Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2008-09-25

Sammanträde 2008-09-25

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§92 Planuppdrag för cirkulationsplats vid Brakmarsvägen – Tyresövägen

Byggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för cirkulationsplats för del av Tyresö 1:544, 1:823, 1:545 med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

Beskrivning av ärendet

Tyresövägen är en av de mest trafikerade vägarna i Tyresö kommun, samtidigt som antalet permanentboende ökar i östra Tyresö. Trafikens påverkan på säkerhet och miljö i form av buller, barriärverkan, köer och trafikolyckor kan förväntas öka. Att möjliggöra för en cirkulationsplats, kommer att gynna området, i form av mindre köbildning och genom bättre flyt i trafiken. Cirkulationsplatsen kommer att bli nödvändig, i och med den ökade trafiken av både personbilar, bussar och lastbilar till och från östra Tyresö.

Planområdet är idag en t-korsning med väjningsplikt från Brakmarsvägen. Planområdet är idag inte planlagt. Planområde gränsar idag till detaljplan 304, 269 och 334. I detaljplanen 304 är markanvändningen skola, Detaljplan 269 är markanvändningen park och detaljplan 334 är markanvändningen begravningsändamål.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för cirkulationsplats för del av Tyresö 1:544, 1:823, 1:545 med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

_____

§93 Planuppdrag, detaljplan för fastigheten Siken 2

Dnr:2008KSM0574

Byggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Siken 2 med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

Jäv

Lennart Jönsson (s) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Planområdet ligger vid Sikvägen i Bollmora ett stenkast från de nybyggda flerbostadshusen längs Siklöjevägen.

Fastigheten Siken 2 har tidigare fungerat som panncentral för bostadsområdet som angränsar till planområdet. Sedan några år tillbaka har fastigheten stått tom då fjärrvärme blivit utbyggt i området och behovet av en panncentral försvunnit.

Fastigheten har förvärvats av ett lokalt dataföretag som vill använda byggnaden för kontor. Gällande detaljplan anger endast användningen panncentral och därför behövs detaljplanen ändras för att tillåta kontorsverksamhet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Siken 2 med enkelt planförfarande.

I uppdraget ingår samråd.

_____

Joakim Anuéll

Riddarstigen 22

135 69 TYRESÖ

§94 Brevik 1:577, Riddarstigen 22

Dnr: 2008BN0148

Tillbyggnad samt utvändig ändring av fritidshus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 69 m2 till en sammanlagd bruttoarea om 120 m2 samt för utvändig ändring i form av nya fönster och solceller på befintligt fritidshus under förutsättning att

- färdigt golv i fritidshusets våningsplan placeras på en höjd lika befintligt golv.

2. Avgift: Bygglov 3 867 kronor

Bygganmälan 3 528 kronor

Summa avgifter 7 395 kronor (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 1 maj 1951.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 56 m2 och ett uthus om 26 m2.

Fastighetens areal är 2 850 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 69 m2 till en sammanlagd bruttoarea om 120 m2 samt för utvändig ändring i form av nya fönster och solceller på befintligt fritidshus.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- fritidshuset placeras 4,5 meter från allmänning istället för tillåtna 6 meter

- fritidshuset placeras delvis på mark som inte får bebyggas

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med cirka 5°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 66 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger utanför planerad etappindelning för nya detaljplaner.

På fastigheten finns WC till tank slutbesiktigad den 27 november 2000 och BDT-avlopp slutbesiktigad den 22 augusti 2002.

Ordförandeutlåtande

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad och utvändig förändring av enbostadshus.

_____

Nicklas Lagerstedt

Talgoxevägen 13

135 68 TYRESÖ

§95 Trinntorp 1:224, Talgoxevägen 13

Dnr: 2008MB0326

Nybyggnad av fritidshus och garage samt rivningslov

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus i en våning med inredd vind med en bruttoarea om 120 m2 och garage med en bruttoarea om 40 m2 under förutsättning att

- befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 25 september 2010.

- färdig sockelhöjd på huvudbyggnaden placeras på en höjd av +34,6 meter

- färdig sockelhöjd på garage placeras på en höjd av +33,4 meter

2. Rivningslov beviljas för befintligt fritidshus och uthus.

3. Avgifter: Bygglov 7 728 kronor

Bygganmälan 7 056 kronor

Summa avgifter 14 784 kronor (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området för permanent bebyggelse.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus och ett uthus som avses rivas.

Fastighetens areal är 3 605 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i en våning med inredd vind med en bruttoarea om 120 m2 och garage med en bruttoarea om 40 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 18°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 80 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna placerats 6,5 meter från varandra istället för tillåtna 9 meter

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 17 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 24 juni 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för BDT-avlopp har meddelats den 17 juni 2008 av Södertörns Miljö- och häloskyddsförbund.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.

_____
 

Björn Cåberg

Backsippevägen 8A

135 62 TYRESÖ

§96 Trinntorp 1:304, Tjädervägen 16

Dnr: 2007MB0920

Nybyggnad av fritidshus och uthus samt uppfartsväg

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus i en våning med en bruttoarea om 120 m 2 och ett uthus med en bruttoarea om 40 m 2 under förutsättning att

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 67,5 meter

- färdigt golv i uthusets våningsplan placeras på en höjd av + 67,0 meter.

2. Marklov beviljas för en cirka 46 meter lång och 4 meter bred uppfartsväg 0,5 meter från angränsande fastighetsgräns.

3. Avgifter: Bygglov 6 720 kronor

Bygganmälan 7 056 kronor

Summa avgifter 13 776 kronor (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas lägen ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 4 250 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av av fritidshus i en våning med en bruttoarea om 120 m2 och ett uthus med en bruttoarea om 40 m2 och marklov för en uppfartsväg.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 4°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 80 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (en komplementbyggnad) överskrids med en komplementbyggnad

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 21enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 24 juni 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank har meddelats den 5 november 2007.

Tillstånd för BDT-avlopp har meddelats den 6 november 2007.

Bygganmälan har inlämnats den 29 oktober 2007.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus och uthus samt beviljar marklov för uppfartsväg.

_____

Petter Engström

Sörgårdsgränd 1

135 55 TYRESÖ

§97 Näsby 4:1576, Vårlöksvägen 35A

Dnr: 2008MB0212

Nybyggnad enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av enbostadshus i en våning med inredd vind med en byggnadsarea om 103 m2 under förutsättning att

- befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 25 september 2010.

- färdig sockelhöjd placeras på en höjd av + 23,8 meter.

2. Rivningslov beviljas för befintligt uthus.

3. Avgifter: Bygglov 8 988 kronor

Bygganmälan 7 056 kronor

Summa avgifter 16 044 kronor (faktureras separat).

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft den 31 maj 1952.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 880 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med inredd vind med en byggnadsarea om 103 m2

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- högsta tillåtna byggnadshöjd (4,5 meter) överskrids med 2,2 meter vad gäller takkupan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.

Skriftligt godkännande till förslaget från sju av tio berörda sakägare har bifogats ansökan.

Ägarna till fastigheten Näsby 4:1125 har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Av dessa tre har två inkommit med svar att de inte har något emot avvikelsen i förslaget. Anders Mörsäri, boende på fastigheten Näsby 4:1125, godkänner inte takkupan då den försämrar hans fina läge utan insyn och skulle innebära full insyn. Han anser också att detaljplanen ska gälla.

Kortaste avstånd från den föreslagna takkupan är 26 meter till grannens tomtgräns och 39 meter till grannens hus.

Bygglovsenhetens bedömning

Takkupans utformning och storlek överensstämmer med byggnadsnämndens praxis i området. Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad enbostadshus.


 

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenhetens bedömning föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

Beslutet skickas även till

Anders Mörsäri, Vårlöksvägen 10, 135 55 Tyresö
Magnus Liljegard

Sjöbergavägen 14

135 69 TYRESÖ

§98 Brevik 1:357, Sjöbergavägen 14

Dnr: 2007MB1278

Tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av uthus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 48 m2 till en total bruttoarea om 118 m2 och nybyggnad av uthus med en byggnadsarea om 28 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i komplementbyggnad inte placeras högre än sektionsritningen visar.

2. Avgift: Bygglov 5 040 kronor
Bygganmälan 5 292 kronor
Summa avgifter 10 332 kronor (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av uthuset och tillbyggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 25 november 1940 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 70 m2 samt ett äldre uthus med en bruttoarea om 16 m2. Uthuset ska rivas för att ge plats åt det nya uthuset.

Fastighetens areal är 3 000 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 48 m2 till en total bruttoarea om 118 m2 samt nybyggnad av uthus med en byggnadsarea om 28 m2.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 4°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 66 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 68 m2

- byggnaderna placerats cirka 8,0 meter från varandra istället för tillåtna

9 meter

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger utanför område med planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 11 juni 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns BDT-avlopp med 1 100 liters slamavskiljare slutbesiktigat den 5 september 2001.

På fastigheten finns WC till tank slutbesiktigat den 28 maj 2004.

Bygganmälan har inlämnats den 23 november 2007.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av komplementbyggnad.

_____

Peter Dahl

Öringe Strandväg 6

135 49 TYRESÖ

§99 Kristallen 4, Öringe Strandväg 6

Dnr: 2007MB1173

Påbyggnad av enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut

 1. Ansökan om bygglov för påbyggnad av enbostadshus avslås.

 2. Avgift: 2 625 kronor (faktureras separat).

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 14 januari 1972.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus i ett plan med sluttningsvåning och en byggnadsarea om 228 m2 samt ett garage med en byggnadsarea om 29 m2.

Fastighetens areal är 8 955 m2.

Detaljplanen för fastigheten medger byggnation av en huvudbyggnad i en våning med en byggnadsarea om 200 m2 och ett fristående uthus om 30 m2. Källarförbud gäller.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus genom påbyggnad av befintlig sluttningsvåning. Påbyggnadens bruttoarea uppgår till cirka 76 m2 utan att påverka byggnadarean.

Tidigare bygglov har lämnats med en mindre avvikelser från gällande detaljplan.

Den 31 augusti 1989 beviljades de förra ägarna ett bygglov med en mindre avvikelse för tillbyggnad med 66,4 m2 i två plan. Förslaget stred mot gällande detaljplan genom att tillbyggnaden förlagts på mark som inte får bebyggas och att källare inte får anordnas samt genom att byggnaden överskred högsta tillåtna byggnadsarea 200 m2 med 2 m2

Den 13 juni 1991 inkom de förra ägarna med reviderade ritningar utvisande en tillbyggnad av enbostadshuset i ett plan med 92,8 m2. Förslaget stred mot gällande detaljplan genom att tillbyggnaden till större delen förlagts på mark som inte får bebyggas samt att den överskred högsta tillåtna byggnadsarea 200 m2 med 28,4 m2. Bygglov beviljades med en mindre avvikelse.

Nuvarande ägaren har inkommit med en ansökan om påbyggnad med en våning på delar av den 1991 beviljade tillbyggnaden vilket medför att det blir ett tvåvåningshus vilket planen inte medger.

Avvikelse från detaljplan

Summan av avvikelserna från gällande detaljplan blir om förslaget beviljas att

- högsta tillåtna antal våningar (en våning) överskrids med en våning

- byggnaden till större delen placerats på mark som inte får bebyggas

- största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad (200 m2) överskrids med

28 m2

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden som i skrivelse inkommen den 26 augusti vill ha det omarbetade förslaget prövat av byggnadsnämnden (aktbilaga). I skrivelsen framför sökande 6 punkter som argument för det senast omarbetade förslaget.

 1. Byggnadsvolymen har dragits in från sjösidan för att bl a minska lägsta byggnadshöjd.

 2. Den föreslagna påbyggnaden som anpassas till befintlig suterrängvåning och ger en ny byggnadsarea om 215 m2 är en mindre avvikelse som inte strider mot planens syfte.

 3. En påbyggnad med ett sadeltak över terrassen för att avhjälpa fuktproblemen skulle förvanska byggnaden och strida mot PBL 3 kap.

4-6. Sökande anser i skrivelsen att syftet med föreslagen tillbyggnad är att
befintligt hus inte rymmer en boplats för en normal familj och att på
byggnaden är till för att komma tillrätta med fuktproblemen i befintligt
terrassbjälklag. Sökande vill också att nämnden tittar på plats.

Bygglovsenhetens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelserna i inlämnad ansökan kan inte ses som mindre avvikelser som är förenliga med planens syfte. Sökandens argument i skrivelsen från den 26 augusti ändrar inte denna bedömning.

Eftersom förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § därmed saknas föreslås att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för till­byggnad av enbostadshus.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenheten bedömning föreslås att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.

_____


Curt Nileman

Gränöstigen 3

135 69 TYRESÖ

§101 Dyvik 1:293, Gränöstigen 3

Dnr: 2004MB1754

Ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage med vidbyggd carport

Byggnadsnämndens beslut

1. Ändring av bygglov daterat den 17 januari 2002 § B009 beviljas. Ändringen avser borttagande av vidbyggd carport samt bygglov i efterhand för felaktigt byggt garage med en byggnadsarea om 34 m2 samt nybyggnad av fristående carport med en byggnadsarea om 18 m2.

2. Avgift: Bygglov 1 932 kronor
Bygganmälan 1 008 kronor
Summa avgifter 2 940 kronor (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 12 mars 1957 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och ett garage med en byggnadsarea om 34 m2 med en vidbyggd carport om 33 m2.

Fastighetens areal är 2 698 m2.

Bygglov daterat den 17 januari 2002 finns för ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och ett garage med en byggnadsarea om 30 m2 med en vidbyggd carport om 18 m2.

Det olovligt utförda har behandlats under § 100.

Ansökan avser rättelse genom ändring av den 17 januari 2002 § B009, beviljat bygglov. Ändringen avser volym, takutformning och motfyllnader samt flytt och minskning av carport.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- garagebyggnaden placerats 1,6 meter från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 meter

- carporten placeras 0,15 meter från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 meter

- största tillåtna takvinkel på garage överskrids med 10°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 24 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 20 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 4 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (en komplementbyggnad) överskrids med en komplementbyggnad

- WC har installerats.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit men en sakägare har skriftligen uttryckt att det är viktigt muren återställs snyggt samt att grunden ej ter sig för hög.

På fastigheten finns tillstånd för WC till tank meddelat den 18 juni 1973 samt BDT-avlopp med 1 900 liters slamavskiljare slutbesiktigat den 2 oktober 2001.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av den 17 januari 2002 § B009, beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.

_____

Beslutet skickas även till:

Johan Bygge, Ekbackevägen 9, 181 46 LIDINGÖ

Hans Erik Sandström

Näsbyvägen 23 B

135 53 TYRESÖ

§102 Kumla 3:318, Åkervägen 36

Dnr: 2007MB1068

Ny prövning av förhandsbesked

Byggnadsnämndens beslut

 1. Som förhandsbesked meddelas att bygglov för ytterligare ett enbostadshus inte kommer att beviljas.

 2. Avgift: 0 kronor.

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 maj 1955.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 1 608 m2.

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två enbostadshus samt avstyckning/reglering. Avstyckningen/regleringen skulle innebära två fastigheter om vardera 804 m2.

Efter att byggnadsnämnden behandlade ansökan första gången har de tidigare två fastigheterna slagits samman och bygglov har beviljats för ett enbostadshus, ett garage samt murar.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- tomtstorlekarna efter avstyckning blir mindre än de 900 m2 som erfordras enligt gällande detaljplan.

Negativt förhandsbesked har tidigare meddelats av miljö- och byggnadsnämnden den 22 november 2007. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som återförvisade ärendet för ny handläggning med motiveringen att det inte framgår om byggnadsnämnden haft tillgång till sökandens skrivelser. Om byggnadsnämnden ändå haft tillgång till skrivelsen framgår inte nämndens bedömning i frågan.

Hans Sandströms uppfattning är att byggnadsnämnden under åren medverkat till ett flertal avstyckningar inom området som väsentligen understiger föreskrivna 900 m2. Inom närområdet pekar Hans Sandström på flera fastigheter med en areal om cirka 750 – 800 m2. Fastigheterna bildades på 1950-talet.

Enligt Boverkets kommentarer om prövning av bygglov inom detaljplan kan man läsa:


”Frågan om en avvikelse skall godtas måste alltid bedömas individuellt med
hänsyn till syftet med planen. Det kan vidare vara så att en omfattande dispensgivning före PBL:s inträde kan leda till att samma avvikelser när det gäller återstående fastigheter ska anses vara mindre, om det inte strider mot syftet med planen.”

Enligt kommunens fastighetsingenjör är minimiarealen för nybildad fastighet 900 m2. Dock gjordes på 1960-talet i några fall större avvikelser, då fastigheter med en areal kring 700 m2 bildades. Anledningen var att kommunen hade för avsikt att ersätta detaljplanen med stadsplaner vilka skulle medge att mindre tomter bildades. Dessa stadsplaneförslag antogs dock inte utan detaljplanen fortsatte att gälla. Efter PBL:s ikraftträdande 1987 har ingen fastighet med en areal mindre än 850 m2 bildats.

Kommunen har ingen egen myndighet utan har ett avtal med lantmäteriet vad gäller bildandet av nya fastigheter. Lantmäteriet och kommunen har i samråd under den senaste 10-årsperioden medgivit avvikelser om cirka 20 – 30 m2 från 900 m2 om fastigheten varit lämplig att bebygga.

Bygglovsenhetens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen på närmare 100 m2 (1 608/2=804 m2) i inlämnad ansökan kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Kommunen och lantmäteriet har en stabil praxis när det gäller avvikelser från minsta tomtstorlek. Att ändra denna praxis genom att tillåta fastigheter för enbostadshus på cirka 800 m2 skulle medföra en oönskad förtätning av Trollbäcken som redan är mycket tätbebyggt. Enligt kommunens nya översiktsplan kan det efter planändring bli aktuellt med vissa förtätningar med sådan bebyggelse som saknas idag, exempelvis parhus och stadsvillor.

Eftersom förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § därmed saknas föreslås att byggnadsnämnden som förhands­besked meddelar att bygglov för nybyggnad av ytterligare ett enbostadshus inte kommer att beviljas.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

_____

Jerzy Lypinski

Renlavsgången 65

135 35 TYRESÖ

§103 Alby 1:218, Renlavsgången 65

Dnr: 2007MB0654

Påbyggnad av radhus

Byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras.

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 16 juni 1978.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett radhus i två plan med platt tak. Radhuset ligger i en länga om 13 stycken radhus i ett kvarter med närmare 225 hus med liknande takutformning. I närområdet finns ytterligare hus med platta tak.

Fastighetens areal är 156 m2.

Ansökan avser bygglov för ändrad takutformning. Det platta taket önskas bytas mot ett sadeltak med en lutning om 17O för att uppnå större brandsäkerhet, minska takläckage och genom att mindre takutsprång anordnas skydda träfasaden nedanför. Takstolarna placeras parallellt med lägenhetsskiljande väggar. Sadeltaket kommer bara att synas på långt håll.

Sökanden har inkommit med brandtekniskt utlåtande från Brandskyddslaget AB.

Av Brandskyddslagets sammanfattning kan utläsas att det finns ett stort behov av att försöka åstadkomma en brandsektionering av vinden och att i samband med en sådan sektionering bör helst takstolskonstruktionen bytas då befintlig konstruktion så gott som helt saknar brandmotstånd.

Förslag till beslut och anledning till avslag har tidigare kommunicerats med sökanden. Sökanden har skriftligen meddelat att han vill att byggnadsnämnden ska pröva frågan.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Bygglovsenhetens bedömning

Förslaget uppfyller inte kraven i plan- och bygglagen 3 kap 1 och 10 §§, vad avser att god helhetsverkan och att bevara byggnadens karaktärsdrag. Att inom ett område låta någon enstaka byggnad få sadeltak medför att områdets karaktär och utformning förvanskas. Detta kommer att synas och upplevas på längre avstånd.

Att öka brandsäkerheten och då speciellt i radhusområden är även enhetens önskemål.

Av Brandskyddslagets utredning framgår inte om behovet kan lösas inom befintlig storlek och takutformning.

Eftersom förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § därmed saknas föreslås att byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för påbyggnad av radhus.

Ordförandeutlåtande

Efter förda diskussioner föreslår jag att byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet.

_____


Vattenfall Eldistribution AB

Bygdevägen 18

191 97 SOLLENTUNA

§104 Näsby 4:574, Lidvägen 12

Dnr: 2004MB1717

Förlängning av anstånd med att vidta rättelse

Byggnadsnämndens beslut

1. Anstånd med att vidta rättelse enligt plan- och bygglagen 10 kap 14 § beviljas att gälla längst till den 30 juni 2009.

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns en transformatorstation uppförd på mark som inte får bebyggas.

Fastigheten är avsedd för enbostadshus. Detaljplanen medger även plats för transformatorstation inom fastigheten.

Den 11 maj 2006, § 53, avslog miljö- och byggnadsnämnden bygglov i efterhand för den uppförda transformatorn. Beslutet kopplades till ett vitesföreläggande om att rätta det olovliga senast den 1 oktober 2006.

Den 20 juli 2006, § B231, lämnades bygglov för tillfällig uppställning av transformatorstation att användas innan nybyggnationen blir klar. Bygglov för en ny transformatorstation lämnades i samma lov.

Beslutet från den 20 juni 2006, § B231, överklagades av både fastighetsägaren och Vattenfall.

Den 18 september 2006 inkom Vattenfall med en begäran om anstånd med att riva transformatorstationen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2006 om anstånd med rättelse till den 31 augusti 2007.

Vattenfall begär nytt anstånd då frågan om ledningsrätt inte är löst.

Nytt anstånd beslutas den 18 september av nämnden att gälla till den 17 mars 2008.

Länsstyrelsen beslutar den 19 december 2007 att avslå fastighetsägarens överklagande i den del det avser flytt av befintlig transformator. Samtidigt beslutas att upphäva bygglovet för tillfällig uppställning samt att inte ta upp överklagandet från Vattenfall.

Länsstyrelsen beslutar samma dag i annat beslut att inte ta upp fastighetsägarens överklagande om det första anståndet samt besluta avslå överklagandet för nämndens anstånd daterat den 18 september 2007.

Den 19 mars 2008 beslutar miljö- och byggnadsnämnden att på Vattenfalls begäran förlänga det senast lämnade anståndsbeslutet att gälla till den 31 augusti 2008 då ledningsrättsfrågan ännu inte avgjorts på lantmäterimyndigheten i Norrtälje.

Den 22 augusti 2008 inkommer Vattenfall med ännu en begäran om anstånd eftersom lantmäterimyndigheten ännu inte meddelat beslut i frågan om ledningsrätt. Vattenfall påtalar också att ombyggnationen/flyttningen av transformatorn måste ske sommartid (maj – augusti) för att minimera risken för driftstörning i de eluppvärmda enbostadshusen.

Enligt uppgift från lantmäterimyndigheten den 8 september 2008 är ärendet om ledningsrätt inte avgjort.

Bygglovsenhetens bedömning

Anstånd kan beviljas till den 30 juni 2009. Det innebär mindre olägenhet för abonnenter av ström att drabbas av olägenhet när arbetet utförs på sommaren.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

_____

Beslutet skickas även till de nya fastighetsägarna:


Victoria Ljungberg och Ulf Andersson, Lidvägen 12, 135 54 Tyresö


Jenny Larsson

Domherrevägen 5

135 68 TYRESÖ

§105 Tyresö 1:273, Domherrevägen 5

Dnr: 2008BN0018

Tillbyggnad av fritidshus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus om 92 m2 till en total bruttoarea om 120 m2 under förutsättning att – hygienutrymmet görs tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga
enligt Boverkets byggregler.

2. Avgift: Bygglov 1 932 kronor
Bygganmälan 1 764 kronor
Summa avgifter 3 696 kronor (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om cirka 72 m2 i våningsplanet och 20 m2 i källaren samt ett uthus med en bruttoarea om 18 m2.

Fastighetens areal är 1 555 m2.

Ansökan avser rivning av cirka 12 m2 samt därefter bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 40 m2. Efter byggnation blir den totala bruttoarean 120 m2, 100 m2 i våningsplanet och 20 m2 i källaren.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 3°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 58 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- byggnaderna placerats 6,5 m från varandra istället för tillåtna 9 meter

källare finns

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att
brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 15 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 11 juni 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd att inrätta WC till tank samt nytt BDT-avlopp har beviljats av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund den 10 september 2008.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

_____


Tyresö Båtklubb

Box 736

135 17 TYRESÖ

§106 Tyresö 1:836, Brakmarsvägen 47

Dnr: 2008BN0109

Nybyggnad mastskjul, rivningslov och strandskyddsdispens

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av två mastskjul med en byggnadsarea om 84 m2 respektive 336 m2.

2. Rivningslov beviljas för äldre byggnader på samma plats.

3. Strandskyddsdispens beviljas.

4. Avgift: Bygglov 6 720 kronor
Bygganmälan 7 056 kronor
Strandskyddsdispens 3 000 kronor
Summa avgifter 16 776 kronor (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Strandskyddsdispensen och bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan besvärstiden (3 veckor) för Naturvårdsverket gått ut.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan.

Tomtplatsen ligger inom område som, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området i sin helhet, är av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap. Strandskydd gäller inom 300 meter från stranden.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns en båtklubb med båtplatser i vatten och på land samt därtill hörande byggnader.

Fastighetens areal är 36 004 m2 land och 54 700 m2 vatten.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två mastskjul med byggnadsarean 84 m2 respektive 336 m2, rivningslov för äldre byggnader på samma plats samt strandskyddsdispens.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Rivningsplan har inlämnats.

Bygg- och rivningsanmälan har inlämnats den 13 maj 2008.

Bygglovsenhetens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 12 § och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av två mastskjul samt beviljar rivningslov.

Bygglovsenheten bedömer att det finns skäl att tillstyrka strandskyddsdispens då tomtplatsen redan är ianspråktagen för båtklubbens ändamål och att de nya byggnaderna är ersättningsbyggnader för de byggnader som rivs på samma plats. Växt och djurlivet bedöms inte påverkas.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenhetens bedömning föreslås att byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens, bygglov och rivningslov.

_____

Beslutet skickas även till:

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen, planenheten


Enroth,Christer Gudmund

Ällmoravägen 43

135 69 TYRESÖ

§107 Ällmora 1:40, Ällmoravägen 43

Dnr: 2008BN0171

Nybyggnad av garage

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 39 m2 under förutsättning att

- färdigt golv inte blir högre än fasadritningarna visar

2. Avgift: Bygglov 1 932 kronor
Bygganmälan 1 764 kronor
Summa avgifter: 3 696 kronor (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Inget vatten eller avlopp ska finnas i byggnaden.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 20 september 1934 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns en friggebod.

Fastighetens areal är 2 210 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 39 m2. Taklutningen är till viss del 45° och anpassad för solfångare.

Tidigare fritidshus är rivet. Rivningslov beviljades den 22 februari 2008.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placerats 3,1 meter från gräns mot gata istället för tillåtna 6 meter

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 25° för en mindre del av taket.

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 9 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i utanför område enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 11 juni 2008). Etappindelningen kan komma att revideras.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage.

_____


Maire och Wolfgang Wiest

Einsterntsr. 17/3

D-89077 ULM, TYSKLAND

§108 Ällmora 1:96, Noretvägen 10

Dnr: 2008BN0168

Tillbyggnad av fritidshus

Byggnadsnämndens beslut

Ärendet återremitteras.

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 september 1935 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 48 m2, ett uthus med en bruttoarea om 33 m2, ett uthus med en bruttoarea om 18 m2 samt ett fristående skärmtak med en byggnadsarea om 28 m2.

Fastighetens areal är 4 175 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad och ihopbyggnad av fritidshuset (48 m2) med uthuset om 33 m2. Tillbyggnad med 39 m2 ger fritidshuset en slutlig bruttoarea om 120 m2 (48+33+39) men en byggnadsarea om 145 m2 (120+25) då ansökan även avser tak över tre uteplatser med en sammanlagd byggnadsarea om 25 m2

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 58 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (en komplementbyggnad) överskrids med en komplementbyggnad

- WC har installerats.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt skärmtak med en byggnadsarea om 28 m2 ska minskas till 22 m2 innan slutbevis utfärdas.

Fastigheten ligger utanför område med planerad etappindelning.

Tillstånd för WC till tank och BDT-avlopp har meddelats den 10 september 2007.

Ordförandeutlåtande

Efter förda diskussioner föreslår jag att byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet.

_____


Mikael Stillman

Bokvägen 12

135 52 TYRESÖ

§109 Kumla 3:1197, Bokvägen 12

Dnr: 2004MB0671

Ändring av beviljat bygglov för enbostadshus och garage samt byggnadsavgift

Byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras ägaren till fastigheten Kumla 3:1197, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (1 680 kronor) = 6 720 kronor för ändrat läge av garage som uppförts utan bygglov.

 2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändring av beviljat bygglov från den 2 november 2001, § 257, ändringen avser ändrat läge på garage

 3. Avgift: Bygglov 1 680:- (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Byggnadsavgiften (6 720 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 5172-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 maj 1955.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 1 522 m2.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 2 november 2001, § 257, bygglov för enbostadshus och garage. Därefter beslöt miljö- och byggnadsnämnden den 4 juni 2004, § B140, bevilja sökanden lov för ändring avseende takvinkel på garaget.

Lägeskontroll av garaget den 22 januari 2007 visar att garaget uppförts till en del på mark som inte får bebyggas. Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2005 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (1 680 kronor) = 6 720 kronor.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. Ingen erinran har inkommit.

Ansökan om bygglov i efterhand för ändring av beviljat bygglov den 2 november 2001, § 257, för enbostadshus avseende ändrat läge för garaget har lämnats in till byggnadsnämnden den 24 juli 2008.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placerats till en liten del på mark som inte får bebyggas och så att ett hörn placerats 4,7 meter istället för tillåtna 6,0 meter från gräns mot gatan.

- byggnaden placerats 3,0 meter från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 meter.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Bygglovenhetens bedömning

Eftersom garaget uppförts i ändrat läge utan bygglov och på mark som inte får bebyggas föreslås att byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera ägarna till fastigheten Kumla 3:1197, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (1 680kronor) = 6 720 kronor.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för ändring av beviljat bygglov den 2 november 2001, § 257, avseende ändrat läge för garaget.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

_____

Beslutet skickas även till:

Länsstyrelsen i Stockholms län, ekonomienheten

§110 Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2008

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Bygglovschefen Inger Carlsson redovisar den ekonomiska uppföljningen för perioden januari – augusti 2008.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§111 Verksamhets- och budgetplan 2009

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Bygglovschefen Inger Carlsson redogör för förslaget till verksamhets- och budgetplan 2009. Beslut kommer att tas på nämndens sammanträde i december.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§112 Riktlinjer för bygglov inom Slånbacken etapp 13 i Tyresö strand

Dnr

Byggnadsnämndens beslut

 1. Ansökningar om bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom etapp 13 Slånbacken inom Tyresö Strand hanteras enligt PBL 8 kap, 23 §. Det innebär att nämnden beslutar om anstånd med avgörandet om lov till dess att planarbetet i området avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökningen om lov inkom, ska dock ansökan avgöras utan dröjsmål.

 2. Pågående ärenden fullföljs enligt de riktlinjer som anges i översiktsplanen. Bygglov för kompletteringsåtgärder kan lämnas enligt de principer som tidigare tillämpats.

_____

Beskrivning av ärendet

På planberedningens sammanträde den 3 september 2008 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för etappen 13.

Planberedningen beslutade samtidigt att rekommendera byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för nybyggnation inom etappen 13 förrän ny detaljplan antagits.

Området består av 19 fastigheter varav ungefär hälften är permanentboende. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet inklusive gångbanor och gatubelysning i området.

Ordförandeutlåtande

För att det kommande detaljplanearbetet för etapp 13 inte ska försvåras bör byggnadsnämnden följa planberedningens rekommendation. Ansökningar om bygglov för nybyggnad av enbostadshus bör hanteras enligt PBL 8 kap, 23 §, vilket innebär att nämnden beslutar om anstånd med avgörandet om lov till dess att planarbetet avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökningen om lov inkom, ska dock ansökan avgöras utan dröjsmål.

_____

§113 Namnsättning av en park inom detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum

Dnr: 2008BN0236

Byggnadsnämndens beslut

1. Namnberedningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till tävling under 2009 där allmänheten får möjlighet att komma med namnförslag på parken.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Namnsättning av en park inom gällande detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum, (aktbilaga).

Namnberedningen föreslår att byggnadsnämnden beslutar avvakta med namnsättning av parken tills allmänheten genom en tävling har fått möjlighet att komma med namnförslag.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta att ge namnberedningen i uppdrag att utarbeta ett förlag till tävling under 2009 där allmänheten får möjlighet att komma med namnförslag på parken.

____

§114 Namnsättning av en lokalgata inom föreslagen detaljplan för Dalgränds förlängning samt ändrat namn på befintlig lokalgata

Dnr: 2008BN0237

Byggnadsnämndens beslut

 1. Lokalgatan (A) får namnet Bollmora Allé

 2. Dalgränd (B) ändrar namn till Bollmora Allé

 3. Namnen ska tillämpas från att lokalgatan är utbyggd.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Namnsättning av en lokalgata inom föreslagen detaljplan för Dalgränds förlängning samt ändrat namn på befintlig lokalgata.

Lokalgatan är en förlängning av nuvarande Dalgränd. Lokalgatan kommer inte efter utbyggnad att betraktas som en gränd, utan som en ny entré till Tyresö Centrum. Lokalgatan får ett nytt namn på hela sträckan från Bollmoravägen till Tyresövägen (aktbilaga 1 och 2).

Namnberedningens förslag

Namnberedningen föreslår att lokalgatan (A) får namnet Bollmora Allé, Dalgränd (B) ändrar namn till Bollmora Allé. Namnen ska tillämpas från att lokalgatan är utbyggd.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden förslås besluta enlighet med namnberedningens förslag.

____

§115 Namnsättning av en park inom föreslagen detaljplan för idrott, rekreation, park, Tyresö Strand

Dnr: 2008BN0238

Byggnadsnämndens beslut

 1. Parken (A) får namnet Strandvallen

 2. Namnet ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Namnsättning av en park inom föreslagen detaljplan för idrott, rekreation, park, Tyresö Strand, (aktbilaga).

Namnberedningens förslag

Namnberedningen föreslår att parken får namnet Strandvallen. Namnet ska tillämpas från att detaljplan vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden förslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

____

§116 Namnsättning av ett kvarter inom föreslagen detaljplan för skola, förskola på före detta Brädgårdsområdet

Dnr: 2008BN0239

Byggnadsnämndens beslut

 1. Kvarteret (A) får namnet Brädgården

 2. Namnet ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Namnsättning av ett kvarter inom föreslagen detaljplan för skola, förskola på före detta Brädgårdsområdet (aktbilaga).

Namnberedningens förslag

Namnberedningen föreslår att kvarteret får namnet Strandvallen. Namnet ska tillämpas från att detaljplan vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden förslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____

§117 Namnsättning av en skola, förskola och idrottshall inom föreslagen detaljplan för skola, förskola på före detta Brädgårdsområdet

Dnr: 2008BN0240

Byggnadsnämndens beslut

 1. Skolan (A) får namnet Maria Sofia skola

 2. Förskolan (B) får namnet Maria Sofia förskola

 3. Idrottshallen (C) får namnet Maria Sofiahallen

 4. Namnen ska tillämpas dels vid upprättande och från det att byggnaderna är uppförda.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Namnsättning av en skola, förskola och idrottshall inom föreslagen detaljplan för skola, förskola på före detta Brädgårdsområdet, (aktbilaga).

Namnberedningens förslag

Namnberedningen föreslår att kvarteret skolan får namnet Maria Sofia skola, Förskolan får namnet Maria Sofia förskola och idrottshallen får namnet Maria Sofiahallen. Namnet ska tillämpas från att detaljplan vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden förslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____

§118 Namnsättning av en park inom föreslagen detaljplan för Näsby udde

Dnr: 2008BN0241

Byggnadsnämndens beslut

 1. Parken (A) får namnet Näsby udde

 2. Namnet ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Namnsättning av en park inom föreslagen detaljplan för Näsby udde, (aktbilaga).

Namnberedningens förslag

Namnberedningen föreslår att parken får namnet Näsby udde. Namnet ska tillämpas från att detaljplan vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden förslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____

§119 Önskemål om namnbyte på Brakmarsvägen

Dnr: 2008BN0268

Byggnadsnämndens beslut

1. Inget namnbyte sker på Brakmarsvägen.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Två fastighetsägare med adress Brakmarsvägen önskar att Brakmarsvägen ges annat namn på grund av svårigheten att uppfatta namnet vid till exempel beställning av taxi samt att namnet inte låter vackert.

Brakmarsvägen sträcker sig från Tyresövägen till torpet Brakmaren. Det är många fastigheter som har adress till Brakmarsvägen. Namnet Brakmarsvägen har funnits under mer än 100 år och bör bibehållas av historiska skäl.

Ordförandeutlåtande

Namnet Brakmarsvägen har en historisk bakgrund och bör bibehållas.

Namnberedningens förslag

Namnberedningen värnar om att bibehålla gamla historiska namn. Därför föreslås att det inte ska ske något namnbyte på Brakmarsvägen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden förslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____

§120 Återgång till ursprungligt namn Nytorp på busshållplats vid Breviksvägen

Dnr: 2008BN0243

Byggnadsnämndens beslut

1. Busshållplatsen vid Breviksvägen återgår till det ursprungliga namnet Nytorp.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Namnberedningen har uppmärksammat att ett namnbyte har skett av busshållplatsen Nytorp till Måsvägen.

För tillfället har fyra busshållplatser namnet Måsvägen, två på Breviksvägen och två på Nytorpsvägen. Busshållplatserna på Breviksvägen hade tidigare namnet Nytorp, (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Namnet Nytorp har historisk bakgrund och anknyter till det torp som är beläget i anslutning till den nyanlagda cirkulationsplatsen i korsningen mellan Breviksvägen och Nytorpsvägen.

Namnberedningen värnar om att bibehålla gamla historiska namn.

Namnet Måsvägen bör behållas för busshållplatser vid Måsvägens anslutning till Nytorpsvägen.

____

§121 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

_____

§122 Meddelanden

Strand 1:198, Stenstigen 8 Ovårdad tomt

_____

§123 Anmälan om rättelse av byggnadsnämndens protokoll från den 21 augusti 2008

Byggnadsnämndens beslut

1. Rättelserna noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I byggnadsnämndens protokoll från den 21 augusti 2009 har följande skrivfel rättats:

§ 78 Tillbyggnad av fritidshus samt utvändig ändring, Raksta 1:182, Ullbergsvägen 65

Den befintliga arean är 102 m2 och tillbyggnaden omfatta 11m2 det blir 113 m2 och inte som i beslutstexten 80 m2:

§ 79 Nybyggnad fritidshus och altan samt rivningslov, Dyvik 1:102, Väpnarstigen 35

Arean ska var 100 m2 och inte som i beslutstexten 86 m2.

_____

Fastighets AB Plåtslagaren 7

Box 653

135 26 TYRESÖ

§124 Plåtslagaren 7, Radiovägen 8

Dnr: 2008BN0263

Tillbyggnad av industribyggnad

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av industribyggnad med ett trapphus med en byggnadsarea om 25 m2 och ett skärmtak över cykelparkering med en byggnadsarea om 31 m2.

2. Avgift: Bygglov: 3 864 kronor
Bygganmälan: 3 528 kronor
Summa avgifter: 7 392 kronor (faktureras separat)

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 9 januari 1979 och den 12 oktober 1992.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns en industribyggnad med en byggnadsarea om 3 016 m2.

Fastighetens areal är 5 990 m m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ett trapphus med en byggnadsarea om 25 m2 och ett skärmtak med en byggnadsarea om 31 m2 över en ny cykelparkering. Byggnaden placeras 2,9 meter från gräns mot gata.

Avvikelse från detaljplan

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- tillbyggnaden i sin helhet placeras på mark som inte får bebyggas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

I gällande detaljplanebestämmelser kan man läsa:

Med punktprickning betecknad mark får ej bebyggas. Byggnadsnämnden må medgiva att vid biluppställningsplats uppföres skärmtak eller annan anordning som prövas lämplig.

Bygglovsenhetens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenhetens bedömning föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§125 Näsby 4:893 och 4:1569, Långsjövägen 49 A, 49 B, 49 C och 49 D

Dnr: 2007MB1369

Delegering av rätten att bevilja bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus

Byggnadsnämndens beslut

1. Rätten att bevilja bygglov för nybyggnad av två tvåbostadshus med tillhörande garagebyggnader på fastigheterna Näsby 4:893 och 4:1569 delegeras till ordförande Ossian Lundström i förening med vice ordförande Kerstin Malmberg och ledamoten Lennart Jönsson. Är delegaterna oeniga ska ärendet hänskjutas till byggnadsnämnden för beslut.

Planförhållande

Fastigheterna ligger utanför område med detaljplan.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt med hjälp av delegation den 25 januari 2008 § B010 och B011 bevilja sökande Reell AB, Mattias Wagmo, bygglov för nybyggnad av två tvåbostadshus på vardera av rubricerade fastigheter.

Därefter har kommunen funnit att kommunens kartsystem inte uppdaterat att fastigheterna ligger i område där detaljplanen upphört och därför ligger utanför område med detaljplan.

För nybyggnation av bostäder utanför planlagt område har byggnadsnämnden beslutanderätten. Ingen delegation till tjänstemän föreligger.

Efter kommunicering har sökande meddelat att han vill ha ett nytt beslut om bygglov fattat av rätt instans.

För att inte det pågående försäljnings och projekteringsarbetet ska försenas genom att byggnadsnämnden på kommande sammanträde fattar nytt beslut önskar kontoret att beslutanderätten delegeras enligt förslag till beslut.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta delegera rätten att besluta om bygglov för nybyggnad av två tvåbostadshus med tillhörande garagebyggnader på fastigheterna Näsby 4:893 och 4:1569 till ordförande Ossian Lundström i förening med vice ordförande Kerstin Malmberg och ledamoten Lennart Jönsson. Är delegaterna oeniga ska ärendet hänskjutas till byggnadsnämnden för beslut.

_____