Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2023-02-01

Sammanträde 2023-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/BN 0027

Byggnadsnämndens förslag till beslut
– Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad och för helåret 2022.

2 Nämndplan 2023

Diarienummer BNS-2023 -1

Byggnadsnämndens förslag till beslut
– Nämndplan 2023 för byggnadsnämndens verksamhetsområde antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett förslag till nämndplan för
byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2023 fastställd
av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

3 Dispens från strandskyddet för uppförande av fritidshus

Diarienummer BNS-2021 - 702

Byggnadsnämndens förslag till beslut
– Dispens avslås från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap. 18
b § miljöbalken för uppförande av fritidshus.

Avgift: 13 442 kronor (fakture ras separat).
A 19.1 Avslag. Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Tidsuppskattning för kategorin
strandskyddsdispens är 11 timmar. Handläggningskostnad per timme är 1 222
kronor enligt 2021 års taxa.

Upplysningar
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från
den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid
för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då
kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta
utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan
fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens på fastigheten för nybyggnad av
fritidshus i två våningar samt källare med en entrévåning på ca 210 kvm och
med en tomtplatsavgränsning på 6800 kvm. Idag finns inte något
(bostadshus) på platsen och det har inte funnits på 27 år. Platsen kan därmed
inte anses vara ianspråktagen och det finns därför enligt miljöbalken inte skäl
att bevilja dispens för åtgärden.

4 Dispens från strandskyddet för återuppförande av sjöstuga

Diarienummer BNS-2022 - 000168

Byggnadsnämndens förslag till beslut
– Dispens från strandskyddet i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7
kap. 18 b § miljöbalken för återuppförande av sjöstuga.

Avgift: 13 442 kronor (fak tureras separat).
A 14.2 Strandskyddsdispens enligt miljöbalken, 13 728 kronor.

Upplysningar
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från
den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid
för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då
kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta
utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan
fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för återuppförande av sjöstuga som revs
2021. Föreslagen ersättningsbyggnad uppfyller dispensskälet att området redan
är ianspråktaget på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets
syften eftersom den uppförs med samma storlek, utseende och ska tjäna
samma ändamål som den tidigare byggnaden. Tomtplatsavgränsningen blir den
tidigare byggnadens fotavtryck. Ansökan om strandskyddsdispens ska beviljas.

Ett bygglovsbefriat komplementbostadshus enligt 9 kap. 4 a § plan - och
bygglagen får utgöra en byggnadsarea om totalt högst 30,0 kvadratmeter, med
en decimal. Om komplementbostadshuset byggs större än 30,0 kvadratmeter
kan beslut om nekat slutbesked utfärdas.

Ägare till småhus och flerbostadshus ska rapportera nytillkomna, förändrade
och borttagna bostadslägenheter till lägenhetsregistret. Mer information hittar
på vår hemsida www.tyreso.se/lagenhetsregister

Vid installation eller ändring av vatten och avlopp ska enheten för vatten -,
avfalls- och VA-utveckling i Tyresö kommun kontaktas. Avgifter kan
tillkomma enligt enhetens taxa. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida.
www.tyreso.se/va -anslutning.

Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom
förenklad delgivning.

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det publicerats i Post- och
Inrikes Tidningar under förutsättning att ingen överklagan inkommit.
Samhällsbyggnadskontoret debiterar den sökande genom faktura.
Beslutet kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län men skickas till Tyresö kommun, bygglovsenheten, 135 81
Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen
inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ansökningarna avser uppförande av fyra stycken attefallsbostadshus till två
stycken tvåbostadshus. Det är enbart är möjligt att bygga ett attefallsbostadshus
per en- eller tvåbostadshus. På grund av bristfälliga underlag kan inte
bygglovsenheten bedöma att attefallsbostadshusen klarar den högsta tillåtna
nockhöjden. Det saknas även grannemedgivande avseende placering närmare
gräns för två av byggnaderna och därmed är inte attefallsreglerna uppfyllda.
Kraven för tillgängliga och användbara bostäder uppfylls heller inte.

Lovpliktiga åtgärder redovisas utan att lov finns eller att lov har sökts.
Ytterligare handlingar som saknas är kontrollplan, kontrollansvarig,
konstruktionsritningar och energibalansberäkning. Mot bakgrund av
ovanstående ska startbesked nekas.

5 Uppförande av fyra attefallsbostadshus

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Startbesked för fyra lovbefriade komplementbostadshus (attefallsbostadshus) nekas (avslag) med stöd av 9 kap. 4a § och 10 kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Avgift: 0 kronor.

A 19.1 Avslag. Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp.
Tidsuppskattning för kategorin ”Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd” är 6,5 timmar efter borträkning av tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök samt slutbesked. Handläggningskostnad per timme är 1 248 enligt 2022 års taxa. Total kostnad i respektive ärende är 8 112:-

Eftersom den lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med mer än 5 veckor i respektive ärende har avgiften reducerats med 8 112:- och därmed nedsatts till 0:-

Upplysningar
Byggnaden får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutat annat.

Startbeskedet upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs enligt 10 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Ett bygglovsbefriat komplementbostadshus enligt 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen får utgöra en byggnadsarea om totalt högst 30,0 kvadratmeter, med en decimal. Om komplementbostadshuset byggs större än 30,0 kvadratmeter kan beslut om nekat slutbesked utfärdas.
Ägare till småhus och flerbostadshus ska rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till lägenhetsregistret. Mer information hittar på vår hemsida www.tyreso.se/lagenhetsregister

Vid installation eller ändring av vatten och avlopp ska enheten för vatten-, avfalls- och VA-utveckling i Tyresö kommun kontaktas. Avgifter kan tillkomma enligt enhetens taxa. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida. www.tyreso.se/va-anslutning.

Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det publicerats i Post- och Inrikes Tidningar under förutsättning att ingen överklagan inkommit.

Samhällsbyggnadskontoret debiterar den sökande genom faktura.

Beslutet kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Tyresö kommun, bygglovsenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ansökningarna avser uppförande av fyra stycken attefallsbostadshus till två stycken tvåbostadshus. Det är enbart är möjligt att bygga ett attefallsbostadshus per en- eller tvåbostadshus. På grund av bristfälliga underlag kan inte bygglovsenheten bedöma att attefallsbostadshusen klarar den högsta tillåtna nockhöjden. Det saknas även grannemedgivande avseende placering närmare gräns för två av byggnaderna och därmed är inte attefallsreglerna uppfyllda. Kraven för tillgängliga och användbara bostäder uppfylls heller inte. Lovpliktiga åtgärder redovisas utan att lov finns eller att lov har sökts. Ytterligare handlingar som saknas är kontrollplan, kontrollansvarig, konstruktionsritningar och energibalansberäkning. Mot bakgrund av ovanstående ska startbesked nekas.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/BN 0025 92
Byggnadsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut
under december 2022 redovisas i bifogad bilaga.

7 Meddelanden

Diarienummer 2023/BN 0026 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.