individualiserad utbildning har ökat genom att den genomsnittliga lärartiden per elev har ökat.
 • Alla elever som behöver det erbjuds läxläsningshjälp.
 • Nämnden förändrar elevpengen så att den i ökad utsträckning möter behov vid de skolor som har störst behov.
 • En handlingsplan för Forellskolan/Nyboda skola arbetas fram och behandlas av nämnden.

Mål 2- Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna vad gäller svenska och matematik i årskurs 3

Nämndsmål

 • Alla skolor jobbar med tidig (från årskurs 1) uppföljning av läsförståelse genom tester vars resultat redovisas för nämnden.
 • Insatser för kontinuerlig kompetensutveckling i matematik ska ökas.

Mål 3 – Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70 procent

Nämndsmål

 • Nämnden ska utarbeta ett program för ökad attraktivitet som arbetsgivare.
 • Insatser ska vidtas för att erbjuda vidareutbildning för personal som idag arbetar i förskoleklass men saknar relevant högskoleutbildning.

Förskolan

Mål 1 – andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat

Nämndsmål

 • Nämnden ska utarbeta ett program för ökad attraktivitet som arbetsgivare.
 • Insatser ska vidtas för att erbjuda vidareutbildning för personal som idag arbetar i förskolan men saknar relevant högskoleutbildning.

Mål 2 – Förskoleplats garanteras inom 3 månader

Nämndsmål

 • Målet ska uppnås utan att barngruppernas storlek ökar.

Särskolan

Mål - Föräldrainflytandet har ökat

Fritidsgårdar

Mål – Minst en fritidsgård/träffpunkt drivs i annan regi

Nämndsmål

 • Målet är uppnått – så eventuellt nämndsmål bör inriktas på kvalitativa mål.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet mot avslag och finner att nämnden avslagit tilläggsyrkandet.

Bilagor

1. Förslag till nämndplan

2. Tjänsteskrivelse

§43 Uppföljning av ekonomin till och med september

Dnr 2011/BUN 0038 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med september redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning, september

§44 Stadieindelning

Dnr 2011/BUN127-41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att hitta en lösning för utbyggnaden av Hanvikens skola, med en paviljong för två klassrum och två grupprum samt andra tillhörande utrymmen, för att bereda plats för skolår 6 från och med höstterminen 2012.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att hitta en lösning för utbyggnaden av Krusboda skola med ett klassrum med tillhörande utrymmen för att bereda plats för skolår 6 från och med höstterminen 2012.

- Nämnden beslutar att Nya Nyboda skola ska vara avsedd för elever i åk 4-9.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda vilka konsekvenser ovanstående beslut får för övriga skolor i centrumområdet.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Camilla Sellergren (MP) reserverar sig mot beslutet.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2011-09-21 att skolorna ska ha stadieindelningen årskurs F – 6 och årskurs 7 – 9. Nämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda hur överföringen ska ske samt vilka konsekvenser förändringen får beträffande ekonomi, personal, lokaler och organisation.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att hitta en lösning för utbyggnaden av Hanvikens skola, med en paviljong för två klassrum och två grupprum samt andra tillhörande utrymmen, för att bereda plats för skolår 6 från och med höstterminen 2012.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att hitta en lösning för utbyggnaden av Krusboda skola med ett klassrum med tillhärande utrymmen för att bereda plats för skolår 6 från och med höstterminen 2012.

- Nämnden beslutar att Nya Nyboda skola ska vara avsedd för elever i åk 4-9.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda vilka konsekvenser ovanstående beslut får för övriga skolor i centrumområdet.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att nämnden avslår förslaget.

Camilla Sellergren (MP) stödjer yrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§45 Sammanträdesplan för nämnden 2012

Dnr 2011/BUN 0156 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta sammanträdesplanen enligt nedan.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämndens sammanträden 2012 äger rum:

15 februari, kl 18.30

21 mars, kl 18.30

2 maj, kl 18.30

13 juni, kl 18.30

29 augusti (om nämndens mål inför 2013, sammanträdet startar kl 13.00)

19 september, kl 18.30

17 oktober, kl 18.30

7 november med rektorer och biträdande, sammanträdet startar kl 17.00

5 december, kl 18.30

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta sammanträdesplanen enligt nedan.

§46 Yttrande över motion: Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö

Dnr 2011/BUN 0118 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till ordförandeutlåtandet.

Reservation

Camilla Sellergren (MP) reserverar sig till förmån för motionen.

Anita Mattsson (S) reserverar sig till förmån för motionen.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen Öppna upp och åka intresset för politiken i Tyresö, inlämnad av miljöpartiet de gröna, för yttrande.

Ordförandeutlåtande

Barn och utbildningsnämndens uppgift är primärt att besluta i frågor rörande förvaltning och frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha. Nämnderna bereder också fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Enligt Kommunallagen 6 kap 19 a § skall en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Om nämnden önskar hålla öppna sammanträden måste kommunfullmäktige medge detta. I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess ska sammanträdena alltid hållas inom stängda dörrar.

Med det ovan skrivna följer att om man skulle besluta om öppna sammanträden skulle det behövas införas ett utskott till nämnden, där ärenden måste hanteras som handlar om myndighetsutövning, omfattas av sekretess, budgetfrågor eller ska avgöras av fullmäktige. Detta innebär att vår nämnd också behöver utöka sin administration för att avgöra vilka ärenden som kan fattas inom nämnden och vilka ärenden som ska fattas i utskottet.

Förutom att detta innebär en mer omfattande administration och ökar kostnaderna för den politiska förvaltningen bidrar det också till att ledamöter och ersättare i nämnden också måste vara ledamöter och ersättare i utskotten. Detta innebär att de ledamöter som inte är hel- eller deltidsarvoderade skulle behöva lägga mer tid till ärendena inom utskottet. Vi vet idag att vi har svårt att rekrytera till politiska uppdrag. Att införa öppna sammanträden skulle sannolikt innebära att rekryteringen försvåras ytterligare.

För att arbeta med ungdomars inflytande bjuds två elevrepresentanter från varje 6-9 skola i Tyresö in till en ungdomsdialog ett par gånger per termin till en gemensam informell fikastund med tjänstemän och ledande politiker för att diskutera aktuella frågor.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till ordförandeutlåtandet.

Yrkanden

Camilla Sellergren (MP) yrkar att nämnden ska föreslå fullmäktige att bifalla motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer yrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Camilla Sellergrens yrkanden och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Motionen

§47 Rapport om delegationsbeslut

2011/BUN 0021 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts utöver riktlinjerna sex beslut under augusti varav ett avslag

Birgitta Wigren B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet fyra under september

Kristina Jansson D12 Beslut Elevens Val Krusboda

D12 Beslut Elevens Val Dalskolan

Ulla Lidén D16 Elevens val

D 23 Elevens val

C 68 Elevgruppers sammansättning Fritidshem

C 62 Elevgruppers sammansättning grundsär

C55 Elevgruppers sammansättning grundskola

C 52 Elevgruppers sammansättning

Cathrin Sahlstedt C 31 Utredning kränkning

Björn Åkerblom Inga beslut under september, Kumla

Gunilla Petersen Inga beslut under september

Marco Suares C29 Utarbetat handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning

Judith Larsson D 12 Elevens val

D 13 Skoldagens omfattning

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§48 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärenden

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2011/BUN-ind 0020/41.

2. Namnsättning av förskola vid Trollbäckens bibliotek, Byggnadsnämnden har beslutat att förskolan får namnet: Kumla förskola, Dnr 2011/BUN 140-84.

3. Förvaltningschefens rapport

3:1 Förskolan Karlavagnens konkurs

3:2 Ernst&Youngs översyn av nuvarande organisation för ekonomi- respektive nämndsadministration

3:3 Ulrica Andersson kommer att vara tjänstledig till den 30 juni för att arbeta som biträdande rektor på Forellskolan

4. Nästa sammanträde med nämnden är den 9 november är i Forellskolans matsal och inleds med resultatenheternas kvalitetsredovisning kl 17.00, och fortsätter med nämndens sammanträde kl 19.30.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen