Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2008-05-08

Sammanträde 2008-05-08

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§17 Nybyggnad av fritidshus och förråd, marklov och rivningslov, Brevik 1:605, Lostigen 1

Dnr: 2007MB1187

Byggnadsnämndens beslut

1. Rivningslov för rivning av fritidshus och uthus beviljas.

2. Bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus i 1½ plan med en bruttoarea om 118 m2 och ett uthus med en bruttoarea om 40 m2 beviljas under förutsättning att

- befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 1 maj 2010.

- sockelhöjderna inte blir högre än fasadritningarna visar.


3. Marklov för uppfartsväg beviljas.

4. Avgift: Bygglov: 8 400 kronor (inkl mark- och rivningslov)
Bygganmälan: 8 820 kronor
Summa avgifter: 17 220 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd skett.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 januari 1951 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus och ett uthus vilka båda ska rivas.

Fastighetens areal är 2 954 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i 1½ plan med en bruttoarea om 118 m2 (87 m2 i våningsplanet och 31 m2 på vindsplanet) samt nybyggnad av ett uthus med en bruttoarea om 40 m2 med icke mätvärt utrymme under en del av byggnaden.


Ansökan avser även rivning av befintliga byggnader samt marklov för uppfartsväg.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 18° för fritidshuset och 7° för uthuset

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 78 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 68 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna placerats 4,5 meter från varandra istället för tillåtna 9 meter

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast två år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och uthus.

Fastigheten ligger utanför område enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 30 januari 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Ansökan om WC till tank och BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har godkänts av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund..

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus och förråd.

_____

§18 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och avstyckning

Dnr: 2008MB0286

Byggnadsnämndens beslut

 1. Som förhandsbesked meddelas att bygglov för nybyggnad av enbostadshus inte kommer att beviljas och att avstyckning inte kommer att tillstyrkas.

 2. Avgift: 1 500 kronor.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 15 maj 1954.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten om 2 100 m2 finns ett enbostadshus.

Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av enbostadshus.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden och bygglovsenhetens ställnings­tagande har redovisats. Sökande vill att byggnadsnämnden prövar frågan om förhandsbesked för bygglov.

Bygglovsenhetens bedömning

Förslaget uppfyller inte kraven i plan- och bygglagen 3 kap 1 §, vad avser placering och lämplighet med hänsyn till stads- och landskapsbilden på platsen samt till de naturvärden som terrängen tillför området.

Tomtplatsen får en lägsta höjd på cirka +26 meter och en högsta höjd om cirka + 44 meter vilket gör en nivåskillnad på 18 meter varav största utgörs av en brantfot mitt på fastigheten och på den mark som enligt detaljplanen får bebyggas.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att byggnadsnämnden beslutar följande:

Som förhandsbesked meddelas att bygglov för nybyggnad av enbostadshus inte kommer att beviljas och att avstyckning inte kommer att tillstyrkas.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

_____

§19 Nybyggnad av garage, Tyresö 1:19, Brobänksvägen 1

Dnr: 2007MB0498

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2 under förutsättning att

- färdigt golv placeras på den höjd som fasadritningarna visar

2. Avgift: Bygglov: 1 440 kronor
Bygganmälan: 1 512 kronor
Summa avgifter: 2 952 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om ca 70 m2 och en friggebod.

Fastighetens areal är 2 195 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 30 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 20 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 19 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 30 januari 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns BDT-avlopp med 1 000 liters slamavskiljare slutbesiktigat den 15 augusti 1986.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage.

_____

§20 Tillbyggnad av fritidshus, Dyvik 1:120, Mokärrsvägen 28

Dnr: 2008MB0002

Byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om ca 13 m2 till en total bruttoarea om 94 m2.

 2. Avgift: Bygglov: 1 680 kronor
  Bygganmälan: 1 764 kronor

Summa avgifter: 3 444 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Godkännande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund av det nya BDT-avloppet ska redovisas på byggsamrådet.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 januari 1951 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 81 m2 och ett uthus om 10 m2 samt två friggebodar.

Fastighetens areal är 2 271 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en bruttoarea om cirka 13 m2 till en total bruttoarea om cirka 94 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placerats 4,0 meter från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 meter

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 24 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 44 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet. Reningsanläggning för att åtgärda vattnets kemiska kvalitet har installerats.

Fastigheten ligger utanför etappindelning för nya detaljplaner

På fastigheten finns WC till tank slutbesiktigat den 17 januari 2001 och BDT-avlopp med 700 liters slamavskiljare slutbesiktigat den 21 oktober 1982.

Anmälan om ändring av BDT-avlopp till slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 och tätad markbädd med provtagningsmöjlighet har inlämnats i mars 2008.

Ordförandeutlåtande

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 12 § och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

_____

§21 Överträdelse av lämnat bygglov samt avslag för lov i efterhand

Dnr: 2007MB0859

Byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft den 5 maj 1955.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 156 m2 samt ett uthus med en byggnadsarea om 43 m2.

Fastighetens areal är 1 959 m2.

Bakgrund:

Den 14 juli 1998 beviljades bygglov för bl.a. ändring av tak över garage.

Den 13 juli 2007 inkom ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/carport mellan två fastigheter på fastigheterna X och X till miljö- och byggnadsnämnden.

Den 10 september 2007 konstaterades, vid tillsyn på fastigheten X, att delar av nuvarande uthus uppförts utan bygglov. Byggnaden uppmättes till en byggnadsarea om 43 m2.

Den 18 december 2007 har möjligheten att söka bygglov i efterhand, och för hur mycket, kommunicerats med fastighetsägaren.

Den 8 januari 2008 ringde XX handläggaren eftersom han inte ansåg sig ha byggt olovligt. Vid ett möte den 14 januari informerades XX om möjligheten att söka bygglov i efterhand.

Den 18 februari 2008 inkom XX med en ansökan om smärre ändring av bygglov.

Den 27 februari 2008 skickade kontoret en skrivelse med information om att handlingar och uppgifter i ansökan saknades, att inkomna handlingar var bristfälliga och att ansökt byggnadsarea var för stor.

Den 29 april 2008 kommunicerades förslag till beslut.

Avvikelser:

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden (troligtvis) placerats på mark som inte får bebyggas

- byggnaden (troligtvis) placerats närmre gräns mot grannfastighet än tillåtna 4,5 m

- byggnaden (troligtvis) placerats närmre gräns mot gata istället än tillåtna 6 m

- största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 13 m2.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom delar av uthuset uppförts utan bygglov och inga godtagbara handlingar inkommit trots flera kommuniceringar föreslås att byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov i efterhand. Nämnden förslås vidare med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera X och XX, en byggnadsavgift för det som uppförts utan bygglov, samt förelägga dem att ta bort det olovligt byggda.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta återremittera ärendet.

_____

§22 Tillbyggnad av fritidshus, Tyresö 1:666, Berglänken 6

Dnr: 2007MB1404

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 47 m2 till en total bruttoarea för fritidshuset om 117 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i fritidshusets våningsplan placeras på en höjd av lika

befintligt.

2. Avgifter: Bygglov 3 864 kronor

Bygganmälan 3 528 kronor

Summa avgifter: 7 392 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 12 december 1951 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och uthus med en bruttoarea om 40 m2.

Fastighetens areal är 2 320 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 47 m2 till en total bruttoarea för fritidshuset om 117 m2.

Avvikelse från gällande detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 68 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 67 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 23 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 30 januari 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

På fastigheten finns WC till tank slutbesiktigat den 12 oktober 1992. Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats den 21 oktober 2007.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

_____

§23 Tillbyggnad av fritidshus. Raksta 1:116, Rakstaringen 14

Dnr: 2008MB0230

Byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 53 m2 till en total bruttoarea om 116 m2

 2. Avgift: Bygglov: 3 360 kronor

Bygganmälan: 3 528 kronor

Summa: 6 888 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 9 juni 1952.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 63 m2 samt ett uthus med en bruttoarea om 23 m2.

Fastighetens areal är 2 853 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus i ett plan med 53 m2 i ett plan till en total bruttoarea om 116 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (80 m2) med 59 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 66 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 8 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner. Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank har meddelats den 7 februari 2008. Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats den 12 februari 2008.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

_____

§24 Diskussion om bedömningsgrunder för bygglov i fritids­områden på Östra Tyresö

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Fortsatt diskussion om bedömningsgrunder för Östra Tyresö.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§25 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§26 Meddelanden

Länsstyrelsens beslut den 19 mars 2008 ärende nr 4032-07-111132. Överklagande av beslut om bygglovsavgift på 750 kronor på X, X.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Länsstyrelsens beslut den 9 april 2008 ärende nr 4032-07- 41816. Överklagande av beslut om avslag byggnadsåtgärder (balkong och insättning av balkongdörr) på X, X.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Länsstyrelsens beslut den 16 april 2008 ärende nr 4032-07-113537 och 4032-07-115926. Överklagande av ett beviljat bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus på X (Liljestrands Fastigheter AB).

Länsstyrelsen upphäver bygglovet i den del som avser stödmur mot X till X.

Kammarrätten i Stockholm beslut den 28 februari 2008.

Kammarrätten beslutar att meddela prövningstillstånd Överklagande av länsrättens beslut om utdömande av vite rörande fastigheten X, X.

Namnberedningens beslut den 17 april 2008, § 4.

Namnberedningen tillämpar följande principer för namnsättning av gång- och cykelvägar:

- Kortare gång- och cykelvägar namnsätts inte

- Gång- och cykelvägar namnsätts om det behövs för adressättning

- Längre gång- och cykelvägar namnsätts

- Gång- och cykelvägar inom bostadsområden namnsätts inte

_____

§27 Namnsättning av ett kvarter vid Måsvägen inom föreslagen detaljplan för området runt Måsvägen

Dnr: 2008MB0334

Byggnadsnämndens beslut

 1. Kvarteret får namnet Jägaren

 2. Namnet ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Namnberedningen har fått i uppdrag att namnsätta ett kvarter inom kommande detaljplan för området runt Måsvägen

Namnberedningens förslag

Kvarteret (A) får namnet Jägaren. Namnet ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt namnberedningens förslag.

____

§28 Namnsättning av gång- och cykelväg inom föreslagen detaljplan för område runt Orrnäset och Breviksvägen

Dnr: 2008MB0335

Byggnadsnämndens beslut

 1. Gång- och cykelvägen får namnet Fiskarrovägen

 2. Namnet ska tillämpas från att gång- och cykelvägen är utbyggd.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Namnberedningen har fått i uppdrag att namnsätta gång- och cykelväg inom kommande detaljplan för område runt Orrnäset och Breviksvägen.

Fiskarrovägen är idag uppdelad i två delar, som sammanbinds av gång- och cykelvägen.

Namnberedningens förslag

Gång- och cykelvägen (A) får namnet Fiskarrovägen. Namnet ska tillämpas från att gång- och cykelvägen är utbyggd.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt namnberedningens förslag.

____

§29 Namnsättning av gång- och cykelväg inom föreslagen detaljplan för området runt Måsvägen

Dnr: 2008MB0336

Byggnadsnämndens beslut

 1. Gång- och cykelvägen (A) får namnet Klockargårdsstigen. Nya fastigheter vid Klockargårdsstigens östra ände får adress Måsvägen.

 2. Namnet ska tillämpas från det att gång- och cykelvägen är utbyggd.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Namnberedningen har fått i uppdrag att namnsätta gång- och cykelvägen inom föreslagen detaljplan för området runt Måsvägen.

Namnberedningens förslag

Gång- och cykelvägen får namnet Klockargårdsstigen. Nya fastigheter vid Klockargårdsstigens östra ände får adress Måsvägen. Namnet ska tillämpas från det att gång- och cykelvägen är utbyggd.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt namnberedningens förslag.

____