Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2023-08-30

Sammanträde 2023-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information från förvaltningen

Ärende 1 Diarienummer 2023/BN 0027 Byggnadsnämndens förslag till beslut * Informationen och redovisningen noteras. Beskrivning av ärendet Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från juni och juli månad.

2 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområden

Ärende 2 Diarienummer 2023/BN 0052 002 Byggnadsnämndens förslag till beslut 1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområde. 2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall. Beskrivning av ärendet Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Anders Sederholm föreslås bli dataskyddsombud.

3 Plan för tillsyn enligt plan- och bygglagen

Ärende 3 Diarienummer BNS-2023-34 Byggnadsnämndens förslag till beslut 1. Byggnadsnämnden antar planen för tillsyn enligt plan- och bygglagen i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Beslutet gäller med omedelbar verkan och tills vidare, samt ersätter byggnadsnämndens beslut från 2021-04-27 § 20. 3. Beslutet ska följas upp under 2024. Bygglovschefen ansvarar för att återrapportera uppföljningen av arbetet till byggnadsnämnden. Beskrivning av ärendet Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska säkerställa att lagens krav följs. Tillsynsplanen är det verktyg för byggnadsnämnden att planera det kommande årets tillsyn och övrig verksamhet som bedrivs inom tillsyn. I tillsynen ingår att se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav, att se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser sköts så att olägenheter och olycksrisker undviks och att säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och följer gällande regler. I tillsynsplanen sker en prioritering av tillsynen utifrån de resurser som byggnadsnämnden har till förfogande. Här beskrivs vilka områden som bedöms vara i störst behov av insatser, vilka mål som förvaltningen önskar uppnå samt vilka metoder som kommer att användas.

4 Byggsanktionsavgift för att utan lov och startbesked ha påbörjat markarbeten

Ärende 4 Diarienummer BNS-2021-717 Byggnadsnämndens förslag till beslut * Byggnadsnämnden beslutar att xxx, som var fastighetsägare till fastighet xxx när överträdelsen begicks, ska betala hela byggsanktionsavgiften om 10 500 kronor med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Beskrivning av ärendet Bygglovsenheten har i samband med handläggningen av ärende BNS-2021-717 konstaterat att markarbeten har påbörjats utan lov och utan startbesked. Bygglovsenheten har i meddelande den 13 juni 2023 lämnat information om att byggsanktionsavgift kommer tas ut och möjlighet finns att återställa det som är olovligt utfört för att bygg­sanktionsavgift inte ska tas ut. Fastighetsägaren har valt att ansöka om marklov med startbesked i efterhand för fastigheten xxx i efterhand, vilket beviljades 5 juli 2023.

5 Dispens från strandskydd för anläggande av markledningar

Ärende 5 Diarienummer BYGG-2023-000365 Byggnadsnämndens förslag till beslut * Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken beviljas för anläggande av markledningar. Följande avgifter debiteras i samband med detta beslut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige: Avgift 14 552 kronor Upplysningar En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken). Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras. Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning. Beskrivning av ärendet Fastigheten ligger på Kalvnäset och strandskydd råder på platsen. Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av markledningar. Bygglovsenheten föreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas enligt denna tjänsteskrivelse.

6 Installation av solpaneler

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Bygglovschefen får i uppdrag att justera bygglovsavgiften.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).
Upplysningar
Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att det publicerats i Post- och Inrikes Tidningar under förutsättning att ingen överklagan inkommit.
Samhällsbyggnadskontoret får enligt 12 kap 8 § plan- och bygglagen ta ut avgift för beslut om bygglov, tekniska samråd mm.
Samhällsbyggnadskontoret debiterar den sökande genom faktura.
Samhällsbyggnadskontoret kan ta ut byggsanktionsavgift om byggnadsåtgärder på-börjas utan startbesked och/eller om byggnaden tas i bruk utan slutbesked.
Beslutet kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Tyresö kommun, Bygglovsenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
Beskrivning av ärendet
Ansökan avser utvändig ändring, installation av solpaneler, av enbostadshus. Åtgärden strider mot Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 17 § samt 2 kap. 6 § och att bygglov kan därför inte beviljas enligt förvaltningens förslag.
Ordförandeutlåtande
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till byggnadsnämnden att avslå ansökan avseende utvändig ändring, installation av solpaneler, av enbostadshus. Åtgärden strider mot Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 17 § samt 2 kap. 6 § enligt anvisning från kommunstyrelseförvaltningenKommunstyrelseförvaltningens föreslår att byggnadsnämnden avslår ansökan avseende utvändig ändring, installation av solpaneler, av enbostadshus.

Det finns en bred politisk enighet om att kommunen ska främja solceller. Därför anser jag/vi att installation av solpaneler väger tyngre än den översiktliga kulturmiljöinventering som togs fram i januari 2015 av Nyréns Arkitektkontor som underlag till gällande översiktsplan. Det är denna kulturmiljöinventering som verksamheten delvis baserar sitt beslut på.
Solpaneler som monteras över husets tak kräver inte några ändringar på husets befintliga utseende och konstruktion. Därmed bibehåller huset sin befintliga karaktär.
Om det i framtiden skulle finnas ett bättre alternativ än solpaneler, kan dessa monteras ner utan ändringar på husets befintliga karaktär. Därför anser jag/vi att solceller i området inte strider mot kravet på varsamhet utan att husens befintliga karaktär respekteras och tillvaratas i enlighet med Plan- bygglag (2010:900) 2 kap. 6 §.

7 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Ärende 7 Diarienummer 2023/BN 0025 92
Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut
under juni och juli 2023 redovisas i bifogad bilaga.

8 Meddelanden

Ärende 8 Diarienummer 2023/BN 0026 92
Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.


Sida
1 (10)

Beslutande organ
Byggnadsnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2023-08-30
Sida
1 (1)
Beslutande organ
Byggnadsnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2023-08-30
Sida
10 (10)