Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2014-10-16

Sammanträde 2014-10-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

§68 Information

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för september.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera informationen och redovisningen.

§69 Byggnadsnämndens sammanträdesplan 2015

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämndens sammanträdesplan för 2015 fastställs enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet
Nämndsekreterare Johanna Nyrén Andersson redovisar förslag till byggnadsnämndens sammanträdesplan 2015. Förslaget har tagits fram med hänsyn till kommunens styrprocess samt plan- och bygglagens krav på handläggningstid.

Följande sammanträdesdatum föreslås:
29 januari
26 februari
26 mars
23 april
21 maj
17 juni
27 augusti
24 september
29 oktober
3 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 18:30

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås fastställa förslaget till sammanträdesplan 2015.

§70 Byggnadsnämndens nämndplan 2015

Dnr: 2014BNS0621/200

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämndens nämndplan 2015 fastställs.

Protokollsanteckning
Lennart Jönsson (S), Heléne Sundman (S) och Johan Rydén (MP) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 om en ny styrprocess. Styrprocessen är uppbyggd kring ett årshjul för planeringsarbete på 3 nivåer. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar varje år fram en 3-årig kommunplan. Nämnderna och bolagsstyrelser ska ta fram en nämndplan respektive bolagsplan.

Nämndplanen ska fungera som en alltomfattande plan för att styra och leda byggnadsnämndens verksamhet. Nämndplanen (aktbilaga) ska utgå från kommunplanen och ange hur nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget ska bidra till att genomföra den gemensamma visionen och de 3-åriga mål som kommunplanen innehåller.

Utifrån dessa planer ska sedan enheterna arbeta fram enhetsplaner som ska säkerställa att målen i nämndplanen blir uppfyllda.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås fastställa nämndplanen för 2015.

§71 Svar på begäran om yttrande från JO i ärendena 3561-14 & 3548-14

Dnr: 2014BNS0624 & 2014BNS0627/200

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beskrivning av ärendet
Två remisser från JO med begäran om upplysningar och yttrande inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 september.  Remisserna avser två anmälningar där klagomål framförts på att byggnadsnämnden i Tyresö lämnat bristfällig information i fråga möjligheten att vara anonym som anmälare. Klagomålet avser även att uppgifter om namn och e-postadresser på anmälarna inte tagits bort när handlingarna lämnats ut vid begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

§72 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut från augusti 2014.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga
Delegationsbeslut.

§73 Meddelanden

Fastigheten X
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 28 april i mål nr P 7379-13. Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Fastigheten X
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 8 juli 2014 i mål nr P 3951-13. Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Fastigheten X
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 26 juni 2014 i mål nr P 133-14. Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.