Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2009-10-29

Sammanträde 2009-10-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2, 1 tr

159 Brevik 1:613, Sjöbergavägen 13 – Ändring av lov

160 X – Bygglov i efterhand för markarbeten och murar

161 X – Ändring av lov i efterhand

162 Tyresö 1:693, Berghöjdsvägen 2 – Tillbyggnad av fritidshus

163 X – Tillbyggnad av enbostadshus samt bygglov i efterhand för uthus

164 Brevik 1:680, Öringhamnsvägen 6B – Ändring av lov

165 Näsby 4:1577, Fältvägen 6 – Nybyggnad av enbostadshus samt garage

166 Linde 1:13, Triangelvägen 6 – Tillbyggnad av enbostadshus

167 X – Byggnadsavgift för olovlig tillbyggnad av fritidshus

168 X – Olovlig tillbyggnad av fritidshus och bygglov i efterhand

169 Raksta 1:209, Rakstalänken 5 – Tillbyggnad av fritidshus

170 X – Olovlig tillbyggnad av fritidshus

171 Tyresö 1:445, Gärdsmygsvägen 21 – Tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av gäststuga

172 X – Olovlig tillbyggnad av fritidshus och bygglov i efterhand samt avslag för utökning av plank

173 Raksta 1:92, Rakstaringen 4 – Yttrande över överklagande av länsstyrelsens beslut

174 Sammanträdesplan för 2010

175 Ändring av byggnadsnämndens delegationsordning

Mötesinformation

 

§158 Information

Information från Smohf

Anita Persson från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund informerar om enskilda avlopp på Östra Tyresö.

Information om energikrav

Tf bygglovschef Set Maront informerar om energikrav på Östra Tyresö.

Information från bygglovsenheten

Tf bygglovschef Set Maront informerar om budgetutfall, plan- och byggtaxan samt skadeståndsersättning.

Statistik - september

- 65 ärenden inkom till bygglovsenheten

- 87 beslut fattades per delegation, av dessa var 22 slutbevis, 19 samrådsprotokoll och beslut om kontrollplan samt 46 bygglov/övrigt

- 14 beslut fattades av nämnden

§160 Bygglov i efterhand för markarbeten och murar

Dnr: 2007MB0953

Byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 320 kronor vardera (4 x 2 160 kronor) för de markarbeten och murar som uppförts utan bygglov.

 2. Bygglov i efterhand beviljas för olovligt utförda markarbeten och byggande av murar.

 3. Avgift: Bygglov/marklov: 3 600 kronor

Bygganmälan: 1 080 kronor

Summa avgifter: 4 680 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Byggnadsavgiften om (2 x 4 320) 8 640 kronor ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden snarast. Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168. Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka. På samrådet ska handlingar som redovisar mark och murars dränering redovisas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 3 mars 1994.

Beskrivning av ärendet

Klagomål på olovligt byggande på fastigheten X har inkommit till byggnadsnämnden den 29 augusti 2007. Ansökan om bygglov för olovligt byggande av mur, på fastigheten X inkom till byggnadsnämnden den 12 september 2007. Vid tillsyn på fastigheten X, den 1 oktober 2007 konstaterades att markarbeten och murar uppförts utan bygglov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt dåvarande (1999-2006) taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är (4 x bygglovsavgiften om 2 160 kronor)

8 640 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som debiteras dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § skall fastighetsägarna beredas tillfälle

att inom viss tid ansöka om lov. Ägarna till fastigheten X har informerats om möjlighet att söka bygglov i efterhand och förslag till beslut har meddelats fastighetsägarna.

Ansökan om bygglov i efterhand kompletterades den 26 mars 2008 och den 6 maj 2009 och skickades därefter ut till berörda sakägare för yttrande. Av sju hörda sakägare inkom fem med svar att det inte har något emot förslaget. Två sakägare hade synpunkter, vilka av bygglovsenheten bedömdes innebära betydande olägenhet för dem.

Ett ändrat förslag inkom den 28 september 2009 som skickades ut för yttrande igen; denna gång enbart till de grannar som haft synpunkter tidigare eftersom förslaget i stort var detsamma. Förslagen mur mot grannfastigheten Apeln 5 var nu sänkt ca 0,5 meter. Grannarna har därefter inkommit med svar att det inte har något emot förslaget.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom uppförande av murar skett utan bygglov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera XX och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift 4 320 kronor vardera.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för olovligt byggande av mur.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____

§163 Tillbyggnad av enbostadshus samt bygglov i efterhand för uthus

Dnr: 2009BN0213

Byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för uthus med en byggnadsarea om 16 m2.

 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, ägare till fastigheten X, en byggnadsavgift om 6 048 kronor för uthuset som uppförts utan bygglov.

 3. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 13 m2 till en sammanlagd byggnadsarea om m2 för enbostadshuset och en sammanlagd byggnadsarea på fastigheten om 188 m2.

 4. Avgifter: Bygglov: 3 800 kronor

Bygganmälan: 2 100 kronor

Summa avgifter: 5 900 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Byggnadsavgiften (6 048 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168. Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 3 januari 1961.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 962 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset i två våningar med en byggnadsarea om 13 m2. I och med tillbyggnaden blir den sammanlagda byggnadsarean 172 m2 för enbostadshuset och 188 m2 på fastigheten.

Fastighetens areal är 962 m2.

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten X, har inkommit till byggnadsnämnden den 23 april 2009.

Vid granskning konstaterades att uthus uppförts utan bygglov: På fastigheten finns ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 159 m2 och ett uthus med en byggnadsarea om 16 m2 som byggts utan bygglov samt en friggebod.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt aktuellt års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är (4 x bygglovsavgiften om 1 512 kronor) 6 048 kronor. Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som debiteras dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § skall fastighetsägaren beredas tillfälle

att inom viss tid ansöka om lov. Fastighetsägaren har informerats om möjlighet att söka bygglov i efterhand samt förslag till beslut. Fastighetsägaren har valt att söka bygglov i efterhand för uthuset i samma ansökan som tillbyggnaden av huvudbyggnaden.

Avvikelse från detaljplan

- uthuset är placerat 0,5 meter från fastighetsgräns istället för tillåtna 4,5 meter

- tillbyggnaden på huvudbyggnaden är placerad 4,0 meter från fastighetsgräns istället för tillåtna 4,5 meter.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Av femton hörda sakägare har åtta inkommit med svar att de inte har något emot förslaget. Två har haft invändningen mot förslaget. Fem sakägare har valt att inte yttra sig.

De sakägare som har invändning mot förslaget hänför att de regler som finns ska följas. De är ägare till fastigheten X, som ligger på andra sidan X och därmed har ett ytterligare granne emellan sig och den för bygglovsansökan aktuell fastighet.

Bygganmälan har inlämnats den 23 april 2009.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom uthuset byggts utan bygglov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 6 048 kronor.

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för uthus samt för tillbyggnad av enbostadshus.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____

§164 Ändring av lov

Brevik 1:680, Öringhamnsvägen 6B

Dnr: 2009BN0245

Byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas för ändring av beviljat lov den 17 juni 2009 § 98 för till- och ombyggnad av fritidshus till permanentboende och nybyggnad av garage. Ändringen avser förslag på att riva den del av fritidshuset som skulle behållas och återuppbygga den på samma sätt.

 2. Avgift: 3 500 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Byggsamråd och beslut om kontrollplan har skett den 5 augusti 2009.

Utstakning av byggnadernas lägen ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Planförhållande

Fastigheten ligger i Tyresö Brevik, Breviksnäs. Området är inte planlagt. Strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 16 § råder.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden beslöt den 17 juni 2009 § 98, bevilja sökande bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus till en total byggnadsarea om 138 m2 till permanentboende och nybyggnad av garaget om 40 m2. Därefter har sökanden den 9 september 2009 lämnat in reviderade bygglovshandlingar avseende fritidshuset med förslag på att riva den del som skulle behållas men återuppföra den till samma utseende och storlek. Förslaget är framtaget i samråd med sökandens kvalitetsansvarig som anser att hela byggnaden är i så dåligt skick att ingen del är värd att behålla. Fastighetens areal är 3 308 m2.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget senast den 7 oktober 2009.

Ingen erinran har inkommit.

Ordförandeutlåtande

Förslaget bedöms inte avvika från det beslut den 17 juni 2009 § 98 om bygglov som byggnadsnämnden tidigare beviljat.

____

§165 Nybyggnad av enbostadshus samt garage

Näsby 4:1577, Fältvägen 6

Dnr: 2009BN0332

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av enbostadshus i en våning med vind med en byggnadsarea om 113 m2 och nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 39 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av +23,3.

- färdigt golv i komplementbyggnad placeras på en höjd av + 23,3.

- friggeboden som idag är placerad strax intill det planerade garaget tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 29 oktober 2011.

2. Avgifter: Bygglov 10 000 kronor

Bygganmälan 10 500 kronor

Summa avgifter: 20 500 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168.Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av byggnadernas lägen ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se, under rubriken Boende och Miljö, Bygga och bo, Bygglov och bygganmälan.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 maj 1955.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns 2 friggebodar om 9 respektive 6 m2. Fastighetens areal är 902 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med vind med en byggnadsarea om 113 m2 och nybyggnad av garage med en byggnads-area om 39 m2

Avvikelse från detaljplan

- högsta tillåtna byggnadshöjd (4,5 meter) överskrids med 2,5 meter vad gäller takkupan

- garaget placerats 2,0 meter från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 meter

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/7 del av tomtens area) med 23 m2 (18%)

- största tillåtna byggnadsarea för uthus (30 m2) överskrids med 10 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats den 16 juni 2009.

Bygglovsenhetens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med vind med en byggnadsarea om 113 m2 och nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 39 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenhetens bedömning föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov.

____

§166 Tillbyggnad av enbostadshus

Linde 1:13, Triangelvägen 6

Dnr: 2009BN0318

Byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 46 m2 i två våningar till en total byggnadsarea om 133 m2.

 2. Avgifter: Bygglov: 6 000 kronor

Grannyttrande: 1 500 kronor

Bygganmälan: 6 300 kronor

Summa avgifter: 13 800 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168. Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av tillbyggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se, under rubriken Boende och Miljö, Bygga och bo, Bygglov och bygganmälan.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 25 juni 1997.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 augusti 1997 § 132 bevilja bygglov för villa om 88,3 m2 och carport/förråd om 33,6 m2. Slutbevis är utfärdat den 23 februari 1998. Carport/förråd är inte uppförd.

På fastigheten finns ett äldre bostadshus med en byggnadsarea om 89,5 m2 samt en äldre tvätteribyggnad med en byggnadsarea om ca 88 m2 med planbestämmelsen k1 för tvätteribyggnaden. De särdrag och värden hos bebyggelsen som anges i planbeskrivningen ska beaktas. ”Eftersom de kvarvarande gamla tvättladorna har ett bebyggelsehistoriskt värde och de representerar en svunnen epok för Trollbäcken och Gudöområdet, är det av allmänt intresse att dessa bevaras”. Fastighetens areal är 1 277 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset med en byggnadsarea om 46 m2 i två våningar. Ansökan avser inte någon åtgärd i den äldre tvätteribyggnaden.

Enligt gällande detaljplan får på fastigheten uppföras en huvudbyggnad och ett uthus med en total byggnadsarea om 225 m2. Med föreslagen tillbyggnad om 46 m2 blir den totala byggnadsarean 221 m2

Vid ärendets grannhörande har byggnadsarean, uppmätt i skala direkt på nybyggnadskartan, för tvätteribyggnaden redovisats med 102 m2 varvid den totala byggnadsarean på fastigheten överskreds. Därefter har mät- och kartenheten lämnat uppgifter på tvätteribyggnadens byggnadsarea som uppgår till 88 m2. Den totala byggnadsarean överskrids därmed inte enligt gällande detaljplan

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ägarna till fastigheten X, XX och XX motsätter sig åtgärden och menar att förutom att byggrätten överskrids så blir det en stor förändring i den historiska kulturella miljön vilket innebär att fastigheten X tappar all utsikt från båda våningar åt öster. De har också erinran mot att bebygga marken eftersom den är vibrationskänslig.

Bygglovsenhetens bedömning

Enligt detaljplanebestämmelserna för fastigheterna X och X får ett nytt bostadshus uppföras i högst två våningar och byggnadsarean per fastighet begränsas till totalt högst 225 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till bygglovsenhetens bedömning föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov.

____

§167 Byggnadsavgift för olovlig tillbyggnad av fritidshus

Dnr: 2009BN0225

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, ägare till fastigheten X när det olovliga utfördes, en byggnadsavgift om (4 x bygglovsavgiften 1 080 kronor) 4 320 kronor för olovlig tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 11 m2.

Jäv

Johanna Hestell deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Upplysning

Byggnadsavgiften (4 320 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med inredd vind och en total bruttoarea om 112 m2 varav 28 m2 är på vinden och 11 m2 i våningsplanet. 11 m2 är olovligt tillbyggt.

Byggnadsnämnden har den 17 juni 2009 § 104 beviljat bygglov i efterhand för 11 m2.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt dåvarande (1999-2006) taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Enligt plan- och bygglagen 10 kapitlet 9 § ska byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning som den olovliga åtgärden avsåg.

Förslag till beslut har kommunicerats med dåvarande fastighetsägare.

Bygglovsenhetens bedömning

Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 och 9 §§ debiteras XX en byggnadsavgift om 4 320 kronor.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____

§168 Olovlig tillbyggnad av fritidshus och bygglov i efterhand

Dnr: 2009BN0190

Byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om (4 x bygglovsavgiften 2 300 kronor) 9 200 kronor för olovlig tillbyggnad av fritidshuset med en bruttoarea om 28 m2.

 2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshuset med en bruttoarea om 18 m2 till en total bruttoarea om 81 m2.

 3. Avgift för bygglov i efterhand: 2 300 kronor.

 4. Ärendet överlämnas till allmän förvaltningsdomstol för prövning av frågan om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap, 7 och 9 §§. Avgiften ska avse en area om 8 m2 (18-10).

Upplysning

Byggnadsavgiften (9 200 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 januari 1951 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 81 m2 varav 18 m2 utgörs av en olovlig tillbyggnad. På fastigheten finns också ett uthus med en byggnadsarea om 30 m2 med bygglov daterat den 23 april 2002.

Fastighetens areal är 2 398 m2.

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus, på fastigheten X, har inkommit till byggnadsnämnden den 16 april 2009. Vid tillsyn på fastigheten X, den 13 maj 2009, konstaterades att tillbyggnaden redan var utförd innan bygglov beviljats.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt gällande års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är (4 x bygglovsavgiften 2 300 kronor) 9 200 kronor

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. Ingen erinran har inkommit. Ansökan om bygglov behandlas som en ansökan om bygglov i efterhand.

Avvikelse från detaljplan

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 31 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 31 m2

- WC har installerats.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger utanför planerad etappindelning för nya detaljplaner.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedömer i yttrande daterat den 1 juli 2009 att befintlig WC-tank och befintligt BDT-avlopp uppfyller miljöbalkens krav.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus.

____

§169 Tillbyggnad av fritidshus

Raksta 1:209, Rakstalänken 5

Dnr: 2009BN0407

Byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshuset i ett plan med en bruttoarea om 40 m2 till en total bruttoarea om ca 119 m2.

 2. Avgift: Bygglov: 4 600 kronor
  Bygganmälan: 4 200 kronor
  Summa avgifter: 8 800 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168. Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av tillbyggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se, under rubriken Boende & miljö, Bygga & bo, Bygglov & bygganmälan, broschyrer.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 17 oktober 1959 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en byggnadsarea om 79 m2 varav 9 m2 olovligen tillbyggts. På fastigheten finns också ett uthus med en bruttoarea om 30 m2 och en friggebod.

Det olovligt tillbyggda behandlas i en annan paragraf.

Fastighetens areal är 2 432 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 40 m2 till en total bruttoarea om ca 119 m2.

Avvikelse från detaljplan

- byggnaden till viss del placerats 4,0 meter från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 meter

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 3°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 69 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 69 m2

- WC har installerats.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 8 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner

(från den 3 februari 2009). Etappindelningen kan komma att revideras.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedömer i yttrande daterat den 17 augusti 2009 att befintlig WC-tank och befintligt BDT-avlopp på fastigheten uppfyller miljöbalkens funktionskrav.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

____

§170 Olovlig tillbyggnad av fritidshus

Dnr: 2009BN0476

Byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om (4 x bygglovsavgiften 1 440 kronor) 5 760 kronor för olovlig tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 9 m2.

 2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för olovlig tillbyggnad av fritidshus med 9 m2 till en total bruttoarea om 79 m2.

 3. Avgift för bygglov i efterhand: 1 440 kronor.

Upplysning

Byggnadsavgiften (5 760 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 17 oktober 1959 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

Den 25 maj 2000 § 110 beviljade miljö- och byggnadsnämnden bygglov för tillbyggnad av fritidshuset från en bruttoarea om 51 m2 till en total bruttoarea om 70 m2.

På fastigheten finns idag ett fritidshus med en bruttoarea om ca 79 m2 varav 9 m2 har tillbyggts utan bygglov. På fastigheten finns också ett uthus med en bruttoarea om ca 30 m2 samt en friggebod.

XX har ansökt om bygglov i efterhand för en bruttoarea om 9 m2 samt ytterligare tillbyggnad av fritidshuset med en bruttoarea 40 m2 till en total bruttoarea om 119 m2.

Tillbyggnaden med 40 m2 behandlas separat.

Fastighetens areal är 2 432 m2.

Vid tillsyn på fastigheten X i samband med ansökan om tillbyggnad med 40 m 2 uppdagades det olovligt tillbyggda om 9 m2.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna som valt att söka bygglov i efterhand istället för att rätta det olovligt utförda.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt dåvarande (2000) taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som debiteras dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Ansökan om bygglov i efterhand för olovlig tillbyggnad av fritidshus har inkommit till byggnadsnämnden den 25 augusti 2009 och den 23 september 2009.

Avvikelse från detaljplan

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 3°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 29 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 29 m2

- WC har installerats.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 8 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner

(från den 3 februari 2009). Etappindelningen kan komma att revideras.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedömer i yttrande daterat den 17 augusti 2009 att befintlig WC-tank och befintligt BDT-avlopp på fastigheten uppfyller miljöbalkens funktionskrav.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom tillbyggnaden skett utan bygglov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera XX och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om (4 x bygglovsavgiften 1 440 kronor) 5 760 kronor.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för olovlig tillbyggnad av fritidshus.

____

§171 Tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av gäststuga

Dnr: 2009BN0391

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshuset med en bruttoarea om ca 12 m2 till en total bruttoarea om 120 m2 samt för nybyggnad av gäststuga på en gammal grund under förutsättning att

- befintlig äldre uthus rivs till grunden innan nybyggnation.

- befintligt uthus med en bruttoarea om ca 25 m2 omvandlas till friggebod med en största byggnadsyta om 15 m2.

2. Avgift: Bygglov: 4 000 kronor
Bygganmälan: 4 200 kronor
Summa avgifter: 8 200 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168. Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 3 oktober 1944 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 75,7 m2, ett uthus med en bruttoarea om 32,0 m2, ett uthus med en bruttoarea om 30 m2 och ett uthus med en bruttoarea om ca 25 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om ca 12 m2 mellan fritidshus och uthus. Fritidshuset får efter länkningen med 12 m2 en bruttoarea om 120 m2.

Ansökan avser även nybyggnad av uthus/gäststuga med en byggnadsarea om 38 m2 på befintlig grund av ett uthus om ca 32 m2 som olovligen står på platsen. Uthuset skulle enligt tidigare lämnat bygglov ha flyttats till annan plats men fastighetsägaren byggde nytt uthus och lät det gamla olovligen stå kvar på platsen. På fastigheten har därför funnits flera uthus i strid med gällande detaljplan.

Fastighetens areal är 3 760 m m2.

Avvikelse från detaljplan

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 78 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 8 m2

- WC har installerats.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt olovligt uthus med en byggnadsarea om ca 32 m2 ska rivas till grunden innan nybyggnation samt att befintligt uthus om ca 25 m2 ska omvandlas till friggebod inom två år från beslutet.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 14 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 3 februari 2009). Etappindelningen kan komma att revideras.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedömer i yttrande daterat den 15 juni 2009 att befintlig WC-tank och befintligt BDT-avlopp på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av gäststuga.

____

§172 Olovlig tillbyggnad av fritidshus och bygglov i efterhand samt avslag för utökning av plank

Dnr: 2008BN0166

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om (4 x bygglovsavgiften 1 656 kronor) 6 624 kronor för tillbyggnad av fritidshus utan bygglov.

2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för olovlig tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 28 m2 och en öppenarea om 12 m2 under förutsättning att:

- tak på ”förrådsplank” vid fastighetsgränsen tas bort inom 3 månader från mottagandet av detta beslut.

- väggar på den del av uthuset som överstiger 40 m2 tas bort inom tre månader från mottagandet av detta beslut.

3. Avgift för bygglov i efterhand: 1 656 kronor.

4. Bygglov för utökning av plank med ca 7 meter till 16,25 meter avslås.

5. Ärendet överlämnas till allmän förvaltningsdomstol för prövning av frågan om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap, 7 och 9 §§. Avgiften ska avse en bruttoarea om 18 m2 (28-10).

Upplysning

Byggnadsavgiften (6 624 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 10 juni 1955 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 113 m2 och en öppenarea, under skärmtak, om ca 12 m2. Det finns ett uthus med en bruttoarea om 40 m2, ett vedbodsliknande förrådsplank i tomtgräns med en byggnadsarea om ca 20 m2 med en längd om ca 20 meter. I ena änden av det vedbodsliknande planket finns ett mindre pumphus och efter pumphuset fortsätter ett plank med en längd av ca 9 meter och en höjd av ca 1,8 meter.

Bygglov finns bara för en huvudbyggnad med en bruttoarea om 85 m2 och ett uthus med en bruttoarea om 18 m2.

Av de byggnader och tillbyggnader som saknar bygglov har tillbyggnaden av fritidshuset skett inom de senaste tio åren.

Fastighetens areal är 2 424 m2.

Efter kommunicering med sökande den 15 maj 2009 avser ansökan om bygglov i efterhand endast tillbyggnad av fritidshus till en total bruttoarea om 113 m2 och med en öppenarea om ca 12 m2 samt utökning av plank med en längd av ca 7 meter. Uthuset om 40 m2 har enligt XX renoverats del för del.

I anslutning till fastigheten men på kommunens mark hade sökande placerat en byggbod. Byggboden har avlägsnats efter uppmaning från kommunen.

Klagomål på olovligt byggande på fastigheten X inkom första gången till byggnadsnämnden under år 2007.

Vid tillsyn den 13 juni 2007 på fastigheten X konstaterades att olovligt byggande utförts.

Ansökan om bygglov i efterhand inkom den 7 januari 2009.

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden den 28 maj 2009 men återremitterades för att inhämta ytterligare beslutsunderlag.

Den 24 september 2009 behandlades ärendet åter i byggnadsnämnden men återremitterades efter att ledamöter i byggnadsnämnden gjort syn på platsen och kunnat konstatera att fastighetsägarens redovisade ritningar på uthus om 40 m2 inte stämmer.

Uthuset var större än redovisade 40 m2.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt dåvarande taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Avvikelse från detaljplan

- Uthuset är placerat 3,3 meter från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 meter

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (1 komplementbyggnad) överskrids med 1 komplementbyggnad (vedbodsplanket)

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 73 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 63 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna placerats ca 3,5 meter från varandra istället för tillåtna 9 meter

- WC har installerats

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Skriftlig förbindelse att inom tre månader ha rivit den del av uthuset som överstiger 40 m2 har inlämnats av fastighetsägaren.

Fastigheten ligger utanför område med planerad etappindelning för nya detaljplaner.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med slamavskiljare slutbesiktigat den 22 februari 2006.

Ordförandeutlåtande

Det vedbodsliknande förrådsplanket med sin storlek, med eller utan dörrar, utgör en egen byggnad och därför avviker både byggnadsarea och antal uthusbyggnader från den praxis som byggnadsnämnden har för byggande i området.

Eftersom tillbyggnad av fritidshus skett utan bygglov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om (4 x bygglovsavgiften 1 656 kronor) 6 624 kronor för tillbyggnad av fritidshus utan bygglov.

Eftersom det tillkommande planket inte är ett bullerplank och inte uppfyller de riktlinjer för plank som nämnden antagit ska bygglov för utökning av plank inte beviljas.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Tillbyggnaderna är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för olovlig tillbyggnad av fritidshus och olovlig tillbyggnad av uthus.

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt ordförandes förslag.

____


Länsrätten i Stockholms län

Tegeluddsvägen 1

115 76 STOCKHOLM

§173 Yttrande över överklagande av länsstyrelsens beslut om vägrat bygglov i länsrättens mål nr 18419-09

Dnr: 2006MB1102

Byggnadsnämndens beslut

1. Nämnden vidhåller sitt beslut från den 23 oktober 2008 § 131

Beskrivning av ärendet

Länsrätten har förelagt byggnadsnämnden att senast den 6 november 2009 yttra sig över XX och XX överklagande av länsstyrelsens beslut om avslag den 31 augusti 2009.

Byggnadsnämnden arbetar efter den principen att man för att få bygglov med mindre avvikelse från gällande detaljplan inte får bygga större uthus än vad som kan förväntas vid kommande detaljplaneläggning. Vid framtagande av nya detaljplaner i kommunen har man tillåtit en byggnadsarea på max 40 m2 för ett uthus. Fastigheten ligger i område 8 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 3 februari 2009).

Ordförandeutlåtande

Yttrandet ovan skickas in till länsrätten. Byggnadsnämnden föreslås därmed besluta vidhålla sitt beslut om avslag för tillbyggnad av fritidshus från den 23 oktober 2008 § 131.

____

§174 Sammanträdesplan för 2010

Byggnadsnämndens beslut

1. Förslaget till sammanträdesdagar fastställs.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till sammanträdesplan för byggnadsnämnden för 2010 har utarbetats. Sammanträdena och ordförandeberedningarna är förlagda till torsdagar med början klockan 18.30 respektive klockan 08.30.

Den borgerliga gruppens förmöte börjar 30 minuter innan sammanträdet.

Följande dagar är föreslagna:

Ordförandeberedning

klockan 08.30

Extra ordförandeberedning klockan 08.30

Byggnadsnämnden

klockan 18.30

14 januari

21 januari

28 januari

11 februari

18 februari

25 februari

11 mars

18 mars

24 mars, onsdag

8 april

15 april

22 april

22 april (reserv)

29 april (reserv)

11 maj tisdag (reserv)

6 maj

12 maj, onsdag

20 maj

3 juni

10 juni

17 juni

12 augusti

19 augusti

26 augusti

9 september

16 september

23 september

7 oktober

14 oktober

21 oktober

4 november

11 november

18 november

2 december

9 december

16 december

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt förslaget.

_____

§175 Ändring av byggnadsnämndens delegationsordning

Dnr: 2008BN0379

Byggnadsnämndens beslut

1. Förslag till ändring av delegationsordning för byggnadsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämndens delegationsordning (aktbilaga) behöver ändras på grund av föräldraledighet samt utökad service på bygglovsenheten i form av ”Bygglov direkt” för enkla ärenden. Bygglovsadministratör Gunilla Berg går in som vikarierande bygglovshandläggare för Caroline Novak under hennes föräldraledighet och ingår tillsammans med byggnadsingenjör Anders Rydström och bygglovsingenjör Klaes Gustafsson i den grupp om tre handläggare som handlägger dessa enkla ärenden.

Detta innebär att Gunilla Berg får rätt att besluta i ärenden enligt delegationsordningens avsnitt 1; allmänt, punkt 4, 8 och 9 samt avsnitt 4; plan- och bygglagen, punkt 1- 3, 7- 9, 11-13, 15 -17, 20 - 21 samt 25. Anders Rydström får rätt att besluta enligt delegationsordningens avsnitt 1; allmänt, punkt 1- 3, 8, 9 och 11-13.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta förslaget till ändring av delegationsordningen.

____

§176 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§177 Meddelanden

Fastigheten X

- Länsstyrelsen beslutade den 2 september 2009 förelägga fastighetsägarna att återställa strandområdet i Drevviken utanför fastigheten.

- XX har i skrivelse begärt att länsstyrelsen ska utöva tillsyn över byggnadsnämnden avseende handläggningen av ärendet med betoning på byggnadsnämndens rutiner gällande hörande av sakägare. Länsstyrelsen avskriver ärendet den 11 september 2009.

Fastigheten X

Överklagande av negativt förhandsbesked beträffande möjligheten att få bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Länsstyrelsen avslår överklagande den 9 september 2009.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 30 juli 2008. Länsrätten avslår överklagandet den 10 september 2009.

Motion om namnsättning

En motion om namnsättning av vägar mellan Rapsvägen och Renlavsgången har lämnats in den 13 september 2007. Dåvarande miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig över motionen i beslut från den 18 oktober 2007. Kommunfullmäktige avslår motionen den 10 september 2009.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 3 februari 2009. Länsrätten avvisar yrkande om bygglov för ett tvåvåningshus och komplementbyggnad och avslår överklagandet i övrigt.

Fastigheten X

Byggnadsnämndens ansökan om uttagande av tilläggsavgift avslås av länsrätten i beslut från den 16 september 2009.

Fastigheten X

Överklagande av ett beslut från den 23 januari 2008 § M025 att avsluta ett ärende utan åtgärd avseende olägenhet av vedeldning. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Inspektion inför slutbevis och rättelse av olovligt utförda byggnadsarbeten

utfördes den 23 oktober 2009. Rättelser utförda enligt beslut i byggnadsnämnden den 17 juni 2009 § 117.

Överklagade ärenden

- Fastigheten X - 2009-08-27 § 132, Olovlig tillbyggnad av fritidshus

- Fastigheten X - 2009-08-27 § 125, Avslag för nybyggnad av garage

- Fastigheten X - 2009-09-03 § B251, Marklov för anordnande av avfallsbehållare

- Fastigheten X - 2009-09-24 § 147, Utvändig ändring av radhus

____

§178 Ovårdad tomt

Dnr: 2009BN0176

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 15 och 18 §§ vid vite av 25 000 kronor föreläggs XX och XX dödsbo, ägarna till fastigheten X, att iordningställa tomten i vårdat skick genom att ta bort 2 bilar och en husvagn från tomten senast 3 månader efter mottagandet av detta beslut.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 13 mars 1952 och ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985. Ny detaljplan för området är under framtagande.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 2 080 m2.

Klagomål på ovårdad tomt på fastigheten X har inkommit till byggnadsnämnden från 2007 och nu senast i april 2009.

Vid tillsyn på fastigheten X, både 2007 och 2009, konstaterades att tomten inte var i vårdat skick avseende två obesiktigade överväxta bilar samt en husvagn.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna den 18 april 2009.

Fastigheten ägs till 4/5 av XX och till 1/5 del av XX dödsbo.

Bilarna och husvagnen uppges av XX ägas av XX.

Bygglovsenhetens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 3 kap 17 § skall tomter, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att och byggnadsnämnden beslutar att

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 15 och 18 §§ vid vite av 25 000 kronor föreläggs XX och XX dödsbo, ägarna till fastigheten X, att iordningställa tomten i vårdat skick genom att ta bort 2 bilar och en husvagn från tomten senast 3 månader efter mottagandet av detta beslut.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____