Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2010-09-23

Sammanträde 2010-09-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2, 1 tr

135 Namnsättning av tre mottagningsstationer för fritidsbåtars latrin

136 Namnsättning av tre broar inom föreslagen detaljplan för Solberga och del av Raksta

137 Namnsättning av trygghetsboende inom gällande detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken

138 Planuppdrag för parkering vid Nyboda skola

139 Planuppdrag för fastigheten Midvintern 5, Sommarliden 11

140 Tyresö 1:271, Domherrevägen 3 - Nybyggnad av fritidshus och garage samt rivningslov

141 Näsby 15:1, Skogsängsvägen 49B - Nybyggnad av enbostadshus och garage

142 Kumla 3:1049, Fornstigen 4B - Tillbyggnad av enbostadshus

143 Brevik 1:319, Mårdstigen 3 - Nybyggnad av fritidshus

144 Brevik 1:351, Björndalsringen 5 – Nybyggnad av fritidshus

145 Kumla 69:2, Vendelsövägen 41 – Uppsättning av flaggstång samt tillbyggnad av grovsoprum

146 Trinntorp 1:26, Breviksvägen 40 – Nybyggnad av fritidshus

147 Trinntorp 1:227, Entitevägen 4 – Tillbyggnad av fritidshus och uthus

148 X – Bygglov i efterhand för altan

149 Ällmora 1:65, Klubbgärdesvägen 13 – Tillbyggnad av uthus

150 Näsby 4:1057, Pelles Väg 13B – Nybyggnad av enbostadshus

151 X – Olovligt byggande av stödmur

152 Bussen 5, Energivägen 2B – Nybyggnad av lekland med butik och restaurang samt garage

153 Brevik 1:295, Krönetvägen 5 – Tillbyggnad av fritidshus

154 X – Olovligt byggande av öppen area

155 Brevik 1:301, Björnstigen 10 – Tillbyggnad av fritidshus

Mötesinformation

 

§134 Information

Statistik - augusti

- 54 ärenden inkom till bygglovsenheten

- 192 beslut fattades per delegation, av dessa var 22 slutbevis, 30 samrådsprotokoll och beslut om kontrollplan samt 140 bygglov/övrigt/avskrivning av ärenden.

____

§135 Namnsättning av tre mottagningsstationer för fritidsbåtars latrin

Dnr: 2010BN0522

Byggnadsnämndens beslut

1. Den nya flytande mottagningsstationen för fritidsbåtars latrin (aktbilaga A) får namnet mottagningsstation Dyviksudd.

2. Den nya fasta mottagningsstationen för fritidsbåtars latrin (aktbilaga B) får namnet mottagningsstation Notholmen.

3. Den befintliga fasta mottagningsstationen för fritidsbåtars latrin (aktbilaga C) får namnet mottagningsstation Trinntorps brygga.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Regeringen planerar ett generellt förbud mot utsläpp av toalettavfall för fritidsbåtar med fast toalettinstallation. Förbudet beräknas vara genomfört 2014 i särskilt känsliga områden som Östersjön. Krav kommer i och med detta att ställas på att fritidsbåtshamnar har anordningar som kan ta emot toalettavfall. Två nya tömningsstationer i Tyresö har finansierats med hjälp av LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) som är ett statligt stöd som kommuner och organisationer kan söka för åtgärder som minskar övergödningen av havet.

I början av sommaren 2010 invigdes de två nya mottagningsstationer för fritidsbåtars latrin i Tyresö.

- En flytande mottagningsstation i Vissvassfjärden vid Dyviksudd vilken är anpassad för att ligga i året om (aktbilaga A). Mottagningsstationen föreslås få namnet mottagningsstation Dyviksudd.

- En fast mottagningsstation på bryggan vid Notholmens gästhamn (aktbilaga B). Mottagningsstationen föreslås få namnet mottagningsstation Notholmen.

Det finns sedan 2006 en fast installerad tömningsstation vid Tyresö Trinntorps brygga som föreslås få namnet mottagningsstation Trinntorps brygga.

Namnberedningen föreslår byggnadsnämnden att namnge tömningsstationerna enligt ovanstående förslag.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt namnberedningens förslag

____


§136 Namnsättning av tre broar inom föreslagen detaljplan för Solberga och del av Raksta

Dnr: 2010BN0530

Byggnadsnämndens beslut

1. Befintlig vägbro samt ny gång- och cykelbro (aktbilaga A) får namnet Fatbursbron.

2. Vägbron (aktbilaga B) får namnet Rakstabron.

3. Gång- och cykelbron (aktbilaga C) får namnet Kraftverksbron.

4. Namnen ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt föreslagen detaljplan för Solberga och del av Raksta ska det byggas tre nya broar i området.

En gång- och cykelväg ska byggas längs Brakmarsvägen (aktbilaga 1). Vid norra delen av Fatburen kommer gång- och cykelvägen att övergå i en gång- och cykelbro (aktbilaga A). Gång- och cykelbron föreslås få namnet Fatbursbron.

Där Brakmarsvägen passerar kraftverket vid Uddby gör vägen idag en skarp sväng (aktbilaga 2). Denna sträcka av Brakmarsvägen ska man enligt planen räta ut genom att bygga en bro (aktbilaga B) över ravinen. Detta löser problemet med den trafikfarliga kurvan och underlättar för busstrafik att passera. På den södra sidan av den planerade bron ansluter bron direkt till Rakstavägen. Vägbron föreslås få namnet Rakstabron.

Den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö förespråkar att man bygger en gång- och cykelväg i planområdet men att den inte ska dras utmed Brakmarsvägen. Därför kommer gång- och cykelvägen att läggas närmare vattnet. Gång- och cykelvägen övergår vid kraftverket i Uddby i en gång- och cykelbro (C) över Uddbyviken (aktbilaga 2). Gång- och cykelbron föreslås få namnet Kraftverksbron.

Vid mitten av 1700-talet fanns en mjölkvarn, ett pappersbruk och en sågkvarn vid Uddbyfallet. Kvarnen vid Uddbyfallet utplånades vid en brand 1895.

Efter branden uppfördes ett vattenkraftverk av den elektriska installationsfirman Luth & Roséns elektriska AB i Stockholm. Kraftverket försåg Luth & Roséns verkstäder på Södermalm med elektricitet. Kraftverket togs i drift 1897och svarade då för den första elkraftsöverföringen till Stockholm.

Kraftverket är i drift än idag och ägs av Vattenfall. Det har en effekt av cirka 500 kW. Det är det enda vattenkraftverket i drift i Stockholm idag.

Namnberedningen föreslår byggnadsnämnden att namnge broarna enligt ovanstående förslag.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt namnberedningens förslag

____


§137 Namnsättning av trygghetsboende inom gällande detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken

Dnr: 2010BN0571

Byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras till namnberedningen för framtagande av ett nytt förslag.

________________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Detaljplanen för trygghetsboende vid Björkbacken vann laga kraft den 13 juli 2009.

Tyresö Bostäder AB har fått kommunfullmäktiges uppdrag att bygga trygghetsboendet i anslutning till Björkbackens äldrecentrum. Den 24 maj 2010 togs de första spadtagen. Fastigheten ska inrymma enskilda seniorlägenheter i form av hyresrätter, gemensam träfflokal med pentry, personalutrymme samt gästrum för övernattning för hyresgästernas gäster. Trygghetsboendet ska ha en fast värdtjänst och eventuellt även inrymma en lokal för öppen sjuksköterskemottagning.

Trygghetsboendet som byggs intill Björkbackens äldrecentrum, är en del av Tyresös kommuns satsning att möta önskemålen från den växande skaran äldre.

Socialförvaltningen har föreslagit namnen Tyresö trygghetsboende eller Trygghetsboendet Tyresö centrum.

Namnberedningen föreslår byggnadsnämnden att namnge boendet Trygghetsboendet Tyresö centrum då det är lämpligt att även ange geografisk belägenhet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta återremittera ärendet till namnberedningen för framtagande av ett nytt förslag

____


§138 Planuppdrag för parkering vid Nyboda skola

Dnr: 2010BN0441

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontorets planenhet i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för parkering avseende fastigheterna Bollmora 1:94 och 1:99 med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Särskilt yttrande

Johan Rydén för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Behovet av parkeringsplatser runt Nyboda skola är stort. I anslutning till skolan ligger Nybodahallen, en idrottshall där bland annat handboll, bowling och annan idrottsverksamhet utövas. Som en följd av att Nybodahallen är välbesökt och att det i dagsläget råder en stor brist på parkering för hallens besökare behöver nu nya platser anordnas.

Det berörda området tillhör fastigheterna Bollmora 1:94 och 1:99, vilka båda ägs av Tyresö kommun, och är planlagt som plats för allmänt ändamål respektive parkmark. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. Ändrad markanvändning ansluter väl till kringliggande markanvändning och struktur. Inga kända naturvärden finns inom området. Planförslaget bedöms heller inte leda till några negativa effekter på människors hälsa och säkerhet. En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därmed inte behöva upprättas.

Frågor som bör studeras särskilt under planarbetet är trafiksäkerhet, utformning och anordnande.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås ge stadsbyggnadskontorets planenhet i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för parkering avseende fastigheterna Bollmora 1:94 och 1:99 med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

____

§140 Nybyggnad av fritidshus och garage samt rivningslov

Tyresö 1:271, Domherrevägen 3

Dnr: 2010BN0358

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 120 m2 varav 3 m2 teknikbod i källare samt garage om 40 m2 under förutsättning att

- befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock

senast den 23 september 2012

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 57,2

- färdigt golv i komplementbyggnad placeras på en höjd av + 48,0.

2. Rivningslov beviljas för befintligt fritidshus och garage.

3. Avgift: Bygglov: 8 000 kronor

Bygganmälan: 8 400 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter: 17 900 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygg- och rivningsanmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart.

En informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner från Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubrikerna: Boende & miljö, Bygglov & bygganmälan, Bygganmälan (under relaterad information i högerspalten).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns äldre bebyggelse som avses rivas.

Fastighetens areal är 2 845 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 120 m2 varav 3 m2 teknikbod i källare samt garport om 40 m2 . Fritidshus och garage föreslås placeras i samma läge som befintligt äldre fritidshus och garage. Ansökan avser även rivningslov för sistnämnda byggnader.

Avvikelse från detaljplan

- garagebyggnaden placerats 3,0 meter från gräns mot gata istället för tillåtna 6 meter

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 3°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 80 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage samt rivningslov.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 15 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 28 januari 2010). Etappindelningen kan komma att revideras.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage samt rivninglov.

____


§141 Nybyggnad av enbostadshus och garage

Näsby 15:1, Skogsängsvägen 49B

Dnr: 2010BN0382

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan med suterrängvåning med en byggnadsarea om 115 m2 samt garage med en byggnadsarea om 40 m2 under förutsättning att

- befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 26 augusti 2012

- färdigt golv i huvudbyggnadens entréplan placeras på en höjd av + 31,40 meter

- färdigt golv i komplementbyggnad placeras på en höjd av + 29,90 meter.

2. Avgift: Bygglov: 10 000 kronor

Bygganmälan: 10 500 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter: 22 000 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart.

En informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner från Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubrikerna: Boende & miljö, Bygglov & bygganmälan, Bygganmälan (under relaterad information i högerspalten).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 12 juni 1954.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus som avses rivas.

Fastighetens areal är 1 414 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan med suterrängvåning med en byggnadsarea om 115 m2 samt garage med en byggnadsarea om 40 m2.

Avvikelse från detaljplan

3. garagebyggnaden placerats 1,5 meter från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 metr

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget.

Fastighetsägaren till fastigheten X anser att det är felaktigt att fastigheten Näsby 15:1 har en egen utfart efter styckning. Fastigheterna med adress Skogsängsvägen 49A samt 49B bör ha en gemensam utfart på grund av den tunga trafiken till Plogstigen och övriga industriområdet på Skogsängsvägen.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Bygganmälan har inlämnats.

Bygglovsenhetens bedömning

Den föreslagna åtgärden med en byggnadsyta om 10 m2 större än vad detaljplanen medger samt placering 1,5 meter från tomtgräns, bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Ordförandeutlåtande

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

____


§142 Tillbyggnad av enbostadshus

Kumla 3:1409, Fornstigen 4B

Dnr: 2010BN0405

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av ett enbostadshus med vidbyggt garage, i form av ett inglasat uterum med en byggnadsarea om 15 m2.

2. Avgift: Bygglov: 2 000 kronor

Bygganmälan: 2 100 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter. 5 600 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 maj 1955.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus samt vidbyggt garage med en sammanlagd byggnadsarea om 145 m2.

Fastighetens areal är 801 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med vidbyggt garage i form av ett inglasat uterum om 15m2 till en ny sammanlagd byggandsarea om 160 m2.

Avvikelse från detaljplan

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats 1/ 7 del (114 m2) med 46 m2

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Bygglovsenhetens bedömning

Den föreslagna åtgärden med en byggnadsarea om 15 m2 större än vad detaljplanen medger bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Ordförandeutlåtande

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med vidbyggt garage.

____


§143 Nybyggnad av fritidshus

Brevik 1:319, Mårdstigen 3

Dnr: 2010BN0427

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 113 m2 utan loft under förutsättning att

- sockelhöjd i huvudbyggnaden placeras på + 65,0 meter

2. Avgift: Bygglov: 8 000 kronor
Bygganmälan: 8 400 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter: 17 900 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Loft får inte anordnas.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart.

En informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner från Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubrikerna: Boende & miljö, Bygglov & bygganmälan, Bygganmälan (under relaterad information i högerspalten).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 24 november 1940 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett äldre fritidshus som avses rivas för att ge plats åt det nya fritidshuset. På fastigheten finns också ett uthus med en bruttoarea om ca 22 m2 samt en friggebod.

Fastighetens areal är 3 180 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i ett plan utan loft och med en bruttoarea om 113 m2.

Avvikelse från detaljplan

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 55 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 63 m2

- WC kommer att installeras.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger utanför område enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 28 januari 2010). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC- och BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats den 7 september 2006 och besiktning av anläggningen är utförd den 8 september 2006.

Bygganmälan har inlämnats den 4 juni 2010.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.

____

§145 Uppsättning av flaggstång samt tillbyggnad av grovsoprum

Kumla 69:2, Vendelsövägen 41

Dnr: 2010BN0072

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för uppsättning av rörtorn med invändiga antenner för mobiltelefoni och med en höjd av 15 meter och en diameter om 0,245 meter samt till- och ombyggnad av soprum med 3,5 m2 till totalt 6 m2 varav en teknikbods del med en byggnadsarea om 2,1 m2.

2. Avgift: Bygglov: 5 450 kronor

Bygganmälan: 1 000 kronor
Detaljplan: 2 500 kronor

Summa avgifter: 8 950 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 9 juni 1988.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten är enligt gällande detaljplan avsedd för byggnader som inrymmer handel eller småindustri. På fastigheten finns idag en däckfirma.

Fastighetens areal är 1 788 m2.

Ansökan avser bygglov för uppsättning av rörtorn med en höjd av 15 meter och en diameter om 0,245 meter samt om- och tillbyggnad av grovsoprum med 3,5 m2 till en total byggnadsarea om 6 m2 med plats för en teknikbodsdel om 2,1 m2.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan men en kungörelse i lokaltidningen och en riktad skrivelse med begäran om yttrande har skickats till de närmast berörda sakägarna.

Ingen erinran mot förslaget har inkommit.

Bygganmälan har inlämnats den 18 februari 2010.

Ordförandeutlåtande

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 12 § och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppsättning av flaggstång samt tillbyggnad av grovsoprum.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för uppsättning av flaggstång samt tillbyggnad av grovsoprum..

____


§146 Marklov i efterhand och byggnadsavgift

Dnr: 2008BN0181

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 024 kronor) = 12 096 kronor för att ha fyllt upp marken inom ett område om ca 850 m2 med en höjd mellan 0,5 – 2,0 meter utan marklov.

2. Marklov beviljas i efterhand för tillfartsväg med en yta om ca 350 m2.

3. Avgift för marklov i efterhand: 3 024 kronor (faktureras separat).

4. Marklov för område med en yta om 500 m2 beviljas inte

5. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 50 000 kronor vardera föreläggs XX och XX, ägarna till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda på en yta om cirka 500 m2 eller sänka den uppfyllda nivån till högst 50 centimeter ovan ursprunglig marknivå senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

Upplysning

Byggnadsavgiften (12 096 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten är obebyggd.

Fastighetens areal är 3 330 m2.

Den 19 juni 2008 inkom ansökan om bygglov för ett fritidshus på fastigheten.

Vid behandling av ansökan konstaterades, vid besök på platsen, att omfattande markuppfyllnader utförts.

I december 2008 beslutades att fastighetsägarna skulle inkomma med en ny ansökan om bygglov/marklov så fort som möjligt.

Klagomål på olovliga markarbeten på fastigheten X har inkommit till byggnadsnämnden den 15 april 2009.

Den 2 juni 2009 uppmanades fastighetsägarna att inkomma med en ansökan senast den 24 augusti 2009.

Ansökan inkom den 22 juli 2009.

I skrivelse daterad den 21 augusti 2009 meddelas fastighetsägarna att den föreslagna byggnationen inte kan godkännas.

Den 23 september 2009 meddelas fastighetsägarna vad som hänt i ärendet samt att inkomma med nytt förslag anpassat till bedömningsgrunderna för byggande i området. Fastighetsägarna meddelas också att om rättelse inte sker kommer enheten att föreslå byggnadsnämnden att förelägga fastighetsägarna om rättelse vid vite om 50 000 kronor vardera.

Det olovligt utförda kommunicerades med fastighetsägarna som anser att det är kommunen som utfört arbetet och lovat att de skulle få kommunalt vatten och avlopp (aktbilaga).

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov/marklov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt gällande års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (3 024 kronor) = 12 096 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som debiteras dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom markuppfyllnader skett utan marklov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera XX och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 024 kronor) = 12 096 kronor för att ha fyllt upp marken inom ett område om ca 850 m2 med en höjd mellan 0,5 – 2,0 meter utan marklov.

2. Marklov beviljas i efterhand för tillfartsväg med en yta om ca 350 m2.

3. Marklov för område med en yta om 500 m2 beviljas inte

4. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 50 000 kronor vardera föreläggs XX och XX, ägarna till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda på en yta om ca 500 m2 eller sänka den uppfyllda nivån till högst 50 centimeter ovan ursprunglig marknivå senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____


§147 Tillbyggnad av fritidshus och uthus

Trinntorp 1:227, Entitevägen 4

Dnr: 2010BN0410

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 50 m2 till totalt 120 m2 samt tillbyggnad av uthus med en bruttoarea om 10 m2 till 40 m2.

2. Avgift: Bygglov: 9 500 kronor
Bygganmälan: 8 400 kronor
Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter: 19 400 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av tillbyggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. En informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner från Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubrikerna: Boende & miljö, Bygglov & bygganmälan, Bygganmälan (under relaterad information i högerspalten).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och med en öppen area om 33 m2 samt ett uthus med en bruttoarea om 30 m2 .

Fastighetens areal är 2 005 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshuset med 50 m2 till en bruttoarea om 120 m2 samt för tillbyggnad av uthuset med 10 m2 till en bruttoarea om 40 m2.

Avvikelse från detaljplan

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 80 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- WC kommer att installeras.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 20 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 28 januari 2010). Etappindelningen kan komma att revideras.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har vid inspektion den 29 april 2010 bedömt att befintlig WC-tank och befintlig slamavskiljare fortsättningsvis klarar hög skyddsnivå. Infiltrationen bedömdes dock vare uttjänt. Nytt tidsbegränsat tillstånd för ändring av BDT anläggningen har meddelats den 14 juni 2010.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus och uthus.

____


§148 Avslag för bygglov i efterhand för altan

Dnr: 2010BN0389

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 400 kronor) = 13 600 kronor för de bygglovspliktiga 28 m2 av den altan om 110 m2 som uppförts utan bygglov samt för det plank med en höjd av 1,8 meter som ligger längre från huskliv än 3,6 meter och som uppförts utan bygglov.

2. Bygglov i efterhand för altan om 28 m2 och för plank med en höjd av 1,1 meter eller högre beviljas inte.

3. Avgift för prövning av bygglov i efterhand: 2 500 kronor (faktureras separat).

Upplysning

Byggnadsavgiften (13 600 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 25 mars 1986.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett gavelradhus. Fastighetsarealen är 226 m2.

Ansökan avser bygglov i efterhand för altan och plank.

Vid tillsyn på fastigheten, den 8 juli 2010, konstaterades att en altan med varierande höjd över mark (0,1 – 2,0 meter) samt ett plank med längd av 12 meter och en höjd av 1,8 meter över altanen uppförts utan bygglov. Vissa delar av planket ligger inom 3,6 meter från husliv och kräver enligt boverket inte bygglov. Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt gällande års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (3 400 kronor) = 13 600 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X, som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som debiteras dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §. Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. Sökande har valt att pröva frågan om bygglov i efterhand och är medveten om byggnadsavgiften om rättelse inte utförts innan nämndens sammanträde den 23 september.

Avvikelse från detaljplan

- den höga delen av altanen är till stor del placerad på mark som inte får bebyggas

Skriftligt godkännande till förslaget från de två närmast berörda sakägarna har bifogats ansökan.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom uppförande av altan och plank skett utan bygglov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera ägarna till fastigheten XX, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften

(3 400 kronor) = 13 600 kronor.

Enligt PBL 3 kapitlet § 1 ska byggnader ha en yttre form och färg som är estetisk tilltalande lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Bygglovsenheten bedömer att vare sig planket eller den storlek och höjd som den olovligt uppförda altanen skapar, inte ger en god helhetsverkan eller är estetisk tilltalande för området som sådant.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____


§149 Tillbyggnad av uthus

Ällmora 1:65, Klubbgärdesvägen 13

Dnr: 2006MB0777

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av uthus med en bruttoarea om 20 m2 till en total bruttoarea om 40 m2.

2. Avgift: Bygglov: 1 440 kronor
Bygganmälan: 1 500 kronor
Summa avgift: 2 940 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 30 september 1935 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med källare och med en bruttoarea om 75 m2 i våningsplanet samt ett uthus/garage med en bruttoarea om 27 m2 varav 7 avses rivas och ersättas med 20 nya m2.

Fastighetens areal är 2 185 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av uthus med 20 m2 till 40 m2.

Avvikelse från detaljplan

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 110 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- källare finns

- WC har installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har i yttrande daterat den 10 augusti 2010 bedömt att befintliga avloppsanläggningar för BDT och WC uppfyller Miljöbalkens krav för hög skyddsnivå.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av uthus.

____


§150 Avslag för marklov i efterhand

Dnr: 2009BN0236

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x marklovsavgiften (1 800 kronor) = 7 200 kronor för olovligt utförda markuppfyllnader på en markarea om cirka 150 m2 och med en höjd av 0,5-1,5 meter.

2. Marklov i efterhand beviljas inte.

3. Avgift för prövning av marklov i efterhand: 3 000 kronor (faktureras separat).

4. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 100 000 kronor föreläggs XX, ägaren till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

Upplysning

Byggnadsavgiften (7 200 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 9 november 2007.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten pågår nybyggnation av enbostadshus med bygglov daterat den 17 juni 2009 § B185.

Fastighetens areal är 901 m2. Ansökan om marklov i efterhand för uppfyllnad av tomtmark med en markarea om ca 150 m2 och en höjd om 0,5-1,5 meter har inkommit till byggnadsnämnden den 7 juni 2010.

Klagomål på olovlig markuppfyllnad har inkommit under byggtiden.

Vid tillsyn på fastigheten, den 25 maj 2010 konstaterades att markuppfyllnad och slänter anlagts mot grannfastighet och mot gräns vid gata utan att marklov sökts.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver marklov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt gällande års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x marklovsavgiften (1 800 kronor) = 7 200 kronor.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § skall fastighetsägaren beredas tillfälle

att inom viss tid ansöka om lov. Ägaren till fastigheten har informerats i kommuniceringsbrevet om möjlighet att söka marklov i efterhand.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har valt att söka marklov i efterhand utan att först vidta rättelse.

Enligt gällande detaljplan skall schaktnings- och utfyllnadsarbeten undvikas i möjligaste mån.

Bygglovsenhetens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Bygglovsenheten bedömer att den markuppfyllnaden som olovligen utförts inte stämmer med detaljplanens syfte att bevara naturliga marknivåer på fastigheterna inom detaljplaneområdet och att undvika schaktnings- och utfyllnadsarbeten.

Förslaget är inte att hänföra till en mindre avvikelse och därmed föreslås att byggnadsnämnden inte beviljar marklov i efterhand.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____


§151 Olovligt byggande av stödmur

Dnr: 2010BN0320

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (5 000 kronor) = 20 000 kronor för olovligt byggande av stödmur med en längd av 37 meter och en höjd mellan 0,5-2,3 meter.

2. Bygglov i efterhand beviljas inte.

3. Avgift för avslag om bygglov i efterhand: 3 000 kronor (faktureras separat)

4. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 150 000 kronor föreläggs XX, ägaren till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda senast 6 månader efter mottagandet av beslutet.

Upplysning

Byggnadsavgiften (20 000 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 29 januari 2004 och fastighetsplan som vunnit laga kraft den 29 januari 2004.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten pågår byggnation av ett enbostadshus och ett garage med bygglov daterat den 6 juni 2006 § B167 och senare ändrat den 9 oktober 2006 § B299. Ändringen avsåg höjning av bostadshusets golv i källarvåningen från +27,5 till +29,0.

Fastighetens areal är 2 205 m2.

Klagomål på olovligt byggande på fastigheten X har inkommit till byggnadsnämnden.

Vid tillsyn på fastigheten XX konstaterades att en mur med en längd av 37 meter och en höjd mellan 0,5-2,3 meter uppförts utan bygglov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt gällande års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (5 000 kronor) = 20 000 kronor.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren som valt att få frågan om bygglov i efterhand prövad av byggnadsnämnden innan rättelse utförs.

Ansökan om bygglov i efterhand har inkommit till byggnadsnämnden.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom uppförande av murarna skett utan bygglov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (5 000 kronor) = 20 000 kronor för olovligt byggande av stödmur med en längd av 37 meter och en höjd mellan 0,5-2,3 meter.

2. Bygglov i efterhand beviljas inte.

3. Avgift för avslag om bygglov i efterhand: 3 000 kronor (faktureras separat)

4. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 150 000 kronor vardera föreläggs XX, ägaren till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda senast 6 månader efter mottagandet av beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____


§152 Nybyggnad av lekland med butik och restaurang samt garage Bussen 5, Energivägen 2B

Dnr: 2010BN0279

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av lekland med en byggnadsarea om 1 843 m2 innehållande bland annat butik, restaurang samt garage.

2. Avgift: Bygglov: 29 750 kronor
Bygganmälan: 36 750 kronor
Summa avgifter: 66 500 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utvändig färgsättning av byggnaden ska göras i samråd med stadsbyggnadskontoret.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

En brandskyddsdokumentation ska upprättas och inlämnas till stadsbyggnadskontoret i god tid innan byggsamrådsmötet hålls.

Trafiksäkerheten i anslutning till leklandet bör ses över.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 1 mars 1983 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 10 september 1992.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns en äldre industribyggnad som ska rivas.

Fastighetens areal är 3 911 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av lekland med en byggnadsarea om 1 843 m2 i två våningar och med garage i källaren.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Ordförandeutlåtande

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lekland med en byggnadsarea om 1 843 m2 innehållande bland annat butik, restaurang samt garage

____


§154 Olovligt byggande av öppen area

Dnr: 2010BN0160

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (1 700 kronor) = 6 800 kronor för en öppen area om 24 m2 som uppförts på altan utan bygglov.

2. Bygglov i efterhand beviljas inte.

3. Avgift för prövning av bygglov i efterhand: 1 700 kronor (faktureras separat)

4. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 100 000 kronor föreläggs XX, ägaren till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

Upplysning

Byggnadsavgiften (6 800 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 9 juni 1956 samt ändrade planbestämmelser att gälla från den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten pågår byggnation av fritidshus med bygglov daterat den 4 april 2007 § 48.

Fastighetens areal är 2 629 m2.

Klagomål på olovligt byggande på fastigheten X inkom till byggnadsnämnden den 28 december 2009. Vid tillsyn på fastigheten X, den, konstaterades att pågående byggnation av en tillbyggnad med 24 m2 pågick utan att bygglov sökts.

Den 30 december 2009 § B406 fattar kontoret beslut om att stoppa byggnadsarbetet. Kontoret skickar förutom beslutet även ett kommuniceringsbrev där det redogörs för möjlighet till rättelse alternativt om möjlighet att söka bygglov i efterhand utan rättelse.

Ansökan om bygglov i efterhand, utan rättelse, för en öppen area om 24 m2 inkom till byggnadsnämnden den 24 februari 2010.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt gällande års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (1 700 kronor) = 6 800 kronor.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom uppförande av den öppna arean om 24 m2 skett utan bygglov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (1 700 kronor) = 6 800 kronor för den öppna arean om 24 m2 på befintlig altan som uppförts/anlagts utan bygglov.

2. Med stöd av 3 kapitlet § 1 inte bevilja bygglov i efterhand då den föreslagna åtgärden ger byggnaden en större volym och yttre form än övrig byggnation på platsen och därmed inte ger den helhetsverkan som eftersträvas i området.

3. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 100 000 kronor vardera förelägga XX, ägaren till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____


§155 Tillbyggnad av fritidshus

Brevik 1:301, Björnstigen 10

Dnr: 2010BN0079

Byggnadsnämndens beslut

1. Rätten att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus delegeras till ordförande Ann-Christin Svensson i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson alternativt 1:e vice ordförande Kerstin Malmberg i förening med ledamot Gunnar Frisell om yttrande utan erinran inkommit.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. En informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner från Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubrikerna: Boende & miljö, Bygglov & bygganmälan, Bygganmälan (under relaterad information i högerspalten).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 25 november 1940 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 73 m2 och ett uthus med en bruttoarea om 40 m2.

Fastighetens areal är 5 660 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshuset med en bruttoarea om 47 m2 till en total bruttoarea om 120 m2.

Avvikelse från detaljplan

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 80 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- WC har installerats.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget.

En sakägare har inte yttrat sig. Ingen erinran har inkommit.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger utanför område enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 28 januari 2010). Etappindelningen kan komma att revideras.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har i yttrande daterat den 7 maj 2010 bedömt att befintlig WC till tank och befintligt BDT-avlopp uppfyller Miljöbalkens krav för hög skyddsnivå.

Ordförandeutlåtande

Eftersom en sakägare ännu inte inkommit med yttrande föreslås byggnadsnämnden delegera beslutanderätten till ordförande Ann-Christin Svensson i förening med 2:e vice ordförande Lennart Jönsson alternativt 1:e vice ordförande Kerstin Malmberg i förening med ledamot Gunnar Frisell. Vidaredelegeringen träder i kraft om yttrande utan erinran inkommer.

____

§156 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____