Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2013-10-09

Sammanträde 2013-10-09

Datum
Klockan
18.30
Plats
Bollmora

68 Byggnadsnämndens sammanträdesplan 2014

69 Byggnadsnämndens delårsbokslut 2013

70 X - Yttrande till länsstyrelsen i ärenden 40322-1424-2013

71 X - Bygglov i efterhand för murar och plank

72 Näsby 4:1472, Studiovägen 1 - Nybyggnad av 20 kedjehus med carport och 20 förråd

§67 Information

Byggnadsnämndens beslut

Beskrivning av ärendet

Nämndsekreterare Johanna Nyrén Andersson redovisar statistik för september.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

 

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut/Protokollsutdrag
§67_prot_20131009.pdf (55 kb)

§68 Byggnadsnämndens sammanträdesplan 2014

Byggnadsnämndens beslut

1. Sammanträdesplanen fastställs enligt förslaget, men kan komma att revideras vid nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till sammanträdesplan för byggnadsnämnden under 2014 har tagits fram med hänsyn till kommunens styrprocess samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesdatum. Hänsyn har även tagits till plan- och bygglagens krav på handläggningstid.

Följande sammanträdesdatum föreslås: 30 januari 27 februari 27 mars 24 april 21 maj (onsdag) 18 juni (onsdag) 28 augusti 24 september (onsdag) 23 oktober 20 november 17 december (onsdag)

Samtliga sammanträden börjar klockan 18.30.

Ordförandeutlåtande Byggnadsnämnden föreslås besluta fastställa sammanträdesplanen för 2014, men den kan komma att revideras vid nästa sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20131009.pdf (43 kb)

§69 Byggnadsnämndens delårsbokslut 2013

Dnr 2013BNS0273

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden godkänner reviderat delårsbokslut för perioden januari till och med augusti 2013.

Beskrivning av ärendet

Ett nytt reviderat delårsbokslut för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med augusti 2013 redovisas. Denna redovisning ersätter tidigare redovisning av byggnadsnämndens delårsbokslut som godkändes den 5 september 2013 § 53.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås godkänna reviderat delårsbokslut avseende perioden januari till och med augusti 2013.

§70 Yttrande till länsstyrelsen i ärende 40322-1424-2013

Dnr 2011BNS0221

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden vidhåller tidigare ställningstagande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämndens beslut om vitesföreläggande den 6 december 2012 § 112 överklagades av fastighetsägaren den 2 januari 2013. Därefter inkom en skrivelse med ett förtydligande av yrkande samt yttrande i ärendet till länsstyrelsen den 2 april 2013. Länsstyrelsen har i underrättelse daterad den 6 september 2013 berett byggnadsnämnden tillfälla att yttra sig över skrivelsen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta vidhålla tidigare ställningstagande i ärendet.

§71 Bygglov i efterhand för murar och plank

Dnr 2008MB0110

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov i efterhand för tre murar beviljas med stöd av 8 kap 11 § äldre plan-och bygglagen, ÄPBL (1987:10). Del av mur placeras på prickmark vilket är en avvikelse från gällande detaljplan.

2. Bygglov i efterhand för plank beviljas med stöd av 8 kap 11 § ÄPBL (1987:10).

3. Med stöd av 10 kap 4 § ÄPBL(1987:10) debiteras XX och XX, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 400 kronor) = 9 600 kronor för murar och plank som utförts utan bygglov.

4. Avgift: Bygglov i efterhand: 2 400 kronor

Grannhörande: 5 280 kronor

Summa: 7 680 kronor (faktureras separat)

Byggnadsavgiften betalas till länsstyrelsen, se information under rubriken

Upplysningar.

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser bygglov i efterhand för tre murar med en sammanlagd längd på cirka 65 meter. Del av mur ligger på prickad mark. Det vill säga mark som inte får bebyggas. Bygglovsansökan avser också plank på båda sidor om huvudbyggnaden.

Upplysningar

Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, bankgiro: 5052-4644, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser byggnadsavgift samt fastighetsbeteckningen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov i efterhand för tre murar och plank med stöd av 8 kap 11 § ÄPBL (1987:10). Vidare förelås byggnadsnämnden att debitera fastighetsägarna en byggnadsavgift.

§72 Nybyggnad av 20 kedjehus med carport och 20 förråd

Dnr 2013BNS0095

Näsby 4:1472, Studiovägen 1

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

1. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen

(2010:900).

2. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 148 096 kronor

Kungörelse: 273 kronor

Summa: 148 369 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 13 mars 2013 och avser nybyggnad av 20 kedjehus i två våningar med tillhörande carport och 20 förrådsbyggnader. Husen är den andra etappen på den så kallade UR-tomten. Området för kedjehusen kallas Skogshöjden och husen ligger i dagsläget på en och samma fastighet (Näsby 4:1472) men är framöver tänkta att styckas av i 20 egna fastigheter

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL (2010:900) samt att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig.

____

§73 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga

Delegationsbeslut för september

§74 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 21 januari 2013 § B102 för nybyggnad av fyra tvåbostadshus. Länsstyrelsen avskriver ärendet då överklagande återkallats.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 4 oktober 2012 § 92 avseende avslag av bygglov i efterhand för tillbyggnad av huvudbyggnad samt byggnadsavgift och rivningsföreläggande. Länsstyrelsen upphäver den delen av beslutet som avser byggnadsavgiften men avslår överklagandet i övrigt. Rivningsföreläggande ska vara fullgjort inom fyra månader från det att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

Mark- och miljödomstolen avslår byggnadsnämndens ansökan om uttagande av tilläggsavgift.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 17 juni 2013 § 44 för bygglov i efterhand för ombyggnad av tak och ytterväggar, startbesked samt byggsanktionsavgift. Länsstyrelsen avvisar överklagandet beträffande startbeskedet och avslår överklagande i övrigt.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 4 oktober 2012 § 94 om att avslå ansökan om förlängning av bygglov för bostadspaviljong, debitera byggnadsavgift och vitesförelägga. Länsstyrelsen upphäver vitesföreläggandet och avslår överklagandet avseende byggnadsavgiften.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 8 juni 2012 § B450 avseende avskrivning av ej korrekt och kompletterad ansökan. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återvisar ärendet för fortsatt handläggning.

Överklagande av byggnadsnämndens beslut 8 juni 2012 § B448 avseende avvisning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ansökan har fullföljdes aldrig och ärendet avskrevs. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återvisar ärendet för fortsatt handläggning.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 2 augusti 2013 § B416 att avvisa ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 26 juli 2013 § B413 att lämna anmälan om ovårdat tomt utan åtgärd. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 24 januari 2013 i den del som avser avgiften för grannhörande. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 5 mars 2013 i ärende nr 526-35628-2012 att upphäva byggnadsnämndens beslut att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens delbeslut den 9 juli 2013 i ärende nr 40322-18941-2013 avseende inhibition och talerätt. Länsstyrelsen avslår överklagandet om inhibition och bifaller överklagandet för de så kallade rågrannarna avseende de delar som rör talerätt och avslår överklagandet rörande talerätt från dem som inte anses vara rågrannar.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 6 december 2013 § 113 för tidsbegränsat lov för upplag av massor, anordnande av bullervall samt arbetsbod och skylt. Länsstyrelsen avvisar överklagandet i den del som avser val av kontrollansvarig och avslår överklagandet i övrigt.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 23 februari 2012 avseende att vid vite förelägga fastighetsägaren iordningställa fastigheten i vårdat skick.

Länsstyrelsen avslår överklagandet, men ändrar tiden för att vidta rättelse till tre månader efter att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 5 april 2013 i ärende nr 40321-1430-2013 om att avslå överklagande av byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och byggnadsnämndens beslut i de delar som avser bygglov och marklov samt återvisar ärendet för ny handläggning.

Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20131009.pdf (48 kb)