Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2015-06-17

Sammanträde 2015-06-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

2 Ändring av byggnadsnämndens delegationsordning

3 Tillfällig vidaredelegation

4 X - Bygglov i efterhand för altan och pool

6 Tyresö 1:99, Bofinksvägen 19 - Strandskyddsdispens för brygga

§43 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

§44 Ändring av byggnadsnämndens delegationsordning

Dnr 2011BNS0026/002

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämndens delegationsordning ändras under avsnitt 1; Allmänt, punkt 11, avseende laghänvisning till 9 kap. 31b §.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning, fastställd den 26 maj 2011 § 61, ändrad den 25 augusti 2011 § 102, den 26 januari 2012 § 2 samt den 5 september 2013 § 55 behöver ändras på grund av en hänvisning till felaktigt lagrum under avsnitt 1; Allmänt, punkt 11. I texten om delegeringen hänvisas det till 9 kap. 31c §. Den rätta hänvisningen ska vara 9 kap. 31b §.

§45 Tillfällig vidaredelegation

Dnr 2015/BN 0045

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar tillfälligt vidaredelegera rätten att fatta beslut i ärenden där sakägare motsätter sig förslag till beslut till ordförande alternativt 2:e vice ordförande.
2. Den tillfälliga vidaredelegationen gäller under perioden 17 juni 2015 till och med 31 augusti 2015.

Beskrivning av ärendet
Enligt byggnadsnämndens delegationsordning har bygglovhandläggare inte delegation på att bevilja lov eller tillstånd i ärenden där berörda sakägare motsätter sig beslutet. Dessa ärenden ska beslutas av byggnadsnämnden. Saknar sakägares synpunkter relevans i ärendet har dock bygglovhandläggaren delegation på att beslut om lov.

Enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. För att inte behöva kalla nämnden under sommaren och för att undvika långa handläggningstider föreslås därför byggnadsnämnden att besluta om en tillfällig vidaredelegation i ärenden där berörda sakägare motsätter sig beslutet till ordförande alternativt 2:e vice ordförande. Den tillfälliga vidaredelegationen avser perioden 17 juni till och med 31 augusti.

§46 Bygglov i efterhand för altan X

Dnr 2015BNS0305/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för altan med tillhörande mur och komplementbyggnad ges med stöd av 9 kap. 31 och 31a §§ plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
3. Beskrivning av hur byggnationen utförts, datumstämplad 2015-04-24, fastställs som kontrollplan.
 
4. Startbesked och slutbesked ges med stöd av 10 kap. 23 och 34 §§ plan- och bygglagen (2010:900).
 
5. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) debiteras ägarna till fastigheten X, XX och XX, solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 22 250 kronor för att altanbyggnation, mur och komplementbyggnad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits den avgiftsskyldige.
 
6. Avgift: Bygglov i efterhand:        7 120 kronor
Grannhörande:                           1 780 kronor
Byggsanktionsavgift:                 22 250 kronor
Kungörelse:                                   273 kronor
Summa avgifter:                        31 673 kronor (faktureras)
Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
En anonym anmälan inkom till bygglovenheten den 12 juni 2014.
På fastigheten har en byggnation av altan uppförts utan att bygglov sökts.  Altanen har en area om cirka 120 m2. En cirka 30 m2 stor pool är nedsänkt i altanen. Då den ligger i sluttning utgör poolen en mur, den är som högst cirka 1,5 meter ovanför omgivande mark. En komplementbyggnad med en byggnadsarea om cirka 10 m2 är byggd på altanen. Räknat från altangolvet har denna en nockhöjd på cirka 2,8 m. Nockhöjden blir över 3 meter om man räknar från medelmarksnivån invid den del av altanen byggnaden är placerad på. Altanen är placerad cirka en meter ifrån tomtgränsen till granne i nordöst.

§47 Olovligt byggt garage X

Dnr 2008BN0183/228

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 10 kap. 1 och 19 §§ plan- och bygglagen (1987:10), äldre plan- och bygglagen, avvaktas föreläggandet om att ta bort det olovligt uppförda i beslut från den 26 mars 2009 § 51.
 
2. Fastighetsägarna till X föreläggs enligt 10 kap. 15 § (1987:10) att söka bygglov för det olovligt uppförda som konstaterats i beslut den 26 mars 2009 § 51 inom sex månader efter att genomförandetiden för kvartersmark för bostäder börjar gälla för den nya detaljplanen över området.
 
3. Föreläggandet i punkt 2 förenas med stöd av 18 §§ äldre plan- och bygglagen (1987:10) vid vite om 250 000 kronor om inte bygglovsansökan inkommer.
 
4. Med stöd av 10 kap. 22 § äldre plan- och bygglagen (1987:10) överlämnas beslutet till Lantmäteriets Inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret.
 
5. Föreläggandet enligt punkt 2-3 gäller även gentemot ny ägare med stöd av 10 kap. 21 § äldre plan- och bygglagen (1987:10).

Beskrivning av ärendet
Klagomål på olovligt byggande på fastigheten inkom till bygglovenheten den 6 mars 2006 och den 27 juni 2006.
 
Vid tillsyn på fastigheten den 12 september 2006 konstaterades att ett garage med en bruttoarea om 63 m2 uppförts under altanen utan att bygglov sökts.
Fastighetsägarna har förelagts att riva det olovligt uppförda i beslut den 26 mars 2009 § 51.

Detaljplanarbete för X pågår i området. Det olovligt byggda garaget ryms troligen inom de föreslagna byggrätterna i kommande detaljplan som förväntas antas tidigast år 2016.

§48 Strandskyddsdispens för brygga

Dnr 2015BNS0625/227

Tyresö 1:99, Bofinksvägen 19

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken (1998:808) ges, med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken, för brygga.
 
2. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser en brygga. Endast det område som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet.
 
3. Dispens ges med villkoret att bryggan/området inte får förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten att vistas på eller vid bryggan enligt 16 kap. 2 § Miljöbalken.
 
4. Avgift: 8 900 kronor (faktureras).
Upplysning
Arbete i vatten ska utföras under perioden 1 september - 31 mars.
 
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft 7 kap. 18 h § miljöbalken.
 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.
 
Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 22 december 2014 och avser om strandskyddsdispens för brygga. Bryggan placeras på den sökandes fastighet där det finns en huvudbyggnad idag.
Med anledning av det utsatta läget är det nödvändigt att konstruera bryggan så att förtöjningsplattsen kan ske innanför bryggan. För att bryggan ska kunna stå emot de kraftiga vågor som ofta förekommer på platsen behöver bryggan ha en solid konstruktion, därför krävs det att den utformas med en stenkista. Sökande kan med bryggan även erbjuda en båtplats åt en annan båtägare i kommunen.
 
En ny detaljplan "Brobänken" är framtagen för området och där omfattas vattenområdet där bryggan föreslås uppföras av WB, som innebär vattenområde med småbåtsbrygga för intilliggande bostadsfastighet. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2014-10-23 och planen har sedan blivit överklagad.

§49 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutandrätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämndens delegationsordning.
 
Dessa beslut redovisas i bifogad bilaga.

§50 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens meddelanden redovisas i bifogad bilaga.