Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2013-03-20

Sammanträde 2013-03-20

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2

27 Remiss av förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2014-2016

28 Näsby 4:1472, Studiovägen 1 - Nybyggnad av fyra flerbostadshus och anläggande av väg

29 Näsby 4:893, Långsjövägen 49B - Nybyggnad av enbostadshus

30 Tyresö 1:544, 1:753 och Raksta 1:3, 1:4 och 1:300 - Strandskyddsdispens för vägar, gångvägar, parkering, etableringsområden och ledningar

31 Brevik 1:683, Breviksvägen 188B - Nybyggnad av enbostadshus, garage och pool

§26 Information

Plan- och bygglovchef Sara Kopparberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§27 Remiss om förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2014-2016

Dnr: 2013BNS0078

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden godkänner omvärldsanalysen i befintligt skick. Förändringen av taxan bör avvakta Sveriges Kommuner och Landstings översyn av befintlig taxemall som förväntas bli färdig under 2013. Nämnden har inga planerade investeringar i gällande investeringsprogram.

Beskrivning av ärendet

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplan ska enligt styrprocessens årshjul lämnas på remiss till samtliga nämnder.

Remissvar från nämnderna och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2014-2016 ska lämnas till kansliavdelningen senast den 2 april 2013. Remissvaren kommer att redovisas för kommunstyrelsen och nämndernas presidier vid kommunplanekonferensen den 17 april 2013.

Förslag till taxejusteringar behöver utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att det kan tas upp i kommunfullmäktige samtidigt som förslaget till kommunplan behandlas i juni 2013. Taxeförslag bör därför aviseras i remissvaren.

Nämnderna får även i uppdrag att i sina remissvar överväga och redovisa vilka investeringar i gällande investeringsprogram som kan senareläggas.

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 28 maj 2013 och av kommun-fullmäktige den 12 juni 2013.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta godkänn omvärldsanalysen i befintligt skick. Förändringen av taxan bör avvakta Sveriges Kommuner och Landstings översyn av befintlig taxemall som förväntas bli färdig under året. Nämnden har inga planerade investeringar i gällande investeringsprogram.

____

§28 Näsby 4:1472, Studiovägen 1

Dnr: 2013BNS0044

Nybyggnad av fyra flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän fastighetsägaren har betalat ersättning

för gata/allmän plats eller har ställt säkerhet för ersättningen enligt 9 kap 37 §

PBL (2010:900).

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL

(2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 203 632 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 203 902 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

JM inkom under hösten 2010 med en förfrågan om att planändra fastigheten Näsby 4:1472 för att kunna uppföra tätare bostadsbebyggelse. Området planlades för allmänt ändamål (A) i slutet av 1970-talet när det var tänkt att utbildningsradions verksamhet skulle flytta till Tyresö. Planerna realiserades aldrig och området har därför förblivit obebyggt

Området består idag av relativt tät skog i kuperad terräng och ligger mellan Bergfotens skola i öster och ett område för småindustri i väster för närvarande Tyresö bostäder. I Norr avgränsas området av Njupkärrsvägen och i söder av naturmark.

Ansökan inkom till bygglovenheten den 12 februari 2013 och avser nybyggnad av fyra punkthus i fyra våningar vardera. Husen är den första etappen i området Tyresö Skogsstad. Varje hus innehåller 16 lägenheter vilket blir 64 totalt.

Ansökan avser även komplementbyggnader om 136 respektive 50 kvm som placeras framför flerbostadshusen ut mot vägen. Komplementbyggnaderna rymmer cykelrum och återvinning.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

____

§29 Näsby 4:893, Långsjövägen 49B

Dnr: 2012BNS0167

Nybyggnad av enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL

(2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 22 880 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 23 150 kronor

(fakturan skickas separat)

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL (2010:900).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL (2010:900).

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 30 april 2012 och avser nybyggnad av enbostadshus i fyra våningar varav första våningen består av carport och förråd. Huset har en byggnadsarea om knappt 85 m2 och är 12 meter högt. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Marklov beviljades den 14 oktober 2006 § B399 för en uppfartsväg och en vändplats som sprängdes in i berget i den brant sluttande fastigheten. I ansökan har huset placerats i den utsprängda håligheten i bergssluttningen. Detta gör att stora delar av tre av husets fyra fasader ligger mindre än två meter ifrån en bergssida.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

Yrkande

Johan Rydén (MP) yrkar på avslag av ansökan om nybyggnad av enbostadshus.

Efter ställd proposition finner ordföranden att byggnadsnämnden beslutar avslå yrkandet om avslag.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus och godkänner byggherrens förslag till kontrollplan.

_____

§30 Tyresö 1:544, 1:753, Raksta 1:3, 1:4 och 1:300

Dnr: 2013BNS0032

Dispens från strandskydd för vägar, gång och cykelbanor, parkering, etableringsområde samt ledningar på allmän plats

Byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (2009:532) medges med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken (1998:808) för:

- vägar

- gång- och cykelbanor

- parkering

- etableringsområde

- ledningar

2. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 900 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 31 januari 2013 och avser dispens från strandskydd för vägar, gång- och cykelbanor, parkering, etableringsområde samt ledningar på allmän plats. Anläggande och iordningställande av allmän plats sker i enlighet med detaljplanen för Solberga och del av Raksta etapp 7 som vann laga kraft 2 januari 2013.

Under planprocessen upphävdes strandskyddet för kvartersmark, e-områden samt handel. För att kunna anlägga planerade vägar och gång- och cykelbanor samt förse fastigheter inom planområdet med kommunalt vatten- och avlopp med mera behöver dispens från strandskyddet utökas.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken kan fordras.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta medge dispens från strandskydd för vägar, gång- och cykelbanor, parkering, etableringsområde och ledningar.

_____

§32 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§33 Meddelanden

Fastighet X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut om avslag för ansökan om nybyggnad av enbostadshus, carport och gäststuga den 29 september 2011 § 112 Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastighet X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut om avslag för ansökan om nybyggnad av fritidshus den 31 mars 2011 § 27 Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastighet X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut om avslag för ansökan om nybyggnad av flerbostadshus med butik den 21 maj 2012 § B388. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastighet X

Föreläggande att ta bort brygga och återställa strandområdet. Mark- och milödomstolen avvisar överklagande från Tyresönäs Villaägareförening samt avslår Tyresö kommuns yrkande om att föreläggandet ska upphävas. Vidare ändrar mark- och miljödomstolen länsstyrelsens beslut beträffande tidpunkten för när åtgärderna ska vara vidtagna.

Fastighet X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut om avslag för ansökan om nybyggnad av fritidshus den 26 maj 2011 § 63. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastighet X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift & ansökan om prövning av frågan om tilläggsavgift den 16 december 2010 § 192.

Länsstyrelsen avslår överklagande beträffande byggnadsavgiften och avvisar överklagandet av om prövning av frågan om tilläggsavgift.

Fastighet X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut om olovlig tillbyggnad av fritidshus den 24 februari 2011 § 19. Länsstyrelsen upphäver rivningsföreläggandet och avslår överklagandet i övrigt.

Fastighet X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut om avslag för ansökan om tillbyggnad av fritidshus den 28 april 2011 § 47. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastighet X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut om tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar den 22 maj 2012 § 57. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastighet X

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut om att medge strandskyddsdispens den 6 september 2012 § 83.

____