Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2008-08-21

Sammanträde 2008-08-21

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§74 Nybyggnad av fritidshus och garage, Trinntorp 1:139, Nötskrikevägen 18

Dnr: 2008BN0045

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 120 m2 samt garage med en bruttoarea om 40 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i fritidshusets våningsplan placeras på en höjd av + 32,8 meter

- färdigt golv i garaget placeras på en höjd av + 31,7 meter

2. Avgift: Bygglov 6 720 kronor

Bygganmälan 7 056 kronor

Summa avgifter 13 776 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 3 960 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 120 m2 samt garage med en bruttoarea om 40 m2

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 3°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 80 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna placerats 7,0 m från varandra istället för tillåtna 9,0 m

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 9 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner

(från den 24 juni 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC och BDT-avlopp har meddelats den 9 juli 2008.

Ordförandeutlåtande

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 120 m2 samt garage med en bruttoarea om 40 m2

_____

§75 Påbyggnad av enbostadshus, Skälsätraängen 8, Långsjövägen 77

Dnr: 2008MB0254

Byggnadsnämndens beslut

  1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för påbyggnad med en inredd vind på del av det befintliga enbostadshuset.

  2. Avgift: Bygglov 7 980 kronor

Bygganmälan 7 056 kronor

Summa avgifter 15 036 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 29 mars 1990.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus i en våning med en byggnadsarea om 160 m2 samt en garagebyggnad med en byggnadsarea om 40 m2.

Fastighetens areal är 971 m2.

Ansökan avser bygglov för påbyggnad med en inredd vind över 135 m2 av enbostadshusets totala 160 m2 byggnadsarea.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att befintligt enbostadshus ligger 4,0 meter från gräns mot grannfastigheten Skälsätraängen 9 samt 2,5 meter från skaftväg tillhörande Skälsätraängen 6 istället för tillåtna 4,5 meter.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Två av nio grannar på en av de fem fastigheterna har motsatt sig förslaget.

Sakägare X på fastighet X anför att höjningen av huset medför en markant ökad skuggbild i den del av trädgården som är placerad utmed grannfastighetens byggnad. Vidare anför X att fönstersättningen påverkar den privata sfären då uteplats och delar av trädgården kommer att få fri insyn.

Olika förslag på påbyggnader har diskuterats utan att sökanden och grannen Idberger har kunnat komma överrens om en lösning som båda kan acceptera.

Bygglovsenhetens bedömning

Bygglovsenheten bedömer att föreslagen påbyggnad kommer att medföra en viss skuggbildning på X fastighet. Delar av tomten kommer att få ökad skuggbildning, dock inte själva bostadshuset. Bygglovsenheten anser inte att skuggbildningen är så betydande att ansökan om bygglov ska avslås. Den ökade insyn som påbyggnaden ger upphov till bedöms inte heller medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för påbyggnad av en inredd vind på befintligt enbostadshus.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenhetens bedömning föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§76 Olovlig tillbyggnad av enbostadshus

Dnr: 2007MB0392

Byggnadsnämndens beslut

  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras X och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 520 kronor) =10 080 kronor för tillbyggnad med en byggnadsarea om 29 m2 som uppförts utan bygglov.

  2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 29 m² till en total byggnadsarea om 163 m².

  3. Avgift: Bygglov 2 520 kronor

Detaljplan 3 600 kronor

Fastighetsplan 2 160 kronor

Summa avgifter 8 280 kronor (faktureras separat)

4. Ärendet överlämnas till allmän förvaltningsdomstol, Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje, grupp 4, för prövning av frågan om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap, 7 och 9 §§. Avgiften ska avse en area om 19 m2.

Upplysning

Byggnadsavgiften (10 080 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, plusgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgifter enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 4 mars 1993 och fastighetsplan fastställd den 8 oktober 1992.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inkom till miljö- och byggnadsnämnden den 16 april 2007. Den 23 april 2007 skickades en begäran om komplettering. Då inte alla efterfrågade handlingar hade kommit in till miljö- och byggnadsnämnden den 31 januari 2008 skrevs ett brev för att fråga om ansökan fortfarande var aktuell. Den 31 mars 2008 inkom kompletteringar i ärendet.

Vid tillsyn på fastigheten den 12 maj 2008 konstaterades att tillbyggnaden uppförts utan bygglov. Enbostadshusets byggnadsarea var innan tillbyggnaden 134 m2. Enbostadshuset har sedan byggts till med en byggnadsarea om 29 m2 till en sammanlagd byggnadsarea om 163 m2. På fastigheten finns också en carport om 32 m².

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2007 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (2 520 kronor) = 10 080 kronor

Samtliga ägare till fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som debiteras dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna som inkom den 30 maj 2008 med en skrivelse där man motsätter sig byggnadsavgiften. De anför bland annat att de har fått felaktig information från kommunen och att man påbörjade byggnationen i god tro.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § ska fastighetsägarna beredas tillfälle att inom viss tid ansöka om lov. Ägarna har informerats om möjligheten att söka bygglov i efterhand. Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad med en byggnadsarea om 29 m2 har inkommit.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea för enbostadshuset (160 m2) med 3 m2.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Bygglovsenhetens bedömning

Bygglovsenheten har tagit del av den skrivelse som inkom från fastighetsägarna den 30 maj 2008. Deras uppgifter om att kommunen skulle ha godkänt påbörjandet av byggnationen innan bygglov lämnats tillbakavisas av bygglovsenheten och ändrar inte vår bedömning om att byggnadsavgift ska tas ut. Överträdelsen bedöms inte vara ringa varför byggnadsavgiften inte heller ska sättas ned.

Eftersom tillbyggnaden har skett utan bygglov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera X och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 520 kronor) =10 080 kronor.

Ärendet föreslås överlämnas till allmän förvaltningsdomstol för prövning av frågan om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap, 7 och 9 §§. Avgiften ska avse en area om 19 m2.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

_____

§77 Tillbyggnad/utvändig ändring av enbostadshus i form av två altaner, Sommaren 33, Hällstigen 7

Dnr: 2008BN0110

Byggnadsnämndens beslut

  1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad/utvändig ändring av enbostadshus i form av två altaner med en byggnadsarea om 40 m2 till en sammanlagd byggnadsarea om 200 m2 avslås.

  2. Avgift: 2 000 kronor (faktureras separat)

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 8 november 2004 och fastighetsplan som vunnit laga kraft den 8 november 2004.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus i två våningar samt suterrängvåning med en byggnadsarea om 160 m2.

Fastighetens areal är 1 504 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad/utvändig ändring av enbostadshus i form av två altaner med en byggnadsarea om 40 m2 till en sammanlagd byggnadsarea om 200 m2. Altanernas höjd över marken är 2,4 meter för den ena altanen och mellan 0,60 meter och 2,4 meter för den andra.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att den sammanlagda bebyggelsen överskrider byggrätten med 40 m2, eller 25 %.

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Sökanden önskar få ärendet prövat av byggnadsnämnden.

Bygglovsenhetens bedömning

De två altanerna utgör tillsammans en byggnadsarea om cirka 40 m2 enligt de mätregler som anges i Svensk Standard SS 02 10 53.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Den föreslagna byggnationen innebär att byggrätten överskrids med 25 % varför avvikelsen inte kan ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Eftersom förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § därmed saknas föreslås att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för till­byggnad/utvändig ändring av enbostadshus med en byggnadsarea om 40 m2 till en sammanlagd byggnadsarea om 200 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenheten bedömning föreslås att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.

För närvarande pågår en rättsprocess där rättsfall rörande tillbyggnader/utvändiga ändringar i form av altaner behandlas i regeringsrätten. Beroende på utfallet i regeringsrätten kan frågan om bygglov för föreslagen byggnation omprövas av byggnadsnämnden vid en bygglovsansökan vid ett senare tillfälle.

_____

§78 Tillbyggnad av fritidshus samt utvändig ändring, Raksta 1:182, Ullbergsvägen 65

Dnr: 2008MB0156

Byggnadsnämndens beslut

  1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 11 m2 till en total bruttoarea för fritidshuset om 80 m2 samt för utvändiga ändringar i form av ändrad fönstersättning, fasadbeklädnad och takutformning.

  2. Avgifter: Bygglov 3 864 kronor

Bygganmälan 3 528 kronor

Summa avgifter: 7 392 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 12 december 1951 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området för permanent bebyggelse.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 69 m2 samt ett uthus med en bruttoarea om 30 m2.

Fastighetens areal är 2 833 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om

11 m2 till en total bruttoarea för fritidshuset om 80 m2 samt för utvändiga ändringar i form av ändrad förnstersättning, fasadbeklädnad och takutformning.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea på fastigheten (80 m2) med 30 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 30 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 18 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 24 juni 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med slamavskiljare enligt uppgift från fastighetsägaren. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedömer att anläggningen uppfyller miljöbalkens krav.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

_____

§79 Nybyggnad fritidshus och altan samt rivningslov, Dyvik 1:102, Väpnarstigen 35

Dnr: 2008BN0051

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av ett fritidshus i en våning med en bruttoarea om 86 m2 samt för nybyggnad av en altan med en byggnadsarea om 29 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i fritidshusets entrévåningsplan placeras på en höjd av +60,4 meter.

2. Rivningslov beviljas för befintligt fritidshus.

3. Avgifter: Bygglov 5 796 kronor

Bygganmälan 5 292 kronor

Summa avgifter: 11 088 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 januari 1951. Kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området för permanent bebyggelse.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus som avses rivas.

Fastighetens areal är 2 588 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i en våning med en brutto­area om 86 m2 samt för en altan med en byggnadsarea om 29 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placerats 3 meter in på mark som endast får bebyggas med uthus.

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 2°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 33,6 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 33,6 m2

- byggnaderna placerats cirka 6 meter från varandra istället för tillåtna 9 meter

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger utanför planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 24 juni 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns förmultningstoalett slutbesiktigat den 12 juli 1977.

Tillstånd för BDT-avlopp har meddelats den 10 maj 2008.

Bygg- och rivningsanmälan har inlämnats den 22 april 2008.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad fritidshus.

_____

§80 Tillbyggnad fritidshus samt nybyggnad av carport, Raksta 1:118, Rakstaringen 18

Dnr: 2008BN0070

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av ett fritidshus med en bruttoarea om 34 m2 till en total bruttoarea för fritidshuset om 95 m2 och för nybyggnad av en carport med en byggnadsarea om 18 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i fritidshusets våningsplan placeras på en höjd lika befintligt golv

- färdigt golv i carporten placeras på en höjd av + 24,8 meter.

2. Avgifter: Bygglov 3 864 kronor

Bygganmälan 3 528 kronor

Summa avgifter 7 392 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 9 juni 1965 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985. Kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området för permanent bebyggelse.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 61 m2 och ett uthus med en bruttoarea om 20 m2.

Fastighetens areal är 2 982 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 34 m2 till en total bruttoarea för fritidshuset om 95 m2 samt för nybyggnad av en carport med en byggnadsarea om 18 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 53,2 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 45,2 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 8,0 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (en komplementbyggnad) överskrids med en komplementbyggnad

- byggnaderna placerats cirka 8,8 meter från varandra istället för tillåtna 9 meter.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning.

Fastigheten ligger i område 8 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner

(från den 24 juni 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns förmultningstoalett och BDT-avlopp slutbesiktigade 1988.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.

_____

§81 Nybyggnad av enbostadshus, Odlingslotten 17, Muskotgränd 6

Dnr: 2008BN0002

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med källare men sammanlagd byggnadsarea om 154 m2 under förutsättning att

- byggnadsarbeten inte påbörjas förrän gatukostnadsersättning betalats

eller godtagbar säkerhet för ersättningen lämnats

- färdigt golv i huvudbyggnadens entrévåningsplan placeras på en höjd

av + 54,7 meter

- färdigt golv i huvudbyggnadens källarvåningsplan placeras på en höjd

av + 52,0 meter.

2. Avgifter: Bygglov 8 400 kronor

Bygganmälan 8 820 kronor

Detaljplan 17 220 kronor

Summa avgifter: 34 440 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft den 6 februari 2006.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 956 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med källare med en byggnadsarea om 154 m2, varav balkong med en byggnadsarea om 14 m2.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Berörd sakägare XX, ägare till fastigheten X, har följt processen och begärt att få veta vad som gäller angående bygglov på Odlingslotten 17. Han har ifrågasatt hur detaljplanen tolkas mot gällande förslag. X och XX har inkommit med en skrivelse som sammanfattar deras synpunkter (aktbilaga).

Planenheten har tillfrågats men kan inte se att förlaget strider mot detaljplanen.

Bygglovsenhetens bedömning

Husets placering bedöms inte vara i strid mot detaljplanen eftersom byggnaden inte placeras på mark som inte får bebyggas. Byggnaden i förslaget bedöms också anpassas i terrängen utan omotiverat stora markförändringar. Högsta tillåtna våningsantal bedöms uppfyllas i förslaget eftersom det inte finns något förbud mot källare i planbestämmelserna. Källaren räknas inte som våning enligt våningsdefinition i plan- och byggförordningen (PBF) 9 §, där avståndet från golvets översida i våningen närmast ovanför inte får ligga mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen eller för närmaste granne på Odlingslotten 15. Husets utformning, placering och höjd bedöms passa in i förhållande till omgivande bebyggelse, varför förslaget bedöms uppfylla reglerna om byggnaders placering och utformning i plan- och bygglagen (PBL), 3 kap 1 §.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt Plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad enbostadshus.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenhetens bedömning föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§82 Nybyggnad av garage, Kumla 3:659, Kumla Allé 24B

Dnr: 2008MB0351

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 40 m2.

2. Avgift: Bygglov: 1 932 kronor
Bygganmälan: 1 764 kronor
Summa avgifter: 3 696 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 maj 1955.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus i ett plan med källare och med en byggnadsarea om 142 m2.

Fastighetens areal är 1 643 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett garage med en byggnadsarea om 40 m2. Färdigt golv i garaget ansluter till befintlig /omgivande mark.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden i sin helhet placeras på mark som inte får bebyggas

- största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygglovsenhetens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Bygglovsenheten bedömer att den mark som i detaljplanen från 1955 redovisas som mark som inte får bebyggas i detta fall har spelat ut sin roll.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenhetens bedömning föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§83 Nybyggnad av garage samt tillbyggnad av enbostadshus, Kumla 145:2, Snövits Väg 1A

Dnr: 2007MB1081

Byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 maj 1955.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus i 1½ plan med källare. Byggnadsarean är 125 m2.

Fastighetens areal är 907 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en byggnadarea om 40 m2 samt tillbyggnad av enbostadshuset med 13 m2 till en byggnadsarea om 138 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats 130 m2 (1/7 del av tomtens area) med 48 m2

- största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygglovsenhetens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen. Däremot är det tveksamt om garagets utformning och höjd överensstämmer med plan- och bygglagens 3 kapitel om anpassning till omgivningen.

Ordförandeutlåtande

Eftersom det råder tveksamhet om garagets utformning och höjd överensstämmer med plan- och bygglagen föreslår jag att byggnadsnämnden återremitterar ärendet.

_____

§84 Tillbyggnad med inglasat uterum, Näsby 4:1461, Gunbovägen 2A

Dnr: 2008BN0224

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum med en byggnadsarea om 27 m2 till en byggnadsarea om 158 m2.

2. Avgift: Bygglov: 1 680 kronor
Bygganmälan: 672 kronor
Summa avgifter: 2 352 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 31 maj 1952.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus med källare/sluttningsvåning med en byggnadsarea om 131 m2.

Fastighetens areal är 823 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad med ett inglasat uterum som har en byggnadsarea om 27 m2. Tillbyggnaden sker på en befintlig altan som idag har ett äldre skärmtak. Skärmtaket saknar bygglov.

Byggnadsarean efter tillbyggnad blir totalt på fastigheten 158 m2 (131+27).

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/7 del av tomtens area) med 40 m2 eller 34 %.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygglovsenhetens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Byggnadsnämnden har tidigare i äldre planer beviljat avvikelser från detaljplanen för enbostadshus upp till en byggnadsarea om 160 m2 och därför föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenhetens bedömning föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§85 Nybyggnad fritidshus och garage samt rivning av fritidshus, Trinntorp 1:316, Gökbacksvägen 18

Dnr: 2008BN0096

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus i med en bruttoarea om 120 m2 och en byggnadsarea om 115 m2 samt för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 19 m2 under förutsättning att

- sockelhöjden för huvudbyggnaden inte blir högre än + 66,4

- färdigt golv i komplementbyggnad placeras på en höjd av + 64,0

2. Rivningslov beviljas för det äldre fritidshuset.

3. Avgift: Bygglov: 7 728 kronor (inklusive rivningslov)
Bygganmälan: 7 056 kronor
Summa avgifter: 14 784 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygg- och rivningsanmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Fritidshuset placeras på del av äldre grund men 4,5 meter från tomtgräns.

Byggnads- och rivningsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett äldre fritidshus som ska rivas och ge plats för det nya fritidshuset samt ett uthus med en byggnadsarea om 20 m2.

Fastighetens areal är 3 100 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad fritidshus med en byggnadsarea om
115 m2 och en bruttoarea om 105 m2 i våningsplanet samt 15 m2 i källaren. I byggnadsarean ingår 10 m2 balkong.

Ansökan avser också nybyggnad av ett garage med en byggnadsarea om 19 m2 samt rivning av det äldre fritidshuset.

Det nya fritidshuset placeras på del av den gamla grunden men 4,5 meter från tomtgräns istället för som det äldre fritidshuset 2,5 meter.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 79 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 9 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (en komplementbyggnad) överskrids med en komplementbyggnad

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt fritidshus på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad fritidshus samt garage.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 17 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 26 juni 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank och BDT-avlopp har meddelats den 26 maj 2008.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad fritidshus samt garage och rivningslov för det äldre fritidshuset.

_____

§86 Nybyggnad fritidshus samt rivning av uthus, Trinntorp 1:282, Hackspettvägen 9

Dnr: 2008BN0074

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 119 m2 under förutsättning att

- befintligt uthus om 17 m2 på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 21 augusti 2010

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 39,0

2. Rivningslov för uthus med en bruttoarea om 17 m2 beviljas.

3. Avgift: Bygglov: 7 728 kronor
Bygganmälan: 7 056 kronor
Summa avgifter: 14 784 kronor (faktureras separat)

Jäv

Seija Henriksson (s) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygg- och rivningsanmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnads- och rivningsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns två uthus med en bruttoarea om 28 respektive 17 m2 samt en friggebod. Uthuset om 17 m2 ska rivas. Ett tidigare fritidshus om 51 m2 har rivits.

Fastighetens areal är 2 590 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 119 m2 samt rivning av uthus om 17 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen, efter rivning, överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 67 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 69 m2

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt uthus om 17 m2 på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad fritidshus.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 12 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2008-06-11). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank samt BDT-avlopp har meddelats den 25 maj 2008.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad enbostadshus.

_____

§87 Tillbyggnad av fritidshus samt bygglov i efterhand för förråd, Tyresö 1:620, Brakmarsvägen 13

Dnr: 2007MB0125

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshuset med en bruttoarea om ca 13 m2.

2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för uthus med en byggnadsarea om 10 m2.

3. Avgifter: Bygglov: 1 932 kronor
Bygganmälan: 1 764 kronor
Summa avgifter: 3 696 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 13 mars 1952 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om cirka 72 m2 samt två uthus med en byggnadsarea om 30 m2 respektive 10 m2 samt en friggebod om 10 m2.

Fastighetens areal är 2 033 m2.

Den 6 maj 2002 lämnade miljö- och byggnadsnämnden bygglov för ett uthus med en byggnadsarea om 30 m2 under förutsättning att två uthus på tomtplatsen skulle rivas. Rivningsförbindelse lämnades av fastighetsägaren.

Kommunens ändrade riktlinjer för byggande i området medger nu under vissa förutsättningar att två uthus om tillsammans 40 m2 kan tillåtas. Det aktuella uthuset var tidigare större men har nu minskats till 10 m2.

Ansökan avser bygglov för inbyggnad av befintlig altan som redan ligger under fritidshuset befintliga sadeltak. Inbyggnaden avser cirka 13 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 45 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 35 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (en komplementbyggnad) överskrids med en komplementbyggnad

Skriftligt godkännande från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område med pågående detaljplanearbete.

Tillstånd för WC till tank har meddelats den 7 oktober 1999.

På fastigheten finns BDT-avlopp slutbesiktigat den 26 juli 1991.

Ordförandeutlåtande

Den föreslagna byggnationen bedöms inte påverka pågående planarbete.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med gällande detaljplanen. Byggnationen bedöms också rymmas inom den kommande planen och därför föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för inbyggnad av befintlig altan samt lämnar bygglov i efterhand för förråd om 10 m2.

_____

§88 Ekonomisk uppföljning januari – juli 2008

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Bygglovschefen Inger Carlsson redovisar den ekonomiska uppföljningen för perioden januari – juli 2008.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§89 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§90 Meddelanden

Tyresö 1:814

Länsstyrelsens beslut den 26 juni 2008.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut från den 12 april 2007, § B083. Bygglov för tillfällig åtgärd, materialupplag och bullervall. Beslutet överklagades av granne till upplaget.

Länsstyrelsen upphävde miljö- och byggnadsnämndens och överlämnade ärendet för fortsatt handläggning.

X, X

Länsstyrelsens beslut den 17 juni 2008.

Miljö- och byggnadsnämnden beslut från den 18 oktober 2007, § 158. Vägrat bygglov i efterhand för uthus och stödmur, byggnadsavgift samt vitesföreläggande att vidta rättelse.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

X, X

Länsstyrelsens beslut den 30 juli 2008.

Miljö- och byggnadsnämnden beslut från den 18 september 2007, § 126. Vägrat bygglov för tillbyggnad med skärmtak och uppförande av plank.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

§91 Tyresö 1:814

Delegering av rätten att bevilja tillfällig marklov för upplag av schaktmassor

Byggnadsnämndens beslut

1. Rätten att bevilja marklov för upplag av schaktmassor till och med december 2009 på fastigheten Tyresö 1:814 delegeras till ordförande Ossian Lundström i förening med vice ordförande Kerstin Malmberg och ledamoten Gunnar Frisell. Är delegaterna oeniga ska ärendet hänskjutas till byggnadsnämnden för beslut.

Planförhållande

Området ligger utanför område med detaljplan.

Beskrivning av ärendet

De områden som avses i ansökan är delar av kommunala fastigheter och områdena är obebyggda.

Ansökan avser marklov för tillfälligt upplag av schaktmassor i samband med väg och VA-arbeten inom detaljplan för Vitsippevägen. Ansökan avser ett tillfälligt marklov till och med december 2009.

Berörda sakägare kommer att höras.

Länsstyrelsens beslut den 26 juni 2008 att upphäva den del av det tillfälliga marklovet som omfattar upplag av schaktmassor på fastigheten Tyresö 1:814 och överlämnade ärendet för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen ansåg inte att nämnden bemött de av klaganden framförda synpunkter.

Den inlämnade ansökan har kompletterats med en geoteknisk undersökning samt en redovisning av utförda åtgärder för att undvika problem med dagvattenavrinning på den klagandes fastighet.

Av ansökan framgår att den totala mängden schaktmassor inte kommer att överstiga 5 000 m3 och att arbetet kommer att bedrivas vardagar mellan 07.00 – 18.00.

I dag sker transport av schaktmassorna till ett upplag i anslutning till Breviks skola. Från såväl trafiksäkerhetssynpunkt som miljösynpunkt är detta mindre lämpad lösning.

Ordförandeutlåtande

Inledningsvis kan jag konstatera att den nuvarande lösningen med transport och behandling av schaktmassor på intet sätt är tillfredsställande. Det optimala från miljösynpunkt är att transporter till och från schaktupplag ska minimeras. Jag är också medveten om att ingen fastighetsägare vill ha ett schaktupplag i anslutning till sin fastighet. Jag kan också konstatera att tekniska kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att minimera störningar från verksamheten. Vidare gäller ansökan en begränsad tid, till och med december 2009. Jag anser att de störningar som uppkommer av verksamheten bör kunna tålas av kringboende. Jag vill dock poängtera att mitt slutliga ställningstagande kommer att göras först efter att vi fått del av eventuella yttrande från berörda sakägare.

Då underlaget till beslut inte är komplett (yttrande från berörda sakägare saknas) och ärendet är av brådskande natur föreslås nämnden delegera beslutanderätten till nämndens ordförande Ossian Lundström i förening med vice ordförande Kerstin Malmberg och ledamoten Gunnar Frisell. Uppnås inte enighet ska ärendet hänskjutas byggnadsnämnden för slutligt avgörande.