Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2014-08-21

Sammanträde 2014-08-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

58 X - Yttrande till mark- och miljööverdomstolen i mål nr P 3754-14

59 X - Olovligt anläggande av tillfartsväg

61 Meddelanden

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 (1) Byggnadsnämnden 2014-08-21

§57 Information

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman informerar om byggnadsnämndens överklagande av mark- och miljödomstolens beslut den 26 juni 2014 i mål nr P 133-14 avseende fastigheten X. Överklagandet beslutades av byggnadsnämndens ordförande Matilda Lundh med stöd av byggnadsnämndens delegationsordning.

Martin Fahlman redovisar även statistik för juni och juli.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera informationen och redovisningen.

§58 Yttrande till mark- och miljööverdomstolen i mål nr P 3754-14

Dnr: 2006 MB0620/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Yttrandet antas i sin helhet.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beviljade den 24 augusti 2006 bygglov för fritidshus med en bruttoarea om 70 kvm med ett loft. Ansökan om ändring i efterhand av bygglov beviljat den 24 augusti 2006 inkom till bygglovenheten den 4 oktober 2010. Vid granskning av handlingarna konstaterades att det som är byggt är ett tvåvåningshus med en byggnadsarea om 81 kvm, istället för 70 kvm.

Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2011 om byggnadsavgift, vitesföreläggande att återställa huset så att det följer ursprungligt beviljat lov samt ansökan om tilläggsavgift. Beslutet överklagades till länsstyrelsen och länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som den 31 mars 2014 upphävde den delen av beslutet som avser byggnadsavgift men avslår överklagandet i övrigt.

Mark- och miljödomstolens beslut överklagades till mark- och miljööverdomstolens som har meddelat prövningstillstånd i den del som avser vitesföreläggandet. Byggnadsnämnden har fått ett föreläggande från mark- och miljööverdomstolen att yttra sig över klagandes yrkande om att bevilja bygglov i efterhand och undanröja vitesföreläggandet.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås anta yttrandet i sin helhet.

§59 Marklov i efterhand för anläggning av tillfartsväg

Dnr: 2013BNS0220/234

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) debiteras ägaren till fastigheten X, XX en byggsanktionsavgift om 11 760 kronor.

2. Marklov ges enligt 9 kap. 35 § PBL (2010:900.

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL (2010:900). Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § PBL (2010:900).

5. Avgift: Marklov och startbesked i efterhand: 3 330 kronor
              Kungörelse:                                          272 kronor
              Byggsanktionsavgift:       11 760 kronor
              Summa avgifter:                              15 362 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 29 maj 2013 och avser anläggning av tillfartsväg. Kompletteringar begärdes den 12 juni 2013. Då ingen komplettering inkom besökte bygglovenheten platsen den 17 september 2013 och kunde då konstatera att åtgärden redan var utförd. Den 6 mars 2014 inkom begärd komplettering.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås besluta debitera fastighetsägaren en byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap. 51 § PBL (2010:900) samt att med stöd av 9 kap. 35 § PBL (2010:900) bevilja marklov i efterhand. Vidare föreslås nämnden ge startbesked med stöd av 10 kap. 23 § PBL (2010:900) samt slutbesked med stöd av 10 kap. 34 § PBL (2010:900).

§60 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut från juni och juli 2014.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga
Delegationsbeslut.

§61 Meddelanden

Fastigheten X
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 27 mars 2014 i mål nr P 6968-13. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Fastigheten X
Överklaganden av länsstyrelsens beslut den 2 december 2013 att upphäva byggnadsnämndens beslut från den 21 augusti 2008 § 80. Mark- och miljödomstolen avslår i dom den 26 juni 2014 överklagandena.

Fastigheten X
Överklaganden av länsstyrelsens beslut den 28 maj 2013 att avslå överklagandet av byggnadsnämndens beslut från den 2 oktober 2012 § B702. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.