Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2022-11-22

Sammanträde 2022-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Pågående projekt och entreprenader

Diarienummer 2022/BN 0031 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den tillförordnade avdelningschefen för projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret informerar nämnden om pågående projekt och
entreprenader.

2 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad.

3 Utvändig ändring av radhus

Diarienummer BNS-2022 - 321

Byggnadsnämndens förslag till beslut
– Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
Avgift: 6 240 kronor (faktureras separat).

A 19.1 Avslag. Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp.

1 248 (handläggningskostnad per timme) x 5 timmar.Beslutande organ
Byggnadsnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2022-11-22
Sida
5 (7)


Beskrivning av ärendet
Ansökan avser utvändig ändring av radhus. Utvändig ändring sker genom att
två befintliga fönster och en dörr tas bort som ersätts med två fönsterdörrar
med måtten 2,8 x 2,1 meter på den södra sidan av huvudbyggnaden.
Den sökta åtgärden bedöms strida mot 2 kap. 6 § plan- och bygglagen
(2010:900) då den förslagna åtgärden inte följer utformningen i området och
inte har en god helhetsverkan. Beslutande organ
Byggnadsnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2022-11-22
Sida
6 (7)

4 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under oktober 2022 redovisas i bifogad bilaga.

5 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.