Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2013-06-17

Sammanträde 2013-06-17

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2

42 Svar på motion "Se barnen"

43 Svar på motion "Hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKLs jämställdhetsintegrering"

44 X - Bygglov i efterhand för ombyggnad av tak och ytterväggar på enbostadshus

45 Järnet 11, Bollmora gårdsväg/LM Ericssons väg/Telefongränd - Nybyggnad av flerbostadshus och garage - etapp I

46 Järnet 11, Bollmora gårdsväg/LM Ericssons väg/Telefongränd - Nybyggnad av flerbostadshus och garage - etapp II

47 Bollmora 2:1, Siklöjevägen 27 - Tillbyggnad av tennishall

48 Gäddan 15, Siklöjevägen 6, 8 och 10 - Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och sophus

§40 Information

Plan- och bygglovchef Sara Kopparberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

____

§41 Delårsbokslut 1

Dnr: 2013BNS0273

Byggnadsnämndens beslut

1. Delårsbokslutet godkänns.

Beskrivning av ärendet

Plan- och bygglovchef Sara Kopparberg redovisar delårsbokslut (aktbilaga) för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med april 2013.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås godkänna delårsbokslutet.

____

§42 Svar på motion ”Se barnen”

Dnr:2013BNS0117

Byggnadsnämndens beslut

1. Då byggnadsnämndens huvudsakliga ansvarsområde är att pröva bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen, så finns små möjligheter att påverka barnens villkor mer än vad som är reglerat i lag. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att barnkonsekvenserna i stället bäst belyses under detaljplane- och översiktsplaneprocessen som föregår bygglovsprövningen.

Byggnadsnämnden anser därmed att motionen är besvarad.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna föreslår i en motion att varje beslut i kommunens nämnder och styrelser ska föregås av en barnkonsekvensanalys som säkerställer att barnens rättigheter tas tillvara. I praktiken föreslås att en standardiserad blankett ska användas för att svara på hur barnens perspektiv tillgodosetts i respektive ärende.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås godkänna svaret på motionen ”Se barnen”.

____

§43 Svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete

Dnr: 2013BNS0140

Byggnadsnämndens beslut

1. Då byggnadsnämndens huvudsakliga ansvarsområde är att pröva bygglovsären

den enligt plan- och bygglagen, finns små möjligheter att verka för en ökad jäm-

ställdhet inom nämndens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet förslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska ansöka om medel inom ramen för SKL:s ”Program för hållbar jämställdhet”. Programmet syftar till att stödja kvalitetssäkring av verksamheter för att garantera att de svarar mot båda könens villkor och behov, så att hög kvalitet och goda resultat uppnås för kvinnor respektive mån, flickor respektive pojkar.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås godkänna svaret på motionen om hållbart jämställdhetsarbete.

____

§44 Bygglov i efterhand för ombyggnad av tak och ytterväggar på enbostadshus

Dnr: 2012BNS0398

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL) påförs ägarna till fastigheten X, XX och XX, solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 66 000 kronor (22 000 kr + 44 000 kr) för att bygglov inte har sökts för ombyggnad av tak och för att ombyggnaden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Undantag medges enligt plan- och bygglagens övergångsbestämmelse nr 5 samt 39 § byggnadsstadgan för åtgärd som utförs 3,7 m från tomtgräns mot fastigheten X.

3. Bygglov beviljas i efterhand för ombyggnad av tak och ytterväggar med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

4. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

5. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

6. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- kontrollplan, daterad 2012-11-28 fastställs

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för

slutbesked:

- intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden

överensstämmer med beviljat bygglov.

- signerad kontrollplan

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av

startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

7. Byggsanktionsavgifter: 66 000 kronor

Bygglov och startbesked: 3 738 kronor

Grannhörande: 1 780 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 71 788 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser byggsanktionsavgifter för att bygglov inte har sökts för ombyggnad av tak och för att ombyggnaden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ärendet avser också bygglov i efterhand för ombyggnad av tak och ytterväggar.

Upplysningar

En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

När byggnadsåtgärderna har färdigställts ska begäran om slutbesked göras.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta påföra fastighetsägarna byggsanktionsavgifter med stöd av 11 kap. 51 § PBL (2010:900) samt att bevilja bygglov i efterhand för ombyggnad av tak och ytterväggar med stöd av 9 kap. 30 § PBL (2010:900). Byggnadsnämnden föreslås även godkänna startbesked med stöd av 10 kap. 23 § PBL (2010:900).

_____

§45 Järnet 11, Bollmora Gårdsväg/LM Ericssons väg/Telefongränd

Dnr: 2013BNS0123

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark, etapp I, hus B, C och F

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplanen med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Bostadshusen får inte uppföras förrän parkeringsgaraget (P2) har kommit till stånd.

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap 9 § PBL (2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 315950 kronor

Grannhörande: 1780 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 318000 kronor

(fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 3 april 2013 och är uppdelad i två etapper med varsin innergård där den första etappen är den södra gården. Etapp I & II kommer totalt att bebyggas med 233 lägenheter. I etapp I byggs ett garage med 76 parkeringsplatser och 146 platser för cyklar. I garaget kommer även förråden att byggas. Området där husen kommer att stå utgörs idag av en parkering. Området är en del av Tyresö kommuns förtätning av Tyresö centrum.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL (2010:900).

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med liten avvikelse från detaljplanen med stöd av 9 kap 31 b § PBL (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

_____

§46 Järnet 11, Bollmora Gårdsväg/LM Ericssons väg/Telefongränd

Dnr: 2013BNS0123

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark, etapp II, hus A, D och E

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplanen med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Bostadshusen får inte uppföras förrän parkeringsgaraget (P2) har kommit till stånd.

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap 9 § PBL (2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 459692 kronor

Grannhörande: 1780 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 431742 kronor

(fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 3 april 2013 och är uppdelad i två etapper med varsin innergård där den andra etappen är den norra gården. Etapp I & II kommer totalt att bebyggas med 233 lägenheter. I etapp II byggs ett garage med 89 parkeringsplatser och 142 platser för cyklar. I garaget kommer även förråden att byggas. Området där husen kommer att stå utgörs idag av en parkering. Området är en del av Tyresö kommuns förtätning av Tyresö centrum.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL (2010:900).

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med liten avvikelse från detaljplanen med stöd av 9 kap 31 b § PBL (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

_____

§47 Bollmora 2:1, Siklöjevägen 27

Dnr: 2013BNS0169

Till- och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skylt

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov för tillbyggnad beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Bygglov för parkeringsplatser beviljas med stöd av 9 kap 31 b § PBL (2010:900).

3. Bygglov för murar beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL (2010:900).

4. Bygglov för fasadändring beviljas stöd av 9 kap 30 § PBL (2010:900).

5. Bygglov för skyltar beviljas med stöd av 9 kap 30 § PBL (2010:900). Skyltarna ska ha ett fast sken och vara släckta på natten.

6. Befintlig byggnads avvikelse gällande förråd på västra fasaden på prickmark förklaras, enligt övergångsbestämmelserna punkt 13 plan- och bygglagen, vara sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b plan- och bygglagen.

7. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap 9 § PBL (2010:900).

8. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 116 270 kronor

Grannhörande (DN & SvD) 11 634 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Detaljplanavgift: 204700 kronor

Summa avgifter: 332 874 kronor

(fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 3 maj 2013 och avser tillbyggnad av befintlig tennishall med totalt 2 765 kvm bruttoarea. En mindre tillbyggnad på södersidan och en större tillbyggnad på norrsidan. Ansökan gäller också parkeringsplatser, fasadändring av befintlig byggnad i form av nya fönster samt skyltar.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för tillbyggnad, parkeringsplatser och murar med stöd av 9 kap. 31 b § PBL (2010:900). Byggnadsnämnden föreslås även bevilja bygglov för fasadändring och skyltar med stöd av 9 kap 30 § PBL (2010:900) samt att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig.

____

§48 Gäddan 15, Siklöjevägen 6, 8 och 10

Dnr: 2013BNS0144

Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och sophus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § PBL (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 161 766 kronor

Grannhörande: 1 780 kronor

Kungörelse : 273 kronor

Summa avgifter: 163 819 kronor

(fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 19 april 2013 och avser nybyggnad av tre flerbostadshus med 51 lägenheter samt två tillhörande förråd och ett sophus. Totalt anordnas 25 parkeringsplatser. Fastigheten obebyggd.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen, PBL (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollplan.

_____

§49 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§50 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 28 januari 2013 § B141 avseende murar och markuppfyllnad. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av mark- och miljödomstolens dom 2013-03-14 i mål P 3390-13.

Yrkande att mark- och miljödomstolen ska hålla syn i mål P 3390-13 innan fråga om prövningstillstånd avgörs. Klagandes yrkande om syn avvisas.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 15 juni 2011 § 74 att medge strandskyddsdispens för tre bryggor. Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av beslut om uttag av avgift för upprättande av nybyggnadskarta.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 21 maj 2012 § B404 att avskriva ärende om ovårdad tomt. Länsstyrelsens upphäver beslutet och återvisar det till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning och utredning.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 25 februari 2013 i ärende nr 4032-15083-211. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 4 mars 2013 i ärende nr 4032-33147-211.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 2 oktober 2012 § B702 att lämna anmälan om olovlig båtbrygga utan åtgärd då den inte anses vara bygglovpliktig.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

____

§51 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Sammanträdesdatum för oktober bestäms till onsdagen den 9 oktober.

Beskrivning av ärendet

På grund av en studieresa behöver sammanträdet den 3 oktober att flyttas.

Nytt sammanträdesdatum föreslås till onsdagen den 9 oktober.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta flytta sammanträdesdatumet i oktober från den 3 till den 9 oktober.

____