Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2010-11-25

Sammanträde 2010-11-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2, 1 tr

170 Sälgen 6, Videvägen 17 – Antagande av detaljplan

171 X – Olovlig markuppfyllnad

172 Kumla 3:1640, Siriusvägen 15A – Nybyggnad av garage

173 Vissvass 1:25, Ängmarenvägen 4 – Förhandsbesked för ändrad användning av stall till enbostadshus

174 Brevik 1:575, Riddarstigen 14 – Tillbyggnad av fritidshus

175 Strand 1:1 – Nybyggnad av telemast och teknikbod

176 X – Olovligt byggande av uthus

177 Brevik 1:572, Riddarstigen 10A – Nybyggnad av fritidshus

178 Trinntorp 1:253, Hackspettvägen 15 – Tillbyggnad av fritidshus

179 X – Olovlig markuppfyllnad, dispens från strandskydd och mark- och bygglov för pir respektive brygga

180 X – Olovligt byggande av källare samt del av våningsplan

181 Trinntorp 1:353, Rödhakevägen 21 – Tillbyggnad av fritidshus

182 Sammanträdesplan för 2011

183 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden

Mötesinformation

 

§169 Information

Statistik - oktober

- 189 ärenden inkom till bygglovsenheten

- 111 beslut fattades per delegation, av dessa var 10 slutbevis, 31 samrådsprotokoll och beslut om kontrollplan samt 31 bygglov 10 övrigt och 29 avskrivning av ärenden.

Bygglovsenheten 2011

Bygglovschef Azadeh Iranpour informerade om kommande aktiviteter och nyanställningar på bygglovsenheten under 2011.

____

§170 Antagande av detaljplan för fastigheten Sälgen 6

Dnr: 2009BN0662

Byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras för vidare utredning kring byggrätten.

_______________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

För planområdet gäller detaljplan för område vid Videvägen (plan nr 267) som vann laga kraft 1994. Fastigheten omfattas också av fastighetsplanen för kv. Sälgen. Genomförandetiden för planerna löpte ut den 12 januari 2009. Detta innebär att det är möjligt att ändra eller göra en ny detaljplan och fastighetsplan för området.

Fastigheten Sälgen 6 är i gällande detaljplan och fastighetsplan inte möjlig att stycka. Önskemål om att stycka fastigheten inkom till stadsbyggnadskontoret i november 2009. De tidigare ägarna avstod avstyckning vid framtagande av gällande detaljplan.

Stadsbyggnadskontoret fick den 19 maj 2010 i uppdrag av byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Sälgen 6 samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen var ute på samråd 31 augusti till 21 september, 2010. Planen tas fram med enkelt planförfarande.

Den föreslagna markanvändningen och lokaliseringen är redan prövad i gällande detaljplan och bedöms även nu som lämplig. Genomförandet av detaljplanen innebär endast att fastigheten kan styckas i två delar.

Planområdet har en areal på 3635 kvm.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 4. Detaljplanen medger med bestämmelsen e2 att den ursprungliga fastigheten Sälgen 6 kan styckas i två delar. Den föreslagna fastighetsindelningen visar att det är möjligt att stycka av en fastighet om ca 1 270 kvm närmast Videvägen i öster och en större skafttomt i väster om ca 2 370 kvm. Minsta tomtstorlek är 1200 kvm.

På fastigheterna får högst en huvudbyggnad och ett uthus uppföras. Högsta byggnadsarean för huvudbyggnaden får vara 1/10 av fastighetens yta, dock maximalt 160 kvm. Därutöver får suterrängvåning eller källare anordnas och vind inredas i huvudbyggnad. Suterrängvåning och källare får inte finnas.

Denna byggrätt överensstämmer i huvudsak med gällande detaljplan för Videvägen med den skillnaden att där finns valmöjligheten att fastigheten får bebyggs till 1/7 av fastighetsarean. Kommunen har dock bedömt med tanke på minsta tomtstorlek och byggrättens begränsade område att det inte lämpar sig att bygga större än 1/10 av fastighetens yta. Byggnadsarea för uthus får vara 40 kvm. Uthusen får uppföras i högst en våning och den totala höjden till taknock får inte överstiga 4,5 meter.

I detaljplanen är ett område skyddat med bestämmelsen n1. Bestämmelsen anger att natur och marknivåer ska bevaras samt att hårdgörning av marken inte är tillåten. Samma område är även prickad mark, mark som inte får bebyggas.

Två större ekar är skyddade med bestämmelsen n2. Träden får inte fällas utan marklov.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta återremittera ärendet för vidare utredning kring byggrätten.

____

§171 Olovlig markuppfyllnad

Dnr: 2008BN0446

Byggnadsnämndens beslut

1. Marklov i efterhand avslås.

2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om (4 x bygglovsavgiften om 3 780 kronor=) 15 120 kronor för markförändringar som utförts utan marklov.

3. Avgift: 2 500 kronor (faktureras separat)

4. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 20 000 kronor föreläggs XX, ägaren till fastigheten X, att ta bort den olovligt utförda markförändringen senast 6 månader efter mottagandet av beslutet.

Jäv

Bertil Axelsson (c) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Upplysning

Byggnadsavgiften (15 120 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft den 3 december 1998 och fastighetsplan med beslutstid den 15 maj 1997.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 3 345 m2.

Klagomål på olovliga markuppfyllnader på fastigheten inkom till byggnadsnämnden den 30 juni 2008. Vid tillsyn på fastigheten den 15 juli 2008 konstaterades att markförändringar gjorts utan lov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § skall fastighetsägaren beredas tillfälle

att inom viss tid ansöka om lov. Ägaren till fastigheten har i brev daterat den 25 november 2008 informerats om möjligheten att söka bygglov i efterhand.

Ansökan om lov i efterhand för markuppfyllnad, på fastigheten X, inkom till byggnadsnämnden den 22 januari 2009. Handlingar inkom den 20 maj 2009.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt gällande års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (3 780 kronor) = 15 120 kronor.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren mellan den 7 oktober 2010 och den 22 oktober 2010. Synpunkter har inkommit (aktbilaga) där fastighetsägaren i huvudsak hänför följande:

1. att ansökan om bygglov med förhandsbesked inlämnats

2. att markförändringar inte kommer bli mer än 0,5 meter

3. att grannar godkänner uppfyllnaderna

Avseende punkt 1 stämmer det att bygglovsenheten emottagit en ansökan om bygglov eller förhandsbesked för växthus om 40 m2 som fick diarienummer 2008BN0170. Detta ärende är avskrivet då inga handlingar inkommit. Begäran om komplettering skickades ut den 25 november 2008 och ärendet avskrevs den 7 oktober 2010.

Avseende punkt 2 stöds inte detta av inlämnade handlingar som istället redovisar stora markuppfyllnader och branta slänter.

Avseende punkt 3 ska ett förslag först bedömas uppfylla förutsättningarna för lov enligt plan- och bygglagen av bygglovsenheten/byggnadsnämnden. Om lov bedöms vara möjligt för åtgärden men denna innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser ska byggnadsnämnden bereda berörda grannar tillfälle att yttra sig över förslaget.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom markuppfyllnader skett utan marklov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera X, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 780 kronor) = 15 120 kronor.

Inlämnade handlingar redovisar stora markuppfyllnader och branta slänter. Tomten bedöms inte anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden eller till natur- och kulturvärdena på platsen. Förslaget bedöms medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Förslaget uppfyller inte förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap

11,18 §§ och därmed föreslås att byggnadsnämnden avslår ansökan om marklov.

Byggnadsnämnden föreslås också förelägga ägaren till fastigheten X, att vid vite av 20 000 kronor bort den olovligt utförda markförändringen senast 6 månader efter mottagandet av beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____

§172 Nybyggnad av garage

Kumla 3:1640, Siriusvägen 15A

Dnr: 2010BN0346

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 30,6 m2 under förutsättning att

- färdigt golv i garaget placeras på en höjd av + 58,5

2. Avgift: Bygglov: 3 500 kronor

Bygganmälan: 2 100 kronor

Summa avgifter: 5 600 kronor (faktureras separat)

Jäv

Johan Rydén (mp) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av garagets läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. En informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner från Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubrikerna: Boende & miljö, Bygglov & bygganmälan, Bygganmälan (under relaterad information i högerspalten).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 3 januari 1961.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 80 m2.

Fastighetens areal är 827 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 30,6 m2.

Avvikelse från detaljplan

- garaget placeras 1,5 meter från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 meter

- största tillåtna byggnadsarea för garage (30 m2) överskrids med 0,6 m2

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. 3 av 12 berörda sakägare motsätter sig förslaget.

XX, ägare till fastighet X anför i huvudsak följande. En mindre garage/carport, till exempel med måtten 3 x 8 meter, kan placeras på annan del av fastigheten för att minska transportsträckan. Där garaget föreslås placeras finns idag en friggebod. Ingen ny placering redovisas i förslaget.

XX och XX, ägare till fastighet X anför i huvudsak följande. Vi skulle få öppenheten mot X beskuren i sådan omfattning att det kommer att kännas som vi blev instängda. Vi skulle få biltrafik på tre sidor om vår tomt. Vidare skulle en eventuell värdering av vår fastighet påverkas negativt av garaget.

Bygglovsenhetens bedömning

Detaljplanen tillåter ett garage om 30 m2 varför ett mindre garage inte kan krävas. Friggebodsrätten gäller för villatomter. En friggebod är inte bygglovspliktig och därmed behöver inte en eventuell ny placering av friggebod redovisas för kommunen.

Fastighet X gränsar mot X, samt mot den sökandes skaftväg. Föreslagen byggnation skulle innebära att den sökandes infart från skaftvägen skulle gå parallellt med fastighetsgränsen mot X. Biltrafiken på infartsvägen till en styckad fastighet måste betraktas som ringa. Efter att ha undersökt alternativa placeringar av garaget på tomten framstår föreslaget garage som det mest rimliga. Tillräckligt med utrymme ges (1,5 meter från fastighetsgräns) för att kunna sköta och underhålla garaget.

Sammantaget bedöms den föreslagna åtgärden inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____

§174 Tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstäder

Brevik 1:575, Riddarstigen 14

Dnr: 2010BN0292

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad med en bruttoarea om 43 m2 till en total bruttoarea om 108 m2 samt för en öppenarea under samma takkonstruktion om 15 m2.

2. Avgift: Bygglov: 4 000 kronor
Bygganmälan: 4 200 kronor
Grannhörande: 1 500 kronor
Summa avgifter: 9 700 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. En informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner från Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubrikerna: Boende & miljö, Bygglov & bygganmälan, Bygganmälan (under relaterad information i högerspalten).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 januari 1951 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus i en våning med en bruttoarea om 65 m2 samt ett uthus med en bruttoarea om 30 m2.

Fastighetens areal är 2 349 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 43 m2 samt för en öppenarea om 15 m2. Fritidshusets bruttoarea blir efter tillbyggnad 108 m2 och byggnadsarean blir 123 m2 (108+15).

Avvikelse från detaljplan

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 58 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 58 m2

- WC har installerats.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Alla har godkänt den föreslagna tillbyggnaden.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 22 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner

(från den 19 april 2010). Etappindelningen kan komma att revideras.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutar den 17 augusti 2010 om tillstånd att på fastigheten inrätta ny avloppsanläggning för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten) samt att bedömer att befintlig WC-tank uppfyller hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7).

Bygganmälan har inlämnats den 20 april 2010.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstäder.

____

§175 Strand 1:1

Uppförande av telemast/torn

Dnr: 2009BN0315

Byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras för vidare utredning av möjligheterna till samlokalisering med intilliggande telemast.

Planförhållande

Platsen ligger utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser. Platsen avses inte detaljplaneläggas inom den närmsta tiden.

Platsen för uppförande av masten ligger inom område som i översiktsplanen är angivet som område av riksintresse för kust och skärgård inom Tyresö kommun. Platsen bedöms ligga i nära anslutning till vad som i översiktsplanen anges som ekologisk särskilt känsligt område (ESKO). Platsen bedöms inte heller ligga inom de tre hundra meter strandskyddad område som gäller från Öringesjön.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser bygglov för uppförande av telemast/torn samt två teknikbodar med en byggnadsarea om 5 m2 vardera. Anläggningen placeras på annans mark och cirka 130 meter från närmaste bostadshus. Masten placeras cirka 125 meter från en annan mast.

Berörda sakägare har genom kungörelse i rikstäckande tidning och annonsering på kommunens hemsida givits möjlighet att inkomma med yttrande över förslaget.

XX har synpunkter på byggande av ytterligare en mast i området och dels för att strålningen ökar i området vilket kan påverka hälsan för de boende i området.

Inga andra synpunkter har inkommit.

Tyresö Strands Markägareförening har inkommit med yttrande om att man inte tillåter någon form av bebyggelse utan deras tillstånd samt att man vill ha en skriftlig förfrågan innan man kan fatta beslut i frågan.

Bygglov kan sökas utan att man har rådighet över marken. Sökande ska införskaffa markägarens tillstånd. Plan- och bygglagen ger inte byggnadsnämnden möjlighet att vägra pröva frågan om bygg- eller marklov om rådighet över marken saknas.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att exponeringen från basstationer inte orsaker några skadliga hälsoeffekter och inte innebär några risker från strålskyddssynpunkt.

Bygglovsenhetens bedömning

Den föreslagna lokaliseringen bedöms inte strida mot bestämmelserna i 2 kap PBL.

Påverkan på landskapsbilden bedöms vara betydande men det allmännas intresse av en fungerande telekommunikation bedöms väga tyngre varför byggnadsnämnden föreslås besluta om bygglov under förutsättning att samlokalisering inte går att genomföra.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta återremittera ärendet för vidare utredning av möjligheterna till samlokalisering med intilliggande telemast.

____

§176 Olovligt byggande av uthus

Dnr: 2010BN0368

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 300 kronor) = 9 200 kronor för olovligt uppförande av uthus med en byggnadsarea om 15 m2.

2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 30 000 kronor föreläggs XX, ägaren till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda senast 5 månader efter mottagandet av beslutet.

Upplysning

Byggnadsavgiften (9 200 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 20 april 1939 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus och två uthus varav det ena byggts för att vara friggebod.

Fastighetens areal är 4 505 m2 varav 640 m2 utgörs av vatten.

Klagomål på olovligt byggande på fastigheten X har inkommit till byggnadsnämnden den 19 maj 2010.

Vid tillsyn på fastigheten X, den 20 maj 2010 konstaterades att ett uthus med en byggnadsrarea om 20 m2 och placerad närmare tomtgräns än 4,5 meter var under uppförande.

På varje fastighet får en eller flera friggebodar på tillsammans högst 15 m2 byggnadsarea uppföras. Högsta nockhöjd över markens medelnivå invid fasadliv får inte vara högre än 3,0 meter. Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter innanför egen fastighetsgräns/tomtplats. Om den placeras närmare ska grannen lämna sin tillåtelse. Om byggnaden inte uppfyller dessa krav betraktas den som uthus och inom planlagt område krävs bygglov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt gällande års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (2 300 kronor) = 9 200 kronor.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren som skriftligen meddelat att ett muntligt avtal om byggnadens placering finns med berörd granne.

Grannen som inkommit med klagomålet intygar skriftligen att något muntligt avtal inte finns och inte heller kommer att lämnas.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § skall fastighetsägaren beredas tillfälle

att inom viss tid ansöka om lov. Ägaren till fastigheten X har informerats i kommuniceringsbrevet om möjlighet att söka bygglov i efterhand. Ansökan om bygglov i efterhand för uthus har inte inkommit.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom uppförande av uthuset skett utan bygglov föreslås att byggnadsnämnden beslutar att

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 300 kronor) = 9 200 kronor för att utan bygglov ha uppfört uthuset.

2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 30 000 kronor förelägga XX, ägaren till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda senast 5 månader efter mottagandet av beslutet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____

§177 Nybyggnad av fritidshus

Brevik 1:572, Riddarstigen 10A

Dnr: 2010BN0194

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 120 m2 under förutsättning att

- sockelhöjden inte blir högre än fasadritningarna visar

2. Avgift: Bygglov: 9 200 kronor
Bygganmälan: 8 400 kronor
Grannhörande: 1 500 kronor
Summa avgifter: 19 100 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 9280 eller 08-5782 9168 .Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnads- eller rivningsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart.

En informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner från Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubrikerna: Boende & miljö, Bygglov & bygganmälan, Bygganmälan (under relaterad information i högerspalten).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 januari 1951 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett äldre fritidshus som ska rivas samt ett garage med en bruttoarea om 28 m2.

Fastighetens areal är 3 290 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i våning med bruttoarean 120 m2.

Avvikelse från detaljplan

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 68 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 22 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner

(från den 19 april 2010). Etappindelningen kan komma att revideras.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutade den 18 maj 2010 att bevilja tillstånd för att inrätta avloppsanläggningar för WC-vatten och BDT-vatten.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.

____

§178 Tillbyggnad av fritidshus

Trinntorp 1:253, Hackspettvägen 15

Dnr: 2010BN0147

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för om- och tillbyggnad av fritidshus: tillbyggnad med en bruttoarea om 64 m2 till en sammanlagd bruttoarea för fritidshuset om 120 m2 och totalt på fastigheten 150 m2, tillbyggnad av altan, ombyggnad av del av befintligt fritidshus till entré och ombyggnad av befintligt tak under förutsättning att
- loft inte anordnas

2. Avgifter: Bygglov: 6 900 kronor

Bygganmälan: 6 300 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter: 14 700 kronor (faktureras separat)

Jäv

Seija Henriksson (s) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd beställs på telefon 08-5782 92 80 eller 08-5782 91 68. Vid samrådet ska byggherren och kvalitetsansvarig medverka.

Utstakning av tillbyggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. En informationsbroschyr om konsumentskydd vid småhusbyggande finns att ladda ner från Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubrikerna: Boende & miljö, Bygglov & bygganmälan, Bygganmälan (under relaterad information i högerspalten).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 och ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 56 m2 och ett uthus med en bruttoarea om 30 m2. Fastighetens areal är 3 495 m2.

Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus.

Avvikelser från detaljplan

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 70 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2

- WC har installerats.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Samtliga har inkommit med svar att det godkänner förslaget.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär VA-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 13 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner

(från den 19 april 2010). Etappindelningen kan komma att revideras.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har den 4 februari 2010 beviljat tillstånd att på fastigheten inrätta avloppsanläggning för BTD-vatten för ett hushåll. WC-tank finns sedan tidigare.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus.

____

§179 Olovlig markutfyllnad, dispens från strandskydd och mark- och bygglov för pir respektive brygga

Dnr: 2010BN0457

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, arrendatorn av område inom fastigheten X, en byggnadsavgift om
4 x bygglovsavgiften (1 500 kronor) = 6 000 kronor för olovlig markutfyllnad i vatten med en area om 120 m2.

2. Strandskyddsdispens meddelas för en pir med en area om 120 m2 samt för en flytbrygga med en area om 36 m2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av den yta anläggningarna upptar.

3. Marklov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för utfyllnad av markområde om 120 m2 inom vattenområde avsett för småbåtsbrygga och område avsett som öppet vattenområde.

4. Bygglov för en brygga med en area om 36 m2 beviljas.

5. Avgift: Strandskyddsdispens: 3 000 kronor
Marklov i efterhand: 1 500 kronor
Bygglov för brygga: 1 500 kronor
Summa avgifter: 6 000 kronor (faktureras separat)

Upplysning

Byggnadsavgiften (6 000 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Strandskyddsdispens och lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Beslutet kan komma att överklagas till länsstyrelsen därför bör mark- och byggnadsarbete inte fortsätta respektive påbörjas innan besvärstiden på tre veckor löpt ut. Tiden räknas från den dag beslutet inkommer till länsstyrelsen.

Byggsamråd behövs inte.

När arbetet färdigställts ska byggherren skriftligen intyga att arbetet slutförts enligt lämnade lov och dispenser samt inkomma med en lägeskontroll av det utförda.

Åtgärder i vatten kan fodra en anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken. Anmälan görs till länsstyrelsen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 26 oktober 2006. Enligt planen ska landområdet användas som småbåtshamn och vattenområdet för småbåtsbrygga. Området gränsar i öster mot naturområde och öppet vattenområde. Strandskydd gäller i vatten.

Beskrivning av ärendet

På området finns XX som enligt arrendeavtal daterat 2000-11-09 arrenderar marken av Tyresö kommun för båtklubbens verksamhet.

Ansökan avser strandskyddsdispens, marklov för en pir med en area om 120 m2 och utläggande av flytbrygga med en bredd av 3 meter och en längd av 12 meter för 4 fasta båtplatser på nordvästra långsidan och 1 gästplats på sydöstra långsidan.

Klagomål på olovlig markutfyllnad i vatten har inkommit till byggnadsnämnden den 15 januari 2010.

Vid tillsyn på fastigheten konstaterades att markutfyllnad i vatten med en yta om ca
120 m2 (20 x 6 meter) utförts utan marklov eller strandskyddsdispens.

Enligt Miljöbalken är uppförande och ändring av anläggningar inom vattenområde och andra åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup och läge sådan vattenverksamhet som erfordrar tillstånd. Anmälan görs till länsstyrelsen.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver marklov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp

som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt gällande års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x marklovsavgiften (1 500 kronor) = 6 000 kronor.

Förslag till beslut har kommunicerats med representant för båtklubben. Ingen erinran har inkommit.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § skall fastighetsägaren/arrendatorn beredas tillfälle att inom viss tid ansöka om lov. Arrendatorn har muntligen informerats om möjligheten att söka bygglov i efterhand. Ansökan om bygglov i efterhand för anordnande av flytbrygga för 5 båtplatser samt marklov i efterhand har inkommit till byggnadsnämnden den 23 juni 2010.

Avvikelse från detaljplan

- 54 m2 (45 %) av piren förläggs inom område som i detaljplanen anges som öppet vattenområde.

Godkännande till förslaget har lämnats av kommunens mark- och exploateringsenhet som ansvarar för kommunens markinnehav och arrendeavtalet med båtklubben.

Den vassvegetation som finns inom båtklubbens område är av begränsad omfattning. Den bedöms inte vara särskild skyddsvärd enligt någon naturinventering och är inte klassad som ekologiskt känslig. Det finns inga kända förekomster av rödlistade arter enligt kommunens naturinventering (1998).

Strandskyddet på land är redan ianspråktaget av båtklubben men området ska enligt arrendeavtal mellan båtklubb och kommun hållas öppet för allmänheten.

Bygglovsenhetens bedömning

Eftersom uppförande av markuppfyllnad skett utan marklov och strandskyddsdispens föreslås att byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera XX, arrendatorn av marken, en byggnadsavgift om 4 x marklovsavgiften (1 500 kronor) = 6 000 kronor.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att byggnadsnämnden beviljar marklov i efterhand samt bygglov för anordnande av flytbrygga för 5 båtplatser.

Nytillkommen tomtplatsavgränsning bör utgöras av den yta anläggningarna upptar i vatten. Hela området ska enligt arrendeavtalet hållas öppet för allmänheten genom att stängsel eller skyltar inte uppsätts. Därmed har allmänheten fortfarande tillgång till stranden.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____

§180 Olovligt byggande av fritidshus

Dnr: 2010BN0300

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX och XX,
ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 312 kronor) = 13 248 kronor för överträdelse av bygglov beviljat den 17 juni 1999 med 12 m2 i fritidshusets våningsplan samt byggnation av källare under fritidshuset med en bruttoarea om 79 m2. Vidare gäller överträdelsen utökning av bruttoarean för uthuset med 77 m2 samt markförändringar på tomten.

2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 200 000 kronor vardera föreläggs XX och XX, ägarna till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda på fritidshuset, uthuset och carporten och minska bruttoarean till gällande bygglov samt att återställa marknivåerna på tomten senast 6 månader efter mottagandet av beslutet.

3. Ärendet överlämnas till allmän förvaltningsdomstol för prövning av frågan om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap, 7 och 9 §§. Avgiften ska avse en area om 158 m2 (12+79+77-10).

Jäv

Johan Rydén (mp) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Upplysning

Byggnadsavgiften (13 248 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 15 oktober 1954 och ändrade planbestämmelser att gälla från den 21 februari 1985.

Beskrivning av ärendet

Fastighetens areal är 2 539 m2.

Den 1 juni 1993 inköps fastigheten av sökanden.

Den 26 augusti 1993 § 117 beviljades bygglov för ett uthus i ett plan om 30 m2.

Den 8 augusti 1994 § 352 beviljades bygglov för tillbyggnad av befintligt fritidshus med 14 m2 till en bruttoarea om 70 m2 samt för en friliggande öppen carport om 18 m2.

Den 11 september 1995 konstaterades att ett uthus i två våningar med måtten 8,03 x 4,03 = 32,4 m2 uppförts utan bygglov samt att byggnadens placering inte stämde med beviljat bygglov.

Den 26 september 1996 respektive den 6 december 1996 har fastighetsägarna tagit del av beslut att rätta det olovligt utförda.

Den 13 oktober 1997 konstaterades att bottenvåningen på uthuset igenfyllts och att marken runt uthuset bottenvåning uppfyllts.

Den 6 oktober 1997 ansöker fastighetsägarna om ändring av bygglov. Ansökan avser uthus om 32,4 m2 i ett plan utan källare med vidbyggd öppen carport om 18 m2. Vidare avser ansökan ersättande av befintligt fritidshus med en bruttoarea om 56 m2 med ett nytt om 74 m2. Befintligt fritidshus uppges vara i dåligt skick.

Den 4 december 1997 § 234 avslår byggnadsnämnden ansökan för fritidshuset men tillstyrker uthus om 32,4 m2.

Den 13 februari 1998 respektive den 15 juni 1998 avslår länsstyrelsen fastighetsägarnas överklagande av beslutet från den 4 december 1997 § 234.

Den 15 juni 1998 avslår länsrätten överklagande av länsstyrelsens beslut enligt förra stycket.

Den 5 mars 1999 inkommer fastighetsägarna med ansökan om förnyat bygglov för tillbyggnad av fritidshus till 70 m2.

Den 30 mars 1999 beviljas tillstånd för BDT-avlopp.

Den 8 april 1999 § 80 beviljar dåvarande miljö- och byggnadsnämnden förnyat bygglov för tillbyggnad av befintligt fritidshus med en bruttoarea om 14 m2.

Den 2 juni 1999 inkommer sökande med ansökan om rivning samt ersättande av befintligt äldre fritidshus med ett nytt med en bruttoarea om 70 m2.

Den 17 juni 1999 § 144 beviljar dåvarande miljö- och byggnadsnämnden bygglov med mindre avvikelse från gällande detaljplan för rivning av befintligt fritidshus om 56 m2 och nybyggnad av ett fritidshus med en bruttoarea 70 m2 istället för den tidigare beviljade tillbyggnaden om 14 m2 till 70 m2 då det äldre huset är i dåligt skick.

Den 10 juli 2002 inkommer förfrågan från boende i området om bygglovet följs eller inte till kommunen. Frågan ställs vidare till kvalitetsansvarig. Inget svar inkommer.

Den 2 oktober 2004 inkommer en ansökan om förlängning av bygglov från den 17 juni 1999 § 144 då huset inte är färdigställt.

Den 9 juni 2004 beviljas förlängning av bygglovet att gälla i 5 år.

Den 26 januari 2005 § K 024 utfärdas slutbevis efter bland annat att kvalitetsansvarig intygar att arbetet slutförts enligt gällande bestämmelser.

Den 8 augusti 2006 inkommer fråga från boende om byggnation pågår utan bygglov.

Den 22 april 2010 inkommer en skriftlig förfrågan om man får bygga som handlingarna på Hemnet redovisar inför försäljning av fastigheten. Bygglovsenheten skriver efter kontroll av annonshandlingarna och beviljade bygglov till fastighetsägarna och redogör för vilka möjligheter plan- och bygglagen medger vid överträdelse av beviljade bygglov.

Den 2 augusti 2010 inkommer fastighetsägarna med yttrande över det olovligt utförda och redogör för sin tolkning av planbestämmelserna i området samt för när källaren ska anses som preskriberad (aktbilaga).

Fastighetsägarna har gjorts uppmärksamma på möjligheten att söka bygglov i efterhand. Ingen ansökan har inkommit.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov/marklov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt gällande års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (3 312 kronor) = 13 248 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som debiteras dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Bygglovsenhetens bedömning.

Det utförda anses inte preskriberat. Fastighetsägarna har skriftligen för mindre än 10 år sedan ansökt om förlängning av bygglov med skäl att man inte hunnit bygga färdigt.

Då överträdelse av beviljade bygglov skett föreslås byggnadsnämnden besluta att

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX och XX,
ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 312 kronor) = 13 248 kronor för överträdelse av bygglov beviljat den 17 juni 1999 med 12 m2 i fritidshusets våningsplan samt byggnation av källare under fritidshuset med en bruttoarea om 79 m2. Vidare gäller överträdelsen utökning av bruttoarean för uthuset med 77 m2

2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 200 000 kronor vardera föreläggs XX och XX, ägarna till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda på fritidshuset, uthuset och carporten och minska bruttoarean till gällande bygglov senast 6 månader efter mottagandet av beslutet.

3. Ärendet överlämnas till allmän förvaltningsdomstol för prövning av frågan om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap, 7 och 9 §§. Avgiften ska avse en area om 158 m2 (12+79+77-10).

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt bygglovsenhetens förslag.

____

§182 Sammanträdesplan för 2011

Byggnadsnämndens beslut

1. Förslaget till sammanträdesdagar fastställs.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till sammanträdesplan för byggnadsnämnden för 2011 har utarbetats.

Ordförandeberedningarna är förlagda till onsdagar och sammanträdena är förlagda främst till torsdagar.

Den borgerliga gruppens förmöte börjar 30 minuter innan sammanträdet.

Följande dagar är föreslagna:

Ordförandeberedning

klockan 08.30

Extra ordförandeberedning klockan 08.30

Sammanträde

klockan 18.30

12 januari

19 januari

27 januari

9 februari

16 februari

24 februari

16 mars

23 mars

31 mars

13 april

20 april

28 april

25 april (reserv)

4 maj (reserv)

12 maj (reserv)

11 maj

18 maj

26 maj

25 maj

8 juni

15 juni, onsdag

10 augusti

17 augusti

25 augusti

14 september

21 september

29 september

12 oktober

19 oktober

27 oktober

9 november

16 november

24 november

30 november

7 december

14 december, onsdag

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt förslaget.

____


§ 183 Dnr: 2010BN0910

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens beslut

1. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden godkänns.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddstillsynen flyttades den 1 april 2008 till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och därmed upphörde miljö- och byggnadsnämnden och byggnadsnämnden bildades. Med anledning av det har bygglovsenheten upprättat ett förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för byggnadsnämndens verksamhet (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta godkänna arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.

____

§184 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§185 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 17 juni 2009 § 106 om nybyggnad av rörtorn och teknikskåp.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 24 september 2009 § 143 om nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av befintligt hus och uthus.

Länsstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver det överklagade beslutet i den del det avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

____